Skip to Content

<

The Last Check In

A cache by kruminsh Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/03/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Plašākai sabiedrībai fakti par Līgatnes Padomju slepeno bunkuru klajā nāca vien pēc 2003. gada, kad objekts oficiāli tika atslepenots no LV valdības puses. 1980. gados uzbūvētā piecstāvu ēka ļoti gleznainā vietā Gaujas krastā oficiāli skaitījās LPSR valdības darbinieku sanatorija, tādiem mērķiem tā arī tika izmantota: valstsvīri ar ģimenēm šeit ieradās piektdienas vakaros un lieliskā aprūpē jauki pavadīja nedēļas nogali. ( Lielākajiem republikas vadības un partijas dūžiem bija iekārtotas luksusa telpas, kuras praktiski nekad netika izmantotas, bet perfekti uzturētas un apkoptas nepārtraukti.) Sanatorija savā ziņā bija maskarāde pazemes veidojumam, kuru uzbūvēja pirms virszemes ēkas,- tālab arī slepenā objekta segvārds bija Pansionāts. 9 metrus zem zemes, lieliskā dzelzsbetona iepakojumā tika izveidota civilpersonu patversme 2000 m2 platībā atomkara gadījumam. Objekta atrašanās vieta bija izvēlēta ar nolūku un aprēķinu, ka Gaujas ielejas ieplakai atomsprādziena viļņi pāries pāri. (Par laimi, tie bija tikai teorētiski aprēķini, kurus LV iedzīvotājiem nenācās pārbaudīt realitātē. Arī plašas civilās aizsardzības sistēmas apmācības šeit notika tikai vienreiz, kad 2 diennakšu laikā ēkai nedrīkstēja tuvoties pat Skaļupes māju iedzīvotāji, atpūtas nama apsaimniekotāji,- bērnus katram gadījumam vienkārši nelaida laukā no dzīvojamām mājām.) Protams, šodienas gidu stāsti par objekta ārkārtējo slepenību ir nedaudz pārspīlēti. Padomju laikā nebija ieteicams palaist muti pat daudz nevainīgākos objektos, bet... Bunkurs tiešām ir labs uzskatāmais piemērs tam, cik perfekti padomju vara sargāja savu iekarojumu fiziskās un morālās robežas: Bunkurā telefonsakaru noklausīšanās notika cauru diennakti, nepārtrauktas- pats par sevi saprotams - bija arī visu pārējo sistēmu speciālistu dežūras, lai Bunkurs būtu darba gatavībā ik minūti.

Neskatoties uz visu pārdzīvoto, padomijas laiku cilvēki nebeidz jokot.Piemēram, atompatversme tiešām bija paredzēta tikai vīriešiem, arī tualete - tikai zēniem, lai gan sanitārās telpas izprojektētas un izbūvētas abiem dzimumiem. (Kāpēc? Pareizā atbilde: viena no tualetēm tika slēgta jau pirmā dienā pēc nodošanas ekspluatācijā, jo tā vienkārši nedarbojās,- kā tas tajos laikos notika itin bieži.)

 

English:

The general public facts about Ligatne Soviet secret bunker was launched only after 2003, when the subject was officially declassified from LV government. Built in 1980`s the five-story building was in a very picturesque place near river Gauja. Officially built for Latvian SSR government employee’s sanatorium, statesmen families arrived here on friday evening and spent a lovely weekend. (The republic leaders had they own luxury rooms, which was almost never used, but perfectly kept and maintained continuously.)Sanatorium in a sense was a masquerade underground formation, which was built before the surface of the building. The secret object was the nickname of Retirement home. 9 meters under the ground, a great concrete building was established civilian shelter 2,000 squar meters for nuclear war case.The location was chosen for the purpose and the calculation was that the Gauja valley depressions in case of atomic detonation wave will pass over. Those were only theoretical calculations, which luckily did not have to check reality. A wide range of civil protection training here took place only once, when two clear days the building could not approach even Skaļupes house residents. Of course, today's tour stories of extreme secrecy of the facility is a little exaggerated. During the Soviet era was not advised to run your mouth much more innocent objects, but ... Bunker really is a good illustration of how perfectly the Soviets watched his conquests physical and moral limits: bunker telephone hearing took place around the clock and there wear staff responsible that Bunker would be operational every minute.

 Despite all suffered, Soviet time people do not cease to joke.For example, at atom bunker there where toilets for men and women but work only men`s. (Why? The correct answer is: one of the toilets were closed for the first day after commissioning, because it just does not work - as it happened in those days very often.)

Additional Hints (Decrypt)

Vagrtergf ivqr/ Vagrtengrq va raivebazrag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.