Skip to Content

<

Transilvanic Conglomerate

A cache by kiaw ³³ Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/23/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Conglomeratul Transilvaniei


Masivul muntos Bucegi se situează în partea sudică a județului Brașov, fiind astfel dispus la marginea estică a Carpaților Meridionali. Munții Carpați s-au format în același timp cu Alpii, aceasta însemnând în principal în urmă cu aproximativ 98 până la 36 milioane de ani. Cauza încrețirii o constituie deplasarea către nord a continentului african și coliziunea acestuia cu placa europeană. Acest proces este încă în curs de derulare, deoarece Carpații cresc anual de la unul până la doi centimetri și se deplasează foarte lent spre est.

Cea mai mare parte a Carpaților prezintă un strat de fliș. Este vorba despre straturi de sedimente care s-au ridicat din Marea Thetis și au fost împinse sub formă de falii peste formațiunea de molasă compusă din depuneri nisipoase a Miocenului și Pliocenului. Într-una dintre părțile acestei zone se găsește conglomerat polimictic din molasă. Aceste roci conglomeratice s-au încrețit în timpul formării Alpilor.

De asemenea, conglomeratele sunt foarte des întâlnite în această zonă. Însă din cauza energiei mari de transport, care este necesară pentru depunerea bolovanilor, acestea sunt mult mai rare decât gresiile. Prin urmare, prezența acestora pe continent este o indicație a fazei de formare muntoasă.

Ce este un conglomerat?

Conglomeratul este o rocă sedimentară clastică formată din componente detritice rotunjite (termen general pentru resturi de roci sau reziduuri de organisme mă cinate), al cărui diametru al particulelor este mai mare de 2 mm. Dacă diametrul particulelor este mai mic, este deja vorba despre gresie. Componentele pot fi fragmente de roci diferite (polimictice) sau din aceeași rocă (monomictice).

În timpul transportului de către gheața ghețarilor și/sau prin fluvii/ acțiunea valurilor/linii de coastă, acestea au fost rotunjite suplimentar prin erodare. Prin suplimentarea cu pietriș/sfărâmături de roci sau un liant fin, sedimentele sunt umplute și acest „material de umplutură” se strânge în straturi individuale independente. Depunerea perpetuă a sedimentelor pe suprafața superioară a suprasolicitat straturile mai adânci, favorizând densificarea și transformându-se astfel în rocă dură.

În funcție de matricea rocii, un conglomerat descrie proporția de materie fină sedimentată care este încorporată în componentele grosiere (granule de nisip etc.) sau care umple interstițiul dintre componente. Aici sunt distinse ortoconglomeratele și paraconglomeratele.

Ortoconglomeratul Ortoconglomeratul este un conglomerat care apare sub formă de zăcământ în formă de lentilă sau straturi. Acesta conține minimum 50% pietriș care este cimentat prin intermediului unui liant pe bază de calcar și nisip (sau conform unei alte definiții: conglomerat pe bază de componente, cu o proporție maximă în matrice de 15%). Orto - indică faptul că sfărâmăturile de roci sunt dispuse compacte unele față de celelalte.

Paraconglomeratul Paraconglomeratul nu este stratificat. Și acesta conține minimum 50% pietriș și sfărâ mături de roci, însă este cimentat printr-un liant pe bază de calcar și nămol (sau conform unei alte definiții: conglomerat cu o proporție în matrice mai mare de 15%). Para - indică faptul că sfărâmăturile de roci sunt dispuse separat în liant.

!! ATENȚIE !! Cache-ul Earth este disponibil numai într-o anumită măsură. Există un program de funcționare și trebuie să se plătească o taxă de acces pentru a ajunge la roci pentru a putea să-mi răspundeți corespunzător la î ntrebări. !! ATENȚIE !!

Ori de deschidere:

Mai până în Septembrie

Luni: 12.00 ceas bis 18.00 ceas

Marți până Duminică: 09:00 ceas bis 18:00 ceas

Octombrie-aprilie

Luni: 12.00 ceas bis 16.00 ceas

Marți până Duminică: 9.00 ceas bis 16.00 ceas

Prețurile:

Adulti: 25 Lei (~ € 5,50)

Persoane în vârstă 65 de ani : 15 Lei (cu act de identitate valabil) (~ € 3,30)

Studenți: 10 Lei (cu act de identitate valabil) (~ € 2,20)

Copii: 5 Lei (~ € 1,10)

Intrarea libera pentru persoanele cu handicap!Dacă ai ajuns acum la titlu, te rog să-mi răspunzi la întrebările de mai jos:

 1. Cum poți explica cu propriile cuvinte modul în care se prezintă aflorimentul? (culoare, formă, structură, dimensiunea componentelor conglomeratului etc.)
 2. Cât de lat și înalt apreciezi că este peretele de conglomerat?
 3. Crezi că conglomeratul este ortoconglomerat sau paraconglomerat? Te rog să-ți justifici răspunsul
 4. În opinia ta, conglomeratul este polimictic sau monomictic? Te rog să-ți justifici ră spunsul

Te rog să-mi trimiți răspunsurile prin contul meu GC (messenger – fără e-mailuri!) După aceea te poți loga imediat. Nu ai nevoie de permisiunea mea de logare. Dacă ceva nu este în regulă, am să te contactez.!

