Skip to content

Kvacianska dolina EarthCache

Hidden : 03/05/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Čaká na vás príjemná prechádzka v malebnom, horskom prostredí, ktorá sa každému vryje do pamäte. Uvidíte veľmi pôsobivý skalný útvar Jánošíkova hlava, rokliny, výhliadky na dolinu a na konci, malebné Mlyny Oblazy.

hory

Trasa je vhodná pre všetky typy turistov, rovnako pre deti, či dôchodcov, nakoľko nejde o náročnú trasu. Ak máte v pláne vyriešiť túto earthku a zistiť niečo nové, tak si rezervujte dve hodinky prechádzky.

O doline:

Patrí do chránenej prírodnej rezervácie, vyhlasená bola na ochranu morfologicky pestrej kaňonovitej doliny so zachovalými lesnými a skalnými biocenózami. Kvačianska dolina je krasová dolina, čo znamená že došlo vplyvom erózie k odstráneniu väčšiny zvetralinového plášťa. Krasové oblasti vznikajú pôsobením povrchovej a podpovrchovej vody, v dobre rozpustných horninách, čo zapríčinilo vznik kaňona hlbokého až 70-100 m alebo rôznych skalných útvarov, skalných okien a vodných plošín na vŕškoch skál. Dolina je líniová vhĺbená geomorfologická forma na zemskom povrchu (povrchová zníženina) vytvorená prevažne eróznou činnosťou vodných tokov potoka Kvačianka, malé percento na vplyv stavby doliny majú aj mimozemské telesá (mesiac).V hlbokej rokline je chladnejšie v porovnaní s tou istou nadmorskou výškou v okolí, čo umožňuje výskyt horských až vysokohorských druhov dealpinskeho pôvodu ako napríklad kortúza, astra alpínska, prvosienka holá a podobne. Táto dolina patrí medzi najkrajšie v jadrovom pohorí Chočské vrchy, ale tak ako je krásna je aj krehká, dolina nie je parkom vytvoreným pre ľudí, človek je tu len hosť a preto by sa mal tak aj správať.

vodopad

Počas prechadzky sa možete zaujimave veci dočítať a odpovedat na otázky

1.- na stage1 nájdete informačnú tabuľu, kde si môžete prečítať zaujímavosti o doline a zistiť kedy bola dolina vyhlásená za NPR a aká je jej výmera.

2.- na stage 2 sa nachádza informačná tabuľa ktorá vám priblíži historiu tejto doliny. Vaša úloha je nasledovná, zisti v ktorých rokoch sa dalo ešte ísť cez doliny automobilovou dopravou.

3.-na stage 3 vám informačná tabuľa priblíži rastlinstvo a živočíšstvo doliny, vymenujte aspoň 3 druhy rastlín čo rastú v doline a nie sú v listingu.

4.- na stage 4 sa nachádza Raztocký vodopád, vašou úlohou je opísať ako vznikol a prečo.

5.- opiš geologický dej ktorý zapríčinil vznik kaňonu v doline

6.- aký druh pohoria obklopuje dolinu? A aké ma vlastnosti?

v zime

odpovede mi môzete posielat do správy cez môj profil. Ak sa vám táto earthka páčila tak ownera poteší pekný log, prípadne nejaký obrázok.

EN:
You can expect a pleasant walking in a picturesque, mountainous environment that keeps everyone in the memory. You will see the very impressive rock formation Jánošík's head, gorges, valley views and at the end, picturesque Mlyna Oblazy. The track is suitable for all types of tourists, as well as for children or pensioners, because it is not difficult track.

If you plan to solve this earth and find out something new, book two hours of walking.
1.- on stage1 you will find the information board where you can read about the valleys and find out when the valley was declared as NATIONAL  NATURAL RESERVATION  and its size.
2.- on stage 2 there is an information board that will bring you closer to the history of this valley. Following task is: Find out fin which years you could still go through the valley by car.
3.-on stage 3, the information board will approach you the plant and animals of the valley, at least name 3 species of plants that grow in the valley and they are not in listing.
4.- on stage 4 there is the Raztock Waterfall, your task is to describe how it was created and why.
5.- Describe geological process that caused the formation of canyon in the valley.
6. What kind of mountain range surrounds the valley? And what are its characteristics?
You can send me answers in messages via my profile. If you like it, you can enjoy a nice log or some picture.

Additional Hints (No hints available.)