Skip to content

Wały Chrobrego/The Chrobry Embankment Virtual Cache

Hidden : 09/21/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nominacja

PL

Wały Chrobrego

Jedno z najbardziej znanych i kojarzonych ze Szczecinem miejsc. Chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Pięknie wygląda o każdej porze roku.

Wały Chrobrego

Wały Chrobrego, dawniej Hakenterrasse, czyli Taras Hakena to taras widokowy o długości ok. 500 m w Szczecinie na skarpie wzdłuż Odry. Słynne założenie urbanistyczno-architektoniczne współtworzące, wraz z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Zamkiem Książąt Pomorskich i katedrą pw. św. Jakuba, nadodrzańską sylwetę miasta, widoczną z głównych tras dojazdowych od wschodu. Zaprojektowane i wzniesione według koncepcji Wilhelma Meyera-Schwartau w latach 1902–1921 z inicjatywy nadburmistrza Hermanna Hakena, na cześć którego taras został pierwotnie nazwany.

Historia
Szczecin – miasto twierdza z Fortami: Leopold, Wilhelm i Prusy, otoczony  miejskimi murami, zaczął się zmieniać na przełomie wieków. Zmiany demograficzne i socjalne, rozwój przemysłu wymusiły konieczność wyburzenia murów otaczających stare miasto (w 1873 r.) oraz wykupienie terenów fortecznych.

W 1873 rozpoczęto wyburzanie XVIII-wiecznych fortyfikacji. Pierwsza koncepcja zabudowy terenów likwidowanego Fortu Leopold powstała w 1876. Od 1878 do 1907 urząd nadburmistrza Szczecina sprawował Hermann Haken. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu kolejną koncepcję opracowano w 1894, a w 1901 podjęto decyzję o realizacji. W latach 1902–1907 uformowano, na wysokości 19,3 m n.p.m. (19 m nad poziomem Odry Zachodniej), taras widokowy według projektu urbanistycznego Wilhelma Meyera-Schwartau. Na szczycie nasypów ziemnych wzdłuż Odry powstała wysadzana drzewami aleja spacerowa, zakończona na krańcach półokrągłymi placykami. Tuż pod nimi znajdują się dwie symetryczne drogi zjazdowe biegnące w dół wzdłuż ziemnych skarp. Na osi poprzecznej promenady zbudowano nieco niższy, półokrągły taras centralny, wsparty rustykowanym murem oporowym, flankowany dwoma mniejszymi tarasami, nad którymi wznoszą się pawilony widokowe, w kształcie owalnych kopuł wspartych na jońskich kolumnach. Pośrodku tarasu centralnego postawiono kamienną rzeźbę przedstawiającą walkę człowieka z centaurem dłuta Ludwiga Manzla. Na osi, w murze oporowym wydrążono półkolistą niszę, ujętą w dwa ryzality po bokach, z niszami na posągi. U ich podnóża umieszczono półkonchowe baseniki. Kompozycja ta stanowi tło dla rozległej fontanny. W koronie muru, pod kamienną balustradą znajdują się herby miast pomorskich. Przed fontanną zbudowano dwie wieże oświetleniowe stylizowane na latarnie morskie. Kompleks tarasów połączono z nabrzeżem Odry dwoma biegami schodów biegnących po łukach wzdłuż muru oporowego centralnego tarasu. W murze oporowym tarasu znajduje się tablica dedykacyjna ku czci Hermanna Hakena.

W latach 1906–1912 w północnej części tarasu zbudowano według projektu Paula Kieschke kompleks architektoniczny dla ówczesnej rejencji szczecińskiej, w którym obecnie ma swoją siedzibę Urząd Wojewódzki. W centrum rozpoczęto budowę gmachu Muzeum Miejskiego według projektu Wilhelma Meyera-Schwartau. Obecnie budynek zajmuje Muzeum Narodowe w Szczecinie. Zbudowano skrzydło od strony Odry i elewacje boczne. Budowę przerwano w 1913 – planowanego skrzydła od strony miasta nigdy nie wzniesiono. Dalej na południe od muzeum zbudowano dwa gmachy: w latach 1902–1905 Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Naczelna Dyrekcję Ceł. Dzisiaj obydwa połączone gmachy są siedzibą Akademii Morskiej.

Hakenterrasse przetrwało działania wojenne bez większych uszkodzeń. Powojenne ingerencje dotyczyły przede wszystkim wnętrz budynków. Część gmachu Muzeum adaptowano na potrzeby Teatru Współczesnego, zmieniono zwieńczenia wieży i zlikwidowano narożne pawiloniki na dachu. W niszach po obu stronach fontanny postawiono figury Jana z Kolna i Wyszaka. Nazwy ulic i placów zachodniopomorskich miast zamieniono na polskie. Hakenterrasse uzyskał wtedy miano Wałów Chrobrego.

Wały Chrobrego są jednym z najciekawszych i najbardziej monumentalnych kompleksów urbanistyczno-architektonicznych z początku XX w. w tej części Europy. W centrum znajduje się symetryczna kompozycja łącząca taras centralny, gmach Muzeum i plac miejski. Budynki po bokach Muzeum mają już mniej regularne rzuty. Ich neorenesansowe elewacje, nawiązujące do renesansu niderlandzkiego, z czerwonej cegły i bielą kamiennych obramień otworów, kontrastują z wczesno - modernistycznym budynkiem Muzeum, i murem oporowym tarasu, wyłożonych piaskowcem. Najbardziej na południe wysunięty budynek dawnego Zakładu Ubezpieczeń zbudowano w stylu neobarokowym.

Zespół tarasów widokowych Wały Chrobrego znajduje się w rejestrze zabytków.

