Skip to content

Evangelicky kostel v Lyse Multi-cache

Hidden : 01/27/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Multikeš o 3 zastávkách, věnovaná tolerančnímu evangelickému kostelu, který si díky tomu může každý prohlédnout téměř ze všech stran. Vzdálenost od STAGE1 k finále je cca 0,8 km.
[EN] Multicache with 3 stages, dedicated to tolerational Protestant church that everybody can now examine almost from all sides. The distance from STAGE1 to FINAL location is cca. 0.8 km long.

Východní průčelí kostela

[CZ] Stručná historie evangelického sboru a kostela v Lysé nad Labem

Evangelický reformovaný sbor (tj. helvetského, neboli kalvinistického vyznání) byl ve městě ustaven v roce 1783. Bylo to v důsledku tolerančního patentu (1781) císaře Josefa II., kterým tento panovník povolil vedle římskokatolické i další křesťanské konfese. (V Lysé má husitství a protestantismus tradici ještě z předbělohorské doby a ve městě a okolí přežívali evangelíci v ilegalitě rovněž v předtoleranční době.) Toleranční evangelický sbor se sídlem ve městě byl vysloveně výjimkou, drtivá většina evangelických sborů vznikla typicky na vesnicích (např. na Nymbursku a Poděbradsku v Hořátvi, Chlebích, Bošíně, Libici n/C, Opolanech, Velenicích). Okruh tolerančního sboru v Lysé zahrnoval přihlášené evangelíky z území od Brandýsa n/L na západě po dnešní předměstí Nymburka - Drahelice - na východě, Benátky n/J na severu a Přerov n/L na jihu. Kazatelé v toleranční době byli Maďaři. Prvního z nich, Józsefa Szalaye, učil česky Václav Matěj Kramerius.

Se stavbou svého kostela (přesněji modlitebny) místní evangelíci dlouho otáleli, protože doufali, že jim bude přidělen původní románský městský kostel (jehož půdorys je nyní na náměstí vyznačen v dlažbě). Ten ale neodpovídal přísným tolerančním předpisům, a proto z toho sešlo. Museli se spokojit s kusem skály od obce, z níž si nalámali kámen na stavbu své modlitebny. Toleranční "kostely" nesměly být v zástavbě nijak nápadné, zejména nesměly mít věže, zvony, velká a zdobná okna. Připomínaly spíš stodolu, než sakrální stavbu. Musely mít vchod z polí a ne od hlavní cesty. V Lysé nad Labem zvolili umístění novostavby v zahradě jednoho z členů sboru, tj. uvnitř bloku domů, k níž vedla dlouhá přístupová cesta z hlavní silnice (od STAGE2).

Základní kámen položili 28. června 1787 a 20. prosince 1789 se v ještě nehotovém kostele konaly první bohoslužby. Pro reformované kostely bylo typické uspořádání lavic okolo stolu Páně do půlkruhu a umístění kazatelny na delší (zde severní) zeď. V kostele byly později z kapacitních důvodů přistaveny i dvě kruchty. Toto neobvyklé uspořádání bylo změněno až při generální přestavbě v roce 1907, kdy byl kostel zvýšen, zvětšena okna, kazatelna se přemístila na východní zeď a dispozice se změnila na podélnou.

Interiér kostela

Ve 2. polovině 19. století se sborový areál rozšířil na východ směrem k náměstí, kde byla zakoupena fara. Ta je také rodným domem nejslavnějšího lyského rodáka prof. Bedřicha Hrozného, který v roce 1915 rozluštil starověkou chetitštinu. Byl synem evangelického faráře.

V roce 1918 se sbor stal součástí nově sloučené Českobratrské církve evangelické, která je asi s 50 000 přívrženci v současné době druhou nejpočetnější církví v ČR. Zájemci si mohou kostel prohlédnout i zevnitř po bohoslužbách, které se konají každou neděli od 9. hodin.

