Skip to content

<

D-bomb_E# Dacithällen på Hedlandet

A cache by bomligan Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/14/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

DACIT, en vulkanisk ytbergart som bildades av stelnande vulkanisk magma för ca 1900 miljoner år sedan


Den svenska berggrunden är en av jordens äldsta. Den är resterna av flera bergskedjor som reste sig här för ca 2 miljarder år sedan. Fjällkedjan är yngre (bara 400 miljoner år). Den berggrund som vi har i mellersta Sverige började bildas i en intensiv vulkanisk tid för ca 1900 miljoner år sedan och pågick under 150 miljoner år. Det mesta har eroderats ner och det är bara resterna som är kvar.


Mineral och bergarter

Mineraler är antingen enskilda grundämnen eller kemiska föreningar som uppkommit naturligt. Varje mineral har en bestämd kemisk sammansättning och en bestämd kristallstruktur som man kan se på den yttre formen hos mineralkristallerna

Om mineralkornen har fått växa fritt i en spricka eller i ett hålrum i berget kan det bildas stora och välformade mineralkristaller Men vanligast i en bergart är att kristallerna växt samman till en tät massa där man bara delvis eller inte alls kan urskilja kristallerna

Mineral och bergarter – jordskorpans byggstenar

När du tittar på en bergart som t ex granit eller gnejs, så kan du se korn i olika färger. Kornen är de olika mineral som bergarten är uppbyggd av. De flesta bergarterna är uppbyggda av relativt få mineral och mineralgrupper som kallas bergartsbildande mineral.

Gnejs och granit, som är vanliga i Sveriges äldre berggrund, byggs upp främst av kvarts, olika fältspater och glimmer. Kvarts är ett mineral, medan fältspat och glimmer är mineralgrupper, där det kan finnas en kemisk variation som bildar olika individuella mineral.

Sedimentära bergarter

När avlagrade sediment genom tryck, kompakteras och cementeras vid jordytan bildas de sedimentära bergarterna. SANDSTEN och KALKSTEN är exempel på det.

Metamorfa bergarter

När det är högt tryck och/eller hög temperatur på olika djup i jordskorpan kan både magmatiska och sedimentära bergarter omvandlas till nya bergarter. Tex KVARTSIT som bildas genom omkristallisering av kvarts-sandsten. MARMOR bildas genom omkristallisering av kalksten

Magmatiska bergarter.

  • Magmatiska djupbergarter (intrusiva bergarter) bildas när het magma (smält berg) kristalliseras långsamt många kilometer ner i jordskorpan. Då hinner mineralkristallerna växa till sig till olikfärgade korn. En magmatisk djupbergart har därför ett medel- eller grovkornigt spräckligt utseende; färgen kan variera.
  • Vulkaniska ytbergarter (extrusiva bergarter) bildas när magman rinner ut på jordytan som lava/aska vid ett vulkanutbrott. De stelnar mycket snabbt, och blir mycket finkorniga eller täta; oftast syns inga kristaller för blotta ögat utan endast en jämngrå massa.

Bergarten Dacit, som du ser på klipphällen vid startkoordinaten är ett exempel på en vulkanisk ytbergart. Dacit är en extrusiv magmatisk bergart som ofta är porfyrisk men med en mellanmassa av korn mindre än 0,5mm som omger omger större strökorn. Strökornen består främst av plagioklas och ibland kvarts. Färgen är ljus- till mellangrå och har ibland en rosa ton. Dacit innehåller även amfibol, kalifältspat och biotit. Strökornen och färgen ser du bäst om du studerar hällen på den den norra sidan i vattenbrynet.

  • Magmatiska gångbergarter bildas när magman tränger upp och kristalliserar som gångar längs sprickor i berggrunden, ofta högre upp i jordskorpan. De flesta gångbergarter kristalliserar rätt snabbt och blir då finkornigare än motsvarande djupbergart. Pegmatitgångar,vilka bildas ur de sista resterna av en granitmagma, är dock mycket grovkorniga, vilket har med den höga vattenhalten i restmagman att göra.

 

Magmatiska bergarter har generellt sett en hög motståndskraft mot vittring och erotion. När den omgivande berggrunden, har eroderat bort blottläggs den magmatiska bergarten. På hällen på Hedlandet finns även paritier med Pegmatit och kvarts.

 

Basiska och sura bergarter

När det gäller de magmatiska bergarterna skiljer man dessutom på basiska och sura bergarter.

De basiska har bildats av magma med låga halter av kiseldioxid och men med ganska höga halter av kalcium, järn och magnesium, vilket gör att de basiska bergarterna har en ganska mörk färg.

..

De sura bergarterna är i regel ljusa med en tät massa av kvarts och fältspat men kan ibland ha strökorn av fältspat och kvarts

 

Frågorna:

 

1. De platta, släta och finkorniga delarna av hällen är bergarten dacit. För att se strökornen bäst, titta i vattenbrynet på den norra sidan. Är dacit en hård och motståndskraftigt bergart eller en mjukare bergart som är mer utsatt för erosion och vittring? Hur kan du se det?

2. Är dacit en sur eller basisk bergart? Varför tror du det?  (studera den norra sidan nere vid vattenbrynet)

3. Vad tror du att de upphöjda slingrande ”rötterna” som finns på klipphällen är för något?

4. Om du vill (men ej nödvändigt för att få loggen godkänd), ta ett foto på dig/er sittande på den stora runda stenen.

Mejla dina svar till bomligan och invänta godkännande innan loggning.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Bz zna gvggne v inggraoelarg cå qra abeen fvqna xna zna fghqren qnpvgra aäezner söe ngg fr säetra cå fgeöxbeara ( ryyre haqre ebgiäygna cå qra flqiäfgen qryra ni uäyyra ) seåtn 2.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.