Skip to Content

<

Hradky

A cache by cabadaj1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/17/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Přijměte pozvání na jednu geologicky významnou a zajímavou lokalitu na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny.


Hrádky


HrádkyPřírodní rezervace Hrádky se nachází mezi obcemi Osiky a Chlébské na pomezí Jihomoravského kraje a Vysočiny. Byla vyhlášena v roce 1991 na rozloze necelých 25 ha v Sýkořské hornatině krajským úřadem Jihomoravského kraje.

Dominantou tohoto území je právě vrchol Sýkoř (702 m n.m.), z jehož hlavního vrcholu odbočuje celá řada podružných menších hřbetů a hřebenů. Jedním z nich je právě i vrchol přírodní rezervace Hrádky (628 m n.m.).

Kromě této přírodní rezervace se na protějších svazích přes údolí Chlebského potoka nachází přírodní památka Kačiny a přírodní památka Habrová. Nejznámější lokalitou v této části je ale přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka, kde se v hluboce zaříznutém údolí dochovala původní společenstva rostlin s vévodící bledulí jarní.

Hrádky detailDůvodem ochrany je jedinečně zachovalé přirozené společenstvo javorových bučin na rozhraní 4. a 5. vegetačního stupně (vertikální rozvrstvení ekosystémů). Lokalita je pozoruhodná hlavně z geologického a geomorfologického hlediska jako příklad uložených poměrů hornin a selekce mrazovým zvětráváním. Území je významné i ornitologicky. Prostor rezervace zahrnuje vrcholovou partii a část svahů stejnojmenného vrchu s nadmořskou výškou 627 metrů spadajícího do Hornosvratecké vrchoviny.

Jedná se o bizarní skalní skupinu, která vznikla mrazovým zvětráváním v Sýkořské hornatině nad údolím Chlébského potoka. V okolí skal se na zahliněných sutích zachoval přirozený starý porost bukových javořin, kde se k dominantnímu buku a javoru klenu přidružuje jasan, jilm a javor mléč.

Na samém vrcholu se nachází několik výrazných skalek hřibovitého charakteru, vzniklých právě mrazovým zvětráváním. Pro větší skupinu těchto tvarů se vžil dnes hojně užívaný termín "skalní město". Zajímavým fenoménem jsou horizontálně uložené vrstvy horniny, nasedající v pravidelných blocích na sebe, včetně vtroušených minerálových žil.

Mrazove zvetravani

Mrazové zvětrávání je typ fyzikálního zvětrávání. Je to proces, při kterém dochází k rozpadu hornin, aniž by nastaly výraznější změny v jejich chemickém složení. Jeho příčinou jsou změny v intenzitě insolace, což vede k tepelným i objemovým změnám v povrchové vrstvě hornin. Jelikož jsou veškeré horniny složeny z různé kombinace minerálů, mají všechny horniny určitou teplotně-tlakovou mez, při které přestávají být stálé a při které dochází k poruše jejich celistvosti vlivem praskání atd. Vlivem tektonické činnosti a následného obnažení hornin dochází k jejich vystavení rozdílným teplotním a tlakovým podmínkám. Postupné ubývání teploty a tlaku vede ke chladnutí hornin, což má za následek jejich smršťování a popraskání, či rozpukání. Kapalná voda, pronikající do vzniklých puklin, se následně přeměňuje na led, což má za následek zvětšující se tlak v puklinách a odtrhávání části skalního masívu (led má tendenci zvětšovat svůj objem při přechodu na pevnou fázi, změna může dosáhnout až 1/10 objemu). Pravidelné opakování rozmrzání a zamrzání vody v puklině má za následek její zvětšování. Odborně se tento proces nazývá mrazové zvětrávání a je typické pro obnažené vrcholky hor.

Hradky celkovy pohled

Pokud vás tato lokalita zaujala, můžete se podívat na zajímavé video od Tišnovské televize (viz odkaz níže a nebo a to bude určitě lepší, se vyražte na tuto zajímavou lokalitu podívat na vlastní oči.

Nacházíte se na veřejně přístupném místě, které je zároveň přírodní rezervací, takže tu platí nějaká omezení. K přístupu využijte cesty, nechoďte mimo ně.

Video - příroda Tišnovska

Pozor - nacházíte se v přírodní rezervaci a tak vstup je možný pouze po cestách! Nevjíždějte auty mimo zpevněné cesty, nejezděte po nezpevněných cestách na kolech, nerozdělávejte ohně a psy nechte na vodítku. Chovejte se tak, jak se v přírodě sluší - tiše a klidně. Tato lokalita je výskytem a hnízdištěm zvláště chráněného druhu Krkavce velkého - nacházíte se u něj doma, tak se podle toho chovejte. Neničte, prosím, přirozené skalní výchozy lezením, házením kamenů apod. Příroda to zde tvořila tisíce let a není potřeba její dílo během chvíle ničit.


Zdroje:

internet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaše úkoly jsou následující:


1) Na úvodních souřadnicích odhadněte výšku největšího mrazového srubu. Detailně mi popište, jak si představujete vznik těchto skalních bloků. Nekopírujte mi do odpovědi věty z textu, zkuste to vlastními slovy .

