Skip to content

<

O kilku takich co potoki przesuwają | About a ...

A cache by tea-74 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/07/2017
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O kilku takich co potoki przesuwają
About a few such as streams move

Earthcache

[PL] Wersja polskojęzyczna

UWAGA! To jest skrzynka typu Earth Cache. Nie zawiera fizycznego pojemnika! Zgodnie z wytycznymi dla Earth Cache, logować można po wysłaniu odpowiedzi. Nie czekaj na odpowiedź z mojej strony. Jeśli coś będzie nie tak z Twoimi odpowiedziami sam się do Ciebie zgłoszę

I jeszcze jedna uwaga:
logi bez wcześniej udzielonych odpowiedzi będą kasowane w ciągu 14 dni!

Uwaga! Znajdujesz się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Dotarcie do naszego obiektu, który musisz odwiedzić , nie wymaga zejścia ze szlaku (drogi). Nie ma potrzeby schodzić z drogi, zresztą obiekty, które Cię interesują są lepiej widoczne z pewnej odległości.

Wstęp na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego jest płatny. Niezależnie od pory roku obowiązują następujące stawki:
bilet normalny 5 zł
bilet ulgowy 2,50 zł.

Wielokrotnie przechodząc przez to miejsce zastanawiałem się kiedy powstanie tutaj earthcache. Idealne miejsce by każdy mógł zobaczyć jak wygląda stożek napływowy i aby w przyszłości mógł identyfikować taką strukturę nawet gdy dla laika będzie ona nieco trudna do wychwycenia w terenie. Czekałem. I nic. W końcu się doczekałem. Earthcache powstanie na moje życzenie :) Zapraszam do zatrzymania się na chwilkę podczas spaceru po Dolinie Kościeliskiej.

Jak zwykle na początek kilka definicji i kilkanaście słów wprowadzenia. Procesy, nie tylko na Ziemi ale również w obrębie innych obiektów kosmicznych, mają zarówno charakter niszczący jak również szczytny cel budowy "nowego" z tego, co ulega zniszczeniu. Materiał skalny, który pochodzi z niszczenia podłoża skalnego może być przejściowo składany (fachowo powiemy deponowany), przenoszony z jednego miejsca do innego miejsca (fachowo redeponowany) i wreszcie gromadzony w miejscach, które w danych warunkach są miejscem docelowego ich gromadzenia (fachowo akumulowany). Rejony górskie są zawsze obszarami, w których procesy niszczenia odgrywają bardzo istotną rolę (kolokwialnie mówiąc zbyt "wystają" ponad powierzchnię terenu co niezmiernie mierzi siły zewnętrzne, by góry zniszczyć...).

Wyżnia Kira Miętusia - widok na polanę

W terenach górskich do podstawowych czynników transportujących materiały skalne należy grawitacja oraz woda. Zwyczajowo jeden czynnik wspomagany jest przez drugi z czynników. Im bardziej stromy stok tym oczywiście intensywność procesów jest większa (przy znacznym nachyleniu terenu woda przestaje odgrywać istotną rolę jako czynnik transportujący). Materiał, który jest usuwany z dolin bocznych do dolin głównych oraz u wylotów dolin górskich na płaskie przedpole jest usypywany (fachowo powiemy akumulowany) w uformowane stożki napływowe. Kształt stożka napływowego zależny jest od mechanizmu i przebiegu formowania. Stożki bardziej nachylone mają kształt trójkąta. Stożki o mniejszym nachyleniu mają kształt rozpostartego wachlarza.

Pojęcia już znamy. Przyjrzyjmy się już będąc na miejscu temu co nas interesuje. Wyżnia Kira Miętusia to polana, która powstała w wyniku usunięcia skał wieku kredowego, które stosunkowo łatwo poddają się erozji. W efekcie w miejscu usunięcia miękkich skał powstała polana. Jest ona elementem w ciągu całej Doliny Kościeliskiej. Otoczenie polany stanowią od wschodu: Hruby Regiel, Czerwony Gronik i Kończysta Turnia, a od zachodu Kościeliskie Kopki.

Wyżnia Kira Miętusia - stożki napływowe

To właśnie z rejonu Hrubego Regla zachodzą najbardziej intensywne procesy niszczenia i transportu materiału skalnego, który podlega depozycji w obrębie Wyżniej Kiry Miętusiej. Transport materiału odbywa się poprzez dolinki boczne łączące się z doliną główną (Dolina Kościeliska). Proces powstawania stożków napływowych na tym terenie jest na tyle intensywny, że doprowadził do przesunięcia Kościeliskiego Potoku. Dawniej płynął on po wschodniej stronie polany. Obecnie przepływa po stronie zachodniej. Stożki napływowe w obrębie Wyżniej Kiry Miętusiej są doskonale zaznaczone w terenie i nawet pokrywa śniegu nie jest w stanie całkowicie ich schować przed sprawnym okiem erathcachera...

Aby zalogować niniejszego kesza proszę prześlij za pomocą mojego profilu lub za pomocą maila odpowiedzi na poniższe pytania.

