Skip to content

SB02 Bajerovce Traditional Geocache

Hidden : 10/05/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška je zo série "Obce a mestá okresu Sabinov".


Bajerovce

ležia v severovýchodnej časti Levočských vrchov  ( v nadmorskej výške 665 m n. m.) v doline potoka Valalská voda, v blízkosti štátnej prírodnej rezervácie vyhlásenej v roku 1980 o výmere 14,42 ha. Dôvodom ochrany je stupeň zachovania slatinných lúk, ktorý v takom rozsahu botanickej hodnoty je v celom okrese jediný. Územie bolo zriadené pre vedecko-výskumné a náučné ciele.

V bývalom vojenskom obvode Javorina, ktorý siaha aj do katastra obce je zriadené CHVÚ - Chránené vtáčie územie.

V súčasnosti má obec 296 obyvateľov a hospodári na katastri o rozlohe 1300 ha.
V obci vyvierajú tri minerálne pramene. Dva v lokalite Chránená krajinná oblasť - Valalská voda a jeden v časti Loziny. Pred vstupom do obce je chránená kultúrna pamiatka Kaplnka sv. Jozafáta.

O katastri obce je vhodné povedať, že sa nachádza na chrbte stredoeurópskeho rozvodia. Na každej strane chrbta vyviera potok. Jeden smeruje na sever a vlieva sa do Severného mora a druhý na juh a vlieva sa do Čierneho mora.

História

  Vlastné dejiny našej obce sa začínajú najstaršou zmienkou o nej, ktorá sa zachovala v písomnej forme.  Ide o  záznam v knihe nachádzajúcej sa v Sabinovskom múzeu „ SAROS VARMEGYE MONOGRAFA“ od Sandora Tótha, kde na strane 371, zväzok II. z roku 1910 sa píše, že od roku 1274 do roku 1288  vlastnil našu obec BAJORVAGAŠ - veľký pán TARCZAYOVSKÝ. Neskôr, koncom 13. storočia a v 14. storočí, už obec patrila panstvu rodiny BERZEVICZYOVCOV  a  PALOCSAYOVCOV.  Rodina Berzeviczyovcov  v tomto čase mala z obce 10 čiastok a Palocsayovcov  3 čiastky.
    
  Potomkovia rodu Berzeviczyovcov  v 13. a  14. storočí zakladali desiatky dedín na nemeckom práve pozdĺž uhorsko-poľského pohraničia v Šariši a na Spiši, čím výrazne prispeli pri znovuosídľovaniu severu Uhorka, vyľudneného hlavne v dôsledku tatárskeho vpádu. Na majetkoch rodiny Berzeviczyovcov neskôr,  najmä v dôsledku valašskej kolonizácie vznikali aj ďalšie obce, medzi nimi i obec Bajerovce, Šambron, Blažov, Poloma, Šarišské Dravce a ďalšie.
 
   Podľa  vyššie spomínanej publikácie, dolina od obce Torysa smerom na Bajerovce bola veľkým lesom, ktorý vyrubovali nemeckí kolonisti, teda aj  oni mohli byť i zakladateľmi obce Bajerovce.
    Ďalšia písomná zmienka, ktorá má význam v dejinách obce, je z roku 1366, kde sa spomína  v súvislosti s darovaním a ohraničením územia obce Šambron, susediacej  s chotárom  už  jestvujúcich  Bajeroviec.
  
  Keďže Bajerovce ležali na rozmedzí panstiev Brezovica a Plaveč, časť Bajeroviec patrila v 15. - 16. storočí šľachticom z Brezovice a časť k panstvu Plaveč,  ktoré od seba oddeľoval miestny potok - VALALSKÁ VODA  /Ľubotínka/. Obec bola stredne veľkou dedinou, pričom väčšina sedliakov bývala na „Brezovickej strane“.  V obci bol aj kostol a majerské  /veľkostatkárske/ budovy. Obyvatelia boli roľníci a zaoberali sa chovom dobytka a oviec.  V roku 1787 obec mala68 domov a 463 obyvateľov, v roku 1828 mala 89 domov a 681 obyvateľov.
  
   Počas existencie obec niekoľkokrát menila svoj názov. v roku 1366 sa nazývala Bayervagasa, v roku 1786 - Bajerowcze, v roku 1875 - Bajorvágás a v roku 1920 - BAJEROVCE.
     V súvislosti s názvom obce historik F. Uličný píše: "Pramene zo 14. - 16. storočia uvádzajú Bajerovce v maďarskom, nemeckom a slovenskom názve. Maďarský tvar  Bayorwagasa sa vyskytuje v prameňoch  zo 14. a 16. storočia. Nemecký tvar  Beyerhaw sa vyskytuje v prameňoch z 15. storočia. Slovenský tvar  v maďarizovanej podobe Bayrocz,  Baiorocz,  Bayor  sa vyskytuje v písomnostiach zo 16. storočia. Základom názvu dediny je osobne meno Bajer. Maďarský a nemecký názov Bajeroviec dokazujú, že Bajer bol prvým šoltýsom vo vznikajúcej dedine , ktorú vybudovali  usadlíci na zákupnom práve ... Šoltýstvo sa Bajerovciach udržalo v 15. a 16. storočí, avšak len na plavečskej časti. "/F. Uličný: Dejiny osídlenia Šariša. Košice 1990, str. 21/.     

     Z novodobej histórie je potrebné spomenúť deň 12. september 1954, kedy obec vyhorela. Požiar začal v nedeľu po obede okolo 14:30 hod., ktorý zničil 80 drevených domov a 90 hospodárskych usadlostí. Po tejto udalosti sa časť obyvateľov usadila u príbuzných. Pre ostatných štát urýchlene staval drevené baráky, ktoré slúžili na ubytovanie až do výstavby nových už murovaných rodinných domov.

Symboly obce

ERB OBCE TVORÍ:
V modrom štíte strieborná krčmárka, v pravici so zlatým džbánom, v ľavici s veľkým zlatým pohárom s uchom.

VLAJKA OBCE POZOSTÁVA:
Zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (1/8), bielej (1/8), žltej (1/8), modrej (2/8), žltej (1/8), bielej (1/8) a modrej (1/8). Vlajka ma pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu. 

PEČAŤ OBCE:
Je okrúhla uprostred so symbolom obce a kruhopisom OBEC BAJEROVCE.

Zdroj: www.bajerovce.sk

 

Additional Hints (Decrypt)

zntarg, ebu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)