Skip to content

AGT 63: Skalni brana Jestrebice EarthCache

Hidden : 11/25/2016
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Skalní brána Jestřebice Kokořínsko 63

Po návštěvě Pokliček bych si Vám nyní dovolil pozvat na skalní bránu Její nalezení není příliš jednoduché, ale rozhodně stojí za trochu bloudění. Vyjdete-li z Vojtěchova po zelené turistické značce asi 100m před značenou odbočkou na Pokličky odbočte po lesní pěšině do leva. Držte se stále v levo a jděte úbočím svahu na němž se brána nalézá. Dívejte se do prava do svahu, v několika místech se dá již brána zahlédnout. Vítejte na šedesátém třetím pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour.


Skalní brána - základní informace

Obecně lze říct, že skalní brána, skalní most či skalní oblouk je přírodní geomorfologický tvar, vzhledem připomínající bránu či most. Skalní brány vznikají erozí hornin, která z rozličných důvodů postupuje v nižší části skalního bloku rychleji. Tímto důvodem může být např. tok řeky, menší tvrdost skály v nižší části nebo odlišná tloušťka skalní stěny. Jedním ze znaků skalní brány je, že její dno se nachází v úrovni okolního terénu.

Někdy bývají skalní mosty a skalní brány od sebe rozlišeny, např. podle The Natural Arch and Bridge Society je skalní most podtypem skalní brány. Typickým znakem skalní brány je podle zmíněné organizace to, že skrz ní protéká nebo v minulosti protékal vodní tok nebo byl skalní útvar využíván člověkem jako most, případně jej vytvořil člověk sám.
 

Skalní brána - geologie a geomorfologie

Naše skalní brána vznikla chemickou erozí, což můžeme pozorovat na dutinách v pískovci.

V těchto pískovcích se vytvořily četné dutiny a skalní okna jako následek selektivní eroze nesourodého pískovcového materiálu. Vrstva bohatší vápnitou složkou podléhala při diagenezi snáze rozpukání než okolní, relativně plastičtější křemenný pískovec. Vápnitý tmel se nakonec v obvodu dnešních dutin zcela rozpustil a nesoudržný písek byl odstraněn.

Skalní brána má trojúhelníkový tvar, což je dáno skutečností, že pískovec v horní části má celistvější strukturu ovlivněnou přítomností železa, podobně, jako u nedalekých pokliček. Zdrojem proželeznění hrubozrnných pískovců a slepenců jsou proniky třetihorních vulkanitů dále na východ – v okolí Sedlece a horní části rokle Močidla. Během vulkanické aktivity v terciéru došlo k aktivní cirkulaci podzemních vod bohatých železem v těchto hrubozrnných sedimentech. Zdrojem železa byly samotné bazické vulkanity, v nichž došlo k rozkladu minerálů Fe (magnetit, biotit), ale horniny hlubších pater zemské kůry.
 

Detail chemického zvětrávání

Jedná se o soubor změn, které prodělávají horniny na zemském povrchu vlivem vnějších geologických činitelů (např. působením atmosféry, vody, ledu, kolísající teploty a činností organismů). Jde o určité přizpůsobování se hornin povrchovým podmínkám, zejména nízkým teplotám a tlakům, dostatku kyslíku a vody. Výsledkem uvedených procesů jsou četné zvětrávací produkty, kterými mohou být minerály, úlomky hornin, ionty a plyny. Má povahu fyzikálních nebo chemických procesů, které mohou probíhat za spoluúčasti živých organismů. Zvětrávání může v průběhu času (často velmi rychle, stačí se podívat na stav řady městských fasád), vést k rozpadu hornin a následné erozi, které vede k celkovému přetvoření tváře krajiny.

Chemické zvětrávání je proces, při kterém se mění minerální a chemické složení hornin. Intenzita těchto pochodů je závislá především na klimatických podmínkách, zejména na množství srážek a teplotě. Značný podíl na chemickém zvětrávání má voda, obsahující rozpuštěné organické i anorganické látky. Účinnost pochodů bývá zvyšována také předcházejícím fyzikálním navětráním dané horniny. Základní formy chemického zvětrávání představují chemické procesy: rozpouštění, hydrolýza, oxidace, hydratace a karbonatizace. Na chemickém zvětrávání mají svůj podíl také rostliny a živočichové. Z rostlin přispívají zejména lišejníky, mechy a vyšší rostliny svými kořeny. Velký význam mají také bakterie. Z živočichů mají větší význam vrtavé houby a mlži, kteří svými výměšky naleptávají pobřežní skály.

Zvětrávání hornin je neustále probíhající proces, který je značně závislý na klimatických poměrech oblasti, vlastnostech matečných hornin, tvaru georeliéfu a stavu rostlinného pokryvu povrchu.
 

Selektivní zvětrávání

Různá odolnost hornin vůči zvětrávání se projevuje tzv. selektivním zvětráváním, při kterém rychleji vyvětrávají z okolních měkčích hornin horniny více odolné. Např. vypreparované žíly magmatických žil, sopouchy, různé římsy odolných hornin uvnitř souboru sedimentů, pokličky, zemní pyramidy. Zvětrávací procesy podmiňují také pochody, které vedou ke vzniku půdotvorného substrátu. Produkty fyzikálního a chemického zvětrávání, které zůstávají ležet na místě, označujeme jako eluvia. Eluvia jsou typická tím, že postupně přecházejí do neporušené horniny v podloží.
 

Regionální členění

Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - křída Českého masivu - česká křídová pánev - lužický vývoj
Stratigrafie: turon
Témata: geomorfologie, sedimentologie
Jevy: skalní hřib, selektivní eroze, skalní dutina
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární , zvětrávání
Hornina: pískovec
Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop)

 

Popis cesty je uveden v prvním odstavci listingu. Prosím, mějte na paměti, že se nacházíte CHKO.
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Domácí příprava (listing): Kdy se do pískovce dostaly prvky železa, které způsobují efekt sektivního zvětrávání.

2) Změřte rozměry skalní brány - základnu a výšku trojúhelníku.

3) Selektivní zvětrávání je neustálý proces. Dobře si bránu prohlédněne a napište mi, jaké dvě další váze zde bude selektivní zvětrávání mít. Nápověda: Okolí vám poradí.

4) I na samotné bráně se nachází vysrážené železo. Vaším úkolem je určit, kde jsou tyto difuze největší - resp, kde tvoří až 2 mm žíly.
Je to:
A) Na severní části oblouku
B) Na jižní části oblouku
C) Na vrcholu brány
D) V dolní části okna

5) Skalní okno může být i neskutečně malé - i když pevné. V blízkosti brány (na přilehlé skále) najděte malé skalní okno:

Skoro to vypadá, jako by to byl jen kořen - že? Měřte obvod tohoto "madla" v nejužším místě.
Tip: Pokud u sebe zrovna nemáte krejčovský metr, což je fatální nedostatek :-), použijte tkaničku či jiný předmět, kde budeme moci naměřenou hodnotu doma převést na milimetry.

6) Toto malé skalní okno má svůj odborný název - jaký?

7) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Web: Kokorin.cz
Web: Eluc.kr-olomoucky.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2012

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)