Skip to content

Manneken Pis naked in public - Virtual Reward Virtual Cache

Hidden : 09/23/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:MANNEKEN PIS PUBLIEK NAAKT

Dit is een virtuele cache, dat wil dus zeggen dat je hier geen logboekje moet zoeken, maar in plaats daarvan een opdracht uitvoeren om te mogen loggen.

Manneken Pis wordt zo’n 130 keer per jaar gekleed.
Behalve de vijftiental nieuwe kostuums dat Manneken Pis jaarlijks krijgt, wordt hij regelmatig aangekleed met kostuums uit zijn collectie. De rest van de tijd staat hij er dus naakt bij.

Taak:
Neem een foto van Manneken Pis waarbij je je GPS of GSM toont. Logs zonder foto van de echte Manneken Pis, met GPS of GSM in beeld, zullen worden verwijderd. Wanneer je GSM je navigatie is, maak dan gebruik van de fun-optie om geldig te loggen.

Je kan ook kiezen voor de fun-optie , deze is echter optioneel.
Omdat Manneken Pis zo vaak naakt staat, gaan wij hem aankleden. Zoek/maak op voorhand een tekening van kledingstuk of tenue en breng deze mee naar deze plaats. Trek je foto vanuit een bepaald perspectief zodat je met je kledingstuk Manneken Pis aankleed. Deze foto zet je bij je log.

Historiek: Er zijn twee mogelijke historische verklaringen voor Manneken Pis.
De eerste legende is een verhaal van een klein jongetje dat plaste tegen de voordeur van een heks, die op deze plek woonde. Het jongetje werd betrapt en als straf veranderde de heks de deugniet in een standbeeldje.
Verhaal twee gaat over een papa die zijn kleine zoontje kwijt was. Twee dagen en nachten zocht hij in Brussel naar hem. Toen hij hem vond stond hij te plassen. Als dankbaarheid voor het vinden liet de vader een stambeeldje maken.

Officieel werd het beeldje gemaakt door ‘Hiëronymus Duquesnoy de Oude’ in 1619. Enkele jaren later, in 1695 werd het beeldje tijdelijk weggehaald uit vrees voor diefstal of beschadiging omdat de stad Brussel werd beschoten door Lodewijk XIV.
Echter in 1745 werd het manneken pis dan toch gestolen, dit door Engelse soldaten. Het werd heroverd in Geraardsbergen en werd daar dan ook trots voorgesteld op de grote markt. Niet veel later gaven ze het terug aan de stad Brussel.
In 1747 was het opnieuw prijs en werd het ditmaal gestolen door Franse soldaten, zelfs tot twee maal toe. Echter koning Lodewijk XV was hier niet gelukkig mee, strafte zijn eigen soldaten en gaf het beeldje terug. Om zijn spijt te betuigen liet hij een geborduurd kostuumpje maken met pluimhoed en degen. Daarnaast verhief hij Manneke Pis in de adelstand. Telkens er een soldaten passeerden moesten deze hem groeten.
En nogmaals werd het gestolen in 1817. Een dwangarbeider stal het beeldje maar dit sneuvelde tijdens de diefstal. Hierop liet de stad een nieuw en huidig beeldje maken en dit werd vanaf 1818 tentoongesteld.


MANNEKEN PIS NAKED IN PULBIC

This is a virtual cache, you don’t have to search for a log-paper, but instead do an assignment to log.

Manneken Pis is dressed 130 times a year.
In addition to the fifteen new costumes who are given to Manneken Pis each year, he regularly wears clothes from his own collection. The rest of the time he is naked.

Task:
Take a picture of Manneken Pis showing your GPS or GSM. Logs without a picture of the real Manneken Pis, with GPS or GSM in sight, will be removed. When your cell phone is your navigation, use the fun option to log in correctly.

You can also choose the fun option, but it is optional.
Because Manneken Pis is naked so often we will dress him. Search / make a drawing of a piece of clothing or a tenue and bring it to this place. Take your picture from a certain perspective so that you dress Manneken Pis.
History: There are two possible historical explanations for Manneken Pis.
The first legend is a story of a little boy who plastered against the front door of a witch who lived in this place. The boy was caught and, as a punishment, the witch changed the boy in a statue.
Story two is about a dad who lost his little son. Two days and nights he searched for him in Brussels. When he found him he was peeing. As a gratitude for finding, the father made a statue.

Officially, the statue was made by 'Hiëronymus Duquesnoy de Oude' in 1619. A few years later, in 1695, the statue was temporarily removed from fear of theft or damage because the city of Brussels was shot by Louis XIV.
However, in 1745, the Manneken Pis was still stolen, by English soldiers. It was refurbished in Geraardsbergen and was therefore proudly represented on the big market. Not much later they gave it back to the city of Brussels.
In 1747 it was stolen by French soldiers, even two times. However, King Louis XV was not happy with it, punished his own soldiers and returned the statue. To express his regret, he made an embroidered costume with plum hat and dough. In addition, he raised Manneke Pis in the nobility. Every time a soldier passed, he had to greet him.
And again it was stolen in 1817. A compulsive worker stole the statue but this fell during the theft. That’s why the city made a new and current statue and this was exhibited from 1818.


