Skip to content

<

1001 LSGC - Povydri - sila vody

A cache by Slonax & Fagi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/05/2017
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

1001 LSGC - Povydří - síla vody

Voda utváří krajinu - geologická činnost vody

Vody šumavské řeky Vydry krajinu utváří již desítky milionů let. Pojďme se na její působiště podívat a trochu blíže se seznámit s její činností prostřednictvím této earth-keše. Vzhledem k tomu, že Povydří je moje srdeční záležitost a při naší návštěvě v srpnu 2017 došlo k archivaci EC od Krutižlaba "Divoká Vydra", jsem si uvědomil, že by byla velká škoda nechat toto místo bez připomenutí. Proto tato EC.

Na fotografiích uvidíte příklady jak voda působí na krajinu, kterou se pohybuje:
 

 
Zemní pyramidy (Norsko) vznikají erozní činností vody, kdy kameny nebo bloky odolnějších hornin chrání méně soudržné horniny ležící pod nimi před erozní činností vody (působí jako deštník)   Kaňon vzniklý erozní činností vody v národním parku Paklenica v Chorvatsku. Ukázka hloubkové eroze
 
Meandry na řece Ploučnici
Meandr je zákrut řeky, vzniklý činností vody, boční erozí – vymíláním břehů na jedné straně a usazováním na straně druhé.
 
Niagarské vodopády (USA)
Zpětná eroze rozrušuje hranu vodopádů a posunuje ji proti proudu. Na obr. Niagarské vodopády
 
 
Kaňon Verdon (Francie) vznikl kombinací hloubkové eroze a rozpouštění ve vápencovém podloží.
Grand canyon du Verdon je jedním z nejhlubších kaňonů v Evropě. V některých místech je více než 700 metrů hluboký a velice úzký (v nejužším místě jen 6 m).Dlouhý je 21 km. Vyhloubila ho řeka Verdon, na hranicích Provensalských a Přímořských Alp v jižní Francii.
  Závrt (Anglie, Národní park Yorkshire Dales)
Závrt na obrázku vznikl rozpouštěním vápencového podloží vodou. (Voda obsahující oxid uhličitý ze vzduchu nebo z půdy působí jako slabá kyselina.) Voda tudy proniká do podzemí, kde může postupným rozpouštěním vápence vytvářet jeskyně. Tento proces je velmi pomalý, trvá tisíce až miliony let.
 
Jizerské hory - oblast Tišiny
Počáteční fáze narušení skály vodou. Mechanické a chemické působení vody spolu s účinky mrazu a rostlinstva dokáže časem rozrušit i tvrdou skálu.
  Skalní sruby v Jizerských horách stejně jako na Povydří vznikají za spolupůsobení vody a mrazu. Když voda ve skalních puklinách zmrzne, led, který má větší objem než voda, skálu trhá. Pod takto rozrušenými skalami se mohou z odpadlých kamenů vytvářet sutě a na vrcholcích například i viklany.
 
Ledovcové jezero
Ledovec formuje horská údolí do tvaru písmene „U“ a z kamenů, které transportuje, tvoří různé typy morén, za nimi mohou po ústupu ledovce vznikat ledovcová jezera.
  Jezero Laka - jedno z osmi šumavských ledovcových jezer


A nyní se již budeme věnovat řece Vydře a Naučné stezce Povydří...

Vydra je šumavská řeka, jejímž soutokem s Křemelnou vzniká řeka Otava. Celková délka Vydry (včetně zdrojnic) po soutok s Křemelnou je 23,1 km, plocha povodí je 146,2 km² a průměrný roční průtok nad soutokem činí 4,13 m³/s. Na horním toku (od pramene) je nazývána Luzenský potok, po soutoku s Březnickým potokem vzniká Modravský potok. Ten teče severním směrem až k soutoku s Roklanským potokem a Filipohuťským potokem nedaleko osady Modrava. Od soutoku nese řeka název Vydra.

Celý tok řeky, která dostala svůj název podle výskytu vydry říční, se nachází v Národním parku Šumava.


Pramen Vydry
Za hlavní zdrojnici Vydry (a tudíž i Otavy) je považován Modravský potok (a jeho přítok Luženský potok), který pramení na státní hranici s Německem na severozápadním svahu Luzného, na zrašeliněném povrchu Hraniční slati v nadmořské výšce 1215 m.

