Skip to Content

<

UL #06: Pavúky v palme / Spiders in a palmtree

A cache by robson78 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/03/2016
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Séria Mestské legendy / Urban legends series


Jazyk/Language

Slovensky

Mestská alebo urbánna legenda je forma moderného folklóru. Jedná sa o príbehy so štruktúrou stavanou tak, aby vyzneli pravdivo a ako pravdivé sú aj podávané ďalej. Legendy obsahujú prvky tajomna, hororu, prípadne humoru a rozprávajú sa formou "stalo sa to kamarátovi môjho kamaráta" a šíria sa internetom, e-mailom a sociálnymi sieťami, prípadne bulvárnymi médiami. Často majú výstražný alebo moralizujúci charakter a tendenciu reflektovať súčasné udalosti. Je takmer isté, že sa každý z nás s niektorou mestskou legendou stretol. Touto sériou kešiek by som chcel poukázať na fenomén mestských legiend a na miesta, na ktoré sa vzťahujú.

Pri pátraní po podrobnejších informáciách pre listingy ostatných kešiek zo série som naďabil aj na túto. Nikdy predtým som o nej nepočul, no zdala sa mi taká absurdná a zábavná, že by bola škoda sa o ňu nepodeliť a nevenovať jej jednu kešku: Citujem z jedného mienkotvorného slovenského denníka: 11.08.2010. Vydesená ostala Bratislavčanka pred niekoľkými rokmi. Keď zalievala palmu, začula pišťanie. Volala do predajne, kde rastlinu kupovala, a tam jej odporučili z miestnosti ihneď odísť. Odborníci našli v kvetináči jedovatého pavúka - čiernu vdovu.

Ďalšia správa z Vrútok: Syčanie v obývačke pestovateľka kvetov z Vrútok považovala sprvu za ruch z ulice. Po dlhšom čase však zvuk lokalizovala. Vychádzal z kvetináča nového zeleného prírastku - banánovníka. Keď raz sedela pri televízore s vnučkou, nedalo jej a pozrela do kvetu. Zbadala kúsok z hada! A pokračovanie: Had si nakládol i vajíčka. „Volali veterinára, ktorý ich poslal za dvere, v byte všetko pozatváral. V zemine našiel červenočierneho hada, vraj koralovca alebo koralovku. Mal tam hniezdo s niekoľkými vajíčkami," zreprodukovala nám p. M. V. skúsenosť svojej známej, ktorá bola predtým v zahraničí. Vrútočanka si exotickú rastlinu priniesla zo žilinskej predajne a prekvapenie pod ňou ju tak vydesilo, že z bytu povyhadzovala všetky kvety, ktoré pestovala i niekoľko rokov.

Celý článok aj s vyjadreniami odborníkov a inkriminovaného obchodu tu.

Ako je to možné, že sa had pri zalievaní palmy neutopil? A prečo syčal, aj keď nebol v ohrození? To sú zrejme otázky na odborníkov z článku, ktoré ale v správe neboli zodpovedané. Navyše, článok nepriniesol žiadne presné údaje, čo správu ešte viac spochybňuje.

Pridávam ešte jednu variáciu z roku 2002 z Česka:

Vážení přátelé,

včera jsem slyšel historku, s kterou bych vás rád seznámil. Jedna známá si v jednom nejmenovaném obchodě koupila velikou palmu. Celá rodina z ní měla radost a palmu umístili do obývacího pokoje. Leč každý večer když se celá rodina koukala na televizi, slyšeli všichni jakési pískání. Pátrali pátrali a zjistili, že jediné, co se v bytě změnilo, je právě nová palma.Zavolali tedy do obchodou, jestli jako je to normální a nebo jestli palmě něco nechybí. Hned do telefonu jim řekli, ať okamžitě opustí byt a ať se do něj už nevrací. Po příjezdu specialistů z obchodu se zjistilo, že v palmě bylo hnízdo smrtelně jedovatých pavouků, kteří právě ve večerních hodinách vydávají jakési pískání. Veselé že? Vzhledem k tomu, že jejich reakce do telefonu byla pohotová a ihned věděli o co jde,znamená to, že to není první případ. Proto dávejte velmi dobrý pozor, budete-li kupovat nějakou takovou exotickou rostlinu. Byt jim sice řádně vystříkali a prohlédli, ale mezi námi, já osobně bych se v tom bytě už asi nejlépe necítil.

