Skip to Content

<

Galtströms bruk - Virtual Reward 2017/2018

A cache by EmilGranholm Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/19/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Galtströms bruk - Virtual Reward 2017/2018.

image

[SVE] Galtströms bruk var Medelpads första och största järnbruk. Bruket anlades år 1673 av landssekreteraren Magnus Blix. Vattenkraften, skogen och hamnen gjorde att det var en lämplig plats för att anlägga ett järnbruk. Malm transporterades hit sjövägen bl. a från Utö vid Nynäshamn, men även från gruvor i Bergslagen och Uppland. I brukets skogar kolades träkol av bönderna i området. Som mest bodde 333 personer på bruket som då, i slutet av 1800-talet var Medelpads största industrianläggning.

1721 brändes bruket ner av ryssarna, men återuppbyggdes och var i drift fram till 1916. I mitten av 1800-talet började en svår kris för de svenska järnbruken, främst beroende på kraftigt minskad export till bl.a England. Och för de norrlänska järnbruken blev krisen extra kännbar eftersom man saknade egen malmbrytning. Som mest var ett dussintal järnbruk i drift i Medelpad, men efter sekelskiftet 1900 var det endast Galtström som fortfarande var igång.

Den nuvarande masugnen byggdes 1884 och ersatte en gammal ugn på samma plats.  Den har varit föremål för restaurering i omgångar sedan driften lades ner 1916.

Rostugnen byggdes 1890 och även den ersatte en äldre som låg något närmare masugnen. Murrester finns idag kvar efter den äldre rostugnen.

Idag är Galtströms bruk ett riksintressant byggnadsminne sedan 1995 och ett av Medelpads största turistmål med över 60.000 besökare per år. Det ägs av SCA och bruket är väl bevarat. Här finns bland annat en fin gammal kyrka (byggd 1680), naturstig, ånglok, skogsmuseum, herrgårdsbyggnad och bagarstuga med café. Även hamnen med en ångdriven kran är bevarad. Under sommaren bjuder SCA på guidade turer och det finns även en skyltad kulturpromenad runt området för den som vill lära sig mer om det gamla bruket och de olika processerna i järnframställningen.

[ENG] Galtström was Medelpad's first and largest iron industry. The mill was founded in 1673 by the national secretary Magnus Blix. The water power, the forest and the harbor made it an appropriate place to construct an ironworks. Iron ore was transported here by sea from, among others, Utö at Nynäshamn, but also from mines in Bergslagen and Uppland. In the nearby forests, charcoal was charcoaled by the peasants in the area. At most, 333 people lived in the mill area, making it the largest industry in Medelpad in the end of the 19th century.

In 1721, the mill was burnt down by the Russians, but it was rebuilt and was in operation until 1916. In the mid 1800's, a severe crisis began for Swedish iron mills, mainly due to heavily reduced exports to, for example, England. And for the northernmost iron industry, the crisis became extraordinary as there were no iron mines close by. At the most, dozens of ironworks were in operation in Medelpad, but after the turn of 1900, only Galtström was still in operation.

The current blast furnace was built in 1884 and replaced an old oven in the same place. It has been the subject of restoration at times since its operation was taken down in 1916.

The roasting stove was built in 1890 and also replaced an elderly who lay closer to the blast furnace. Remnants from the old stove is still visible at the spot.

Today, Galtström is a nationally interesting monument since 1995 and one of Medelpad's largest tourist destinations with over 60,000 visitors a year. It is owned by SCA and the mill is well preserved. Here you will find a nice old church (built in 1680), a nature trail, steam locomotive, forest museum, manor house and a bakehouse with a café. The harbor with a steam-powered faucet is also preserved. During the summer, SCA offers guided tours and there is also a signposted cultural walk around the area for those who want to learn more about the old mill and the various processes of iron production.

 

imageimageimage

 

Instruktioner / Instructions

 

[SVE] För att logga denna virtuella cache krävs det att du tar dig till koordinaterna på Bruket via gångvägen och löser uppgifterna enligt nedan.

För att verifiera att du varit på plats så måste du skicka ett meddelande till mig med svaret på uppgiften nedan. Notera att det är okej att logga denna virtuella cache utan att ha fått siffrorna bekräftade av mig, jag kommer istället radera loggar som inte har verifierat sig. Är ni flera som hittat den tillsammans så kan en av er skicka meddelandet till mig, men notera för vilka verifieringen gäller.

Notera att du inte kan parkera vid fabriken för att ta denna cache. Förslag på parkering finns som additional waypoint. Finns även gott om andra parkeringsmöjligheter om den föreslagna parkeringen skulle vara fullsatt.

Steg ett MASUGNEN.

Du skall räkna samtliga järnband runt skorstenen på masugnen. Endast de järnband som går runt hela skorstenen skall räknas. De som har ett avbrott i en lucka eller av annan anledning inte går runt hela skorstenen skall inte medräknas. Detta tal skall adderas med de årtal som finns angivet på dessa banden (årtalet finns angivet på flera platser, årtalet skall bara medräknas en gång).   

Steg två ROSTUGNEN.

Du skall räkna alla järnbanden runt skorstenen på rostugnen. Endast de järnband som går runt hela skorstenen skall medräknas. Addera antalet band med de årtal som är angivet på banden (årtalet är angivet på flera ställen, det skall bara användas en gång). 

Steg tre.

Addera de två talen med varandra och sänd in detta svar till CO.

Steg fyra.

Ta en bild på fabriken/skorstenen, gärna med en geocachare med i bilden och bifoga med loggen.

 

[ENG] To log this virtual cache, you will need to access the coordinates of the factory by the foot-path and solve the task as shown below.

In order to verify that you have been in place, you must send me a message with the answer to the task below.

Note that it is ok to log this virtual cache without having the numbers confirmed by me, I will delete logs that have not been verified.

If you are a group who found it together, one of you may send me the message and the verification, verify the the name of the people in the group.

Note that you can not park at the factory to take this cache. Suggestions for parking are available as additional waypoints. There are also plenty of other parking facilities if the proposed parking lot would be full.

Step one “MASUGN”.

You should count all the iron bands around the chimney on the blast furnace. Only the iron bands that go around the entire chimney should be counted. Those who have a break in a gap or for some reason do not run around the entire chimney should not be included. This number should be added with the year given on these bands (the year is given in several places, the year should only be counted once).

Step two “ROSTUGN”.

You should count all the iron bands around the chimney on the stove. Only the iron strap that run around the entire chimney. Add the number of bands with the years indicated on the bands (the year is given in several places, the year should only be counted once).

Step tree.

Add the two numbers and submit this reply to CO.

Step four.

Take a picture of the factory / chimney, preferably with a geocacher in the picture and attach to the log.


Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

 

image

 

Additional Hints (Decrypt)

[SVE] Zna xna oruöin eöen fvt yvgr tenaa seåa xbbeqvangrean söe ngg xhaan fr ivyxn onaq fbz vagr tåe ehag uryn fxbefgrara.
[ENG] Lbh znl arrq gb zbir fyvtugyl sebz gur pbbeqvangrf gb frr juvpu onaqf qb abg tb nebhaq gur ragver puvzarl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.