Skip to content

SB03 Bodovce Traditional Geocache

Hidden : 07/27/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška je zo série "Obce a mestá okresu Sabinov".


História

Pod južnými svahmi pohoria Čergov leží dedina Bodovce, ktorá bola založená ako zemianska osada pravdepodobne v druhej polovici 13. storočia. V písomnostiach z 15. – 16. storočia sa vyskytuje pod názvom Bodonlaka, zloženom z osobného mena BODON a slova LAK – obydlie. Názov dokazuje, že vlastníkom dediny bol Bodon , príslušník známeho rodu Tekule, ktorý žil v druhej polovici 13. storočia. Vlastníctvo dediny Tekulovcami nepriamo dosvedčuje aj vymedzenie chotára susedných Šarišských Sokoloviec v prvej polovici 14. storočia, keď východná časť chotára susedila s majetkom Tekulovcov. Tým mohol byť len chotár Bodoviec. 

 
Najstaršia priama správa o Bodovciach je známa až z roku 1427, kedy bol vyhotovený súpis dedín Šarišskej stolice zdanených daňou kráľovi. Podľa spomínaného súpisu boli sedliacke domácnosti v Bodovciach okrem richtára zdanené od 15 port. V 15. storočí dedina patrila dubovickej vetve zemanov Tekulovcov. V roku 1519 predali vtedajší majitelia Bozinkajovci dedinu za 300 zlatých zemanom z Bertotoviec. V priebehu 16. – 19. storočia sa vystriedalo viacero vlastníkov. V roku 1663 získali dedinu Zomboryovci, od roku 1751 Pechyovci, ktorí však obec mali v držbe len do roku 1778, kedy ju získali zemania Uzovci. V 19. storočí sa Bodovce stali znova majetkovou súčasťou panstva Zomboryovcov.  подушки купить онлайн

 

V roku 1543 a 1548 boli sedliacke domácnosti zdanené okrem richtára od 4 resp 6 port. Postupne dochádzalo k ochudobňovaniu slobodných roľníkov, ktorí upadli medzi želiarov, alebo sa odsťahovali. V roku 1600 bolo v obci 13 domov s výlučne poddanským obyvateľstvom, ktoré sa zaoberalo tradičným poľnohospodárstvom. Podľa demografických štatistík bolo v roku 1787 v obci 23 domov a 185 obyvateľov a v roku 1828 žilo v 34 domoch 262 obyvateľov. Koncom 19. storočia až do 40–tych rokov 20. storočia sa počet obyvateľov pohyboval od 181 do 231, takže Bodovce patrili k malým dedinám sabinovského okresu. Okrem poľnohospodárstva sa ľudia sezónne živili drevorubačstvom, tkaním plátna a do roku 1945 prácou na miestnej píle. 

Pôvodný erb obce Bodovce
     
Zo sfragistických prameňov sa zachovalo obecné typárium z roku 1786 s motívom: vták na trojvrší, ktoré popísal Jozef Novák. Odtlačok toho istého pečatidla je aj na písomnosti z 15. mája 1787. Na nekvalitnom odtlačku je v kruhopise uvedené: POS (sessio) BODONLAKA 1786. (Obec Bodovce). V pečatnom poli je vyobrazený vták s rozprestretými krídlami, stojaci na trojvrší. Podľa nášho názoru sa jedná o vtáka – dravca, a preto pri tvorbe návrhu obecného erbu sme ako hlavný motív použili jastraba. Erb obce v popise znie: V modrom štíte vpravo otočený strieborný jastrab s rozprestretými krídlami v zlatej zbroji stojací na prostrednom vršku strieborného trojvršia.

 

Obec Bodovce - Hradová hora bolo opevnené slovanské sídlo vybudované v čase Veľkej Moravy na konci 9.v storočia umiestené na strategickom mieste výbežku Čergova. Opevnenie slúžilo ako sídlo správy určitého územia a malo aj obrannú funkciu proti vpádu maďarských družín. Obec Bodovce v tomto čase ešte neexistovala ale v blízkosti opevnenia sa nachádzala starobylá dedina Kuchňa. Prvá fáza osídľovania reliéfu vrchu nastala v dobe bronzovej skupinou Gaja. Až neskôr dochádzalo k osídľovaniu územia Slovanmi a k rozširovaniu hradiska. Keďže celé opevnenie bolo vybudované z dreva do dnešných čias sa nezachovali žiadne zbytky tohto opevnenia.

Zdroj: www.obecbodovce.sk

Additional Hints (Decrypt)

zntarg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)