Skip to content

Benedyktyni w Tyńcu - Ora et labora Letterbox Hybrid

This cache is temporarily unavailable.

soratte: Utrudnienia w dostępie do skrytki.
W międzyczasie może uda mi się przeserwisować.

More
Hidden : 12/24/2016
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

 


 (Prawie) 1000 lat benedyktynów w Tyńcu.


 


Opactwo benedyktynów w Tyńcu photo From Wikipedia By Zygmunt Put

Podziękowania dla krjomi i holoskawiny za współpracę.

PL POLSKI OPIS

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu − najstarszy, istniejący klasztor w Polsce założony przez króla Kazimierza Odnowiciela. Jest malowniczo położony na wapiennej skale nad Wisłą kilkanaście kilometrów od centrum Krakowa

W prawie tysiącletniej historii był świadkiem kształtowania się państwa polskiego i ważnym ośrodkiem kultury i duchowości. Jan Długosz w czasie swojej bytności w klasztorze w 1467 roku opisuje Tyniec jako „piękny klejnot Ojczyzny”.

Współcześnie po latach kasaty i ruiny opactwo tynieckie jest największą wspólnotą benedyktyńską w Polsce, której rytm dnia nadal wyznacza Liturgia godzin, a życie oparte jest na 1500-letniej Regule św. Benedykta. Klasztor otwarty jest dla wszystkich, zarówno pielgrzymów pragnących czerpać z duchowości benedyktyńskiej, jak i turystów, zainteresowanych historią i pięknem miejsca.

Zakon Świętego Benedykta − najstarszy katolicki zakon mniszy na Zachodzie, założony w VI wieku przez św. Benedykta z Nursji. Słynne motto zakonu, przypisywane założycielowi, brzmi: Ora et labora (Módl się i pracuj), zaś hasłem przewodnim jest: Ordo et pax (Ład i pokój).

Mnisi ślubują: stałość (stabilitas), obyczaje monastyczne (conversatio morum) i posłuszeństwo (oboedientia) wobec Reguły sformułowanej przez św.Benedykta. Benedyktyni przyczynili się do rozwoju kultury europejskiej, prowadzą słynne skryptoria i zajmują się ogrodnictwem i zielarstwem. Zapoczątkowali zwyczaj mszy gregoriańskich, chorału gregoriańskiego, pielęgnują piękno liturgii.

Letterbox − Współrzędne zaprowadzą Cię przed bramę klasztoru. Wejdź na dziedziniec. Na prawo od kościoła wejdź przez drzwi z kamiennym portalem z dwoma kulami. W środku na planszach znajdź polski znaczek na pocztówce (jego nominał to A) oraz zbiorowe, współczesne zdjęcie mnichów (ilośc mnichów to B, podpowiedz: wszyscy na zdjęciu to mnisi).

Szukaj skrzynki pod współrzędnymi N50 01.(1627-100*A) E019 48.0(471-10*B)

Przypominam. że pieczątka jest stałym elementem skrytki. Nie jest na wymianę. Nie zabieraj!

Wstęp na dziedziniec i do sali multimedialnej jest bezpłatny i nie wymaga interakcji z mnichami ani pracownikami.

Dziedziniec klasztoru otwarty od 7.oo do 21.oo.

Sala z planszami jest otwarta w sezonie zimowym 10.00-16.00 i w sezonie letnim 10.00 -18.00.

Skrytka powstała za wiedzą i zgodą administratora terenu.

EN ENGLISH DESCRIPTION
Benedictine Abbey in Tyniec - the oldest existing monastery in Poland, founded by King Casimir 'the Restorer'. It is picturesquely situated on a limestone rock above the Vistula River a few kilometers from the center of Krakow

In almost a thousand years of history it has witnessed the formation of the Polish state and it has been an important center of culture and spirituality. Jan Dlugosz during his stay in the monastery in 1467 years Tyniec describes as "beautiful gem of the Fatherland."

Today, after years of suppression and the ruins of the abbey Tyniec is the largest Benedictine community in Poland, which continues to set the rhythm of the day Liturgy of the Hours, and life is based on 1,500-year-old Rule of St. Benedict. The monastery is open to all, both the pilgrims who wish to draw from Benedictine spirituality and tourists interested in the history and beauty of the place.
The Order of St. Benedict - the oldest Catholic order of Monk in the West, founded in the sixth century by Saint. Benedict of Nursia. The famous motto of the Order, attributed to the founder, is Ora et labora (pray and work).

Monks vow: stability (stabilitas), customs monastic (conversatio morum) and obedience (oboedientia) against the rules formulated by the św.Benedykta. Benedictines contributed to the development of European culture, leading the famous scriptoria and in gardening and herbal medicine. They initiated the custom of Gregorian Mass, Gregorian chant, cherishing the beauty of the liturgy.
Letterbox - The coordinates will lead you in front of the gate of the monastery. Enter the courtyard. To the right of the church, go through the door with a stone portal with two balls. Inside, on the boards find a postcard with a Polish stamp (its value is A) and a contemporary picture of monks (the number of monks is B, hint: all of the people on the picture are monks).
Cache can be found at N50 01.(1627-100*A) E019 48.0(471-10*B)

I remind that the stamp must not leave the cache. It is not for exchange. Do not take!

Admission to the courtyard and a multimedia room is free of charge and requires no interaction with the monks or employees.

The courtyard of the monastery is open from 7am to 9pm.

Room with multimedia presentations is open during the winter season 10am-4pm, and in summer season 10am -6pm.
Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

[PL] tjómqm, zhfvfm tb manyrmp
[EN] veba anvy, lbh zhfg svaq vg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)