Skip to content

Autostopem przez Polskę z Małpą o 14 Ogonach Virtual Cache

Hidden : 08/24/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Autostopem przez Polskę / Hitchhiking through Poland


PL

W świecie mułów
Nie ma regułów

                          Ogden Nash
                          tłum. Stanisław BarańczakSkrytka typu virtual powstała dzięki uprzejmości Geocaching HQ, która dała nam możliwość przygotowania dla Was podróży po Polsce.Zasady działania virtuala


1. Na zdjęciach prosimy o pokazanie Twojej postaci (nie musisz pokazywać swojej twarzy) lub Twojego odbiornika GPS na tle opisanych elementów
2. Prosimy o unikanie zdjęć grupowych. W przypadku logowania grupowego prosimy o dodanie zdjęć do każdego logu typu "Found it"
3. Zadanie typu "zamień litery na cyfry": zmienna przyjmuje wartość odpowiadającą kolejności litery w alfabecie, tj. A=1, B=2 itd.
4. Logi zawierające spoilery będą usuwane
5. W niektórych miejscach wstęp może być płatny, niektóre miejsca nie są dostępne 24/7/365
PL

In the world of mules
there are no rules

                                  Ogden NashThis virtual cache was created thanks to the courtesy of Geocaching HQ, which gave us the opportunity to prepare a trip through Poland for you


Rules of Activity / Rules of your Engagement :)

1. On your photographs please show your figure (one does not have to show the face) or your GPS receiver against the described elements.
2. Please avoid group photos. In case of group login, please add images to each "Found it" log
3. Task "substitute letters with numbers": variable gets its value equal to particular order of letter in alphabeth, eg. A=1, B=2 etc.
4. Logs with spoilers are a subject of immediate removal
5. Some places may not be available 24/7/365. Some requires purchase of the tickets.


Zadania do wykonania niezbędne do zaliczenia virtuala

Tasks you have to fulfill in order to successfully log "Found it" in this virtual


Obrazek 1

Etap 1 - Start

Współrzędne startowe zaprowadzą Cię na cmentarz. Wśród ocalałych nagrobków odnajdź ten, na którym widać pokazane powyżej portrety. Na mogile odnajdziesz trójwyrazowe zdanie.
Zmienna A - druga litera pierwszego wyrazu
Zmienna B - czwarta litera drugiego wyrazu
Zmienna C - druga litera trzeciego wyrazu
Zmienna D - szósta litera trzeciego wyrazu
Zmienna E - pierwsza litera drugiego wyrazu


Etap 2

Udaj się pod współrzędne:

Stage 1 - Start

Starting coordinates point at the old cementery. Your goal is to find the grave with portraits shown below between several other. You will be able to spot three words sentence on that grave.
Variable A - second letter of first word
Variable B - fourth letter of second word
Variable C - second letter of third word
Variable D - sixth letter of third word
Variable E - first letter of second wordStage 2

Go to following coordinates:

N 5[A-C^2] [E-A-2*C][B-E+C-1].[E-A][B-D]0
E [B-D][B-D-C+1] [C+B-D][1+D/C].[E-A+1][E-A-C-2]0

Współrzędne doprowadzą Cię do parku. Poszukaj w nim rzeźby pokazanej poniżej i zrób sobie z nią zdjęcie. Proszę, dołącz zdjęcie do logu.

Coordinates point to random location in the nice park. Search for the sculpture shown below and take a picture with it. Please add that picture to your log.

Zdjęcie do logu 1

Stojąc przy powyższej rzeźbie zobaczysz kolejną (widoczną na zdjęciu poniżej) - podejdź do niej i zobacz, w którym roku została wykonana:
Zmienne FGHI - kolejne cyfry roku

When taking a picture you will be able to spot another sculpture as shown on picture below - go and find out which year it was created.
Variables FGHI - consecutive digits of the year

Etap 2 zadanie 2

Zmiana po lutym 2019
W związku z czasowym wypożyczeniem rzeźby następuje mała zmiana zadania.

Na terenie parku znajdź instalację pokazaną na zdjęciu poniżej. Zobacz, w którym roku została wykonana:
Zmienne FG - pierwsze dwie kolejne cyfry roku

Update since February 2019
Due to a fact that sculpture was temporarely loaned out, task had to be adjusted.

