Skip to Content

<

Mapa republiky

A cache by road66 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/31/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


cz

Tuhle keš můžete navštívit kdykoliv chcete, ale pouze v určité období roku odsud můžete vidět fenomén zvaný "Mapa republiky".  Je k vidění vždy na jaře a vydrží pokaždé jinak dlouho -  vše závisí na povětrnostních podmínkách...

Mapa republiky 2017-03-31
Foto: Mapa republiky 2017-03-31 Obrysy Mapy Republiky se teprve objeví... Pod Mapou republiky, vpravo od chaty Devín, je místo obrí laviny 10.2.2015.

Co je tedy Mapa republiky v Krkonoších?

 V českém nejvyšším pohoří najdeme místa, kde zima se sněhovou pokrývkou trvá déle než jinde - podle podmínek toho kterého roku až deset měsíců, v extrémních případech sníh nemusí roztát vůbec.  Nejznámější takové místo je na jihozápadním svahu Studniční hory a nazývá se Mapa republiky.

Jde o výrazné sněhové pole, které je zdaleka viditelné - za dobré viditelnosti je rozeznatelné až od Hradce Králové. I proto má i svůj oficiálně uznávaný název, který je odvozený od jeho tvaru - v pozdější fázi odtávání sněhu ze svahu hory se totiž z původně dlouhého pásu sněhových akumulací vyloupne poměrně věrný obraz prvorepublikového Československa, včetně Podkarpatské Rusi.

Jak sníh ubývá, obraz se mění na poválečné Československo, pak odtává Slovensko, pohraniční hory a nejdéle vytrvávají střední Čechy. Je to tím, že v těchto partiích je sněhové výležisko nejhlubší a nashromáždí se tu tedy největší vrstva sněhu.

Místo se nachází v nejpřísněji chráněné oblasti Národního parku, mimo turistické stezky, takže je pro veřejnost nepřístupné. Od této cache je ale na něj krásný výhled.

Trocha teorie

To, že se tu nahromadí tolik sněhu, lze přičíst kombinaci terénních podmínek a působení větru. Krkonoše jsou jediné české pohoří, kde vyzdvižené zarovnané povrchy (etchplény) výrazně a vysoko vystupují nad lesní stupeň a zásadním způsobem určují celou zdejší přírodu, mimo jiné i rozmístění sněhových polí (sněžníků).

Největší koncentrace sněžníků je na zvětraných okrajích (lemech) těchto etchplénů, kde jsou situovány na hrany karů v místech nejmohutnějších sněhových převějí, nebo vlivem terénních poměrů i na nejvyšší část svahu, pokud hrana není výrazně vyvinuta.

Nejvýznamnější v tomto směru je okrajová linie Obřího dolu, kde je od hrany Studničních jam až po Úpskou jámu několik velkých převějových (často označovaných též jako převisové) sněhových polí, v čele s tzv. Sněžným mostem. Maximální mocnost zdejších sněžníků běžně dosahuje okolo 10 m, u největšího z nich, Sněžného mostu, se uvádí jako maximum dokonce až 30 m.

Součástí této východní, závětrné linie východního etchplénu jsou i sněhová pole Modrého dolu, kde je i největší krkonošský sněžník Mapa republiky. Severní a severozápadní větry zde svívají obrovské množství sněhu a pak ho ukládají na relativně malé ploše nad Modrým dolem. Za klimaticky příznivých zim se tu nashromáždí  5-15 metrů udusaného sněhu, který pak má šanci přestát nejen jarní oblevy, ale po jistou dobu i letní úpaly.

Sníh, podobně jako voda a led, pracuje jako geomorfologický faktor v závislosti na gravitaci. Uplatňuje se hlavně v podobě těžkého, tzv. firnového sněhu, který v místech sněhových polí vytváří nivační deprese.

V dobách ledových na tomto místě jistě bylo trvalé firnové pole, kde sníh vůbec neroztával a bylo ho ještě větší množství než dnes. Jeho vahou, plazením po povrchu a transportem materiálu tu vzniklo počáteční stadium vývoje karu (ledovcového kotle). Sníh si tu tedy za dlouhé desítky tisíc let „vyležel“ jakousi protáhlou mělkou mísu, která v jarním období bíle svítí jako Mapa republiky.

