Skip to Content

<

Baśka Murmańska / She-bear from Murmansk

A cache by Mroocheck Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/15/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:[PL] Baśka i murmańczycy
[EN] Baśka and Murmanians[PL] Michał Bylina, "Przegląd oddziałów murmańczyków przez Naczelnego Wodza w Warszawie"
[EN] Michał Bylina, „Muster of Murmanians in Warsaw by Commander-in-Chief”
Bohaterka geoskrytki, Baśka Murmańska, to niedźwiedzica polarna, która przez pewien czas służyła w Wojsku Polskim. Urodzona na dalekiej północy, z Polakami zetknęła się w Murmańsku, gdzie polscy żołnierze walczyli po stronie Białych w wojnie domowej w Rosji. Przygarnięta przez nasze wojsko, została przydzielona do kompanii karabinów maszynowych wchodzącej w skład Batalionu Murmańczyków dowodzonego przez majora Juliana Skokowskiego. Otrzymała tytuł "córki regimentu", własne racje żywnościowe i osobistego opiekuna - kaprala Smorgońskiego.
W grudniu 1919 r. murmańczycy powrócili do kraju i zostali zakwaterowani w Twierdzy Modlin. Niedługo później Baśka wraz z resztą swojego oddziału brała udział w defiladzie na warszawskim Placu Saskim. W odpowiednim momencie zaczęła iść na dwóch łapach i zasalutowała Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu, a potem podała mu łapę, co uwiecznił na swym obrazie malarz Michał Bylina.
Na początku 1920 roku w wyniku nieszczęśliwego zbiegu okoliczności Baśka wydostała się na wolność i przepłynęła na drugą stronę Wisły. Nim żołnierze przybyli po swoją ulubienicę, chłopi z pobliskiej wsi zakłuli ją widłami. Wypchana niedźwiedzica trafiła do Muzeum Wojska Polskiego. Przetrwała tam II Wojnę Światową, później jednak zniknęła z ekspozycji i ostatecznie ślad po niej zaginął.
Pomnik niedźwiedzicy znajduje się nieopodal Twierdzy Modlin, w której nasza bohaterka spędziła ostatni okres swojego życia. W okolicy jest też wyznaczony Szlak Baśki Murmańskiej, dedykowany przede wszystkim dzieciom, prowadzący do interesujących punktów miasta i twierdzy.

Zadania:

1.
Zrób sobie zdjęcie na tle pomnika Baśki Murmańskiej. Jeśli nie chcesz pokazywać twarzy, na fotografii powinien znaleźć się Twój odbiornik GPS, osobisty XWG czy inny należący do Ciebie przedmiot - coś, co będzie dowodem na Twoją osobistą obecność w najbliższym sąsiedztwie pomnika.
Dodaj zdjęcie do loga na stronie geoskrytki. Jeśli przedstawia ono grupę geokeszerów i ma dokumentować obecność więcej niż jednej osoby, proszę o dodanie go do każdego z logów osobno. Fotografie wykonane przed datą publikacji tego kesza lub pokazujące sam pomnik nie będą akceptowane. To samo dotyczy logów nie zawierających zdjęcia.
* Zadanie dodatkowe (całkowicie nieobowiązkowe): zrób zdjęcie z co najmniej dwoma misiami (co oznacza, że jednego musisz przynieść ze sobą) i dodaj go do loga. "Nadprogramowy" miś może mieć dowolną postać i formę (pluszowa zabawka, papierowa wycinanka, żelkowy smakołyk, egzemplarz polskiego pisma dla dzieci o tym tytule lub coś zupełnie innego - wierzę w Twoją kreatywność ;-)).

2.
Udaj się w miejsce wskazane przez współrzędne waypointa (Brama Kadetów). Obok, na ziemi spotkasz małą Baśkę, a na ścianie budynku - tablicę zakazującą wstępu na teren wojskowy. W ilu językach sformułowany został zakaz? Odpowiedź prześlij do mnie za pośrednictwem mojego profilu (nie umieszczaj jej w logu!).

Po łącznym spełnieniu obu warunków (zdjęcie w logu i odpowiedź na pytanie wysłana poprzez mój profil) możesz zalogować kesza. Nie musisz czekać na moją odpowiedź - jeśli coś będzie nie tak, sam się do Ciebie odezwę.

Życzę dobrej zabawy!


Main character of this geocache, Baśka from Murmansk, was a polar she-bear, that served in the Polish Army. Born in the far north, she met the Poles in Murmansk, where Polish soldiers fought alongside Whites in the Russian Civil War. Taken in by Polish Army, she was assigned to a machine gun company, which was a part of Murmanian Battalion lead by major Julian Skokowski. She received the title of the “daughter of the regiment”, her own rations and a own guardian – corporal Smorgoński.
In December 1919 Murmanians returned to Poland and were billeted in the Modlin Fortress. Soon after that Baśka and the rest of her squad took part in a military parade on Saxon Square in Warsaw. In the key moment she started to walk on two paws and saluted the Chief of State – Józef Piłsudski, and then offered her paw to him, what was captured in a painting by painter Michał Bylina.
At the beginning of 1920 because of an unfortunate coincidence Baśka broke free and swam to the other bank of Vistula river. Before the soldiers came for their favourite, local farmers had stabbed her to death with their pitchforks. The she-bear was then stuffed and sent to the Polish Army Museum. She survived World War II there, but later she disappeared and hasn’t been seen since.
A monument depicting Baśka stands near the Modlin Fortress, where the she-bear spent the last period of her life. In the area you can also find the Baśka from Murmansk Trail, dedicated mainly to children, that leads to interesting places in both city and fortress.

Tasks:

1.
Take a picture of yourself with the monument of Baśka from Murmansk on the background. If you do not want to show your face, the photo should include your GPS receiver, personal xWG or other object belonging to you - something that will be a proof of your personal presence near the monument.
Add a photo to the log on the geocache site. If it depicts a group of geocachers and is used to document the presence of more than one person, please add it to each log separately. Photographs taken before the date of publication of this cache or showing only the monument (without you, your GPS or xWG) will not be accepted. The same applies to logs that do not contain a photo.
* Additional task (completely optional): take a picture with at least two bears (which means that you have to bring one with you) and add it to the log. The additional bear can have any shape and form (a plush toy, paper cut-out, jelly candy, a copy of the Polish magazine for children with this title or something completely different - I believe in your creativity ;-)).

2.
Go to the place indicated by waypoint coordinates (The Cadets Gate). Beside, on the ground you will meet a small Baśka, and on the wall of the building - a board forbidding access to the military area. In how many languages has the ban been formulated? Please send a reply to me via my profile (do not put it in the log!).

After meeting both conditions (a photo in the log and an answer to a question sent via my profile) you can log the cache. You do not have to wait for my answer - if something goes wrong, I'll write to you.

Have fun!Virtual Reward - 2017/2018

Ten kesz wirtualny jest częścią limitowanej serii keszy wirtualnych stworzonej pomiędzy 24 sierpnia 2017 roku a 24 sierpnia 2018. Jedynie 4.000 osób zakładających skrytki dostało możliwość stworzenia kesza wirtualnego. Więcej na temat tej wirtualnej nagrody możesz przeczytać na Geocaching Blog.

Virtual Reward - 2017/2018

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between August 24, 2017 and August 24, 2018. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards on the Geocaching Blog.


Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.