Next task is to find another artistic installation as shown on picture below - go and find out which year it was created.
Variables FG - first two consecutive digits of the year

Etap 2 nowe zadanie 2.1

Niedaleko powinieneś zobaczyć kolejną instalację jak na zdjęciu poniżej.
Policz wszytkie obiekty jak te ze zdjęcia.
Zmienna H : ilość obiektów - 39
Ile imion występuje na tych obiektach:
Zmienna I - ilość imion

Nearby you should find yet another artistic installation as shown on picture below.
Count all objects as the one on the picture.
Variable H: number of objects - 39
How many names are written on those objects?
Variable I - number of names

Etap 2 nowe zadanie 2.2

Etap 3

Udaj się pod współrzędne:

Stage 3

Go to following coordinates:

N 5[A-F-H] [I-C-F][A-G+C].[H-C][B-D+I-C]0
E [I-C][A/2+I] [2*A/I][E-H+F].[G-I][C]0

Na miejscu zobaczysz różne samoloty. Poszukaj jednego specjalnego, który nosi takie oznaczenie:

You are going to be surrounded by several planes at that location. Your task is to find a special one - with sign shown below

Etap 3

Zrób sobie przy nim zdjęcie i dołącz je do swojego logu.


Etap 4

Udaj się pod współrzędne:

Take a picture with it and add it to your log.Stage 4

Go to following coordinates:

N 5[G-2*C] 0[C+F].[I-C+F][E-A]0
E [A-H][(E-F)/2] 0[C+F].[2*C][E-A+F][C+I]

Pod podanymi współrzędnymi znajdziesz starą rampę załadunkową. Na cegłach więźniowie zostawili informacje o swoich losach. Znajdź wiadomość napisaną przez Józefa Lewandowskiego. O którym posterunku (JK) oraz o której godzinie początkowej (LM) jest tam mowa?Etap 5

Udaj się pod współrzędne:

Coordinates above point out to the old loading ramp. Years ago prisoners were trying to leave information about themselves and were using messages written on the bricks. Your task is to find the message left by Jozef Lewandowski. Message is in polish, but find information about "posterunek JK" (two digit number - variables J and K) and starting hour (variables L and M).


Stage 5

Go to following coordinates:

N [J+L][M+C] [H-M+L][K-L].[K-C+L][C-F-L]0
E [M-I][(A-M)/2] [J][M+H-K].[G+L-F][J+C]0

Stoisz twarzą do:

You are facing:

Etap 5

Zrób sobie zdjęcie z tym obiektem w tle i dołącz je do swojego logu.


Etap 6

Udaj się pod współrzędne:

Take a picture in front of this object and add it to your log.


Stage 6

Go to following coordinates:

N [M-L][F+J] [A-G]0.[M+C][K][A-L]
E [F+L][I-C] [K-I][E-G].[B-E+J][K+J-L][M+F]

Stoisz na parkingu. W okolicy znajdują się stare bunkry i zabudowa militarna. Przed Tobą dwa zadania:
1. Znajdź łódź podwodną i zrób sobie z nią zdjęcie. Zdjęcie dołącz do logu.
2. Zadanie opcjonalne - Jeżeli się odważysz, to znajdź Wodza i zrób mu zdjęcie. To zdjęcie też możesz dołączyć do logu.Etap 7

Udaj się pod współrzędne:

Now you are standing at the parking lot. You are surrounded by old bunkers and other types of military buildings. You have two tasks to complete here:
1. Find a submarine and take a picture with it. Add that picture to your log..
2. Optional task - for those who dare: find a Leader and take him a picture. You may want to add that picture to your log too!


Stage 7

Go to following coordinates:

N 5[M-J] [C-F][(A-L)/3].0[K-J][(K+L)/I]
E [M/J]0 [(E-L)/I][C].[K][E-A-M]0

Stoisz twarzą do:

You are facing:

Etap 7

Jaki jest numer budynku? - zmienna PEtap 8

Udaj się pod współrzędne:

What is the number on that building? - variable P


Stage 8

Go to following coordinates:

N 50 0[P+F].[M][K-J][C-L]
E [F][(M+P)/2] [J][M].[G-F][J]0

Stoisz twarzą do:

You are facing:

Etap 8

Zrób sobie zdjęcie na tle tej figury i dołącz je do swojego logu.


Etap 9

Udaj się pod współrzędne:

Take a picture in front of this sculpture and add it to your log.