    V poslední době probíhá oficiální výzkum sněhových poměrů Mapy republiky, v souvislosti s výzkumem přírodních poměrů zdejších tundrových společenstev. Odborní pracovníci Správy KRNAP a Krkonošského muzea tu každoročně měří tloušťku sněhové vrstvy a postup jejího odtávání.


Jak na kešku

1) PŘÍPRAVA: Vše najdete v listingu kešky, kromě úkolu 1.4, který zjistíte jednoduše na www.mapy.cz :

    1.1)     Jaký je alternativní český název pro sněhová pole? 3. písmeno převeďte na číslo (pořadí v anglické abecedě) a máte A.
    1.2)     Jaká se uvádí maximální mocnost největšího z krkonošských sněhových polí, Sněžného mostu? To je B.
    1.3)     Jaká byla maximální výška sněhu na Mapě republiky v zimě 2004/2005? Zaokrouhlete na celé číslo a máte C.

    1.4)     Jaké jsou GPS souřadnice Mapy republiky? Východní souřadnici zaokrouhlete na celé minuty a dostanete E015°DE.000 (E je sudé číslo).
            
2) VYHLÍDKA: Nepovinný úkol (ale potěší, pokud ho splníte): Od úvodních souřadnic pokračujte po lesní cestě k waypointu VYHLIDKA, odkud je pěkný výhled do Modrého dolu a na Mapu republiky, která je přímo před vámi. Vyfotografujte Mapu republiky a snímek s datem pořízení připojte ke svému logu.

3) ŠTÍTEK: Vraťte se k waypointu ŠTÍTEK. Na bříze hned vedle cesty, ve výšce cca 180cm najdete štítek s čísly FGHI.


4) FINÁLKA: Finálku najdete na následujících souřadnicích. I tam se můžete potěšit pěkným výhledem.
N50°42.(D*E*I)(E*H)
E015°42.(C*F+B+H)(A*G+D)
 

Přístup k cache

Z hřebene:  od boudy Výrovka po zelené k Richtrovým boudám, zde odbočit vlevo na červenou.
Z Pece pod Sněžkou: po červené Modrým dolem, na rozcestí Modrý důl vystoupat dále po červené směrem k Richtrovým boudám.


Tabulka ukazuje hlavní parametry Mapy republiky v posledních letech.
The table shows the main parameters of Map of Republic in the recent years.

Zima / winter

max. výška sněhu (m) / max. snow thickness (m)

datum odtátí sněhu / date of melt away

1999/2000 15,7 1. dekáda srpna
2000/2001 6,1 3. dekáda června
2001/2002 13,4 2. dekáda srpna
2002/2003 7,6 3. dekáda června
2003/2004 data nejsou k dispozici  data nejsou k dispozici
2004/2005 15,4 22. srpna
2005/2006 12,3 22. července
2006/2007 12,5 5. července
2007/2008 14,1 29. července
2008/2009 13,3 17. července
2009/2010 8,1 30. června
2010/2011 9,6 14. června
2011/2012 13 4. srpna
2012/2013 8,8 17. června
2013/2014 5,4 10. června
2014/2015 9,7 4. července
2015/2016 7,0 16. června
2016/2017 9,5 3. července


Zdroje textů / Resources of the texts
:
Vlastimil Pilous, časopis Krkonoše, 2000, č. 02
Jiří Dvořák, časopis Krkonoše, 2005, č. 09
web KRNAP.CZ


en

You can visit this cache any time you want but only in a certain period of a year you can see the phenomenon: "Map of Republic".  It is visible always in spring and it stays every year differently long - all depending on the atmospheric conditions.

Mapa republiky 2016-05-27. Zbývají pouze Střední Čechy a část Západních Čech.
Foto: Mapa republiky 27.5.2016 - zůstávají jen střední a západní Čechy

What is then the Map of Republic in Krkonose?

 There are places in Czech highest mountain range where winter with snow cover lasts longer than elsewhere - depending on conditions of the particular year up to ten months, in extreme cases the snow may not melt at all. The most popular such place is on the south-west slope of Studnicni Hora and is called Map of Republic.

It is distinctive snowfield which is visible from far away - under good visibility recognisable even from Hradec Kralove. This snowfield has the official name which is derived from its shape - out of the originally long belt of snow accumulations, the relatively accurate picture of historic Czechoslovakia including Subcarpathian Ruthenia emerges in the latter phase of melting of the snow from the mountain slope.

