Skip to content

<

Skifferbrottet i Dalskog

A cache by 7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/05/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Press here for English!


[Svenska]

SkifferAlunskiffer är en svart, finkornig sedimentär bergart med hög halt av organiskt material och hög svavelhalt. Den totala halten kol kan nå 20 %, medan svavelhalten kan vara så hög som 12 %. Dessutom ingår kalk som vanligen är samlad till linser eller bankar av oren kalksten, s.k. orsten. I orstenar i svenska alunskiffrar har påträffats de mest välbevarade fossil av leddjur, t.ex. små kräftdjur och trilobiterna agnostider, som är kända från äldre paleozoikum (ca 542–416 miljoner år före nutid). Den svenska alunskiffern bildades i ett vidsträckt grundhav med syrefattiga bottenförhållanden från mellersta kambrium till äldre ordovicium (för ca 515–472 miljoner år sedan). Den finns bevarad i Sverige bl.a. på Öland, i Skåne, i Östergötland, i Västergötland och Närke samt längs fjällen. Ur alunskiffer kan olja utvinnas, och alunskiffer räknas som Sveriges största fossila bränslereserv. Utvinningen är dock jämförelsevis dyr och knappast lönsam med dagens teknik. Särskilt de yngre alunskiffrarna kan innehålla höga halter av uran och vanadin, och alunskiffer benämns ibland uranskiffer. En omfattande brytning av alunskiffer har sedan 1600-talet periodvis ägt rum i Sverige. Bergarten har utnyttjats som bränsle vid kalkbränning, för alunframställning, för oljeutvinning, som råvara vid tillverkning av gasbetong samt, senast 1965–69, för utvinning av uran. Rödfyr är restprodukten när man bränner alunskiffer vid kalkbrott. Då alunskiffer har en hög halt av organiskt material upptäckte man att vid hög temperatur gick den att använda som bränsle. Rödfyr känns igen på sin lagerstruktur och främst sin starkt tegelröda färg.
Källa: Nationalencyklopedin


Vittring
Frostsprängning eller frostvittring är benämningen på den vittring som sker när vatten i bergets sprickor fryser. Vatten expanderar ungefär nio procent vid frysning och denna expansion ger ett uttryck på sprickans sidor som kan vidga den, när vattnet i sprickan tinar är sprickan större, och vid nästa frostcykel kan den åter vattenfyllas och vidgas mer. Efter ett antal frostcykler kan delar av berget brytas loss helt. Detta är en av dessa yttre krafter. När en bergssida under lång tid utsatts för frostsprängningar bildas en taluskon vid bergssidans fot. En talus är en slänt av vittrat material som brutits loss och fallit ned, de partiklar som brutits loss kan variera kraftigt i storlek, från små korn till stora block. Ju större partiklarna är desto längre ned längs slänten rullar de, därför återfinns grövre material i talusens botten, medan finare material finns längre upp i berggrunden.Mekanisk vittring

Mekanisk vittring är en form av vittring där en bergart bryts ned i mindre delar av yttre mekaniska krafter. Mekanisk vittring förändrar därför inte den kemiska sammansättningen hos bergartens mineral, det finns flera typer av mekanisk vittring där frostsprängning, termisk expansion, abrasion och biologisk aktivitet kommer att beskrivas mer ingående nedan.

Kemisk vittring
Vid kemisk vittring bryts en bergart ned genom kemiska reaktioner, främst genom att den utsätts för mer eller mindre aggressiva processer av luft och vatten.

Skifferbrottet i dalskogExakt när skifferbrytningen började i Gunnarsnäs och Dalskog är ej dokumenterat, men under 1700 och 1800-talen var denna industri i full verksamhet.
Skiffret bröts och bearbetades till ett hållbart och bra material mestadels till taktäckning. På en del hus täcktes även väggarna med skiffer och man hade det till skorstenar. Ett par sådana hus som är helt täckta med skiffer är Ekholmens säteri i Gunnarsnäs socken och Flathults gård i Dalskogs socken.
Dalskog, Gunnarsnäs och Järns klockstaplar är helt klädda med skiffer.

Det var stor efterfrågan på skiffer både inom och utom Sveriges gränser.
De som arbetade i skifferbrotten var så skickliga att de anlitades att lägga taken på stora byggnader såsom Linköpings domkyrka och flera andra kyrkor.

När Dalslands järnväg byggdes åren 1875-79 blev entreprenören Jonas Wessel ägare till Stora Halängen i Dalskog med tillhörande skifferberg. Han sålde mycket skiffer till taktäckning på stationshus och banvaktsstugor. Halängens skifferbrott upphörde 1884.

Dalskogs skifferbrott är ett nedlagt stenbrott i Dalsland Bergarterna här består av mörka, nästan helt svarta skiffrar och en mörk variant av huvudsakligen sekundär kalksten. Skiffern tillhör de övre delarna av alunskifferformationen som här i Västergötland är cirka 20 - 25 meter mäktigt. Skiffern består huvudsakligen av lermineral som sedimenterats långsamt i på havsbotten där vattencirkulationen var dålig. skiffren vid koordinaten hsr bildades på havsbotten för 450 miljoner år sedan då kontinenten befann sig vid ekvatorn. Havet var lugnare, varmare och mer rikt på liv. Det organiska material som föll till botten och bäddades in i lera, ombildades under syrebrist till fossil olja och gav berget dess svarta färg. Här och var har kalkskal från havets djur ansamlats och bildar ett slags orsten som du kan finna på vissa ställen av brottet. Lagret med alunskiffer här är i medeltal 11 meter i tjocklek.

