Skip to content

<

Kalkgrottorna

A cache by Team Magnusson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/01/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kalkgrottorna

Kalkgrottorna som du ser vid bergets fot är inte bara häftiga att beskåda, utan också ett geologiskt fenomen som skapats av människor vilka med mycket enkla metoder brutit alunskiffer. Man bröt här Alunshiffer från 1700 talet och fram till början av 1900-talet.

Alunskiffer

Berget består av flera olika lager Gnejs som bildades för 1500 miljoner år sedan är bottenplattan, Sandsten som bildades för 600 miljoner år sedan är lagret ovanför. Ovanför där kommer Alunskiffer som är en sedimentär bergart. Den bildades på havsbotten för 450 miljoner år sedan då kontinenten befann sig vid ekvatorn. Havet var lugnare, varmare och mer rikt på liv. Det organiska material som föll till botten och bäddades in i lera, ombildades under syrebrist till fossil olja och gav berget dess svarta färg. Här och var har kalkskal från havets djur ansamlats och bildar ett slags kalksten, orsten. Lagret med alunskiffer är i medeltal 25 meter i tjocklek. Till skillnad från de övriga västgötabergen saknar Halle- och Hunneberg rena kalklager. Den kalk som finns här ligger som stora ”körtlar” insprängda i alunskiffern och för att bryta den måste man också bryta skiffern. Översta lagret är Diabas som bildades för 270miljoner år sedan.

Kalkugnar

Kalkugnen vid steg 1 har byggts upp av sten i sluttningen nedanför schakten. Där lades först tändved i botten och sedan varvades skiffer och kalksten tills ugnen var full. Bränningen tog ca 14 dagar och de största ugnarna kunde ge upp till 700 hektoliter kalk. Med tiden upptäckte man att alunskiffern kunde användas som bränsle. Skiffern innehåller nämligen inlagrad olja som frigörs när den upphettas. Den kalk som finns här ligger som stora ”körtlar” insprängda i alunskiffern och för att bryta den måste man också bryta skiffern.

Fler kalkgrottor

Tidigare låg det kalkgrottor längs hela västra bergsidan men stora ras på 1930- och 1940-talet utplånade många av dem. Idag finns kalkgrottor kvar vid Earthcachen, ovanför Nygårds egendom, det finns även på både Halle- och Hunnebergs östsidor men de behöver du inte besöka för Earthcachen.

Loggningskrav:

För att logga denna Earthcache som "hittad" skall du skicka svaren på följande frågor till cachägaren däremot behöver du inte invänta godkännande för att logga cachen. Om svar inte inkommit inom 2 veckor stryks loggen som found

1 Beskriv de brutna shifferbitarna i grottan till färg och form, luktar de något och i så fall vad.

2 Hur många lager består berget utav och vilket i ordningen är Alunshiffer.

3 Vid den enda bevarade kalkugnen (steg 1) ser du uppbyggnaden som till största delen är gjord av stora stenar beskriv dem och varför tror du man använde just sten som byggmaterial.

Frivillig bonusuppgift: Ladda upp ett foto på dig själv eller er stående vid Kalkgrottan.

Eng:

Lime Caves

The lime caves that you see at the foot of the mountain are not only awesome to view, but also a geological phenomenon created by people who, with very simple methods, broke the alum shale. They broke here Alunshiffer from the 1700s and until the beginning of the 1900s

Alum shale

The mountain consists of several layers. Gnejs which was formed 1500 million years ago is the bottom plate, Sandsten, formed 600 million years ago, is stored above. Above there comes Alunskiffer, which is a sedimentary rock. It was formed on the seabed 450 million years ago when the continent was at the equator. The sea was calmer, warmer and more rich in life. The organic material that fell to the bottom and was embedded into clay was transformed under acid deficiency into fossil oil and gave the rock its black color. Here and there, lime shells from the sea's animals have accumulated and form a kind of limestone, the orsten. The layer of alun slate is on average 25 meters in thickness. Unlike the other West Glacier Mountains, Halle and Hunneberg lacks pure scale stocks. The lime that is found here is like big "glands" blown into the alun slider and to break it, you must also break the slate. The top layer is Diabas, which was formed 270 million years ago

Lime kilns

The kiln at Stage 1 has been built up of stone in the slope below the chute. It was first lit in the bottom and then the slate and limestone were turned until the oven was full. The burning took about 14 days and the largest ovens could give up to 700 hectoliters of lime. Over time, it was discovered that the alum shale could be used as fuel. The slate contains embedded oil that is released when it is heated. The lime that is found here is like big "glands" blown into the alun slider, and to break it, you must also break the slate

More lime caves

Previously, there were lime caves along the west side of the mountain but large races in the 1930s and 1940s wiped out many of them. Today, lime caves remain at the Earthcache, above Nygården's property, and there are also on both eastern side of Halle and Hunneberg, but you do not need to visit the Earthcache

Logging Requirements:

To log this Earth Cache "found", please send answers to the following questions to cacheowner other hand, you need not wait for the approval to log the cache. If no response is received within 2 weeks, the log as found will be deleted

1 Describe the broken shale bits in the cave to color and shape, do they smell something and if so what.

2 How many layers does the mountain consist of and which in the order is Alunshiffer.

3 At the only preserved tile oven (step 1) you see the structure that is mostly made of large stones, describe them and why do you think you used stone as building materials.

Optional bonus mission: Upload a photo of yourself or your standing at the Lime Cave

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.