2) O jakou, si myslíte, že se jedná horninu?

3) V hornině najděte nějakou minerální žílu. Jakou má barvu, mocnost a o jaký minerál se jedná?

4) Připojte, prosím, k logu i nějakou fotku Vás nebo Vaší GPS na nějakém pěkném geologicky zajímavém místě.

Vaše odpovědi mi posílejte přes profil, pak se normálně zalogujte. Pokud bude něco špatně, určitě se vám ozvu. Prosím respektujte pravidlo 1 log = 1 email s odpověďmi. V tomto případě budu nekompromisní a kdo se zaloguje bez odeslání odpovědí, toho smažu. Berte to tak, že je to pro mě důkaz alespoň toho, že jste pro ten bodík něco udělali.

Hrádky


HrádkyThe Hrádky Nature Reserve is situated between the villages of Osiky and Chlébské on the border of the South Moravian Region and Vysočina. It was declared in 1991 on an area of less than 25 hectares in Sýkořská highlands by the regional office of the South Moravian Region.

The main dominant feature of this area is the peak Sýkoř (702 m above sea level), from its main peak turns a number of minor ridges. One of them is the peak of the Hrádky Nature Reserve (628 m above sea level).

In addition to this nature reserve, the natural monument Kačiny and the natural monument Habrová are situated on the opposite slopes across the Chlebský creek valley. The most well-known locality in this part is the nature reserve of the Chlebský creek Valley, where the original vegetation communities with the dominant spring pudding were preserved in the deeply cut valley.

Hrádky detailThe reason for protection is the uniquely preserved natural maple beech community at the 4th and 5th vegetation level (vertical stratification of ecosystems). The locality is remarkable mainly from a geological and geomorphological point of view, as an example of stored rock ratios and selection by frost weathering. The territory is also significant ornithologicaly. The area of the reservation includes a summit area and a part of the slopes of the same name hill, with an altitude of 627 meters, belonging to the Hornosvratecká Highlands.

It is a bizarre rock group, which was created by frost weathering in the Sýkořská highland above the valley of Chlébský creek. Around the rocks, there is an old beech growth, where ash, elm and maple are associated with the dominant beech and maple.

At the very top, there are several distinctive mushroom-like rockies, created by frost weathering. For a larger group of these shapes, the term "rock town" has been widely used today. An interesting phenomenon is the horizontally deposited rock layers, sinking in regular blocks on top of each other, including sinking mineral veins.

Mrazove zvetravani

Frost weathering is a type of physical weathering. It is a process in which the rock breaks down without any significant changes in their chemical composition. Its cause is changes in the intensity of insolation, which leads to both thermal and volumetric changes in the surface layer of the rocks. All rocks are composed of different mineral combinations, all rocks have a certain temperature-pressure limit in which they cease to be stable and in which their integrity is impaired due to cracking, etc. Due to tectonic activity and consequent rocks extinction, they exhibit different temperature and pressure conditions. The gradual drop in temperature and pressure leads to the cooling of the rocks, resulting in shrinkage and cracking or melting. Liquid water penetrating the resulting cracks is then transformed into ice, resulting in increasing pressure in the cracks and tearing off a part of the rock mass (the ice tends to increase its volume in the transition to the solid phase, the change can reach up to 1/10 volume). Regular repetition of thawing and freezing of the water in the crack will result in its increase. Expertly, this process is called frost weathering and is typical of the exposed mountain peaks.

Hradky celkovy pohled

If you are interested in this site, you can take a look at an interesting video from Tišnov Television (see the link below and / or it will definitely be better, take a look at this interesting locality with your own eyes

You are in a public place that is also a nature reserve, so there are some restrictions. Use paths to access, do not go outside.

Video - příroda Tišnovska

Attention - you are in the nature reserve and so the entrance is only possible on the path! Do not drive cars out of paved roads, do not ride bicycle on unpaved paths, do not burn fires, and leave dogs on a leash. You are in nature - behave quietly and calmly. This locality is an occurrence and nesting place of a specially protected species of Great Raven - you are at his home. Do not destroy native rocky outcrops by climbing, throwing stones, etc. Nature has been here for thousands of years and there is no need to destroy its production.


Resources:

internet

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Your tasks are:


1) At the initial coordinates, estimate the height of the largest rock blocks. Describe me in details, how do you imagine the creation of these rock blocks. Dont copy me the sentences from listing. Try it with your own words.

2) What is the type of rock, you think?

3) Find a mineral vein in the rock. What is the color, depth, and what kind of mineral it is?

4) Please attach some photos of you or your GPS in a nice geological place.

Your right answers send me via email through my profile, than you can log your visit. If your answers aren't correct, I will give you an echo. Please respect a rule - 1 log = 1 email with answers. In that case i will be uncompromising, who will log without sending answers, he will be deleted. It is a proof for me, that you were there and do something for a point.Additional Hints (Decrypt)

armncbzragr an criabh bohi

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

48 Logged Visits

Found it 47     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 129 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.