Skip to Content

<

Moravský kras v kostce / Moravian Karst

A cache by puczmeloun Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/16/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geopark Moravský kras

Dům přírody Moravského krasu

Dům přírody Moravského krasu
Poblíž známého Skalního mlýna a na cestě k Punkevním jeskyním, Kateřinské jeskyni a propasti Macocha najdete Dům přírody Moravského krasu. Jeho expozice vypráví příběh okolní jeskyněmi prošpikované krajiny od hlubinného geologického vývoje až po její současnou podobu, na které se velkou měrou podílí i sám člověk. Zve k cestě časem v hlubinách historie od počátku vzniku planety až po současnost. Představuje geologickou minulost Moravského krasu, dávná korálová moře, nebo vývoj krasových jevů a jeskyní.

Cílem této keše ale není dovést vás přímo do budovy (ať už je to vevnitř jakkoli zajímavé). Hned vedle ní jsou totiž dvě volně přístupné "geologické atrakce". První z nich je menší geopark, ve kterém můžete prohlédnout a prozkoumat různorodé ukázky toho, co všechno dává dohromady Moravský kras. Druhým - interaktivním a v létě oblíbenějším - je tzv. vodní prvek, na kterém po vlastnoručním napumpování vody můžete pozorovat, jak voda protéká krasem od povrchu, přes jeskyně až k vývěrům.

Jak na keš?


Pro úspěšné absolvování této earthcache je nutné zjistit jisté informace, ty pak poslat ideálně na e-mail puczmeloun@gmail.com s předmětem Dům přírody a AŽ POTÉ se normálně zalogovat. Nečekejte na odpověď - pokud bude něco špatně, ozvu se vám sám. A hlavně - vůbec se neobávejte špatných odpovědí, prostě to zkuste ;-)

Model Moravského krasu
1) Pojmenujte plochu, na kterou má dopadat "napumpovaná" voda ze (dvou) mraků? Jak se "oblast" jmenuje?
2) Z "plochy" se voda dostává skrze různé geologické útvary do podzemí? Vyjmenujte alespoň tři a všímejte si opravdu jen těch, skrz které voda protéká. Některé voda jen "opracovává".
3) Část vody se dostává taky do žlebu. Při jeho "tvarování" pomohla vytvořit dva typy zajímavých útvarů. Jaké to jsou?

Geopark u Domu přírody
4) Pro každý kras je důležitý hlavně vápenec. Jaké viditelné zkameněliny některé z vystavených vápenců obsahují (tzn. jakou zkamenělinu jste viděli v jakém vápenci)? Jeden z vápenců má mírně jinou barvu - jakou a proč?
5) Naleznete tady jeden záhadný balvan. Jak se jmenuje? Proč ho lidé v okolí rádi používají na stavbu?
6) V geoparku je i několik slepenců. Všechny obsahují zakulacené kameny - tzv. valouny. Jak tyto valouny vzniky? Jaký za to může živel?
7) Jaký ze slepenců obsahuje největší valouny? Jak jsou největší valouny přibližně velké (dlouhé)? K logu přiložte povinně fotografii vámi největšího nalezeného valounu ve slepencích (na fotografii nemusíte být vy, spíše k valounu přiložte metr nebo pomůcku, pomocí které jste se k naměřené hodnotě dostali.)

8) Ke správným odpovědím přidejte váš (individuální, týmové či skupinový) geocaching nick. Bez něj se váš log nedá přiřadit k jednotlivým emailům.
9) Dobrovolným úkolem je fotografie vás nebo zajímavých exponátů z okolí úvodních souřadnic a/nebo Moravského krasu. Za každou dobrovolnou fotografii navíc přimhouřím oko nad špatnými odpověďmi.

Pozor: Model Moravského krasu je bohužel přes zimu zakrytý a někdy nemusí fungovat pumpování vody. I tak lze ale první tři otázky zodpovědět - s pomocí znalostí, internetu ale hlavně i blízké informační tabulky. Stačí se jen rozhlédnout - tabulka je žlutá, na kamenném podstavci a jen asi 2 metry od modelu.

