Skip to content

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Caches should be visited and maintained within 30 days after disabling.
Archiving a geocache is meant to be a permanent action. If a cache is archived by a reviewer or staff for lack of maintenance, it will not be unarchived.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there is no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
<

Kokneses Jaunā pils

A cache by EvijaOOu Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/25/2017
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Teju katrs Latvijas iedzīvotājs zina Kokneses visuslaiku pils drupu atrašanās vietu. Bet ne mazāk ievērojama bijusi Kokneses Jaunā pils, kura reti pieminēta arī tūrisma ceļvežos.

***************

Almost every inhabitant of Latvia knows the location of medieval castle ruins of Koknese. But not less significant has been Koknese New castle which is also rarely noted in tourism guides


Kokneses muižas Jaunā pils neorenesanses stilā celta 1894. gadā pēc tās īpašnieka Oto fon Lēvenšterna pasūtījuma (arhitekts K. Neiburgs).

1905. gada revolūcijas laikā revolucionāri sagūstīja Kokneses apkārtnes muižniekus un ieslodzīja muižas pilī. Revolūcijas apspiešanas laikā tā kļuva par soda ekspedīciju štābu. Muiža nodega 1905. gadā. Pirmā pasaules kara laikā Kokneses muižas pils vairākus gadus atradās piefrontes zonā un 1915. gadā tika daļēji sagrauta.  Pirms 2. kara vēl tur ļaudis dzīvoja. Pēc 1920. gada agrārās reformas Kokneses muiža tika sadalīta. Muižas pili vairs neatjaunoja un vēlāk nojauca.

Tieši šajā muižā dzīvodams, no 1885. gada rudens līdz 1887. gada pavasarim mācīdamies pie vietējā muižkunga Krastinga par muižas pārvaldnieku, Rūdolfs Blaumanis ir iepazinies ar vairākiem savu darbu prototipiem, no kuriem slavenākie, protams, ir Kristīne un Edgars. Muižu novelēs aprakstījis dēvējot par Alaines muižu.

Šis neilgais laika posms rakstnieka daiļradē bija ļoti vērtīgs un radošs, jo viņš novēroja, kāda ir muižas dzīve, kas atspoguļota ne tikai novelē Purva bridējs, bet arī lugā Ugunī. Vēlāk vēstulēs Rainim viņš raksta, ka visu norakstījis no dzīves tā, kā tas ir bijis, arī kalpi nav izdomāti, bet bijušas reālas personas. Aptaujātie koknesieši sacījuši, ka tolaik par Blaumani neko nav zinājuši pastāstīt, viņa vārds kļuvis populārs tikai vēlāk, kad iepazīti darbi.

Dzīvē eksistējuši visi galvenie varoņi, arī Horsta madāma. Koknesē dzīvojusi Līze Horsta, bijusi saimniecības vadītāja un baroniem tuvu stāvoša persona. Viņa bijusi sirdscilvēks, pie kura visi gājuši sūdzēt bēdas. Tad, kad sieviete nomirusi, barons viņas atdusas vietu licis iekārtot līdzvērtīgu augstdzimušām personām.

Padomju laikos skolā stāstīja, ka Kristīnes tēls veidojies no divām reālām personām – Mades Sviles un Mades Kapmales. Blaumaņa daiļrades izzinātāji pētījuši, kāda situācija bijusi Kokneses muižā. Blaumanim bijuši trīs labi draugi. Staļļu puisis Pēteris Jirgensons, kas veicis dažādas trakulības, vešerienes meita Made Kapmale, kas bijusi ļoti skaista un strādājusi par istabeni muižā. Madei Kapmalei bijusi draudzene Made Svile. Istabenei Madei bijis romāns ar staļļu puisi Pēteri, kuri Blaumaņa darbos pārtapa par Kristīni un Edgaru.

***

Parkā atradīsiet kokgriezumā veidotas skulptūras, kā arī tēlnieka Ģirta Burvja veidoto koka skulptūru „Mūžībai”. Šī 11 metrus augstā skulptūra (augstākā Latvijā) atrodas pretim Kokneses Jaunās pils drupām. Tā izveidota no šajā parkā augušiem un novecojušiem ozoliem, kam saskaitāmas aptuveni 400 gadskārtas un kuri pieredzējuši Kokneses Jaunās pils būvniecību, tēlnieks tiem devis otru mūžu, izveidojot augstāko koka skulptūru Baltijā. Centrālo daļu veido trīs ozolu stumbri, ko satur cilvēki, kas cits zem cita simbolizē zūdošās, esošās un nākamās paaudzes. Vecie ozoli te atgriezās 2002. gadā par godu Kokneses 725. gadadienai un tā atjaunota 2016. gadā. Diennakts tumšākajā laikā skulptūra ir izgaismota, jo ne velti tā ir Latvenergo balva. 

**************************************************************************************************

Koknese Manor New Castle was built in 1894 after the order of its owner Otto von Löwenstern  (architect K. Neiburgs).

During the Revolution of 1905, the landlords of Koknese were captured by revolutionaries and imprisoned in the manor castle. During the repression of the Revolution, it became a punitive expedition headquarters. Manor house was burned in 1905. During the First World War, the Koknese Manor Castle was in the front area for several years and was partially destroyed in 1915. Before the 2nd war, people still lived there. After the Agrarian reform of 1920, the Koknese Manor was divided. The castle of the manor was no longer restored and later demolished.

Just living in this manor, from the autumn of 1885 to the spring of 1887, studying at the local estate of Krasting as the manager of the manor, great writer of Latvia -Rūdolfs Blaumanis has become acquainted with several prototypes of his work, of which the most famous, of course, is Kristin and Edgar. He described the manor as "Alaine Manor" in his novels.

This short period of time in the work of the writer was very valuable and creative, as he observed the life of the manor, which was reflected not only in the novelty of the “Edgar and Kristin” (Purva bridējs), but also in the play “In the Fire”. Later, in letters to Rainis (another great writer of those times), he writes that he wrote everything out of life as it was, and the servants were not fictitious, but were real persons. The Koknese respondents said that at that time they were not able to tell anything of Blauman, his name became popular only later when they saw the plays on stage.

***

In the park you will find sculptures made of woodcarvings, as well as wood sculpture "Eternity" created by the sculptor Ģirts Burvis. This 11-meter high sculpture (highest in Latvia) is facing the ruins of Koknese's New Castle. It has been created from oak trees grown in this park and dated for about 400 years old, and experienced the construction of the Koknese New Castle, the sculptor gave them a second lifetime, creating the highest wooden sculpture in the Baltics. The central part consists of three oak trunks, which are holded together by people who below each other symbolize the fallen, present and future generations. The old oaks returned in 2002 to the 725th anniversary of Koknese and were restored in 2016. During the darkest hours of the night, the sculpture is lit up, as it is the Latvenergo Award.

Additional Hints (Decrypt)

Cvyf xncarf/ Pnfgyr fgnvef

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.