Skip to Content

<

#05 Památné stromy Horažďovicka

A cache by stoupapm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/24/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cz: Památný strom - Kvášňovická lípa
En: Memorial Tree - Kvasnovice Linda Tree

Památné stromy

Kvášňovická lípa

Kvášňovická lípa je pátým památným stromem, který Vám chceme představit.
V tomto případě jde o lípu velkolistou (Tilia platyphyllos), jedná se o statný opadavý listnatý strom dosahující výšky přes 25 m, z čeledi slézovitých. Strom je v evidenci památných stromů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pod číslem 102446 . Přirozeně se vyskytuje v západní, střední a jihovýchodní Evropě, na sever zasahuje po Dánsko, na východ po západní Ukrajinu, na jihu končí Korsikou a jižní Itálií. Izolované lokality jsou v jižním Švédsku, Malé Asii a Kavkazu. V naší republice roste tato lípa roztroušeně po celém území od pahorkatin do podhůří.
Strom naleznete u vsi Kvášňovice, severozápadně od Horažďovic. Tato lípa roste při polní cestě z Kvášňovic do Defurových Lažan, v nadmořské výšce 540 m. Stáří stromu je odhadováno na 270 let, s obvodem kmene 383 cm a celkovou výškou 23 m, údaje jsou z měření z roku 1977. Lípa je chráněna od roku 1978 jako krajinná dominanta s ochranným pásmem o poloměru 10 m. Zdravotní stav je dobrý v roce 2009 došlo k ošetření obnažené plochy po úderu bleskem a následné měření obvodu kmene ukázalo hodnotu 490 cm. Lípa velkolistá patří k dlouhověkým stromům a nejstarším žijící na našem území je asi Klokočovská lípa (1000 let).
Své jméno získala díky obci ve které roste. Kvášňovice je vesnice ležící 11 km sevrozápadně od města Horažďovice a 9 km jižně od města Nepomuk. Dominantou této obce je krásný gotický kostel sv. Bartoloměje, který zde stojí již od 13. století.

  

Keš

Keš je umístěna až za ochranným pásmem památného stromu, proto u stromu nehledejte a hlavně strom v žádné části nepoškozujte. Z obce Kvášňovice bodu P1 je to k památnému stromu procházka cca 800 m po polní cestě. Z obce Defurovy Lažany bodu P2 je to k lípě necelých 1,5 km, ale máte možnost pokusit se cestou odlovit ještě mystery keš Krizky (GC5V854) pokud ji ještě nemáte. Cesta může mít v období jara nebo po delších deštích zvýšenou obtížnost terénu.

Nezapomeňte si opsat indicii potřebnou k odlovu bonusu!

Památné stromy

Kvasnovice Linda Tree

Kvasnovice linda is the fifth memorable tree that we want to introduce to you.
In this case, it is a large-leaved linden (Tilia platyphyllos), a deciduous deciduous tree reaching over 25 m in height, from the mallow species. The tree is in the records of Memorial Trees of the Nature Conservation and Landscape Protection Agency of the Czech Republic under the number 102446 . It is naturally occurring in Western, Central and Southeastern Europe, north to Denmark, east to western Ukraine, south to Corsica and southern Italy. Isolated locations are in southern Sweden, Asia Minor and Caucasus. In our country, this lime grows scattered across the entire area, from hillsides to foothills.
You can find the tree near the village of Kvasnovice, northwest of Horazdovice. This linden grows in the field road from Kvasnovice to Defurovany Lazany, at an altitude of 540 m. The age of the tree is estimated at 270 years, with a trunk circumference of 383 cm and a total height of 23 m, the data are from measurements from 1977. Linda is protected since 1978 as a landscape dominant with a protection zone with a radius of 10 m. Health condition is good in 2009 the surface was treated after a lightning strike and the subsequent measurement of the circumference of the trunk showed 490 cm. Large-leaved linden is one of the long-lived trees and the oldest living in our territory is about Klokocov linda (1000 years).
She got her name because of the village where she grew up. Kvasnovice is a village 11 km northwest of Horazdovice and 9 km south of Nepomuk. The dominant feature of this village is the beautiful Gothic church of St. Bartholomew, who has been here since the 13th century.

  

Cache

If the cache is located behind the protection zone of the memorable tree, so do not look for the tree and do not damage the tree in any way. From the village Kvasnovice point P1 it is a memorial tree walk about 800 m along the field road. From the village of Defurova Lazany, point P2 is less than 1.5 km away, but you have the opportunity to try to catch the mysteries of Krizky (GC5V854) If you do not have it yet. The path may have increased terrain difficulty in the spring or after longer rains.

Do not forget to write down the indices needed to catch the bonus!

Památné stromy

Série "Památné stromy Horažďovicka"

Památný strom

Additional Hints (Decrypt)

arav cbgeron

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

85 Logged Visits

Found it 84     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 8 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.