ENGLISH VERSION BELOW!


Geologie Moravského krasu


Geologický vývoj Moravského krasu začal v paleozoiku, ve středním devonu (tedy před nějakými 390 miliony let). Tehdy došlo k poklesu východního okraje brněnského masívu a k vytvoření mořské sedimentační pánve. Nejstaršími horninami, které se pak na novém mořském dně začaly usazovat, jsou pestře zbarvené pískovce nebo slepence. Tyto horniny vznikly splachováním horninového materiálu z okolní pevniny v období teplého klimatu. Lemují celé území Moravského krasu na jeho západním okraji a k významným lokalitám jejich výskytu patří taky Babí lom u Lelekovic nebo Červený kopec u Brna.

Slepenec

O nějakých dvacet milionů let byl přínos hornin z pevniny do pánve přerušen. V mělkém, teplém a čistém moři se vytvořily optimální podmínky pro růst a rozvoj mohutných kolonií přisedle žijících živočichů, jako jsou koráli a stromatopory (něco mezi žahavci a mořskými houbami). Vápnité schránky těchto organismů se staly základním stavebním kamenem vápenců Moravského krasu (tzv. macošského souvrství).

Devonské moře

Za nejstarší vápence jsou označovány tzv. josefovské vápence - mají tmavošedou barvu a jsou uloženy ve výrazných deskách až lavicích. Představují sediment příbřežní zóny místy tvořený akumulacemi schránek tlustoskořepatých ramenonožců. Typické výskyty josefovských vápenců jsou u Josefova a v Pustém žlebu. Vápence lažánecké sedimentovaly v podmínkách teplého moře. Od josefovských se liší především jiným zastoupením fosilií zejména stromatopor a jinou strukturou horniny. Nejmohutnější a nejlépe vyvinuté organogenní (tedy ty vzniklé nahromaděním skořápek a ulit měkkýšů) vápence Moravského krasu jsou ty vilémovické. Místy obsahují celé vrstvy budované korály a stromatoporami. Vilémovické vápence jsou velmi jemně zrnité, hrubě lavicovité až masivní, světle šedé barvy.

Ramenonožci

Ještě mladší (cca. 350 mil. let) a zároveň ty poslední jsou pak vápence křtinské a hádsko-říčské (tzv. líšeňské souvrství). Nejznámější jsou pestře zbarvené křtinské vápence s úlomky starších vápenců a terestrického materiálu. Lemují vápencový pruh Moravského krasu na východě zejména v okolí Křtin a Jedovnic.

Nad těmito vápenci najdeme sedimenty jako jsou břidlice, droby a slepence složené z úlomků okolní souše. Paleontologicky velmi zajímavý je výskyt jury (200 - 145 mil. let) u Olomučan, v němž se objevují písčité vápence s rohovci a spongility (druh opuky). Horniny jsou velmi bohaté na fosilie, z nichž nejznámější jsou nálezy amonitů, belemnitů, ježovek, živočišných hub apod. Z období křídy (145 do 66 mil. let) zůstaly ve střední části Moravského krasu dochovány pestře zbarvené jílovito – písčité sedimenty rudických vrstev.

Belemnit

K dalším sedimentárním horninám, vyplňujícím nerovnosti krasového povrchu, patří jíly, písky a štěrky, které jsou uloženy ve dně krasových žlebů. Typické pro kras jsou taky smíšené svahoviny, které dosahují ve Sloupském a Holštejnském údolí mocnost několika desítek metrů. Rovněž se vyskytují v jeskynních, zejména jeskynní hlíny, štěrky a štěrkopísky.

Horninový obsah Moravského krasu byl v průběhu geologického vývoje deformován horotvornými procesy za vzniku zlomových systémů, vrás a dalších tektonických prvků. Tektonicky je významné pásmo Blanenského prolomu (příkopové propadliny), které zasahuje do střední části Moravského krasu.