Să aveți o zi plăcută și distractivă

kiaw³³ wink

Transilvanic Conglomerate

 

The Bucegi Mountains are located south of Brasov on the eastern edge of the Southern Carpathians. The Carpathians were formed at the same time as the Alps, that is, mainly about 98 to 36 million years ago. The unfolding is caused by the northern drift of the African continent and its collision with the European continental plate. This process is still ongoing, as the Carpathians grow by 1 to 2 centimeters annually and are moving very slowly towards the east.

Most of the Carpathians are mode of flysch. They are sedimentary layers that have been lifted out of the Mediterranean Sea Thetis and pushed as folds over a molasses area from sandy deposits of the Miocene and Pliocene. In one part of this area there exists polymictic conglomerates from the molasse. These conglomeratic rocks were also formed during the mountain formation of the Alps.

Conglomerates are also very common in this area. However, due to the high transport energy, which is required for the deposit of the debris, they are much rarer than sandstones. Their occurrence on the mainland is therefore an indication of the mountain formation phases.

What is a conglomerate?

Conglomerates are a clastic sedimentary rock of rounded detritic (general term for rock rubble or crushed organism residues) components whose grain diameter exceeds 2mm. If the grain diameter is smaller, it is already referred to as sandstone. The components can be fragments of different rocks, or the same rock.

During the transport through the ice age glaciers and / or in rivers / surf / coastal areas, they additionally drifted off roundly. The sediments are added by gravel or a finer binder and this "filling material" squeezes into the individual free layers. An everlasting deposit of sediments on the top increased the load in the deeper layers, thus promoting the compaction and becoming a solid rock.

Depending on the rock matrix, a conglomerate describes the sedimented fine portion, which is embedded in the  components (sand grains, etc.) or fills the space between the components. Orthoconglomerates and paraconglomerates are distinguished.

Orthoconglomerate is a conglomerate which occurs in lenses or layers. It contains at least 50% gravel which is cemented by a lime- and sand-containing binder (or by other definition: component-based conglomerate with a maximum matrix proportion of 15%). Ortho - says that the stone rubble is laying close together.

Paraconglomerate is not layered. Contains also at least 50% of gravel and debris but is cemented by a Schluff-chalk binder (or according to different definition: conglomerate with a matrix proportion of more than 15%). Para - indicates that the fractions are separated in the binder.

!! NOTE !!   The Earthcache is only possible to a limited time. There are opening times and you have to pay entrance to get to the rock to answer the questions!  !! NOTE !! 

OPENING HOURS:

May to September

Monday: 12 noon to 18:00 p.m.

Tuesday to Sunday: 09:00 a.m. to 18:00 p.m.

October to April

Monday: 12 noon to 16:00 p.m.

Tuesday to Sunday: 09:00 a.m. to 16:00 p.m.

 

PRICES:

Adults: 25 Lei (about € 5.50)

Seniors aged 65 and over: 15 Lei (with valid identification) (about € 3,30)

Students: 10 Lei (with a valid student ID) (about € 2,20)

Students: 5 lei (about € 1.10)

Free entry for disabled persons!If you have now arrived at the header, please answer the questions below:

 1. Explain in your own words how the geological information is presented? (Color, shape, structure, size of the conglomerate components, etc.)
 2. How wide and tall do you appreciate the conglomerate wall?
 3. Do you think the conglomerate is an ortho- or paraconglomerate? Please explain your answer
 4. In your opinion, is the conglomerate polymict or monomict? Please explain your answer

Optionally you can attach a photo of you or your GPS to your log - this is not a log condition. (Please do not take photos of the rock wall you have to describe !!)

Send me your answers to my GC Profil via Messenger - NO E-Mails,  afterwards you can log the cache immediately. I will check the answers and contact you if they are wrong. Logs without mail will be deleted.

Have fun and enjoy the day at Dracula´s Castle 

kiaw³³ wink

 

 

Transilvanisches Konglomerat 

 

Das Bucegi-Gebirge liegt südlich von Brasov und somit am östlichen Rand der Südkarpaten. Die Karpaten wurden zur gleichen Zeit wie die Alpen gebildet, das heißt hauptsächlich vor etwa 98 bis 36 Millionen Jahren. Die Ursache der Auffaltung ist die Norddrift des afrikanischen Kontinents und dessen Kollision mit dem europäischen Sockel. Dieser Prozess ist noch immer im Gang, denn die Karpaten wachsen jährlich um ein bis zwei Zentimeter und bewegen sich sehr langsam Richtung Osten. 

