Skip to content

<

Łuk Mużakowa / Muskauer Faltenbogen (PL/DE)

A cache by Rajki Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/11/2017
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Skrytka nominowana w konkursie Polskie Geo-Laury 2018


Polskie Geo-Laury

 

UWAGA - wymagany dodatkowy sprzęt, szczegóły w opisie:

Około 730-430 tysięcy lat temu, podczas zlodowacenia plejstoceńskiego masy lodu w rejonie dzisiejszej Łęknicy przesuwały się na południe nieco szybciej niż reszta lodowca, co spowodowało spiętrzenie moreny czołowej i zaburzenie osadów miocenu, pliocenu i starszego plejstocenu.

Powstały z dochodzących do 40 metrów wysokości wzgórz Łuk Mużakowa ma wyraźny kształt podkowy nadany przez około 20-kilometrowej szerokości język lodu i przedzielony jest przez przepływającą prawie centralnie Nysę Łużycką oraz biegnącą wzdłuż niej granicę polsko-niemiecką.

Ze względu na spiętrzone przez lodowiec, występujące na niewielkich głębokościach pokłady węgla brunatnego już w połowie XIX wieku zaczęły na obszarze tym powstawać pierwsze kopalnie węgla brunatnego, a ich eksploatacja trwała do lat 70 XX wieku. Wydobycie węgla odbywało się na dwa sposoby: metodą odkrywkową oraz w sztolniach górniczych. Powstałe przez wydobycie odkrywkowe niecki zostały po zamknięciu kopalni zalane wodą, częściowo gruntową, częściowo opadową. Natomiast szyby kopalniane sięgające głębokości 60 m, likwidowano tzw metodą „na zawał”, tzn z wnętrza chodników i szybów usuwano zabezpieczenia stropów, a puste przestrzenie z czasem samoczynnie ulegały zacieśnieniu. To z kolei powodowało zapadanie się na powierzchni ziemi nad szybami sporych obszarów gruntu i, podobnie jak w odkrywkach, zalewanie ich wodą.

Wszystkie powyższe czynniki, naturalne oraz te związane z działalnością człowieka spowodowały ukształtowanie się obecnego, mocno urozmaiconego krajobrazu na tym obszarze. Pagórkowaty teren stworzony przez wędrujący lodowiec i pokopalniane hałdy, czy bogata szata roślinna naturalna oraz ta nasadzona podczas rekultywacji terenów pokopalnianych to cechy charakterystyczne i wyróżniające ten obszar. Ale jego chyba najciekawszym elementem jest około 100 wspomnianych wcześniej, naturalnych i pokopalnianych zbiorników wodnych, tworzących tzw Pojezierze Antropogeniczne, zwane również Pojezierzem Burowęglowym. Wyróżniającą je cechą jest ich pH wody często poniżej 3, spowodowane powstawaniem kwasu siarkowego z utleniającego się pirytu. Ogromnym, robiącym wrażenie walorem wizualnym jest zabarwienie wody nawet w bezpośrednio sąsiadujących ze sobą wyrobiskach na różne kolory w związku z różnorodnością występujących w podłożu minerałów. W części zbiorników jest ona brunatna i rdzawoczerwona od występujących w niej związków żelaza, w innych zielona i turkusowa od skał ilastych i drobnoziarnistych piasków kwarcowych. Różne odcienie kolorów zależą natomiast od wieku jeziora, im młodsze tym zabarwienie jest intensywniejsze.

 

Obecnie Łuk Mużakowa jest unikalnym żywym laboratorium i demonstracją potęgi natury. Jej moc widać po tym jak przyroda sama naprawia efekty niszczącej działalności człowieka. W północnej części Łuku, gdzie najwcześniej, około 100  lat temu pojawiły się pierwsze oznaki dewastacji, życie powróciło już prawie do normy. Żyją tu w wodzie i na lądzie liczne gatunki ryb, zwierząt i ptaków, a roślinność kwitnie w wodzie i poza nią. W części południowej, gdzie kopalnie działały jeszcze około 40 lat temu, a woda miejscami ma pH nieznacznie powyżej 2, z wody wystają tylko martwe kikuty drzew.

W roku 2012, na opisywanych terenach po polskiej stronie, została oddana do użytku ścieżka turystyczna „Dawna kopalnia Babina” o łącznej długości prawie 5,5 km, wraz z parkingami, wieżą widokową, pomostami widokowymi i dwujęzycznymi tablicami informacyjnymi.

 

Aby zalogować skrytkę wykonaj poniższe zadania:

 1. Udaj się na spacer (trasa ma około 3 km w jedną stronę) z jednego z parkingów poprzez trzy miejsca oznaczone jako waypointy "pH test 1", "pH test 2" i "pH test 3" i zmierz w nich pH wody w pobliskich zbiornikach wodnych (odpowiedni zestaw można kupić np. w sklepie akwarystycznym).

 2. Jak sądzisz, czym spowodowane jest zabarwienie wody w każdym z tych trzech zbiornikówh wodnych?

 3. Jak sądzisz, czym spowodowane jest niskie pH w wodzie zbiorników Łuku Mużakowa?

 4. Opcjonalnie - mile widziane będzie bezspoilerowe zdjęcie z Twojej wizyty.

 5. Odpowiedzi na powyższe pytania wyślij do mnie poprzez mój profil.

Nie musisz czekać na moją zgodę na logowanie, jednak pamiętaj że logi bez uprzednio wysłanych odpowiedzi będą kasowane.

