Skip to content

<

Vedecká knižnica v Banskej Bystrici

A cache by THS92 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/18/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


kniznica

História

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá bola založená v 20tych rokoch. Jej prvým knihovníkom bol Karol Kiszely, bývalý profesor gymnázia, známy orientalista, člen domácich i zahraničných vedeckých spoločností. Základ knižničného fondu tvoril dar ministerstva školstva - 200 kníh. Knižnica začala svoju činnosť v malej zasadacej miestnosti mestského domu.

V roku 1951 bola Mestská verejná knižnica pretvorená na Krajskú ľudovú knižnicu. V roku 1952 pôsobila už ako krajská, okresná a mestská knižnica v budove bývalého učiteľského ústavu (dnes Kapitulská ul.).

V roku 1962 získala knižnica od Slovenskej technickej knižnice v Bratislave neúplnú zbierku noriem a od Úradu pre patenty a vynálezy v Prahe niekoľkotisíc patentových spisov. Od tohto roku sa zbierky špeciálnej literatúry priebežne dopĺňali a knižnica začala pôsobiť aj vo funkcii Oblastného strediska pre normy a patenty.

Významným faktorom bolo získanie práva povinného výtlačku československej knižnej, časopiseckej a novinovej produkcie od 1. júla 1963. Štatút vedeckej knižnice získala vtedajšia Krajská ľudová knižnica l. júla 1969 a prešla pod priame riadenie Ministerstva kultúry SSR. V súčasnosti pôsobí ako univerzálna vedecká knižnica v regióne stredného Slovenska.

K 31. decembru 2011 knižnica spravovala „1 695 852 dokumentov v elektronickej a klasickej forme“, z toho 11 946 bolo do fondu pridaných počas roka. Počas roka uskutoční približne 300 000 vypožičaní a privíta približne 120 000 návštevníkov.


History

State Scientific Library in Banska Bystrica is the successor of the Municipal Public Library in Banska Bystrica, which was founded in the twenties. Its first librarian was Charles Kiszely, a former high school teacher and well-known orientalist, who was a member of domestic and foreign scientific societies. Base library collections formed the present Ministry of Education - 200 books. The library started its operations in a small meeting room town house.

City Public Library was changed to the Regional People's Library in 1951. In 1952 already worked as regional, district and city library in the building of the teaching institute at the current Kapitulská Street.

In 1962 the library received from the Slovak Technical Library in Bratislava incomplete collection of standards and the Office of Patents and Inventions in Prague several thousand patents. Since then the collection of special literature continuously complement and library began to operate even in the capacity of the Regional Center for standards and patents.

An important event in the history of the library was to obtain the right legal deposit Czechoslovak books, magazines and newspaper production from 1 July 1963. The statute research library acquired the then Regional People's Library 1 July 1969 and came under the direct control of the Ministry of Culture of the SSR. It is currently the only universal scientific library in the region of Central Slovakia.


Zdroj / Source: www.svkbb.sk


Ku keške:

Keš sa nachádza na súradniciach:
N 48° 44.[A+X][C2][D/2]
E 19° 08.[B-C][Y][X]

Pozor v uličke GPS skáče ale šípka navedie na správny smer.

Premenné:
ABCD je rok založenia knižnice
XY.00 je otváracie hodiny knižnice v pondelok uvedené na dverách knižnice

Na otvorenie keše budete potrebovať malý krížový skrutkovač.


Cache:

The cache is at the coordinates:
N 48° 44.[A+X][C2][D/2]
E 19° 08.[B-C][Y][X]

Variables:
ABCD is the year of the foundation of the library
XY.00 is the opening hours of the library on Monday on the door of the library

To open the cacheyou will need a small cross screwdriver.


Listing: v1.4, Cache: v3, Logbook: v3

Additional Hints (Decrypt)

FX: Zntarg an bqxincr
RA: Zntarg ba rnirf
Purpxre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)