Profil toku
Od pramenné oblasti protéká širokým, mělkým údolím, pod Březníkem se údolí náhle zužuje a jeho svahy jsou značně příkré – toto zúžení se pozvolna k severu otevírá a řeka vtéká do kotliny u Modravy. Za modravskou kotlinou se vyderské údolí opět zužuje. Změny údolního profilu sledují také změny sklonu. Mezi Březníkem a Modravou má řeka sklon asi 4 ‰ a mezi Modravou a Antýglem 17,8 ‰. Od Antýglu se sklon Vydry ještě zvětšuje, její údolí se zařezává hlouběji a jeho svahy se stávají příkřejšími. Koryto je zaneseno žulovými balvany vznikajícími silným rozpadem žul masívu Vydry. Nad Turnerovou chatou tvoří Vydra ostrý zákrut z původního směru jih–sever, z něhož se náhle obrací kolmo na východ a pak se stáčí do směru jihovýchod–severozápad, který zachovává až ke Kramlovu Mlýnu, kde se vrací do původního směru. Na říčním úseku dlouhém 1,8 km mezi Hálkovou chatou a cestou od Buchingrova Dvora má Vydra sklon 55,6 ‰. Žulové balvany zde mají velikost 3–5 m a řeka přes ně stéká prudkými peřejemi. V migmatitovém korytu jsou četné evorzní tvary. Na dalším úseku až k ústí Křemelné se sklon o něco zmenšuje a údolí se stále více otevírá, ale také i prohlubuje.

Přítoky
Z přítoků horního toku Vydry (nad Modravou) zaslouží pozornost pravostranný 5,0 km dlouhý Ptačí potok, stékající ze severních svahů Malé Mokrůvky (1330 m) a Mrtvého vrchu (1254 m) a 4,1 km dlouhý Černohorský potok, pramenící v Černohorském močálu mezi Čertovým vrchem (1244 m) a Černou horou (1315 m). U Modravy ústí 4,5 km dlouhý Filipohuťský potok, který odvádí vody z Tetřevské slati. Průměrný sklon těchto tří toků je kolem 40 ‰. V Modravě ve výšce 979 m n. m. přijímá Vydra z levé strany svůj největší přítok – Roklanský (starší název Mlýnský) potok, dlouhý 13,9 km. Asi 2 km pod Modravou z Vydry odbočuje Vchynicko-tetovský plavební kanál. Pod Antýglem přitéká zprava 9,1 km dlouhý Hamerský potok pramenící v Mezilesní slati. U Turnerovi chaty ústí pravostranné přítoky Popelný potok (Povodňový, 3,1 km) a Zhůřský potok (3,6 km) – oba pramení na svazích Břemena (1156 m). Dalším pravostranným přítokem je krátký Luční potok (1,9 km). Posledním větším přítokem Vydry je zleva přitékající Hrádecký potok (7,2 km), který pramení na severovýchodních svazích Oblíku (1225 m) a propustí protéká přes Vchynicko-tetovský plavební kanál – stejně jako jeho největší přítok, levostranný Studený potok (3,9 km). Levostranné přítoky Vydry mají obecně menší sklon, zatímco pravostranné přítoky jsou většinou prudké a krátké.

Naučná stezka Povydří

1 - Antýgl rozcestník, soutok Hamerského potoka a Vydry.
2 - Hálkova chata.
3 - Viklany - skalní žulové útvary na levém břehu vzniklé zvětráním a odplavením okolního materiálu.
4 - Obří hrnce - různě hluboké mísy vznikají vířivým vymíláním pískem a kamením za vyšších stavů vody.
5 - Turnerova chata - postavena německým turistickým spolkem TURNER koncem 18. stol., r.1932 vyhořela. Po obnovení poskytuje turistům a návštěvníkům Povydří občerstvení a ubytování.
6 - Kamenné moře - rozsáhlé suťoviště vzniklé mrazovým zvětráváním skal a následným sesouváním bloků do údolí.
7 - Dřevěná vyhlídka do koryta řeky na obrovské kamenné prahy.
8 - Kámen s křížkem.
9 - Síla vody - vodní eroze a její výsledky.
10 - Čeňkova Pila - nástupní místo do Povydří.
11 - Elektrárna Vydra - expozice "Vodní energie" k využití vodní síly.
12 - Elektrárna Čeňkova Pila

