Skip to content

SB16 Jakubovany Traditional Geocache

Hidden : 07/27/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška je zo série "Obce a mestá okresu Sabinov".


              HISTÓRIA

Obec Jakubovany sa nachádza šestnásť km severne od Prešova, v okrese Sabinov. Kataster obce sa rozprestiera na južnom úpätí Čergovského pohoria v Šarišskej vrchovine, v doline Jakubovianskeho potoka, ktorý sa pri Orkucanoch vlieva do Torysy. Uprostred dediny je nadmorská výška 400 metrov nad morom s rozpätím pre jednotlivé chotárne časti od 350 do 809 metrov nad morom. Jakubovany vznikli v 13. storočí ako usadlosť v chotári susednej dediny Šarišské Sokolovce (Tolčemeš), ktorú založil Jakub Poliak. Prvá oficiálna zmienka o obci pochádza až z roku 1314, keď územie dnešného katastra daroval začiatkom 14. storočia uhorský kráľ Karol Róbert šľachticom Tekulovcom. V tom čase sa uvedené územie nazývalo Terra Iacobi - Zem Jakubova a tvorila samostatný kataster Jakuba Poliaka. V inej správe z roku 1369 sa obec uvádza pod maďarským názvom Jacobfalva a od roku 1410 zrejme podľa zemepána Léngyelicabfalva. V roku 1773 sa názov zmenil na Uherské Jakubowcze a od roku 1918 ako Jakuboviany. Posledná úprava názvu Jakubovany sa uskutočnila v roku 1948.

V prvej polovici 16. storočia obec postihol podobný osud ako susedné Orkucany. Vtedy časť obce odkúpilo mesto Sabinov a Sabinov až do zrušenia poddanstva vystupovalo voči Jakubovanom z pozície zemepána. Sabinovu v Jakubovanoch patril majer s poľnohospodárskou pôdou, za ktorú z prenájmu prúdili zisky do pokladnice Sabinova. Tento stav v Jakubovanoch pretrvával až do zrušenia poddanstva v Uhorsku, ale aj potom tento majer mal podobu statku, ktorý patril Sabinovu. V 18. storočí sa podstatnej časti obce zmocnili Pechyovci a po roku 1848 časť pozemkov prešla do vlastníctva roľníkov. Roľníci si odkupovali pozemky od zemanov a takto sa v obci vytvorili rozdiele veľkosti roľníckych usadlostí. K najmajetnejším patrila rodina Šoltysovcov a Revákovcov, ktorí si vybudovali aj honosnejšie domy v podobe skromnejších kaštieľov. Jeden z nich sa tam dodnes nachádza v blízkosti obecného úradu.

Obyvatelia Jakubovian sa zaoberali poľnohospodárstvom a pod kataster patrilo 1080ha poľnohospodárskej pôdy. Obec mala priaznivé podmienky pre poľnohospodárstvo a dobre sa tam darilo aj ovocinárstvu a z neho najmä pestovaniu čerešní. Okrem toho ľudia pracovali v okolitých lesoch, venovali sa pastierstvu dobytka a oviec. Okrem toho niektorí sa venovali povozníctvu a pracovali aj v miestnom liehovare, ktorý tam existoval do roku 1886. V dedine sa ťažil aj lomový kameň v miestnom kameňolome.

V roku 1787 mala obec 543 obyvateľov, ktorí bývali v 71 domoch.

V obci sa nachádzal majer patriaci Sabinovu, ktorý po zrušení poddanstva bol pričlenený k Ovčiarskemu majeru v Orkucanoch až do zriadenia Štátnej roľníckej školy, ale vlastníkom pôdy bol ďalej Sabinov. V Jakubovanoch stal starý hospodársky liehovar, ktorý tiež bol majetkom Sabinova, v roku 1886 bol prebudovaný na cirkevnú školu.

K ozdobám okolia Jakubovian patrí v roku 1995 vybudovaná vodná nádrž, ktorá je situovaná v blízkosti obce a peknom prostredí s možnosťou aktívneho oddychu a športového rybolovu. Prichádzajú k nej Ľudia z okolia Jakubovian. Na pozemkoch katastra Jakubovian sa od roku 1957 nachádza Odrodová skúšobňa, ktorá je súčasťou Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho so sídlom v Bratislave. Uskutočňujú sa tam poľnohospodárske pokusy s plodinami, ktoré sa pestujú v podobných podmienkach, aké sa nachádzajú v Jakubovanoch. Získané poznatky pokusov sa potom využívajú v poľnohospodárskej praxi, v záujme dosiahnutia vyšších hektárových úrod a požadovanej ekonomike pestovania.

K vzácnym kultúrno-historickým pamiatkam obce patrí rímskokatolícky kostol zasvätený svätému Vavrincovi z. konca 13. storočia. Kostol bol pôvodne postavený v gotickom slohu. Stavba je jednoloďová so štvorcovým presbytériom. Sakrálna stavba bola niekoľkokrát opravovaná. Najväčšia oprava sa udiala v roku 1716, potom v roku 1856, 1913 a opravy na ňom sa uskutočnili aj nedávno v roku 1999. Postupnými opravami kostol nadobudol prvky baroka a veža dokonca secesnú podobu. Pri oprave v roku 1856 vonkajšia fasáda získala prvky klasického slohu. V interiéri sa nachádzajú vzácne maľby a bohatá je aj vnútorná výzdoba. Z ďalších pamiatok to boli honosnejšie sídla menších statkárov (kaštiele) a v jednom z nich do roku 1964 bolo umiestnené sídlo Odrodovej skúšobne.
 

Additional Hints (Decrypt)

ieon / jvyybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)