MANNEKEN PIS NUE EN PUBLIC

Il s'agit d'un cache virtuel, il n'est pas nécessaire de rechercher un journal, mais plutôt d'effectuer une tâche pour pouvoir registrer.

Manneken Pis est habillé 130 fois par an.
Outre la quinzaine de nouveaux costumes qu’il reçoit chaque année, Manneken Pis est régulièrement habbillé avec des habits de sa collection. Un callendrier mensuel reprend les demandes d’habillages ponctuels, à l’occasion d’un anniversaire, d’une journée de commémoration… ainsi que les nouveaux costumes. Le reste du temps, il est nu.

Mission
Prenez une photo de Manneken Pis montrant votre GPS ou votre GSM. Les journaux sans photo du vrai Manneken Pis, avec GPS ou GSM dans l'image, seront supprimés. Si votre téléphone portable est votre navigation, utilisez l'option amusante pour des journaux correctement.

Vous pouvez également choisir l'option amusante, mais elle est facultative.
Parce que Manneken Pis est nu si souvent, nous l'habillerons. Habille Manneken Pis. Recherchez / faites un dessin d'un vêtement ou une occupation à l’avance et amenez-le à cet endroit ci. Prenez votre photo d’une certaine perspective en sorte que vous habillez Manneken Pis avec ce vêtement.

Historique: Il existe deux explications historiques que sont possibles pour Manneken Pis.
La première légende est une histoire d'un petit garçon qui a pissé contre la porte d'entrée d'une sorcière qui habitait là-bas. Le garçon a été prise et, comme punition, la sorcière l’a transformé en une statue.
La deuxième histoire contient un père qui a perdu son petit fiston. Deux jours et deux nuits, il l’a cherché à Bruxelles. Quand il l'a trouvé, il faisait pipi. Comme gratitude pour l’avoir retrouver, le père a fait une statue.

Officiellement, la statue a été faite par «Hiëronymus Duquesnoy de Oude» en 1619. Quelques années plus tard, en 1695, la statue a été retirée temporairement a cause du peur pour le vol ou du dommage parce que la ville de Bruxelles a était abattue par Louis XIV.
Cependant, en 1745, le Manneken Pis était comme-même volé par des soldats anglais. Il a été recapturé à Geraardsbergen et était fièrement représenté sur la grande place. Peu de temps après, ils l'ont rendu à la ville de Bruxelles.
En 1747, il a été volé par des soldats français, même deux fois. Mais, le roi Louis XV n'en était pas content avec ceci, punissait ses propres soldats et rendait la statue. Pour exprimer son regret, il a fait un costume brodé avec un chapeau de prunier et de la pâte. En plus, il a soulevé Manneke Pis dans la noblesse. Chaque fois qu'un soldat passait, il devait le saluer.
Et encore un vol a eu lieu en1817. Un travailleur de force a volé la statue mais cela est tombé pendant le vol. C'est pour ça que la ville a fait une statue nouvelle et actuelle qui a été exposée à partir de 1818.


MANNEKEN PIS NACKT IN DER ÖFFENTLICHKEIT

Dieser Cache ist ein virtueller Cache und hier ist natürlich kein Logbuch vorhanden. An Stelle eines Logbuches muss hier eine Aufgabe erfühlt werden.

Manneken Pis ist 130 mal im Jahr gekleidet.
Zusätzlich zu den fünfzehn oder so neuen Kostümen, die jedes Jahr nach Manneken Pis begabt werden, trägt er regelmäßig Kleidung aus seiner eigenen Sammlung. Der Rest der Zeit ist er nackt.

Aufgabe Nehmen Sie ein Bild von Manneken Pis mit Ihrem GPS oder GSM. . Log s ohne Foto des echten Manneken Pis, mit GPS oder GSM im Bild, werden gelöscht. Wenn Ihr Handy Ihre Navigation ist, verwenden Sie die Fun-Option, um sich richtig anzumelden.

Sie können auch die Spaß-Option wählen, aber es ist optional.

Ziehe Manneken Pis an. Suche bzw. mache im Vorfeld eine Zeichnung von einem Kleidungsstück oder Kostüm und bringe sie mit zum Standbild. Nehme ein Perspektive Foto so das es den Anschein hat als wenn Manneken Pis das Kleidungsstück wirklich trägt. Füge dieses Foto an deinem Logeintrag zu.

Flag Counter

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.


Deze virtuele cache maakt deel uit van een gelimiteerde oplage van virtuals die tussen 24 augustus 2017 en 24 augustus 2018 gemaakt zijn. Slechts 4000 cache eigenaren hebben de kans gekregen om een virtuele cache te plaatsen. Lees meer over virtuele beloningen in de Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)