Skip to content

<

Stenarna i slottsmuren

A cache by mjio Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 02/09/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Slottsmuren är uppbyggd av natursten. Men vad består stenarna av?
Text in english follows after the swedish text.


Mineraler - bergarternas byggstenar

Ett mineral är ett fast oorganiskt ämne som förekommer i naturen och är definierat genom sin kemiska sammansättning och kristallstruktur. Här kommer några exempel på vanliga mineral i den svenska berggrunden. Bilderna visar hur mineralen ser ut när de förekommer i ren form, när en hel sten byggs upp av ett och samma mineral. Oftast är det inte så vi ser mineralen, oftast ser vi dem som små korn som hårt sammanfogade bygger upp våra bergarter.

Fältspat

Fältspat kallas en grupp mineral som är aluminiumsilikater. Ungefär 60% av jordskorpan består av fältspat. Fältspat känns igen på sin tendens att spaltas upp längs väl avgränsade kristallplan, vilket ger plana begränsningsytor ofta nästan vinkelräta mot varandra. Fältspat är ganska hårt och har hårdhet 6 i Mohs hårdhetsskala. Fältspat finns i olika färger:

Kalifältspat - röd fältspat: KAlSi3O8, är ofta ljust röd-brun eller röd men kan även ha andra ljusa färger.

Plagioklas - vit fältspat NaAlSi3O8 och CaAl2Si2O8 är vit eller beige.

Kvarts

Kvarts är kiseldioxid SiO2. Den är oftast vit eller färglös, med oregelbundet "mussligt" brott. Kvarts är hårdare än fältspat, hårdhet 7 i Mohs hårdhetsskala, och spaltas inte i plana ytor på samma sätt.Glimmer

Glimmer är en mineralgrupp där huvudbeståndsdelen är silikat av aluminium samt någon annan metall. Glimmer kan lätt spaltas i tunna, glänsande skivor och syns som små fjäll, när den är inbäddad i gnejs eller granit. Glimmer finns i olika färger:

Biotit - mörk glimmer är ett mörkt flakigt mineral med en perfekt spaltriktning.

Muskovit - ljus glimmer är ett ljust flakigt mineral med en perfekt spaltriktning.Berggrunden runt Nyköping

När man byggde slottsmuren tog man nog de stenar som fanns tillgängliga. Som kartan visar utgörs berggrunden runt Nyköping i första hand av bergarterna granit och gnejs.

Granit

Granit är en magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess. Granit består av hårda mineral som fältspater och kvarts samt mindre mängder av till exempel glimmer. En granit kan ha olika färger alltifrån vit till röd och svart beroende på skillnader i mineralsammansättning. I granit är mineralkornen så pass stora att man se de olika kornen för blotta ögat, bergarten får ett typiskt prickigt utseende. Storleken på mineralkornen varierar mellan någon millimeterstora till flera centimeter. Ju långsammare magman har svalnat, desto större har mineralkristallerna kunnat växa sig.

Gnejs

Gnejs är en metamorf bergart. Det innebär att bergarten är bildad genom omvandling av en annan ursprunglig bergart, när denna utsatts för högt tryck och/eller hög temperatur. Gnejs är vanligtvis uppbyggd av fältspat, kvarts och glimmer. Färgen på bergarten beror på de mineral som ingår. Gnejsen har en tydlig parallellstruktur och skiljer sig därigenom från graniten. Parallellstrukturen är dels skiffrighet, som uppstått genom att glimmerfjällen är inbördes ordnade parallellt, dels en mer eller mindre regelbunden lagerindelning på grund av att bergarten består av lagervis ordnade glimmerrika och glimmerfattiga band.

Frågor att besvara

Gå till cachekoordinaterna och lokalisera dessa två stenar i muren. Besvara sedan följande frågor.

1. Vilken bergart tror du att sten nr 1 är uppbyggd av? Motivera varför.

2. Titta noggrannare på sten nr 1. Vilka färger ser du i stenen? Vilka mineral kan du urskilja?

3. Vilken bergart tror du att sten nr 2 är uppbyggd av? Motivera varför.

4. Titta noggrannare på sten nr 2. Vilka färger ser du i stenen? Vilka mineral kan du urskilja? Vilket mineral förekommer med störst kornstorlek?

