Skip to Content

<

GE: Fosílie vo vápenci

A cache by JaSaHram Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/22/2017
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Hlavná pošta, Námestie SNP

Úvod
Raz pri prechádzke po centre mesta som si uvedomil, že všade okolo sa nachádzajú exponáty obrovskej geologickej zbierky. Pokusím sa prostrednístvom tejto Geologickej Exkurzie krátko, jednoducho a zrozumiteľne opísať zaujímavé miesta a priniesť nový pohľad na svet okolo.

Vápenec
Hlavná pošta na Námestí SNP je obložená nelešteným červeným hľuznatým vápencom. Väčšina vápeneca vznikla usádzaním (sedimentáciou) na dne treťohorných morí pred stovkami miliónov rokov - sú to bývale koralové útesy, nahromadené ulity, škrupiny mäkkýšov, kosti... Takto vzniknutý vápenec sa nazýva aj biologický. Biologický pôvod vápenca je jednoznačne potvrdený prítomnosťou skamenelín. V menšej miere môže vápenec vznikať aj priamym vyzrážaním minerálov z vody, takto vzniknutý sa nazýva chemický vápenec. Takéhoto vápenca nie je na Zemi také množstvo, ale má v prírode zvyčajne zaujímavé tvary.

Fosílie
Na obklade budovy nájdete množstvo fosílií. Fosíliou rozumieme akýkoľvek zachovaný zvyšok, odtlačok alebo stopu po akejkoľvek živej veci z minulého geologického veku. Fosílie môžu poskytovať priamy alebo nepriamy dôkaz dávneho života. Priamym dôkazom rozumieme napríklad skamenelé zvyšky organizmov, kosti, schránky. Alebo skamenelé drevo, časti listov a podobne. Nepriamym dôkazom života rozumieme napríklad stopy, cestičky alebo značky zanechané organizmami. Nezvyčajným nepriamym dôkazom dávneho života môže byt napríklad koprolit - skamenený trus živočíchov.
Na budove sa Vám určite podarí nájsť amonity - jedná sa o skupinu hlavonožcov vyskytujúcich sa hlavne v druhohorných moriach pred cca 425-65 miliónmi rokov. Charakteristická pre ne je zatočená špirálovitá schránka s rozmermi od zopár milimetrov až do 2 metrov. V schránke sa nachádzali priečne rozdelené priehradky vyplnené plynom, ktorý nadľahčoval voľne plávajúceho živočícha.

Úlohy
Na zalogovanie kešky musíte poslať správne odpovede na otázky. Odpovede zasielajte cez môj profil. Logovať “Found It” možete až po zaslaní odpovedí na otázky. Logy bez zaslaných odpovedí budem mazať. Pravidlo je: každý logujúci zasiela svoje odpovede.
Ak nesúhlasite s týmto pravidlom, tak prosím nelogujte túto earth kešku. Bližšie informácie o požiadavkách na logovanie earth cache nájdete tu http://www.geosociety.org/GSA/fieldexp/EarthCache/guidelines/home.aspx

1. Popíšte aku farbu ma vapenec na stene posty.
2. Na základe vášho pozorovania fosílí - poskytujú tieto fosílie priamy alebo nepriamy dôkaz dávnych organizmov ? Vysvetlite prečo.
3. Nepovinne - pridajte do logu fotku fosílie, ktorú ste na budove našli.Hlavná pošta, Námestie SNP

Introduction
One day while walking through the city center, I realized that all around there are exhibits of large geological collection. Through this Geological Excursion I will try to briefly, easily and comprehensively describe interesting places and bring a new look to the world around us.

Limestone
Building of Slovak post on SNP square is lined with unpolished red tuberous limestone from Hungary. Limestone is a sedimentary rock of biological origin formed at at the bottom of the sea some hundreds of million years ago - they are former coral reefs, accumulated shells, bones, etc... So created limestone is called biological. The biological origin of limestone is clearly confirmed by the presence of fossils. Sometimes, quite rare, the limestone can also be formed by the direct precipitation of minerals from water, in which case it is called chemical limestone. Such limestone is not so much on Earth, but it has generally interesting shapes in nature.

Fossils
There are a lot of fossils on the tiling of the building. Under fossil we mean any preserved remain, imprint or trace of any living organism of the past geological age. Fossils can provide direct or indirect evidence of an ancient life. Direct evidence means the fossilized residue of organisms, bones, boxes. Or petrified wood, parts of leaves and similar. Indirect evidence of life means fossilized traces, paths or marks left by organisms. An unusual indirect proof of ancient life can be for example coprolite - fossilized feces.
On the building you will definitely find ammonoids - it is the class cephalopoda occurring mainly in the Devonian – Cretaceous seas about 425-65 million years ago. Characteristic for them is a curved spiral box with dimensions from a few millimeters up to 2 meters. There were dividing walls separating the chambers filled with gas which allowed free-floating of animal.

Tasks
Before you log the earth cache you have to send the correct answers to the questions. Reply via my profile. Logging the earth cache should be done right after sending the answers. I will delete the logs without answers. Brief instructions for use: I send answers and then I log the earth cache.
If you do not agree to this requirement, please do not log this earth cache. For details about earth cache requirements see http://www.geosociety.org/GSA/fieldexp/EarthCache/guidelines/home.aspx

1. Describe the color of this limestone.
2. Based on your observations of fossils - do these fossils provide direct or indirect evidence of ancient organisms? Explain why.
3. Optionally - add a photo of the fossil you found on the building.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

563 Logged Visits

Found it 557     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 577 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.