Skip to Content

<

Meandre Vltavy / Meanders of Vltava

A cache by happykiller Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/23/2017
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

This cache will show you the biggest meander in the Prague. 


Vltava

Vltava je so 433 km najdlhšia rieka v Česku. Hlavný tok nesie od prameňa k ústiu postupne názvy Čierny potok, Teplá Vltava a Vltava. V nemčine má rieka meno Moldau.

Teplá Vltava, ktorá je považovaná za hlavnú pramennú vetvu, pramení na východnom svahu Černej Hory na Šumave vo výške 1172 metrov nad morom ako Černý potok. Jeho prameň je známy ako chránené územie Pramen Vltavy. Od ústia Vydřího potoka v obci Borová Lada nesie riečka názov Teplá Vltava, čoskoro priberá Vltavský potok, známy tiež ako Malá Vltava. Za Lenorou má rieka len nepatrný spád a vytvára v plochej krajine rozsiahle mokrade s mnohými meandrami, súhrnne nazývané Vltavský luh. Práve tu, uprostred 1. Zóny Národného parku Šumava Mrtvý luh, sa spájajú Teplá a Studená Vltava. Tá pramení na druhej strane hraníc v Bavorsku západne od obce Haidmuhle Od sútoku oboch hlavných pramenných tokov Teplej a Studenej Vltavy tak rieka po zvyšok svojej cesty nesie meno Vltava.

U Novej Pece sa Vltava rozlieva do širokého a dlhého prihradného jazera Lipno, ktoré vzniklo prehradením jej toku. Za hrádzou preteká rieka romantickým skalnatým údolím pod Čertovou stenou.

Za Vyšším Brodom preteká Vltava otvorenejšou krajinou a stáča svoj tok k severu. Početnými zákrutami preteká turisticky atraktívnou oblasťou s radou kultúrno-historických pamiatok situovaných obvykle v tesnej blízkosti rieky.

Tok Vltavy smeruje odtiaľ ďalej na sever, preteká okolo kláštora Zlatá Koruna, míňa bývalé keltské opidum Třísov a obteká skalnatý ostroh so zrúcaninou hradu Dívčí kámen. Potom už pokračuje rovinatou Českobudejovickou panvou k Českým Budejoviciam.

Až k Týnu nad Vltavou však už zasahuje hladina ďalšieho stupňa Vltavskej kaskády, Orlickej kaskády a Orlickej priehrady.V úseku pred Prahou zadržujú vody Vltavy ešte ďalšie štyri priehrady Vltavskej kaskády – Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané nad Vltavou.

Ďalej leží v rieke Ostrov sv. Kiliána. V týchto miestach sa sprava vlieva rieka Sázava, o niečo ďalej na okraji Prahy rieka Berounka. Po prietoku hlavným mestom sa Vltava až v Kralupoch nad Vltavou vymaňuje z úzkeho údolia do roviny a u Mělníka sa vlieva do Labe. Hoci je k miestu sútoku dlhšia a vodnatejšia Vltava, nesie rieka ďalej napriek zvyklostiam meno Labe. Tá preteká Nemeckom a ústí do Severného mora.

Meandre na Vltave

Koryto Vltavy meandruje. Vytvára tak zaujímavé formy riečneho georeliéfu – meandre. Meander je odchýlka vodného toku od priameho smeru vo forme oblúka. Tento názov je odvodený z pomenovania rieky Maiandros (dnes Menderes) v Turecku. Meander sa skladá z meandrového oblúka, horného ramena, ktoré leží od oblúka v smere proti prúdu a dolného ramena, ktoré leží od oblúka v smere po prúde. Územie vo vnútri meandra medzi horným a dolným ramenom a meandrovým oblúkom je meandrová ostroha a zúžená časť meandrového oblúka meandrová šija.

Meandre Vltavy sú voľné meandre, kedy oblúky tvorí iba koryto rieky na vlastných náplavoch, do ktorých sa rieka nedokáže zarezať, pretože územie tektonicky poklesáva. Najväčším meandrom v Prahe je Holešovický oblúk.

Vznik a vývoj meandrov

Meandre vznikajú bočnou eróziou vodných tokov a usadzovaním materiálu. Zatláčaním prúdnice k niektorému brehu vodného toku vzniká nárazový a nánosový breh. Nárazový breh je vodným tokom podomieľaný, nánosový breh je zasa miestom usadzovania riečnych sedimentov. Bočnou eróziou sa meandre postupne rozširujú a presúvajú smerom po prúde. Ostrohy meandrov sa zmenšujú, meandrová šija sa zužuje a dochádza k zaškrteniu meandra. Vtedy vodný tok, najmä počas povodní, prereže meandrovú šiju a skráti si cestu. Vznikne tak opustený meander. Z meandrovej ostrohy zaškrtením meandra vzniká osamelo stojaci pahorok – obtočník. Opustené meandre sú pomerne častým javom v okolí Vltavy. Pretože voda v nich prestáva prúdiť, menia sa na meandrové jazierka. Meandrové jazierko má najčastejšie tvar rožka a volá sa tiež mŕtve rameno.