Naučná stezka dlouhá 7 kilometrů začíná na Antýglu a končí na Čeňkově Pile. Vede nejatraktivnějšími místy Povydří, jež je přírodní památkou a současně I. zónou Národního parku Šumava ochraňující úsek toku řeky Vydry a přilehlé svahy jejího údolí od Antýglu do Čeňkovy Pily. Stezka má 12 zastavení a je určena pouze pro pěší.
Na naučné stezce se můžete setkat s viklany – skalními žulovými útvary na levém břehu Vydry vzniklé zvětráním a odplavením okolního materiálu. Zastavení vysvětluje pojem eroze, schématicky znázorňuje zvětrávání žuly, popisuje flóru a faunu v údolí Vydry a lesy v příkrých svazích nad ní. Viklanům se také říká „hrádky“, nebo odborněji tory. Díky odolnému materiálu dosud zcela nepodlehly erozi. Hrádky však nadále trhá mráz a obrušuje vítr, že postupně stojí na malé základně.
U Turnerovy chaty jsou různě hluboké mísy vznikající vířivým vymíláním pískem a kamením za vyšších stavů vody, tzv. obří hrnce. Na informačním panelu je zde vysvětleno, jak vznikají obří hrnce v říčním korytě, jsou zde popsány jejich typy a horniny jako žula a rula. Obří hrnce vytvořila řeka svým extrémně prudkým spádem toku. Pomocí oblázků a písku zachycených vodními víry vymílá voda prohlubně ve dně koryta nebo i ve velkých kamenech. Pro tento proces je nutné stálé umístění kamenů, což koryto Vydry díky celistvé rulové mase splňuje.
Na svazích k Vydře jsou kamenná moře – rozsáhlá suťoviště vzniklá mrazovým zvětráváním skal a následným sesouváním bloků do údolí. Vznikla ve čtvrtohorách, v dobách ledových.
Voda vyplňující dutiny trhá ohromným tlakem horniny. Balvany uvolněné rozpadem skalních stěn se na svazích rozpadají v kamenná moře. Ačkoliv se balvany kromě lišejníků zdají bez života, nalezneme mimo plazů i množství bezobratlých živočichů, především pavouky a hmyz. Někteří z těchto živočichů přežili z čtvrtohorních dob jako glaciální relikty.
Pod Turnerovou chatou leží na cestě kámen s křížkem a datací 1877. Kámen sem podle pověsti kdysi upustili čerti, kámen upadl na stezku a lidé ho museli vždy obcházet. Když na něj někdo položí ruku, kámen se prý vždy přiblíží o kousek k řece. Až do ní spadne, nastane soudný den a konec světa. Díky přirozené nedostupnosti údolí dlouho odolávalo civilizaci. Teprve roku 1888 byla lesním úřadem v Kašperských horách vybudována cesta kolem Vydry k zužitkování dřeva z okolních lesů. Tím byl pravý břeh zpřístupněn. Vydra díky své divokosti začala lákat turisty.

OTÁZKY A ÚKOLY:

Vaše odpovědi a požadované fotografie z plnění úkolů pošlete na e-mail ec-povydri@slonax.cz.

V žádném případě neposílejte odpovědi přes mailový odkaz v profilu ani přes message centrum!!!

Nejdříve pošlete odpovědi a až potom logujte "found it". Logy "FI" bez odpovědí budou smazány.

Z důvodu kontroly, posílejte své odpovědi za každý "nick" zvlášt!!!

Na každý zaslaný e-mail s odpověďmi osobně odpovíme.

Pokud bude s odpověďmi něco v nepořádku, určitě Vás budeme zpětně kontaktovat.
V případě, že se Vám bude zdát tato earth-keš příliš složitá a nejste ochotni se věnovat plnění úkolů, použijte "ignore list"!

Nepoužívejte, prosíme, listing jako blog, kde byste chtěli ventilovat svou frustraci, jak se často stává.

Zároveň tímto dáváme na vědomost, že takové logy budou mazány, neboť zde nemají své místo.

Děkujeme za pochopení.

Jsme si vědomi toho, že je tato earth-keš obsáhlá a náročnější než je obvyklé, ale je tady toho tolik k objevování...

Věnujte pozornost uvedeným WAYPOINTŮM, jsou důležité pro Vaše bádání! :-) Další odpovědi získáte také na instalovaných panelech, které jsou umístěny na celé trase naučné stezky. Pokud je uvedeno v otázkách "vlastními slovy", nechceme po Vás v odpovědích žádné kopírování z internetu nebo sáhodlouhá pojednání. Chceme pouze abyste dokázali sami vyjádřit pochopení daného úkolu a sami formulovali jednoduchou odpověď. :-)

Proto také kombinace D/T je taková jaká je...