Zadania:

1.  Na podanych współrzędnych, pod balustradą muru okalającego górny taras, możesz zobaczyć płaskorzeźby przedstawiające herby miast pomorskich. Wypisz je (z prawej do lewej lub odwrotnie) w takiej kolejności w jakiej zostały one umieszczone. Odpowiedź wyślij poprzez wiadomość na geocaching.com lub poprzez mail podany na naszym profilu.

2. Do logu dodaj zdjęcie siebie, twojego smartfona lub gps na tle herbu miasta zaczynającego się na literę "W"

Wpisy nie spełniające powyższych warunków będą kasowane. Skrytkę możesz zalogować od razu, nie musisz czekać na nasze potwierdzenie. Jeżeli Twoja odpowiedź będzie nieprawidłowa, skontaktujemy się z Tobą.

 

UK


The Chrobry Embankment


The Chrobry Embankment, formerly Haken’s Terraces, is one of the most well-known and beautiful places in Szczecin. From here you can watch the vast panorama of the Odra River and the harbour. The viewing terraces are 500 m long and are located 19 m above the Odra river bank.

History

The earliest written history of the area dates back to the sixteenth century. In 1873, a demolition of the eighteenth-century fortifications of Szczecin began. Thanks to the great commitment of Hermann Haken, High Mayor of Szczecin, in the years 1902-1905 a viewing terrace was formed on the site of Fort Leopold. Wide staircases run on both sides from the terrace to the banks of the river, where two pavilions were erected as the entrance to the restaurant, created contemporarily in the remains of the fortifications. At the bottom, there is a fountain decorated with figures of John of Kolno and Wyszak and two tall columns stylized as lighthouses. The side walls of the viewing terrace are decorated with the coats of arms of Pomeranian cities. It was named Hakenterrasse, after the then major of Szczecin Herman Haken. After World War II it was renamed after Boleslaw Chrobry, the first king of Poland.

In the years 1906 to 1912 in the northern part of the terrace an architectural complex was built for the then regency of Szczecin, where now the authorities of the West-Pomeranian province have their headquarters. In addition, in the southern part of the Embankment a building complex of the Maritime Academy is located (from the years 1902-1905 and 1918-1921) and, housed in the same building, Contemporary Theatre and the Maritime Branch of the National Museum.

Tasks:

1.  At the given coordinates you can see side walls of the viewing terrace decorated with the coats of arms of Pomeranian cities. Write their sequence (from the right to the left or contrariwise) The answer send via massage on geocaching.com or e-mail in our profile.

2.Take a picture of you, your smartphone or gps with coat of arms of the Pomeranian city starting with the letter "W"

Logs that do not meet the above mentioned conditions will be deleted. There is no need to wait for our reply. After submitting the answer you can log immediately. If something is not in order, we will contact you. 

DE

Der Chrobry Damm

Der Chrobry Damm, früher Haken Terrassen, ist einer der bekanntesten und schönsten Orte in Stettin. Von hier aus könnt ihr das weite Panorama der Oder und des Hafens beobachten. Die Aussichtsterrassen sind 500 m lang und befinden sich 19 m oberhalb des Oderhaffs.

Geschichte

Die älteste schriftliche Geschichte des Gebiets stammt aus dem 16. Jahrhundert. 1873 begann der Abriss der Befestigungen aus dem 18. Jahrhundert in Stettin. Dank des großen Engagements des Oberbürgermeisters von Stettin, Hermann Haken, entstand in den Jahren 1902-1905 auf dem Fort Leopold eine Aussichtsterrasse. Von der Terrasse bis zu den Ufern des Flusses verlaufen weite Treppen von beiden Seiten, wo zwei Pavillons als Eingang zum Restaurant gebaut wurden, das zeitgleich in den Überresten der Befestigungsanlagen errichtet wurde. Unten befindet sich ein mit Figuren von Johannes von Kolno und Wyszak dekorierter Springbrunnen und zwei hohe, als Leuchttürme stilisierte Säulen. Die Seitenwände der Aussichtsterrasse sind mit den Wappen der pommerschen Städte geschmückt. Es hieß Hakenterrasse, nach dem damaligen Bürgermeister von Stettin, Herman Haken. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nach Bolesław Chrobry, dem ersten König von Polen, umbenannt.

In den Jahren 1906 bis 1912 wurde im nördlichen Teil der Terrasse ein Architekturkomplex für die damalige Regentschaft von Stettin errichtet, wo heute die Behörden der Woiwodschaft Westpommern ihren Sitz haben. Darüber hinaus befindet sich im südlichen Teil des Dammes ein Gebäudekomplex der Akademie der Schifffahrt (aus den Jahren 1902-1905 und 1918-1921), der im selben Gebäude untergebracht ist wie das zeitgenössische Theater und der Maritime Zweig des Nationalmuseums.

Aufgaben:

1. An den angegebenen Koordinaten könnt ihr die Seitenwände der Aussichtsterrasse sehen, die mit den Wappen der pommerschen Städte geschmückt sind. Nennt ihre Reihenfolge (von rechts nach links oder umgekehrt). Die Antwort schickt über eine Nachricht auf geocaching.com oder per E-Mail an unser Profil.

2.Macht ein Bild von euch, eurem Smartphone oder GPS mit dem Wappen der pommerschen Stadt, beginnend mit dem Buchstaben "W"

Logs, welche die oben genannten Bedingungen nicht erfüllen, werden gelöscht. Es besteht keine Notwendigkeit, auf unsere Antwort zu warten. Nach dem Absenden der Antwort könnt ihr sofort loggen. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, werden wir euch kontaktieren.

Źródło/Source: opracowanie i zdjęcia (text and photos) Wikipedia, Szczecin.eu, Michao Team

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Fcbvyre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)