Skip to Content

<

HÈRCULES - PLEASE, READ AND SOLVE BEFORE TO LOG

A cache by Quetalva Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/26/2017
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Aquest Cache Virtual es soluciona com un Mystery i per tant pot requerir un temps This Virtual Cache is solved like a Mystery and therefore it may require some time

HÈRCULES, FUNDADOR DE BARCELONA

Segons la mitologia, Barcelona va ser fundada per Hèrcules, l’heroi roma, fill del déu Zeus i de la mortal Alcmena. S’estima que la va fundar al voltant del segle XIV a.c, uns 400 anys abans de la fundació de Roma.

Ho va fer amb la col·laboració del seu germanastre, deu del comerç, les arts i missatger dels deus. Qui sap si va ser de casualitat que Hèrcules fundes Barcelona o perquè els deus ho van voler així...

Tot va començar fa uns 3500 anys, quan Euristeo va usurpar el tron d’Hèrcules a l’Argólida i per mantenir-lo ben lluny li va encomanar dotze treballs, dels que confiava no sortís viu... Però al finalitzar el quart d’aquests treballs Hèrcules va posposar-los per anar a ajudar al seu amic Jasón, que tenia un problema similar al seu. Dons Jason per recuperar el tron de Yolcos, tenia que provar el seu valor, trobant el Velló d’Or.

Per això Hèrcules es va unir a l’expedició dels argonautes que amb una esquadra formada per nou barques, van creuar el mediterrani buscant el Velló d’Or. Però quant eren a la vora de la costa catalana, una gran tempesta va dispersar la flota i una de les barques es va perdre.

Jason va demanar a Hèrcules que l’anés a buscar i després d’un intensa recerca va trobar les restes del naufragi de la "barca nona" (barca novena) als peus de la muntanya de Montjuic. El lloc li va semblar tan acollidor a Hèrcules que va decidir quedar-se i fundar una nova ciutat a la que donarien el nom de l’embarcació que els havia portat fins allà, Barcanona, que amb el temps passaria a dir-se Barcelona.

Un bon lloc per començar a conèixer al nostre heroi i com va arribar aquí, esta al centre de la ciutat. Les coordenades de referencia us portaran a la figura de bronze realitzada pel catala Antoni Parera que destaca la força com una de les virtuts d’Hèrcules. Endavant i molt a prop podreu veure una representació de la “barca nona” de Frederic Mares.

A continuació heu de trobar el monument que la ciutat li va dedicar, en record de la primera de les proves que Hèrcules va superar, abatin al Lleó de Nemea. Es tracta d’una obra de Josep Moret del 1797 i es el monument públic mes antic de Barcelona.

Des de dalt del pedestal, Hèrcules esta desitjant saltar a terra i córrer carrer avall per trobar-se amb el seu germanastre que a 1,37 milles romanes, esta custodiant la porta d’un recinte com a deu del comerç.

El vostre objectiu es descobrir qui era el germanastre d’Hèrcules i on es. Com a prova que l’heu trobat, m'heu de enviar abans de registrar-lo, les següents fotografies:

Selfie amb Hèrcules a les coordenades inicials.

Selfie amb Hèrcules i el Lleó de Nemea.

Selfie amb el Germanastre d’Hèrcules.

A les Sefies, no cal que sortiu vosaltres. Es suficient amb qualsevol objecte que es pugui identificar a les tres Selfies.

Si us plau, al registrar-lo, no pengeu fotos que puguin servir de pista

Que gaudiu de la recerca i bona sort ¡¡¡

Quetalva

HERCULES, FOUNDER OF BARCELONA

According to mythology, Barcelona was founded by Hercules, the Roman hero, the son of the god Zeus and the deadly Alcmena. It is estimated that it was founded around the fourteenth century BC, about 400 years before the founding of Rome.

He did it with the help of his stepbrother, god of the trade, the arts and messenger of the gods. Who knows if it was by chance that Hercules founded Barcelona or because the gods wanted it ...

Everything started 3500 years ago, when Euristeo usurped the throne of Hercules in Argolida and to keep Hercules far away entrusted him with twelve works, of which he trusted did not leave alive But at the end of the fourth of these works, Hercules postpone them to go help his friend Jasón, who had a similar problem to his. So Jason to recover the Yolcos throne, had to prove his value, finding the Golden Fleece.

For this reason Hercules was united to the Argonauts expedition who with a fleet formed by nine boats, crossed the Mediterranean looking for Golden Fleece. But when they were near to the Catalan coast, a great storm dispersed the fleet and one of the boats was lost.

 Jason asked Hercules to look for it and after an intense search he found the remains of the shipwreck of the "barca nona" (boat ninth) at the foot of Montjuic mountain. The place seemed so welcoming to Hercules that he decided to stay and found a new city to which they would give the name of the boat that had brought them there, Barcanona, which would eventually be called Barcelona.

A good place to get to know our hero and how he arrived here, it is in the center of the city. The reference coordinates will take you to the bronze figure made by the catalan Antoni Parera, who emphasizes strength as one of the Hercules virtues. Forward and close by you will be able to see a representation of the "barca nona" of Frederic Mares.

After, you have to find the monument that the city dedicated to him, in memory of the first proof that Hercules surpassed, killing the Lion of Nemea. It is a work by Josep Moret from 1797 and it is the oldest public monument in the city.

From the pedestal top, Hercules is wishing to jump to the ground and run down the street to meet his stepbrother, who at 1.37 roman miles, is guarding an entrance as the god of commerce.

Your goal is to discover who the Hercules stepbrother was and where is it. As proof that you have found, you must send to me before to log, the following photographs:

Selfie with Hercules in the initial coordinates.

Selfie with Hercules and the Lion of Nemea.

Selfie with Hercules stepbrother.

In the Selfies, it is not necessary that you appear. It is enough with any object that can be identified in the three selfies.

Please, when you registering it, you don’t append photos that can serve as a clue.

Enjoy your research and good luck ¡¡¡

Quetalva

Virtual Reward - 2017/2018 This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog. En html: Virtual Reward - 2017/2018 This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.