Keše zaměřené na evangelické kostely v Polabí (výběr):
Multicache Evangelicky kostel v Podebradech 97 Favorite Point Icon
Multicache Evangelicky kostel v Chlebich
Multicache Dva kostely (Bošín)
Traditional cache Kovanec
Multicache Prochazka po Opolanech
Traditional cache Evangelicky a husitsky kostel v Nymburce
Traditional cache Evangelická modlitebna v Hořátvi


[EN] History of the Protestant Congregation and Church in Lysa upon Elbe in Overview

Protestant Reformed Congregation (i.e. Helvetian or Calvinist confession) was established in the town in 1783. It was in consequence of the Patent of Toleration (1781) by the emperor Joseph II. Due to his Patent the ruler permitted in addition to Roman Catholic also other Christian confessions. (In Lysa the Hussitism and Protestantism there has a tradition even from pre-White-Mountain period (1620). In the town and its surroundings there Protestants survived in illegality in pre-Toleration period, too.) Toleration Protestant congregation with the domicile in the town was indeed an exception, most of Protestant congregations came into existence typically at villages (e. g. in Nymburk and Podebrady region in Horatev, Chleby, Bosin, Libice upon Cidlina, Opolany, Velenice). The range of the toleration congregation in Lysa included Protestants that had applied at the area among Brandys upon Elbe in the west, current Nymburk suburb Drahelice in the east, Benatky upon Jizera in the north and Prerov upon Elbe in the south. Preachers in the Toleration period were Hungarians. The first one, Jozsef Szalay, was tought in Czech by Vaclav Matej Kramerius.

Local Protestants hesitated to build their church (better their "House of Prayer") for a long time, because they hoped to gain an original Romanesque town church (its top view has been marked with cobblestones in the square). However, this church did not comply with strict Toleration rules, that is why this idea has been cancelled. They had to content with a piece of rock from the municipality and they could quarried it for the construction of new church. Toleration "churches" were not allowed to be prominent among other buildings, especially they were not allowed to have towers, bells, large and decorated windows. They looked like barns more than sacral buildings. They needed to have an entrance from fields instead of the street. In Lysa upon Elbe the new built church was founded in a garden of one member of the congregation, it means inside a block of buildings with a long access path from the main street (from STAGE2).

The foundation stone was put down on June 28th, 1787 and on December 20th, 1789 there were held services in still unfinished church for the first time. For Reformed churches it was typical the ordering of pews around the Lord's Table and placing of the pulpit on the longer (here it is the northern) wall. Later, there were built also one choir and one organ lofts because of the church low capacity. This uncommon ordering has been changed not until during the general rebuilt in 1907. That time the church was made higher, windows were enlarged, the pulpit moved to eastern wall and the layout was changed to longitudinal.

In the second half of 19th century the congregational complex has been extended to the east in direction to square, where the parsonage was bought. The parsonage is also the birthplace of the Lysá's most famous native Prof Bedrich Hrozny, who has deciphered ancient Hittite language in 1915. He was son of local Protestant parson.

In 1918 the congregation became a part of the new united Evangelic Church of Czech Brethren. With its 50.000 of adherents it is currently the second largest Church in Czechia. People interested in church interior can take a look inside after the services that are held here every Sunday at 9 o'clock.

Západní průčelí kostela

Geocaches focussed on Protestant churches in Elbe Lowland (a selection):
Multicache Protestant church in Podebrady 97 Favorite Point Icon
Multicache Protestant church in Chleby
Multicache Two churches (Bosin)
Traditional cache Kovanec
Multicache Walking in Opolany
Traditional cache Evangelic and Hussite Church in Nymburk
Traditional cache Protestant Prayer Church in Horatev

Zdroj informací / Information source:
  • SOUKUP, Miroslav. Historie areálu evangelického sboru v Lysé nad Labem: A history of the protestant congregation premises in Lysá nad Labem. Vlastivědný zpravodaj POLABÍ. Poděbrady, 2016, 2015(46), 5-14. ISSN 0231-5769.