A nyní již k Vašim úkolům pro splnění podmínek pro zalogování "FI" této EC.

1. Měření v terénu - trošku počítání pro představu co dokáže řeka v průběhu věků
  Zjistěte v m3 jaké množství horniny představuje geologická činnost řeky Vydry. Předpokládejme že koryto toku má šířku 60m a délka trasy vzdušnou čarou 5,4km. Získejte pomocí GPS nebo jiného zařízení měřením nadmořské výšky na uvedených waypointech hodnotu výškového rozdílu. Nyní již máte všechny hodnoty, které potřebujete k výpočtu a stačí jen dosadit do jednoduchého vzorce pro výpočet objemu takového tělesa. Není nutné hledat žádný složitý vzorec - jedná se přeci o polovinu kvádru :-) Předpokládejme, že by tento materiál mělo odvozit toto nákladní auto, kolikrát by jelo? To jsou šílená čísla, že? Tady vidíte co dokáže řeka v průběhu věků. A to počítáme jen výškový rozdíl současného toku. :-)
 
  a) WAYPOINT - Povydří - A - měření - Antýgl
  b) WAYPOINT - Povydří - B - měření - Čeňkova pila
   
2. Geologická historie Povydří
  Pro získání odpovědí můžete využít WAYPOINT - Povydři - C - Rokyta - Geologická expozice
  a) v jakém geologickém období se začalo Povydří utvářet
  b) jaké geologické síly vytvořily morfostrukturu
  c) jaké geologické síly vytvořily morfoskulpturu
  d) jakou geologickou činností se tok Vydry projevuje
  e) projevuje se zde tzv. zpětná eroze? Popište krátce svými slovy co tento pojem znamená.
  f) do jaké hloubky se zařízla řeka Vydra do okolních skal v průběhu desítek milionů let
   
3. Horniny Povydří
  a) jaké horniny se setkávají v okolí Turnerovy chaty.
  b) uveďte zařazení těchto hornin podle jejich vzniku.
  c) jakou horninou jsou tvořeny balvany v řečišti a kde je jejich původ.
  d) na cestě Povydřím se setkáte s velikým balvanem na jehož vrcholu je železný křížek a na přední straně je vytesán letopočet. Nemůžete jej minout. Změřte výšku pouze tohoto balvanu. Určete o jakou se jedná horninu.
   
4. Obří hrnce
  a) jaký jev je příčinou vzniku a jaké jsou jejich typy
  b) popište svými slovy jak vznikají
  c) cestou si vyberte "svůj obří hrnec" a identifikujte o jaký typ se jedná - foto s popisem pošlete spolu s odpovědí
  d) vyjmenujte další alespoň 4 lokality v ČR kde bychom je také mohli najít
   
5. Kamenné moře
  a) najděte na celé trase kamenné moře a foto vložte do logu
  b) popište svými slovy vznik kamenného moře
  c) co je zdrojem horniny pro kamenné moře
  d) co znamená pojem "SOLIFLUKCE" u kamenného moře
   
6. Viklany
  a) co jsou tory
  b) popiště svými slovy jejich vznik a na jaké úrovni povrchu se je jejich pozice v průřezu terénem Povydří
  c) která z fotografií v úvodu listigu, kde jsou uvedeny příklady působení vody, nejlépe odpovídá vzniku těchto masivů s viklany
   
7. Dobrovolné speciality :-)
  a) ukažte ostatním, které místo při putování naučnou stezkou se Vám nejvíce líbilo a vložte jej pro ostatní do logu.
  b) v závěru NS najdete po pravé straně cesty směrem na Čeňkovu pilu zařízení pro poslech hlasu vody - poslechněte si to v nejvyšší HI-FI kvalitě :-) Foto potěší :-)
 

 

Zdroje:

Strejda Gůůůůgl
Teta Wiki
www.npsumava.cz
lokality.geology.cz
www.su-ma-va.cz
www.lipno-online.cz
www.cestovatel.cz
www.fototuristika.cz
www.poutnicesta-vianova.cz
www.geografie.webzdarma.cz
geography.upol.cz
udoli-vydry.ceskehory.cz

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Irahw cbmbeabfg jnlcbvaghz!!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.