Takže hodně zdaru při nakupování palem!

Oficiálne tlačové vyjadrenie nemenovaného obchodu: "Tato celá historka je smyšlená. Veškeré dovážené palmy nejsou z volné přírody, ale ze zahradnických kultur, kde jsou množeny. Veškeré rostliny mají také tzv. FYTO (rostlinolékařské povolení)."

Variácie tejto historky sa medzi ľuďmi šíra už celé desaťročia. Prvý krát sa objavila v 70.-tych rokoch 20. storočia v Škandinávii a Veľkej Británii ako Pavúky hniezdiace v juke. Odvtedy vznikly mnohé variácie na túto tému, napríklad Explodujúci kaktus z USA, keď po postriekaní vodou sa kaktus začal hýbať. Chlapík zavolal 911, opísal situáciu a bol vykázaný z domu. Po príchode záchranných zložiek vystúpil z auta chlapík v skafandri a plameňometom spálil kaktus aj s polovicou záhrady jeho majiteľa. Potom sa ukázalo, že kaktus bol dutý a plný tarantúl veľkých ako dve ruky.

Ako obete tejto legendy obvykle vystupujú plamy juka, banánovníky, kaktusy a orchidey z ríše rastlín; pavúky, škorpióny a hady z ríše živočíchov. Z ríše ľudí iba jedinci, ktorí majú obmedzené vedomosti z biológie.

Napriek uvedenému, z času na čas sa môžu vyskytnúť prípady, keď pavúky zahniezdia v trse banánov alebo v strapcoch hrozna. Ani neviem, koľko krát sa nám stalo, že spolu s domácim hroznom sme si domov zavliekli aj takýchto cestovateľov. Tí z našich končín ale nie sú nebezpeční. V obchodoch je ale niečo takéto nepravdepodobné. Skôr si domov prinesiete kokaín ukrytý v banánoch. Počkať, ono sa to vlastne skutočne stalolaugh

Tieto historky možno odkazujú na fenomén, keď sa z rôznych častí sveta zavliekli invázne druhy rastlín a živočíchov do prostredia, kde nemali prirodzených nepriateľov a stali sa skutočným problémom. Alebo to znamená, že by sme mali nechať všetko vo svojom prirodzenom prostredí a neodnášať to nikam. Už ste si skontrolovali svoje kvety?

Keška:

Nano. Prineste si pero. Keška sa nachádza na mieste, odkiaľ si rastlinu s podobnou háveďou určite domov neprinesiete. Odnesiete si iba jednoducho získaný bodík. Teda ak netrpíte arachnofóbiou.

Navštívte tiež ostatné kešky z tejto série.

English

While searching for more detailed information for listings of other caches from this series, I found this legend. I had never heard of it before, but it’s so absurd and funny it would be a shame not to share it: A quote from one of the influential Slovak newspapers:

11.08.2010. A woman from Bratislava was terrified a few years ago. When she was watering her potted palm, she heard a screech. She called to the store where she purchased the plant, they recommended her to leave the room immediately. Experts found a venomous spider in the pot – the black widow.

Another report from Vrútky: A woman heard some strange hissing in her living room. Traffic from the street, she thought at first. After some time, however, she located the sound. She brought a new potted plant – a banana plant. Once she sat watching television with her granddaughter, she was curious and looked at the plant. She saw a piece of a snake!