Loggnings instruktionerFör att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:


1. Vilken typ av vittring har skett vid koordinaten?

2. Hur kan du se att det är just den vittring som skett här? När tror du att det har skett? 

3. Kolla närmare på lagren med skifferlagren, är de tjocka eller tunna? Är de olika tjocka/tunna på olika ställen?

4. Ladda upp en bild på dig och /eller din GPS vid koordinaten [frivilligt, men uppskattas!]

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.

[English]

SlateAlum shales is a black, fine-grained sedimentary rock with a high content of organic material and high sulfur content. The total carbon content can reach 20%, while the sulfur content can be as high as 12%. In addition, lime, which is usually collected into lentils or tapes of impure limestone, is included. Örsten. The most well-preserved fossils of arthropods, for example, have been found in oysters in Swedish alum shales. small crustaceans and trilobites agnostides, which are known from older paleozoic (about 542–416 million years before present). The Swedish alum shale was formed in a wide-ranging shallow sea with low oxygen bottom conditions from middle Cambrian to older Ordovician (about 515–472 million years ago). It is preserved in Sweden, among other things. on Öland, in Skåne, in Östergötland, in Västergötland and Närke and along the mountains. Oil shale can be extracted from alum shale, and alum shale is considered to be Sweden's largest fossil fuel reserve. However, the extraction is comparatively expensive and hardly profitable with today's technology. Especially the younger alum shales can contain high levels of uranium and vanadium, and alum shales are sometimes called uranium shales. An extensive break of alum shale has been taking place periodically in Sweden since the 17th century. The rock has been used as fuel for lime burning, for alum production, for oil extraction, as raw material for the manufacture of aerated concrete and, by 1965–69, for uranium extraction. Redfire is the residual product when burning alum shale at chalk fractures. When alum shale has a high content of organic material, it was discovered that at high temperature it could be used as fuel. Red Lighthouse is recognized by its bearing structure and mainly its strong brick red color.
Source: National encyclopedin (Swedish)


weathering
Frost blasting or frost whitening is the term for the weathering that occurs when water in the rock's cracks freezes. Water expands about nine percent during freezing and this expansion gives an expression on the sides of the fracture that can widen it, when the water in the crack thaws, the crack is larger, and at the next frost cycle it can be water filled again and widened. After a number of frost cycles, parts of the rock can be completely broken off. This is one of those external forces. When a mountain side has been exposed to frost for a long time, a talus cone is formed at the foot of the mountain side. A talus is a slant of weathered material that has been broken and dropped, the particles that are broken off can vary greatly in size, from small grains to large blocks. The larger the particles, the further down the slope they roll, therefore coarser material is found in the bottom of the talus, while finer material is further up in the bedrock.Mechanical weathering

Mechanical weathering is a form of weathering where a rock is broken down into smaller parts of external mechanical forces. Mechanical weathering therefore does not change the chemical composition of the mineral's mineral, there are several types of mechanical weathering where frost blasting, thermal expansion, abrasion and biological activity will be described in more detail below.

Chemical weathering
In chemical weathering, a rock is broken down by chemical reactions, primarily by subjecting it to more or less aggressive air and water processes.

Slate break in DalskogExactly when the shale mining began in Gunnarsnäs and Dalskog is not documented, but during the 18th and 19th centuries this industry was in full operation.
The slate was broken and processed into a durable and good material mostly for roofing. On some houses the walls were also covered with slate and you had it for chimneys. A couple of such houses that are completely covered with slate are Ekholmen's manor in Gunnarsnäs parish and Flathult's farm in Dalskogs parish. Dalskog, Gunnarsnäs and Järns Bells are completely covered with slate.


There was great demand for slate both within and outside Sweden's borders.
Those who worked in the slate quarries were so skilled that they were hired to lay the roofs on large buildings such as Linköping Cathedral and several other churches.

When Dalsland's railway was built in 1875-79, entrepreneur Jonas Wessel became the owner of Stora Halängen in Dalskog with associated slate rocks. He sold a lot of slate to roof covering at station houses and courtyards. The shale breaks in Haläng ended in 1884.

Dalskog's slate quarry is a closed quarry in Dalsland The rocks here consist of dark, almost completely black slate and a dark variant of mainly secondary limestone. The slate belongs to the upper parts of the alum shale formation which here in Västergötland is approximately 20 - 25 meters mighty. The slate mainly consists of clay minerals that settled slowly into the seabed where the water circulation was poor. the slate at the coordinate hsr was formed on the seabed 450 million years ago when the t was at the equator. The sea was calmer, warmer and richer in life. The organic material that fell to the bottom and was embedded in clay was transformed under oxygen deficiency into fossil oil and gave the rock its black color. Here and there, limestone shells from the sea animals have accumulated and form a kind of snake that you can find in the way

Loggning Tasks1. What type of weathering has occurred at the coordinate?

2. How can you see that it is precisely this weathering that has happened here? When do you think it has happened?

3. Look closely at the layers with the slate layers, are they thick or thin? Are they different thick / thin in different places?

4. Upload a picture of you and / or your GPS at the coordinate [Optional!]

To log, send the answer to me from my profile page (länk.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.