Skip to content

Pekelske jeskyne EarthCache

Hidden : 09/19/2017
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keš Vás zavede k Malé a Velké Pekelské jeskyni.
Výchozí souřadnice Vás zavedou k info tabuli. Pekelské jeskyně jsou kousek nad ní (waypoint). Při cestě do jeskyně prosím opatrně - nepodceňujte obtížnost terénu (4), obzvláště po dešti !
Jeskyně se nacházejí v Pekelském dolu ve východní části Přírodního parku Háječek, který je součástí Mladobucké vrchoviny. Jsou to největší pseudokrasové jeskyně ve zdejších slepencových útvarech. Unikátnost slepenců spočívá v tom, že obsahují zvětralé valouny z Krkonoš, spláchnuté sem velkými řekami v období permu a karbonu.
Na rozdíl od podstatně hojnějších a známějších krasových jeskyní, které vznikají chemickým rozpouštěním hornin vodou (nejčastěji vápenců, ale i dolomitů , sádrovců či kamenné soli) vznikají pseudokrasové jeskyně mechanickými procesy a v nejrůznějších horninách, včetně krystalických či sopečných. Rozlišujeme jich několik typů podle hlavních příčin, které vedly k jejich vzniku.


V pevných sedimentárních horninách (nejvíce právě v pískovcích a slepencích) jsou však nejčastější dva typy: puklinové a vrstevní jeskyně - první vznikají rozrušováním a zvětráváním hornin podél puklin, druhé podél vrstev a to v případě, kde mají jednotlivé vrstvy nestejnou tvrdost i odolnost.

Pekelské jeskyně jsou typickými vrstevními jeskyněmi - hlavní roli tu hrálo zvětrávání měkčí vrstvy hornin za současného odlamování stropních desek. Spadlé úlomky se vlivem gravitace posouvaly po svažitém dnu ven z jeskyně. Prostor jeskyně se tímto způsobem zvětšoval. Ze stropu nepadaly vždy pouze malé úlomky zvětralé horniny, ale i celé bloky. Ty jsou vidět uvnitř jeskyně.Měkčí vrstva je dobře patrná na celém svahovém skalním výchozu, neboť na ni po celé délce vznikl nízký převis. Ten se na třech místech prohloubil až v jeskynní výklenky. Dva východnější se v zadní části propojily a tak vznikla lomená tunelová jeskyně (Velká Pekelská jeskyně), dlouhá celkem 15 metrů. Větší část stropu západnější části se však později zřítila a má dnes charakter svahové průrvy. Podle výběžku stropní desky dokonce nelze vyloučit, že zřícení bylo etapovité a v určitém období tu dočasně mohla být ve vstupní části i nevelká sklaní brána. Třetí zahloubenější místo je až za rohem, na úplném západním zakončení obvodového převisu, kde vznikla ještě jedna velmi nízká, plazovitá tunelová jeskyňka (Malá Pekelská jeskyně).

Otázky/ÚkolyPrvní úkol je již také povinný, úkoly 2 a 3 zjistíte v listingu nebo na netu a pro ty zbylé se musíte vypravit na místo.


Pro odlov budete potřebovat svinovací metr.

1. Fotka Vás nebo Vaší GPS v Pekelské jeskyni, tak aby Vás šlo dle fotky identifikovat. (povinný úkol)

2. Co hrálo hlavní roli při vzniku Pekelských jeskyní ?

3. Jak dlouhá je Velká Pekelská jeskyně ?

4. Hlavně jakým trháním skály vznikaly Pekelské jeskyně ? (info tabule)

5. Změřte délku a šířku největšího spadlého bloku uvnitř jeskyně.

6. Změřte šířku jedné z jasně viditelných vrstev nad největším blokem uvnitř jeskyně.

Odpovědi na otázky zasílejte klasicky přes profil, nebo formou emailu, hned po zaslání se zalogujte a pokud se neozvu je vše správně, pokud by něco nesedělo ozvu se a vyřešíme to.
I'm sorry for my bad English.

Questions/TasksTasks 2 a 3 find in the listing (or at net) and for the rest you have to go to the place.


For finding you will need a tape measure..

1. A photo of you or your GPS in Pekelska cave. (mandatory task)

2. What is the main reason for the birth of the Pekelske caves?

3. How long is the Great Pekelska Cave ?

4. In particular, how did Pekelske caves originate in the process ? (info board)

5. Measure the length and width of the largest fallen block inside the cave.

6. Measure the width of one of the clearly visible layers above the largest block inside the cave.


Replies should be sent to the contact e mail You can normal log in the cache. If something goes wrong, I'll contact You. For other listing information in english please use google translator.
Částečný zdroj: Turistika.cz
Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)