And the story continues:

The snake even laid eggs in the pot. "They called the vet, who sent them outside and closed everything. He found a reddish snake in the soil, a Kingsnake. There was also a nest with several eggs”, said Mrs. M.V. about the experience of her friend who had previously been abroad. The woman from Vrútky bought the exotic plant in Žilina and the surprise coming with her new plant scared her so much that she threw out all the flowers she had been cultivating for several years. The whole article together with the press release of that particular shop (in Slovak) is here.

How is it possible that the snake did not drown when she watered the plant? And why did the snake hiss when left alone? These questions are for the experts but have not been answered in the report. Moreover, the article did not provide any exact information which makes this report even more doubtful.

Another story from Czech Republic:

Dear friends,

Yesterday I heard a story which I would like to share. One friend bought a large palm in one unnamed store. The whole family was happy for the palm and placed in the living room. But every night when the whole family were watching TV, they heard some strange whistling. They searched and found that the only thing that had changed in the apartment was the new palm tree. They called to the store to ask if this is normal or not. They told them to leave the apartment immediately and not to come back. After the arrival of specialists from the store they found out that in the palm, there was a nest of a deadly spider that produces a sort of whistling only in the evening. Funny, isn’t it? Given that their reaction was fast and they immediately knew what was going on means that it was not the first case. So be very careful if you buy such an exotic plant. The experts then fumigated the flat thoroughly and inspected it, but between you and me, I personally wouldn’t feel good in that apartment.

So good luck when shopping for palms!

The official press statement of the unnamed shop: "This whole story is fictional. All the imported palm trees are not from the nature but from horticultural crops, where they are grown. The plants have also so-called. FYTO (a plant-doctor certificate)."

Variations of this story have been spread for decades. It first appeared in 1970's in Scandinavia and the UK as “Spiders nesting in the yucca.” Since then, there have been many variations on this legend, such as exploding cactuses from the US, which began to move after a water splash. A guy called 911, described the situation and was told to leave his house. After the arrival of the specialists, a guy in a spacesuit equipped with a flamethrower got out of the truck and burned the cactus together with a half of his garden. Then it turned out that the cactus was hollow and full of tarantulas as large as two hands.

The victims of this legend are usually yucca palms, banana trees, cactuses and orchids from the family of plants; spiders, scorpions and snakes from the family of animals. From the family of people: only individuals that have limited knowledge of biology.

Nevertheless, from time to time there may be cases of the spiders’ nests in a bunch of bananas or in bunches of grapes. I do not know how many times it has happened to us that along with home-grown grapes we brought home such travelers. But those of our regions, are not dangerous ones. It is unlikely that something like this will happen in stores where they sell plants. There is a better chance that you will bring home some cocaine hidden in bananas. Wait, it actually really happened laugh

These stories may refer to the phenomenon of bringing invasive species of plants and animals into different parts of the world . In an environment where there are no natural enemies, such species become a real problem. Or it may mean that we should leave everything in its natural environment and shouldn’t take it anywhere else. Have you checked your plants already?

Cache:

It's nano. BYOP. The cache is hidden at a place where you can't find a plant with any kind of before mentioned vermin. It is an easy-to-find cache - unless you suffer from arachnophobia...

Visit also other caches from this series.

Séria mestské legendy / Urban legends series
Number Name GC code D/T Rating
UL 01 Infikované ihly v MHD / Needle prick GC68V6J 2/1.5
UL 02 Mŕtvola / Corpse GC68VB1 2/2
UL 03 Krstná Mama / The Godmother GC6PK4Q 2/2
UL 04 Unesené deti / Kidnapped children GC68XAZ 3/1.5
UL 05 Čierna sanitka / The black ambulance GC68YWF 2/2
UL 06 Pavúky v palme / Spiders in a palm tree GC6PKEH 1.5/1.5
UL 07 Nezasvecuj! / Don't turn the light on! GC6PKG2 2.5/1.5
UL 08 Kľúče v zrkadle / car keys in the mirror GC7FVZ5 2/2
UL 09 Puma senecká / Puma of Senec GC8E28F 2.0/2.0

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.