Mŕtve rameno je spočiatku vyživované vodou z rieky, ktorá do neho presakuje cez náplavy. Postupne zarastá vodným rastlinstvom a zapĺňa sa hnilokalom, ktorý vzniká rozkladom rastlinných a živočíšnych zvyškov. Nakoniec sa zmení na močiar, mokrú lúku alebo sa úplne zazemní. Pás územia, v ktorom vodný tok meandruje a nachádzajú sa tam aj opustené meandre a mŕtve ramená, sa nazýva meandrový pás.

Podmienky potrebné na zalogovanie:

Ak chcete logovať túto keš je potrebné zodpovedať nasledujúce otázky a odpovede poslať mne na e-mail v profile. Odpovede na otázky nájdete na mieste úvodných súradníc a po prečítaní listingu:

 1. Napíš názov najväčšieho meandra v Prahe.
 2. Pozoruj nárazovú stranu meandru na úvodných súradniciach a popíš jej výšku a sklon?
 3. Pozoruj nánosovú stranu meandru a napíš dĺžku nánosu? Vlastnými slovami popíš ako vznikla?
 4. Z pozorovania daného miesta popíš, či je možné aby došlo k zaškrteniu meandra a vytvoreniu meandrového jazierka? Napíš prečo je to tak?
 5. Odmeraj nadmorskú výšku na mieste úvodných súradníc.
 6. Fotka z miesta úvodných súradníc tiež poteší. (Dobrovolne)

Keš kľudne logujte, nemusíte čakať na potvrdenia správnych odpovedi. Ak odpovede budú nesprávne, alebo neúplne, budem Vás kontaktovať emailom. Pokiaľ Váš email nepríde do 3-och dni po logu, log bez upozornenia mažem.

Vltava

Vltava is the longest river in the Czech Republic with 433 km. The main stream flows gradually from the source to the mouth by the names Čierny potok, Teplá Vltava and Vltava. In Moldavia, the river has the name Moldau.

The Tepla Vltava, which is considered to be the main spring branch, springs on the eastern slope of Černá Hora in Šumava at 1172 meters above sea level, like Černý potok. Its source is known as the protected area of the Vltava River. From the estuary of Vydří brook in the village of Borová Lada, the river bears the name "Teplá Vltava", which soon attracts the Vltava River, also known as the Little Vltava river. Beyond Lenora, the river has only a slight slope and creates a large wetland with many meanders in the flat land, collectively called the Vltava River. Right here, in the middle of the 1. Zone of the Šumava National Park Dead Lagoon, combines the Teplá and the Cold Vltava. It flows on the other side of Bavaria to the west of Haidmuhle. From the confluence of the two main streams of the Heath and the Cold Vltava River, the river is the name of the Vltava for the rest of its journey.

At the New Pave, the Vltava flows into the wide and long reservoir of Lipno, which was created by the substitution of its flow. Behind the dyke flows the river through a romantic rocky valley below the Devil's Wall.

Behind Vyšší Brod the Vltava flows through the open country and turns its flow to the north. Numerous bends go through a touristy attractive area with a number of cultural and historical monuments located usually close to the river.

The Vltava River goes further north, running past the Zlatá Koruna monastery, the former Celtic Opidum of Třísov, and a rocky promontory with a ruin of the Dívčí kámen castle. Then it continues with the plain of Českobudejovice basin to Český Budejoviciam.

However, the level of the next stage of the Vltava cascade, the Orlická cascade and the Orlicka priehrada are already interfering with Týn nad Vltavou. In the section before Prague, the Vltava water reservoirs are holding four more damages - Kamýk, Slapy, Štěchovice and Vrané nad Vltavou.

It is further situated in the St. Mark's Island. Kilian. In these places, the river Sázava flows into the river, a little further on the edge of Prague River Berounka. After flowing through the capital city, the Vltava River, in Kralupy nad Vltavou, flows from the narrow valley to the plain and flows into the Elbe River at Mělník. Although the Vltava River is longer and waterborne, the river still bears the name of the Elbe, despite its usual name. It flows through Germany and enters the North Sea.