Stage 9

Go to following coordinates:

N [J+C-L][K-J] [F][H].[E-H][M-F][K-P]
E [F][E-H] 0[K+F].[C][K][P-I]

Współrzędne doprowadzą Cię do Domu Artysty. Twoim zadaniem jest zrobić sobie zdjęcie z domkiem w tle.
Opcjonalnie: Znajdź wejście na taras widokowy na drugim piętrze i zrób tam swoje zdjęcie. Jeżeli wolisz, to dołącz do logu zdjęcie w oknie baszty lub innych oknach na korytarzach.

Coordinates will guide you to the "House of an Artist". Your task is to make yourself a picture with "the house" in the background.
Optional task: Find yourself a way to a terrace (on a second floor) with a hell of a view. Take a picture there and add it to your log. You may choose to make a picture in a window of the tower or a hallway on the second floor.

Etap 9

Etap 10

Udaj się pod współrzędne:

Stage 10

Go to following coordinates:

N [D-E+L][I-L] 0[2*(B-D)].[P+F][H][(M+P)/3]
E [P-I][I/2] [(H-L)/2][G].[C-L][P-F][A-I]

Ciekawe, jak tutaj dotarłeś.... Popracowałeś fizycznie? Jeżeli tak, to pokaż na zdjęciu, jak napędzasz urządzenie, a następnie dodaj to zdjęcie do logu.

We do wonder... how did you get here? Did you work a bit? If so, please show on the picture how do you make this machine work. Please add this picture to the log.

Etap 10

Etap 11

Udaj się pod współrzędne:

Stage 11

Go to following coordinates:

N 5[C+L] 0[J].[L][H][K]
E [I-C][K+L] [A/(F+L)][K-J].[A/2]0[(B-C)/I]

Na ścianie dużej starej budowli znajdziesz element pokazany na zdjęciu poniżej:

Your task here is to find the object shown on the picture below on the wall of an old building.

Etap 11

Na zdjęciu zasłonięta jest liczba składająca się z czterech cyfr: QRSTEtap 12

Udaj się pod współrzędne:

As you may see four digit number is covered on my picture. Those digits are variables QRST


Stage 12

Go to following coordinates:

N [T+L][R-T] [R-I][Q-J].[T+C][(S+F)/2]0
E [R-J][Q-K] [T][R].[T][I+S][R]

Znajdziesz tam zegar:

You will find there the clock:

Etap 12

Zrób sobie zdjęcie na jego tle i dołącz je do swojego logu.


Etap 13

Udaj się pod współrzędne:

Take a picture in front of this clock and add it to your log.


Stage 13

Go to following coordinates:

N [S+I][T] [F][R-T].[G-T][J][A-R]
E [G-Q-L][P+C-S] 0[I-C].[M][P+J][T]

Poszukaj sposobu aby dotrzeć do Pani z poniższego zdjęcia:

Your task is to find yourself a way to the Lady from picture below:

Etap 13

Zrób sobie z nią zdjęcie i dołącz je do swojego logu.


Etap 14

Udaj się pod współrzędne:

Take a picture with her and add it to your log.Stage 14

Go to following coordinates:

N [P-S][K-Q] [R-S][(P+M)/2].[Q][H][T]
E [(T+I)/8][M] 0[T-J].[Q][H-S][K]

Stoisz przed wejściem do podziemi. To nie będzie zwyczajny spacer. Twoim zadaniem jest dotrzeć do miejsca pokazanego na zdjęciu poniżej:

Now you are standing in front of the entrance to the underground. It is not going to be a normal walk through though! Your task is to get to the place shown on the picture below.

Etap 14

Zrób sobie zdjęcie w tym miejscu i dołącz je do logu.To jest już koniec podróży. Jeżeli masz swoje zdjęcia w miejscach, o które prosiliśmy w opisie skrytki, to dołącz je do logu "Fount it". Mamy nadzieję, że podobały Ci się pokazane przez nas miejsca. Wszystkim Odkrywcom, którzy wytrwali w zamiarze odwiedzenia kolejnych etapów serdecznie gratulujemy!

Take a picture there and add it to your log.
This is the end of our short journey. We hope that you have all the picture we were asking you to take. Please add them to your log. We hope you liked the places we have tried to show you. Hereby we would like to congratulate all of you who managed to successfully get to the end. Good luck and have fun with other geocaching challanges!Flag Counter


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog


Additional Hints (No hints available.)