As the snow melts away, the picture changes to after-war Czechoslovakia, then Slovakia disappears, followed by the border mountain ranges and the longest lasting area is Middle Czech. This is because the depression in this area is the deepest and the largest layer of snow is accumulated here.

The place is located in the most strictly protected area of the National Park, off the tourist paths, that is why it is not accessible for public. But there is a beautiful view of it from this cache.

A bit of theory

Such a big accumulation of snow in this place can be attributed to the combination of terrain conditions and wind activity. Krkonose is the only Czech mountain range where the uplifted levelled surfaces (etchplains) significantly and distinctively stand out from the forest level and fundamentally determine the whole biome in the area, including the locations of snowfields (in Czech language called also "sneznik").

The highest concentration of snowfields is on the weathered edges of these etchplains where they are situated to the rims of cirques in the areas of the massive snow cornices or to the highest parts of the slope if the rim is not distinctively developed.

The most important in this context is the edge line of Obri dul (transl. as "Giant Valley") where several big cornice snowfields, including so called Snow bridge, can be found on the rim between Studnicni Jamy and Upska Jama (Jama = local word for glacial cirque). Maximal thickness of these snowfields is usually around 10 m, the biggest of them, the Snow Bridge, can reach even up to 30 m.

The snowfields of Modry dul (transl. as "Blue Valley"), where also the largest Krkonose snowfield Map of Republic is located, are part of this east, leeward line of the east etchplain. The northerly and north-westernly winds blow off enormous volume of snow which they deposit on relatively small area above the Modry dul. It is concentrated 5-15 meters of compacted snow which has a chance to endure not even the spring thaw but, to some extent, also the summer heat.

Snow, similarly as water and ice, acts as geomorphologic factor in relation to the gravity. It is impacting mainly as heavy and dense snow, called firn which forms  the nivation depressions.

In the ice age, this place was certainly a permanent firn field with higher amount of snow than today, where the snow did not melt at all. Due to its weight, movement on the ground and transport of the debris, the initial stage of cirque (amphitheatre-like glacial valley) has created. Thus, the snow lying here for long tens of thousands years, created a kind of elongated shallow basin which shines white in spring period as Map of Republic.

Recently, there is an official research of the snow conditions of Map of Republic, in relation to the research of nature conditions of local tundra biome. The experts from KRNAP (National Park Administration) and Museum of Krkonose measure the thickness of the snow layer and progress of its melting every year.


How to find the cache

1) PREPARATION: You will get all information from the listing of the cache, except the task 1.4 which you find out easily at www.mapy.cz :

    1.1)    What is the alternative Czech name for the snowfields? Convert the 3rd letter to the number (sequence number in the English alphabet) and you have A.
    1.2)    What is the declared maximal thickness of the largest snowfield in Krkonose, the Snow bridge? This is B.
    1.3)    What was the maximal snow thickness on the Map of Republic in winter 2004/2005? Round it to the whole number and you have C.
    1.4)    What are the GPS coordinates of Map of Republic ? Round the E-coordinate to the whole minutes and you get E015°DE.000 (E is even number).

2) VIEWPOINT: Optional task (though, you are encouraged to do as well): Continue along the forest road from the starting coordinates to the waypoint VYHLIDKA (viewpoint), from which there is a nice view to the Modry dul (transl. as "Blue Valley") an over Map of Republic which is straight in front of you. Take a picture of Map of Republic and attach the photo to your log, together with the date of capture.

3) TAG: Go back to the waypoint STITEK (tag). You will find a tag with numbers FGHI on a birch tree just next to the path, at the height of ca 180cm.

4) FINAL: You will find the final location at following coordinates. There, you can enjoy a nice view, too.
N50°42.(D*E*I)(E*H)
E015°42.(C*F+B+H)(A*G+D)
   

Access to the cache

From the mountain ridge: from Vyrovka hut along green path to the Richter huts, here turn left to red path.
From Pec pod Snezkou: along red path through the Modry dul,  at the fork Modry dul climb up further along the red path, direction to the Richter huts.   Zdroj snímku: KRNAP.CZ

Historie kešky / History of the cache
18.3.2017 příprava kešky
31.3.2017 uložení finálky
15.10.2017 změna v úkolu 3 (štítek), změna výpočtu finálky


Flag Counter

    

Additional Hints (Decrypt)

qibwfzeprx - ivfí / qbhoyrfcehpr - unatvat

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

80 Logged Visits

Found it 68     Didn't find it 2     Write note 8     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 39 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.