Meanders on Vltava

Trough the Vltava river meanders. It creates an interesting form of river geo relief - meander. Meander is the deviation of the water flow from the straight line in the form of an arc. This name is derived from the naming of the Maiandros (now Menderes) in Turkey. Meander consists of a meander arc, the upper shoulder that lies from the arc in the upstream direction and the lower shoulder that lies from the arc in the downstream direction. The terrain inside the meander between the upper and lower limbs and the meander arc is a meander shape and a narrowed part of a meander arched meander.

Meander of the Vltava are free meanders, where the arches form only a river bed on their own floodplains into which the river can not be cut because the area is tectonically dropping.The largest meander in Prague is the Holešovice arc.

Creation and development of meanders

Meanders are formed by lateral erosion of water streams and deposition of material. Pushing the stream to some shore of the watercourse gives rise to the impact and deposit banks. The impacted shore is a watercourse conceivable, the deposit bank is again the site of settling of river sediments. By side erosion, the meanders gradually expand and move downstream. The meanders of the meanders are shrinking, the meanders are narrowing, and the meanders are strangled. At that time, the water flow, especially during the flood, cuts the meanderish shawl and shortens the path. This leaves the abandoned meander. From the meander of the meander, a strangely sloping hill - an obturator - is created by the strangulation of the meander. The abandoned meanders are a relatively frequent phenomenon around the Vltava River. Because the water stops flowing in them, they change to the meander ponds. Meanders' pond is the most common shape of the spit and is also called a dead shoulder.

The dead arm is initially nourished by the water from the river that flows through it through the floodplains. Gradually it gets rid of aquatic vegetation and is filled with rotten, which results from the decomposition of plant and animal residues. Eventually it turns into a marsh, a wet meadow, or it turns totally. The belt of the territory in which the water flow is meandering and there are also abandoned meanders and dead shoulders is called a meander belt.

Requirements for logging:

To log this cushe, you need to answer the following questions and replies to send me to my profile email. For answers to questions, please visit the place at the initial coordinates and after reading listing:

 1. Write the name of the largest meander in Prague.
 2. Notice the impact / outer side (concave) of the meander at the initial coordinates and describe the height and slope?
 3. Notice the observe / inner side (convex) of the meander and write the length of the silt? Describe how it was created?
 4. From the observation of the place, will possible in the future to creating the meander loop and creating a meandering pond? Write why it is so?
 5. Measure altitude at the initial coordinate.
 6. The photo from the initial coordinate. (Voluntary)

Feel free to log this cache. You do not need to wait for permission to log If your answers are not correct, incomplete, I will contact you by e-mail. But if your e-mail is not comming to me within 3 days from your log, I will delete your log without notice.

Vltava

Vltava je se 433 km nejdelší řeka v Česku. Hlavní tok nese od pramene k ústí postupně názvy Černý potok, Teplá Vltava a Vltava. V němčině má řeka jméno Moldau.

Teplá Vltava, která je považována za hlavní pramení větev, pramení na východním svahu Černé Hory na Šumavě ve výšce 1172 metrů nad mořem jako Černý potok. Jeho pramen je znám jako chráněné území Pramen Vltavy. Od ústí Vydřího potoka v obci Borová Lada nese říčka název Teplá Vltava, brzy přibírá Vltavský potok, známý také jako Malá Vltava. Za Lenorou má řeka jen nepatrný spád a vytváří v ploché zemi rozsáhlé mokřady s mnoha meandry, souhrnně nazývané Vltavský luh. Právě zde, uprostřed 1. Zóny Národního parku Šumava Mrtvý luh, se spojují Teplá a Studená Vltava. Ta pramení na druhé straně hranic v Bavorsku západně od obce Haidmühle. Od soutoku obou hlavních pramenných toků Teplé a Studené Vltavy tak řeka po zbytek své cesty nese jméno Vltava.

U Nové Pece se Vltava rozlévá do širokého a dlouhého přehradního jezera Lipno, které vzniklo přehrazením jejího toku. Za hrází protéká řeka romantickým skalnatým údolím pod Čertovou stěnou.

Za Vyšším Brodem protéká Vltava otevřenější krajinou a stáčí svůj tok k severu. Četnými zatáčkami protéká turisticky atraktivní oblastí s řadou kulturně-historických památek situovaných obvykle v těsné blízkosti řeky.

Tok Vltavy směřuje odtud dále na sever, protéká kolem kláštera Zlatá Koruna, míjí bývalé keltské oppidum Třísov a obtéká skalnatý ostroh se zříceninou hradu Dívčí kámen. Pak už pokračuje rovinatou Českobudějovicko pánví k Českým Budějovicím.

