Skip to Content

<

#01 Památné stromy Horažďovicka

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/24/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cz: Památný strom - Rosenauerův dub
En: Memorial Tree - Rosenauer's Oak

Památné stromy

Rosenauerův dub

Rosenauerův dub je prvním památným stromem, který Vám chceme představit.
Jedná se o dub letní (Quercus robur), je to statný listnatý, opadavý a pomalu rostoucí strom, až 45 metrů vysoký s nepravidelnou korunou z čeledi bukovitých. Strom je v evidenci památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pod číslem 102405. Přirozeně se vyskytuje v Evropě a Malé Asii, na Kavkaze a v některých lokalitách severní Afriky. Roste od nížin do podhůří, kde může vytvářet doubravy nebo růst jako solitér. Dub letní roste velmi pomalu, zralého věku dosahuje až ve 100 letech, zato je ale dlouhověký, může se dožít i 2000 let.
Strom naleznete nedaleko Velkých Hydčic, jihozápadně od Horažďovic. Tento velikán roste ve smíšeném lesním porostu za vodárnou, u cesty směrem k Práchni, jižně od silnice Horažďovice – Velké Hydčice. Stáří stromu je odhadováno na 250 až 300 let, s obvodu kmene 447 cm ve výšce 130 cm a celková výška 40 m údaje jsou z měření z počátku roku 2000. Dub je chráněn od roku 2001 pro svůj vzrůst a věk s ochranným pásmem o poloměru 12 m. Na kmeni nebylo zjištěno žádné závažnější poranění ani dutina ve kmeni (na poklep). Výška nasazení koruny je cca v 7-8 m, korunu tvoří 8 hlavních větví, průměr koruny je cca 26 m, obvod kmene měřený při zemi je 600 cm. Za nejstarší žijící dub České republiky je považovaný Žižkův dub v Náměšti, jehož věk dendrochronologická metoda určila na více než 1000 let.
Pojmenován je snad po Josefu Rosenauerovi, staviteli Schwarzenberského plavebního kanálu. Nedaleko se nachází také Rosenauerův mlýn. Historie objektu se počala už v polovině 17. století, kdy objekt sloužil jako papírna. Prvním vlastníkem a papírnickým mistrem byl Mikuláš Tempel. Poté se majitelé často střídali, až se roku 1807 stal majitelem Josef Rosenauer, syn význačného vodohospodáře a lesního Inženýra Josefa Rosenauera. Roku 1834, po 164 letech existence, skončila v objektu své působení papírna, protože Rosenauerové ji přeměnili na mlýn. Objekt stojí na katastru Velkých Hydčic čp. 28 na ostrově proti městu Horažďovice a nachází se v něm muzeum mlynářství a využití vodní energie. Zároveň je zde provozována malá vodní elektrárna.

  

Keš

Keš je umístěna až za ochranným pásmem památného stromu, proto u stromu nehledejte a hlavně strom v žádné části nepoškozujte. Z parkoviště P2 je třeba dojít na P1 a odtud po lesní cestě dojdete až před dub. K samotné schránce je to jen kousek a stačí jít za šipkou.

Nezapomeňte si opsat indicii potřebnou k odlovu bonusu!

Památné stromy

Rosenauer's Oak

Rosenauer's oak is the first memorable tree we want to introduce.
This is the oak summer (Quercus robur), it is a sturdy, deciduous, deciduous and slowly growing tree, up to 45 meters tall with an irregular crown of the beech family. The tree is in the register of memorable trees of the Nature Conservation Agency of the Czech Republic under number 102405. It is naturally occurring in Europe and Asia Minor, the Caucasus and some North African locations. It grows from the lowlands to the foothills, where it can form oak forests or grow as a solitaire. The summer oak grows very slowly, the mature age reaches up to 100 years, but it is long-lived, it can also be 2000 years.
The tree is located near Velke Hydcice, southwest of Horazdovice. This giant grows in a mixed forest behind a waterpump, near the road to Prachen, south of the Horazdovice - Velke Hydcice road. The age of the tree is estimated at 250-300 years, with trunk circumference of 447 cm at a height of 130 cm and a total height of 40 m data are from the measurements at the beginning of 2000. Oak is protected since 2001 for its growth and age with a protection zone of radius 12 M. No major injury or cavity in the trunk was detected (on tap). The height of the crown is about 7-8 m, the crown consists of 8 main branches, the diameter of the crown is about 26 m, the trunk circumference measured at the ground is 600 cm. As the oldest living oak of the Czech Republic is Zizka's oak in Namest, whose dendrochronological method has been established for more than 1000 years.
Named after Josef Rosenauer, the builder of the Schwarzenberg Canal. Rosenauer's Mill is also nearby. The history of the building began in the middle of the 17th century when the building served as a paper mill. The first owner and stationery was Nicholas Tempel. Then the owners changed frequently, until in 1807 he became the owner of Josef Rosenauer, son of a distinguished waterman and forest engineer Josef Rosenauer. In 1834, after 164 years of existence, a paper mill was finished in the building because the Rosenauers turned it into a mill. The building is situated on the Velke Hydcice No. 28 cadastral area on the island of Horazdovice and has a museum of milling and water use. At the same time there is a small hydropower station.

Cache

If the cache is located behind the protection zone of the memorable tree, so do not look for the tree and do not damage the tree in any way. From place P2 you have going to take P1 and from there you will reach the forest road before the oak. To the mailbox itself, it's just a bit and you just have to go by the arrow.

Do not forget to write down the indices needed to catch the bonus!

Památné stromy

Série "Památné stromy Horažďovicka"

Památný strom

Additional Hints (Decrypt)

araí cbgeron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

120 Logged Visits

Found it 119     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 9 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.