[CZ] Ke keši:
Na úvodních souřadnicích nic nehledejte, keš zde není, jen STAGE1 ke zjištění první indicie.
Na STAGE1 se dostáváte k zadnímu vchodu do sborového areálu. Plechová vrata s charakteristickým znakem kalicha si nelze splést. Spočítejte hroty nad vraty s kalichem. Výsledek ciferujte, čímž získáte indicii A. Průhledem nad vraty (nebo škvírou postraně) lze spatřit hlavní západní průčelí evangelického kostela.
STAGE2 vás přivede naopak k původnímu nejstaršímu vstupu ke kostelu z hlavní ulice. Vypadá v zástavbě vcelku nenápadně (což bylo od počátku cílem a podmínkou). Na mřížových kovaných vratech se nachází dva letopočty. Ciferujte ten starší z nich a budete mít indicii B. Kousek na východ od STAGE2 můžete z protějšího chodníku velmi dobře spatřit jižní stranu kostela, západní štít je zakončen kalichem.
STAGE3 je v hlavním vjezdu do areálu evangelického sboru na náměstí B. Hrozného. Průhledem přes mříže je vidět východní kostelní průčelí. Vedle vjezdu stojí fara, na jejíž zdi je naučná tabule. Zjistěte z ní z jakého roku pochází nejstarší zmínka o budově fary. Letopočet ciferujte, abyste se dobrali indicie C.
Souřadnice finále: N50°12.X' E014°50.Y' kde: X = A*B*C-B*C-1 a Y = A*B*C+A*C+B+2

BYOP
V keši není tužka, přineste si vlastní. Prosíme, šetřte místem v logbooku a ukrývejte keš pečlivě na správné místo, aby nebudila nežádoucí pozornost.

Umístění finále je z důvodu kolizí mimo okolí areálu sboru. Bylo vybráno tematicky, o čemž se nálezci mohou přesvědčit i sami, pokud se od vypočteného finále vydají 60 m pod azimutem 309°.
Kdo má zájem i o dosud skrytý pohled na severní stranu kostela, může se při návratu k parkovišti vydat zkratkou přes kopec a z Žižkovy ulice kostel z poslední čtvrté strany při troše štěstí průhledem nebo nějakou škvírou mezi vraty rovněž spatří.

Historie keše:
2017-01-27 Umístěna v terénu.
2017-01-31 PanzerStepan provedl betatest. Díky za cenné rady.
2017-01-31 Dokončen listing, keš odeslána k publikaci.
2017-02-01 19:00 Keš publikována (díky patří Rico Reviewerovi). Do půl hodiny ohlášen první nález (Broucci77). Blahopřejeme.


[EN] The Cache:
There is nothing hidden at the initial coordinates. Only STAGE1 for discovering the first number.
At STAGE1 you come to rear entrance to the congregational complex. You cannot miss the tin gate with the distinctive sign of chalice. Sum spikes above the gate with chalice. Make digital root to gain number A. Through the opening above the gate (or through the hole on its side) you can see the western front facade of the Protestant church.
Walking to STAGE2 you will be led by contrast to the original and oldest entry to the church from main street. It seems quite discreet among other buildings (however, it was since the beginning the aim and also the requirement). There are two years on the latticed gate. Make digital root of the older one to obtain number B. Not far from STAGE2 to the east you can from the opposite pavement see very well southern side of the church, its western gable has a chalice on the top.
STAGE3 is in the main entrance to the Protestant congregation complex at B. Hrozný's Square. Through iron bars you can see eastern facade of the church. Next to you there is Protestant parsonage and an educational board on its wall. You have to find out the year, when the parsonage was built (at the end of row that begins "FARA"). Make digital root and gain number C.
Final coordinates: N50°12.X' E014°50.Y' where: X = A*B*C-B*C-1 and Y = A*B*C+A*C+B+2

BYOP
Bring Your Own Pen. Please, conserve place in the logbook and hide the cache back to the right place thoroughly, in order to remain inconspicuous.

The position of finale is due collisions out of the congregational complex. However, it has been thematic chosen. Finders can convince even themselves, if they go cca. 60 meters from the finale in azimuth 309°.
Who wonders about still hidden view on the northern side of the church, he/she can take a shortcut when returning to parking via uphill. And from Žižkova Street, with a piece of luck, the church is visible (through the opening or some hole in gate only) also from the last - fourth side.

History of the cache:
2017-01-27 First placed.
2017-01-31 Betatest passed off. Thanks to geocacher PanzerStepan for his valuable advices.
2017-01-31 Listing finished, cache proceeded to publication.
2017-02-01 19:00 Cache has been published (Thanks to Rico Reviewer). FTF announced in 30 minutes (Broucci77). Congratulations.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] obhexn
[EN] fgbez

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)