1. będąc na kordach niniejszego EC zrób sobie spacer w kierunku punktu "Przemierzamy Kirę". Ile stożków napływowych znajduje się pomiędzy tymi dwoma punktami? Uwzględnij tylko te, których szerokość, w ich najszerszej części, wynosi przynajmniej 5m.

2. określ jaką szerokość posiada największy z widocznych stożków napływowych. Wystarczy byś krokami odmierzył (wzdłuż drogi, którą idziesz) długość odcinka. Możesz przyjąć, że Twoje dwa kroki to 1,5m,

3. odpowiedz proszę, który ze stożków znajduje się w rejonie bacówki. Największy czy najmniejszy?

4. odpowiedz proszę czy obserwując stożki napływowe dostrzegasz w którymś ślady obecnej aktywności (jeśli wszędzie dostrzegasz, że stożki porośnięte są trawą to aktywności brak; w przypadku istnienia miejsc, które nie są wtrawą pokryte i dostrzec tam można gruz skalny, oznacza to, że aktywność występuje),

5. foto z widokiem na Kopki Kościeliskie? Miło mi będzie zobaczyć Cię w tym miejscu! Fotkę wklej do swego logu (opcjonalnie) - UWAGA - nie spojleruj wschodniej części doliny gdzie znajdują się stożki napływowe.

UWAGA! Zgodnie z wytycznymi dla Earth Cache, logować można po wysłaniu odpowiedzi. Nie czekaj na odpowiedź z mojej strony. Jeśli coś będzie nie tak z Twoimi odpowiedziami sam się do Ciebie zgłoszę

I jeszcze jedna, ostatnia, uwaga:
logi bez wcześniej udzielonych odpowiedzi będą kasowane w ciągu 14 dni!

Literatura:
1. M. Klimaszewski, Geomorfologia, PWN, 1995
2. Wikipedia


ENGLISH SUMMARYEnglish version

Repeatedly through this place I was wondering when will the earthcache rise here. A perfect place for everyone to see what an alluvial fans looks like and to identify it in the future even when it's difficult for the layman to catch it in the field. I waited. And nothing. I finally got it. Earthcache will be created on my wish :) I invite you to stop for a moment while walking on the Koscieliska Valley.

As usual, to start with some definitions and a dozen words of introduction. The processes, not only on Earth but also within other space objects, have both a destructive character as well as a noble goal of constructing a "new" from what is destroyed. The rock material that comes from the destruction of the rock substrate can be transiently folded (professionally deposited), transferred from one place to another (professionally redeposited) and finally collected in places that are the target site for their accumulation (professionally accumulating). Mountain areas are always areas in which destruction processes play a very important role (colloquially speaking too "protruding" above the surface of the terrain, which exceeds the external forces, to destroy mountains ...).

In the mountainous areas, gravity and water are the main means of transporting rock material. Usually one factor is supported by the other. The more steep the slope, of course, the intensity of the process is greater (with a significant slope the water ceases to play an important role as a transport agent). The material that is removed from the lateral valleys to the main valleys and at the outskirts of the mountain valleys on the flat front is disassembled (expertly accumulated) into the formed alluvial fans. The shape of the tapered cone depends on the mechanism and the molding process. Cones more inclined have the shape of a triangle. Cones with a smaller slope have the shape of a spreading fan.

Concepts we already know. Let's have a look at what we are interested in. Wyżnia Kira Miętusia is a glade that was created by the removal of chalky rocks that are relatively easy to erode. As a result, a clearing was created at the place where the soft rocks were removed. It is an element throughout the entire Kościeliska Valley. The area of the glade is from the east: Hruby Regiel, Czerwony Gronik and the Konczysta Turnia, and from the west Kościeliskie Kopki.

It is from the area of Hruby Regiel that the most intensive processes of destruction and transport of rock material are deposited within the Wyżnia Kira Mietusia. The material is transported through the side valleys connecting with the main valley (Kościeliska Valley). The process of forming cones in this area is so intense that it led to the displacement of the Koscieliski Potok (Koscieliski Stream). He used to swim on the eastern side of the clearing. Currently it flows west. Convection troughs in the Wyżnia Kira Mietusia are perfectly marked in the area and even the snow cover is not able to hide them completely from the efficient eye of the erathcacher ...

If you want to log this cache complete following tasks send me (through my profile) an email:
1. being on the cords of this EC take a walk towards the point "We are walking Kira". How many alluvial fans are there between these two points? Include only those whose width, at their widest part, is at least 5m.
2. determine which width has the largest visible cone of the influx. You just need to step along (along the way you go) the length of the stretch. You can assume that your two steps are 1.5m,
3. please answer which of the cones is located in the area of the hut. Biggest or smallest?
4. answer by observing the inlet troughs you see in some traces of current activity (if you see that the alluvial fans are overgrown with grass, there is no activity, and if there are places that are not covered with rocks, there is rubble).
5. foto overlooking Kopki Koscieliskie? Nice to see you in this place! Paste into your log (optional) - WARNING - do not spoil the eastern part of the valley where the cones are flowing.
Don't wait for a confirmation of your answers. If there is something incorrect, we will contact you.

Caution! No entries sent replies will be deleted after 14 days!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.