 


Der Cache im Polskie Geo-Laury 2018 Wettbewerb nominiert


Polskie Geo-Laury

 

HINWEIS - zusätzliche Ausrüstung erforderlich, Details in Beschreibung:

Vor etwa 730-430 Tausend Jahren, während die Vergletscherung der pleistozänen Eismasse im Gebiet der heutigen Łęknica etwas schneller als der Rest des Gletschers nach Süden verlagert wurde, was zu einer Kopfmoräne und Störung der myozänen, pliozänen und älteren pleistozänen Ablagerungen führte.

Von den bis zu 40 Meter hohen Hügeln hat der Muskauer Bogen durch eine 20 Kilometer breite Eiszunge eine ausgeprägte Hufeisenform und wird durch die Lausitzer Neiße und die deutsch-polnische Grenze geteilt.

Durch den Gletscherstapel begannen sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts tief liegende Braunkohlenlagerstätten zu entwickeln, die ersten Braunkohlebergwerke, deren Ausbeutung bis in die 1970er Jahre andauerte. Der Kohlenbergbau wurde auf zwei Arten durchgeführt: die Tagebau-Methode und die Bergbau-Tunnel. Nachdem die Mine geschlossen war, wurde die Mine mit Wasser überflutet, teilweise Grundwasser, teilweise Niederschlagwasser. Auf der anderen Seite wurden Minen mit einer Tiefe von 60 m, die so genannte "Infusions" -Methode, beseitigt, dh die Dächer und Schächte wurden aus dem Inneren der Bürgersteige und Schächte entfernt, und die Hohlräume schlossen sich mit der Zeit automatisch ab. Dies wiederum verursachte das Zusammenfallen auf der Oberfläche des Bodens über den Scheiben großer Landflächen und überschwemmte sie wie in den Öffnungen mit Wasser.

Alle diese Faktoren, natürliche und menschliche bezogen, führten zur Bildung einer gegenwärtigen, stark diversifizierten Landschaft in diesem Gebiet. Ein hügeliges Gelände, das von Gletschern und vergrabenem Haufen oder reicher natürlicher Vegetation geschaffen wird und die während der Rekultivierung der Abbaugebiete gepflanzt wurden, sind charakteristisch für dieses Gebiet. Aber wahrscheinlich das interessanteste Element ist etwa 100 der zuvor genannten natürlichen und Bergbaureservoirs, die so genannte Anthropogene Lake District, auch Lake Burowglow genannt. Ihr charakteristisches Merkmal ist ihr Wasser-pH-Wert oft unter 3 aufgrund der Bildung von Schwefelsäure aus dem oxidierenden Pyrit. Riesige, eindrucksvolle visuelle Farbe ist die Farbe des Wassers auch in angrenzenden Ausgrabungen in verschiedenen Farben aufgrund der Vielzahl von Mineralien im Substrat gefunden. In Teilen der Tanks ist es braun und rostrot mit den darin enthaltenen Eisenverbindungen, in anderen grün und türkis aus Tongestein und feinem Quarzsand. Verschiedene Farbtöne hängen vom Alter des Sees ab, je jünger die Farbe desto intensiver ist.

Heute ist Muskauer Faltenbogen ein einzigartiges lebendes Labor und eine Demonstration der Kraft der Natur. Seine Macht wird gesehen, nachdem die Natur selbst die Auswirkungen destruktiver menschlicher Aktivitäten repariert hat. Im nördlichen Teil den Bogen, wo die ersten Anzeichen von Verwüstung vor etwa 100 Jahren auftauchten, hat sich das Leben wieder normalisiert. Es gibt viele Arten von Fischen, Tieren und Vögeln im Wasser und an Land, und die Vegetation gedeiht im Wasser und darüber hinaus. Im südlichen Teil, wo noch vor 40 Jahren Minen aktiv waren und das Wasser einen pH-Wert von etwas über 2 hat, treten nur tote Baumstümpfe aus dem Wasser auf.

Im Jahr 2012 wurde auf den beschriebenen Standorten auf der polnischen Seite die touristischer Weg "Alte Babina Mine" mit einer Gesamtlänge von fast 5,5 km inklusive Parkplätzen, Aussichtsturm, Aussichtsplattformen und zweisprachigen Schildern in Betrieb genommen.

Um diesen Earthcache zu loggen, müsst Ihr folgende Aufgaben erledigen:

 1. Machen Sie einen Spaziergang (die Strecke wird ca. 2 *3 km lang) von einem der Parkplätze durch drei Stellen, die als "pH-Test 1", "pH-Test 2" und "pH-Test 3" bezeichnet werden, und messen den pH-Wert des Wassers darin nahegelegene Wasserreservoir (geeignetes Kit kann z. B. im Aquariumsladen erworben werden).

 2. Was denkst du, verursacht die Färbung des Wassers in jedem dieser drei Wasserreservoire?

 3. Was denkst du, verursacht den niedrigen pH-Wert in den Wasserreservoiren im Muskauer Faltenbogen?

 4. Optional - mach vor Ort ein spoilerfreies Foto von Deinem Besuch.

 5. Antworten auf die obigen Fragen und sende die Antworten über mein Profil zu.

Brauchst Du nicht auf die Bestätigung warten, aber beachte, dass die Logs ohne zuvor gesendete Antworten gelöscht werden.

Flag Counter
Źródla informacji:

 

- Folder informacyjny ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA "DAWNA KOPALNIA BABINA", Żary 2013

 

- Marek Maciantowicz, Leśna Ścieżka Geoturystyczna "DAWNA KOPALNIA BABINA" w pierwszym w Polsce światowym geoparku "Łuk Mużakowa", Studia i materiały CEPL w Rogowie, R.15. Zeszyt 37/4/2013

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.