Skip to content

<

Gillberga Raukar

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/23/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Press here for English!


[Svenska]

Vad är en rauk?

En rauk är en av abrasion formad sten, ett geologiskt vittringsfenomen som bildas när relativt mjukare bergarter vid stränder eroderas av det omgivande havet och en hårdare kärna av kalksten blir kvar. Den ännu pågående landhöjningen efter den senaste nedisningen tar raukar upp ur havet. Raukar är vanliga på Gotland, men finns också på Öland.

Hur bildas Rauk?


En rauk bildas när kalksten vid strandlinjen eroderas av havet. Det tar många, många år för en rauk att “mejslas fram” av havet. Raukar är vanliga på Gotland. På Öland finns en rad raukar i Gillberga högre upp på landborgen.

Mörka och ljusa mineral


Den öländskalkstenen består till mestadels av kalkspat (ljus mineral) men den innehåller också små mängder av kvarts (som består av mineralet kiseldioxid), kvarts är en ljus mineral. och även pyrit (som består av ämnerna järn och svavel, ofta små inslag av nickel, kobolt, koppar, tenn och arsenik) pyrit är mörk. Kalkstenenen består även av väldigt små mängder lera som är mörk.

Grovkornig / Finkornig

Grovkorniga har kristalliserat långsamt; med en hög temperatur i omgivningen. Denna miljö återfinns på stort djup i jordskorpan, och ger mineralkristallerna tid att växa sig så stora att de lätt kan ses med blotta ögat. Finkorniga magmatiska bergarter, å andra sidan, har stelnat nära, eller på markytan. På markytan är temperaturskillnaden mot omgivningen stor och avkylningen blir därför så snabb att inga stora mineralkorn hinner utvecklas.

Gillberga Raukar

Gillberga raukar ligger tio meter över havslinjen De visar att havet en gång gick mycket högre än idag, strax norr om Jordhamnsalvaret finns en grupp raukar längs landborgskanten. De är s k fossila raukar eftersom havets inverkan för länge sedan upphört Av läget att tyda fick de sin form under en period då vattennivån låg betydligt högre än idag. Raukarna hann då inte riktigt utvecklas färdigt som raukar, om man kan uttrycka det så, utan blev egentligen bara raukämnen. Men tack vare raukarnas utsökta läge högt uppe på landborgskanten bör man ändå skatta dem högt. Den mest kända rauken här kallas Gillberga Hors.

Här i Gillberga växer det lava på raukarna.


Loggnings instruktioner

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:
1. Rauken vid koordinaterna skiljer sig relativt mycket ovantill och nedtill, beskriv hur den skiljer sig åt.

2. Hur många procent av framsidan av rauken vid koordinaten består av mörka mineral? OBS! Blanda inte ihop detta med lavan som växer på rauken! Mörka mineral är svarta korn som du kan se i rauken.

3. Ladda upp en eller flera bilder i din logg från besöket. [frivilligt, men uppskattas!]

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.[English]

What is a rauk?

A rauke is an abrasion-shaped stone, a geological weathering phenomenon that is formed when relatively softer rocks at beaches are eroded by the surrounding sea and a harder limestone core remains. The land uplift still underway after the last icing takes up steam out of the sea. Raukar is common on Gotland, but is also on Öland.

How is Rauk formed?


A rauke is formed when limestone on the shoreline is eroded by the sea. It takes many, many years for a rauk to be "carved out" by the sea. Raukar is common on Gotland. On Öland, there are a number of gorges in Gillberga higher up on the land.

Dark and light minerals


The lime stone of Öland consists mostly of lime (light mineral) but it also contains small amounts of quartz (which consists of the mineral silica), quartz is a light mineral. and also pyrite (consisting of the substances iron and sulfur, often small elements of nickel, cobalt, copper, tin and arsenic) pyrite is dark. The limestone also consists of very small amounts of clay that are dark.

Coarse-grained / fine-grained

Coarse grains have crystallized slowly; with a high ambient temperature. This environment is found at great depth in the earth's crust, giving the mineral crystals time to grow so large that they can easily be seen with the naked eye. Fine-grained magmatic rocks, on the other hand, have solidified near, or on the ground surface. On the ground surface, the temperature difference to the surroundings is large and the cooling is therefore so rapid that no large mineral grains can develop.

Gillberga Raukar

Gillberga raukar is located ten meters above the sea line. They show that the sea once went much higher than today, just north of the Jordhamnsalvaret there is a group of gorges along the landborg edge. They are so-called fossilized gems because the sea's impact has long since ceased. Of the situation to be clear, they got their shape during a period when the water level was considerably higher than today. The stalks he then did not really develop completely as reddish, if one can express it so, but really only became raw materials. But thanks to the exquisite location of the raukes high up on the landborg edge, you should still treasure them high. The most famous rauke here is called Gillberga Hors.

Here in Gillberga, lava grows on the rauk.


Loggning Tasks

1. The rauk at the coordinates differs relatively much from above and below, describing how it differs.

2. How many percent of the front of the rauk at the coordinate consists of dark mineral? NOTE! Do not mix this up with the lava growing on the rauk! Dark minerals are black grains that you can see in the rauk.

3. Upload one or more pictures in your log from the visit. [Optional!]


To log, send the answer to me from my profile page (länk.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.