Až k Týnu nad Vltavou však už zasahuje hladina dalšího stupně Vltavské kaskády, Orlické kaskády a Orlické priehrady.V úseku před Prahou zadržují vody Vltavy ještě další čtyři přehrady Vltavské kaskády - Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané nad Vltavou.

Dále leží v řece Ostrov sv. Kiliána. V těchto místech se zprava vlévá řeka Sázava, o něco dále na okraji Prahy řeka Berounka. Po průtoku hlavním městem se Vltava až v Kralupech nad Vltavou vymaňuje z úzkého údolí do roviny a u Mělníka se vlévá do Labe. Ačkoliv je k místu soutoku delší a vodnatější, nese řeka dále navzdory zvyklostem jméno Labe. Ta protéká Německem a ústí do Severního moře.

Meandry na Vltavě

Koryto Vltavy meandruje. Vytváří tak zajímavé formy říčního Georeliéfu - meandry. Meandr je odchylka vodního toku od přímého směru ve formě oblouku. Tento název je odvozen z pojmenování řeky Maiandros (dnes Menderes) v Turecku. Meandr se skládá z meandrového oblouku, horního ramene, které leží od oblouku ve směru proti proudu a dolního ramene, které leží od oblouku ve směru po proudu. Území uvnitř meandru mezi horním a dolním ramenem a meandrovým obloukem je meandrová ostruha a zúžená část meandrového oblouku meandrová šíje.

Meandry Vltavy jsou volné meandry, kdy oblouky tvoří pouze koryto řeky na vlastních náplavech, do kterých se řeka nedokáže zaříznout, protože území tektonicky poklesávají. Největším meandrem v Praze je Holešovický oblouk.

Vznik a vývoj meandrů

Meandry vznikají boční erozí vodních toků a usazováním materiálu. Zatlačování proudnice k některému břehu vodního toku vzniká nárazový a bentických břeh. Nárazový břeh je vodním tokem podemílaný, nánosové břehy jsou zase místem usazování říčních sedimentů. Boční erozí se meandry postupně rozšiřují a přesouvají směrem po proudu. Ostruhy meandrů se zmenšují, meandrová šíje se zužuje a dochází k zaškrcení meandru. Tehdy vodní tok, zejména během povodní, přeřízne meandrový šíji a zkrátí si cestu. Vznikne tak opuštěný meandr. Z meandrové ostruhy zaškrcením meandru vzniká osaměle stojící pahorek - obtočník. Opuštěné meandry jsou poměrně častým jevem v okolí Vltavy. Protože voda v nich přestává proudit, mění se na meandrová jezírka. Meandrové jezírko má nejčastěji tvar rohlíku a jmenuje se také mrtvé rameno.

Mrtvé rameno je zpočátku vyživované vodou z řeky, která do něj prosakuje přes náplavy. Postupně zarůstá vodním rostlinstvem a zaplňuje se hnilokalem, který vzniká rozkladem rostlinných a živočišných zbytků. Nakonec se změní na močál, mokrou louku nebo se zcela zazemní. Pás území, ve kterém vodní tok meandruje a nacházejí se tam i opuštěné meandry a mrtvá ramena, se nazývá meandrový pás.

Podmínky nutné k zalogování:

Pokud chcete logovat tuto keš je třeba zodpovědět následující otázky a odpovědi poslat mne na e-mail v profilu. Odpovědi na otázky najdete na místě úvodních souřadníc a po prečtení listingu:

 1. Napiš název největšího meandru v Praze.
 2. Pozoruj nárazovou stranu meandru na úvodních souřadnicích a popiš její výšku a sklon?
 3. Pozoruj nánosovou stranu meandru a napiš délku nánosu? Vlastními slovy popiš jak vznikla?
 4. Z pozorování daného místa popiš zda je možné aby došlo k zaškrcení meandru a vytvoření meandrového jezírka? Napiš proč je to tak?
 5. Změř nadmořskou výšku na místě úvodních souřadnic.
 6. Fotka z místa úvodních souřadnic také potěší. (Nepovinné)

Keš klidně logujte, nemusíte čekat na potvrzení správných odpovědi. Pokud odpovědi budou nesprávně nebo neúplně, budu Vás kontaktovat emailem. Pokud Váš email nepřijde do 3-och dny po logu, log bez upozornění mažu.

Free counters!

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

199 Logged Visits

Found it 192     Write note 1     Temporarily Disable Listing 1     Enable Listing 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     Post Reviewer Note 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 207 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.