Silně zkrasovělé vápence macošského souvrství (především lažánecké a vilémovické) zaujímají plochu cca 69 km², velmi slabě zkrasovělé vápence líšeňského souvrství (především hádsko-říčské a křtinské) zaujímají plochu cca 9 km².

Zdroj: http://moravskykras.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/geologie/

EN: Moravian Karst


To log this cache, it's necessary to answer questions below and then send me these informations to the email puczmeloun@gmail.com with subject Dum prirody . ONLY AFTER you can log yourself as found it.
Water cave - at the coordinates (model of the karst landscape)
1) If you pump the water to these two clouds, to which area/zone it falls?
2) Through which geological formations water goes to the underground? Name at least three.
3) In the karst canyon, there are two interesting rock formations made by water. What are their names?

Geo-park - outside of the Moravian Karst House of Nature
4) For every karst, the most important rock is limestone. Which one in this geo-park is reddish and why. Which ones contains visible fossils?
5) You can found here one "mysterious boulder". What's his name? Why it's used for building by locals?
6) There are couple of conglomerates in the geo-park, which contains small round gravels/boulders. How these small rocks inside conglomerates were made?
7) Which conglomerate contains the biggest gravels/boulders? Measeure these round stones and say, how long they are. Your log have to mandatory include a photograph of the biggest boulder/gravel you found (you don't have to be at that photo).

8) Please add your (individual, team or group) geocaching nick to the email with your answers. It's then much easier to join them with your found it log.
9) Optional: Please take a photo of you in front of the geo-park and/or water cave and add it to your log.

Attention: Model of the karst landscape is usually covered during winter and sometimes water in model isn't functional. But still, you can answer all these questions with help of your knowledge, internet or small information table just 2 meters from model itself (its yellow and on stone pedestal).

Moravský Kras is the largest and the most important karst area in the Czech Republic. The karst area consists of Devon limestone lying northward from Brno. The landscape character is formed by plateaus with many sinkholes separated by deep canyon grooves. Most of the water flow coming from the non-karstified part of the Drahanská uplands vanishes underground where the limestone area begins. The water-flow created various cave labyrinths here during the long geological evolution. The northern part of Moravský Kras is drained by the Punkva River and its tributaries. The Amatérská cave complex is to be found here, stretching for almost 35 km when contiguous caves are included, making it one of the largest cave systems in Europe. In the central part of Moravský Kras, Rudické sinking-Býčí rock is the main cave system, which is 12 km long. Ochozská cave, 2 km long, is the most famous cave in the southern part of the area. In total there are more than 1,100 caves in Moravský Kras. In most of them, traces of ancient life and social development have been conserved. Inside Kůlna cave there is evidence of the most ancient settlement ever discovered in Moravský Kras, that of Neanderthal man 120,000 years ago. Discoveries of engravings of horses and bison in Pekárna cave are also remarkable. They were made by horse and reindeer hunters and they are estimated to be from 11,000 to 13,000 years old. The caves are also the main tourism attraction. The following caves are open to the public: Punkevní, Kateřinská, Balcarka and Sloupsko-šošůvské. About 400,000 people visit them every year.

Unique fauna and flora occur here due to the bedrock, broken terrain and the location on the border between the Panonian and Hercynian biogeographical regions. Cave fauna is remarkable. The most famous are bats, of which 21 species have been discovered till now. There are also numerous invertebrates living in the Moravský Kras caves that are perfectly adapted to life in total darkness. Some new, previously unknown species have been found here. As for critically endangered plants, Cortusa matthioli (Matthioli’s cortuse), a glacial relict, grows on Macocha gorge rock wall. It does not grow anywhere else in the Czech Republic. The structure of forests is mostly indigenous and they cover almost 60% of the area.

Source: http://moravskykras.ochranaprirody.cz/en/

Additional Hints (Decrypt)

1, 2 n 3 - ibqav ceirx an frire bq Qbzh cevebql n prqhyxn irqyr arw
4, 5, 6 n 7 - trbcnex bxbyb Qbzh cevebql n prqhyxl an wrqabgyvilpu rkcbangrpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

281 Logged Visits

Found it 279     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 461 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.