5. Vilken egenskap hos fältspat, förutom färgen, märks tydligt på vissa ställen i en av stenarna?

Skicka svaren till mig via min profil, sedan kan du logga cachen som hittad. SVAREN MÅSTE VARA INSKICKADE INNAN DU LOGGAR DEN SOM HITTAD. Tänk på att inte avslöja svaren i din logg. Bifoga gärna en bild av ditt besök, men tänk på att din bild inte ska avslöja hur stenarna ser ut.

Du kommer att få ett svar från mig inom en vecka. Loggar som görs innan att man skickat in svar på frågorna kommer att raderas. Om ni är flera som löser uppgiften tillsammans kan ni skicka in ett gemensamt svar, men ange alla era geo-namn i mailet.

--------------------------------------------------------------------

Minerals - building blocks for the rocks

A mineral is a solid inorganic substance that occurs in nature and is defined by its chemical composition and crystal structure. Here are some examples of common mineral in the Swedish bedrock. The images below show how the minerals look like when they are present in pure form, as a whole stone is made up of the same mineral. Most often this is not how we see the mineral, usually we see them as small grains tightly joined build up our rocks.

Feldspar

Feldspar is a group of minerals which are aluminum silicates. Approximately 60% of the earth's crust consists of feldspar. Feldspar recognized by its tendency to split up along well-defined crystal planes, resulting in flat delimiting surfaces that are almost perpendicular to each other. Feldspar is quite hard and has 6 hardness in the Mohs hardness scale. Feldspar is available in different colors:

Red feldspar: KAlSi3O8, is often brightly red-brown or red, but may have other light colors.

Plagioclase - white feldspar NaAlSi3O8 and CaAl2Si2O8 is white or beige

Quartz

Quartz is silicon dioxide SiO2. . It is usually white or colorless, with irregularly crimes. Quartz is harder than feldspar, hardness of 7 Mohs hardness scale, and is not cleaved in the flat surfaces in the same wayMica

Mica is a mineral group in which the main ingredient is a silicate of aluminum and other metals. Mica is easily cleaved into thin, shiny discs and appear as small shining flakes, when it is embedded in gneiss or granite. Mica is available in different colors:

Biotite is a dark mineral with a perfect slit direction.

Muscovite is a bright mineral with a perfect slit direction..The bedrock around Nyköping

When they built the castle wall they probably took the stones that were available. As the map shows the bedrock around Nyköping primarily constitutes of granite and gneiss.

Granite

Granite is an igneous rock, that is formed when the magma deep underground undergoes a slow cooling process. Granite consists of hard minerals like feldspar and quartz, as well as smaller amounts of, for example, mica. A granite may have different colors from white to red and black, depending on differences in mineral composition. In granite the mineral grains are so big that you can see the different grains, the rock gets a typical spotted appearance. The size of the mineral grains varies from one millimeter to several centimeters. The more slowly the magma has cooled, the larger mineral crystals have been able to grow.

Gneiss

Gneiss is a metamorphic rock. This means that the rock type is formed by converting another original rock, when exposed to high pressure and/or high temperature. Gneiss is usually composed of feldspar, quartz and mica. The color of the rock depends on the minerals contained. Gneiss has a clear parallel structure which distinguishes it from the granite.

Questions to answer

Go to the cache coordinates, and locating these two stones in the wall. Then answer the following questions.

1. What kind of rock do you think the stone No. 1 is made up of? Motivate why.

2. Look carefully at the stone No. 1. What colors do you see in the stone? Which minerals can you see?

3. What rock do you think the stone No. 2 is made up of? Motivate why.

4. Look carefully at the stone No. 2. What colors do you see in the stone? Which minerals can you see? Which mineral are present with the largest grain size?

5. What property of feldspar, besides the color, is clearly visible in some places in one of the stones?

Once you have sent the answers to me through my profile, you can log cache as found. NOTE, ANSWERS MUST BE SENT BEFORE YOU LOG IT AS FOUND Remember not to reveal the answers in your log. You can attach a photo of your visit, but be aware that your picture does not reveal how the rocks looks.

You will get a response from me within a week. Logs made before submitting answers to the questions will be deleted. If you are a group that solves the problem together you can submit just one response if you like, but be sure all your geo-names are in the email.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.