Der größte Teil der Karpaten macht eine Flyschdecke aus. Es sind Sedimentschichten, die aus dem Urmittelmeer Thetis herausgehoben und als Falten über ein Molassegebiet aus sandigen Ablagerungen des Mio- und Pliozäns geschoben wurden. In einem Teil dieses Bereiches findet man polymiktes Konglomerat aus dem Molassetrog. Diese konglomeratischen Gesteine wurden bei der Gebirgsbildung der Alpen mit aufgefaltet.

Konglomerate sind in dieser Gegend auch sehr verbreitet. Auf Grund der hohen Transportenergie, die für die Ablagerung von Geröllen nötig ist, sind sie aber deutlich seltener als Sandsteine. Ihr Vorkommen auf dem Festland ist daher ein Indiz für die Gebirgsbildungsphasen.

Was ist ein Konglomerat

Konglomerate sind ein klastisches Sedimentgestein aus gerundeten detritischen (allgemeiner Begriff für Gesteinsschutt oder zerriebene Organismenreste) Komponenten, deren Korndurchmesser 2mm übersteigt. Ist der Korndurchmesser kleiner spricht man bereits von Sandstein. Die Komponenten können Bruchstücke unterschiedlicher Gesteine (polymikt), oder des gleichen Gesteins (monomikt) sein.

Während des Transportes durch die Eiszeit Gletscher und/oder in Flüssen/Brandung/Küsten schmirgelten sie sich zusätzlich rundlich ab. Durch Kies/Geröll oder einem feinerem Bindemittel werden die Sedimente zugeschüttet und dieses „Füllmaterial“ quetscht sich in die einzelnen freien Schichten. Eine immerwährende Ablagerung von Sedimenten auf der Oberseite erhöhte die Last in den tieferen Schichten und förderte somit die Verdichtung und es wurde zu festem Gestein.

Je nach Gesteinsmatrix, beschreibt ein Konglomerat den sedimentierten Feinanteil, der in den gröberen Komponenten (Sandkörner, usw.) eingebettet ist bzw. der den Raum zwischen den Komponenten ausfüllt. Dabei unterscheidet man Orthokonglomerate und Parakonglomerate. 

Orthokonglomerat ist ein Konglomerat welches in Linsen oder Schichten auftritt. Es enthält mindestens 50% Kies welcher durch ein Kalk- und Sandhaltiges Bindemittel verkittet wird (bzw. nach anderer Definition: komponentengestütztes Konglomerat mit einem maximalen Matrixanteil von 15%). Ortho - besagt das die Gerölle dicht beieinander liegen.

Parakonglomerat ist nicht geschichtet. Enthält ebenfalls mindestens 50% Kies und Geröll wird aber durch ein Schluff-Kalk-Bindemittel verkittet (bzw. nach anderer Definition: Konglomerat mit einem Matrixanteil von mehr als 15%). Para - gibt an, daß die Gerölle getrennt im Bindemittel liegen.

!! BEACHTE !!  Der Earthcache ist nur begrenzt machbar. Es gibt Öffnungszeiten und man muss Eintritt bezahlen um zu dem Felsen zu gelangen um mir die Fragen ordnungsgemäß beantworten zu können. !! BEACHTE !! 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

Mai bis September

Montag: 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Dienstag bis Sonntag: 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Oktober bis April

Montag: 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Dienstag bis Sonntag: 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

 

PREISE laut AUSZEICHNUNG: 

Erwachsene: 25 Lei (ca. € 5,50)

Senioren ab 65 Jahre: 15 Lei (mit gültigem Ausweis) (ca. € 3,30)

Studenten: 10 Lei (mit gültigem Studentenausweis) (ca. € 2,20)

Schüler: 5 Lei (ca. € 1,10)

Freier Eintritt für Personen mit einer Behinderung!Wenn du nun am Header angekommen bist, beantworte mir bitte die unten angegebenen Fragen:

 1. Erkläre mit eigenen Worten wie sich der geologische Aufschluß präsentiert? (Farbe, Form, Struktur, Größe der Konglomeratbestandteile, usw.)
 2. Wie breit und hoch schätzt du die Konglomeratwand?
 3. Glaubst du ist das Konglomerat ein Ortho- oder Parakonglomerat? Begründe bitte deine Antwort
 4. Ist deiner Meinung nach das Konglomerat polymikt oder monomikt? Begründe bitte deine Antwort

Optional kannst du gerne ein Foto von dir oder deinem GPS an deinen Log anhängen - dies ist aber keine Logbedingung. (Bitte keine Fotos von der Felswand die man beschreiben muss!!)

Sendet mir eure Antworten über mein GC Profil via Messenger - KEINE E-Mails! Danach könnt ihr sofort loggen. Ihr benötigt meine Logerlaubnis nicht abzuwarten. Sollten die Antworten falsch sein melde ich mich. Logs ohne Mail werden kommentarlos gelöscht!

Einen schönen Tag in Dracula´s Schloss wünscht Euch

kiaw³³ wink

 

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

155 Logged Visits

Found it 149     Write note 3     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 123 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.