Skip to content

Stanica Harmanec Jaskyňa Mystery Cache

Hidden : 02/17/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


zel_stanica_harmanec_jazkyna
sk flag

Železničná stanica Harmanec Jaskyňa leží v Harmaneckej doline na neelektrifikovanej trati ŽSR č. 170 Vrútky - Zvolen. Po výstavbe trate mala názov Horný Harmanec. Od r. 1949 bola premenovaná na Harmanecké jaskyne. Súčasný názov má od r. 1962.[1]

Poloha železničnej stanice je na ľavej strane v smere od Banskej Bystrice. Stanica ma 3 koľaje: 1. prostredná (634m), 2. pod skalou (633m) a 3. pri staničnej budove (643m). Sklon celej stanice je približne 2.5‰ a je ohraničená dvoma tunelmi. Z Bystrickej strany tunel č. 10 (Grehelský II - 280m) a z Vrútockej strany tunel č. 11 (Kosiensky - 80m).

Stanica disponuje dvoma vodnými žeriavmi na dopĺňanie vody do parných rušňov.


gb flag

Harmanec Jaskyňa Railway Station is situated in Harmanec valye on the non-electrified railway ŽSR č. 170 Vrútky - Zvolen. After the construction of the track was called Horný Harmanec. From r. 1949 was renamed to Harmanec Jaskyňa. Current name has since 1962.[1]

The location of the railway station is on the left side from Banská Bystrica. The station has 3 tracks: 1. middle (634m), 2. under the rocks (633m) and 3. at the station building (643m). The inclination of the entire station is approximately 2.5 ‰ and is bounded by two tunnels. From the Banská Bystrica side is tunnel no. 10 (Grehelský II - 280m) and from Vrútky side tunnel no. 11 (Kosiensky - 80m).

The station has two water cranes to replenish water to steam locomotive.

Schematický náčrt stanice | Schematic sketch of the station

schem_nacrt
  1. Železničné objekty - Detail objektu :: VLAKY.NET [online]. www.vlaky.net, [cit. 2018-02-05]. Dostupné online.

Keš | Cache

sk flag

Keš sa nachádza neďaleko tejto krásnej stanice, na mieste odkiaľ je pekný výhľad. Aby ste sa na toto miesto dostali musite sa prejst po tejto stanici a nájst 2. šítky zo súradnicami. Pri hľadaní Vám pomôžu tieto odkazy od štítkov:

Stage 1

Ahoj, som hliníkový štítok s N súradnicou skrýše. Visím na strome a z jednej strany sa pozerám na domček výhybkára a z druhej mám krásny výhľad so Harmaneckej doliny.

Stage 2

Ahoj, som hliníkový štítok s E súradnicou skrýše. Som o niečo väčší ako môj kamarát ale viem sa aj lepšie schovať. Ak ma chceš nájsť vydaj sa ako sa hovorí na tejto stanici "hore" popri koľaji č. 3. (do koľajiska nie je potrebne vstupovať) a neboj sa kľaknúť si. Bojím sa svetla a chcel som isť do tunela ale tam je vlhko a keď prejde vláčik aj smrad a preto som sa schoval na 10 miesto (počítaj od stanice) kde býva "najväčšia tma".

Ďalej budete potrebovať znalosť trate medzi Banskou Bystricou a Dolnou Štubňou (trati je venovaná séria Zeleznica BB-DS 1940). Pre otvorenie cache sú potrebné 3 číslice XYZ ktoré získaťe nasledovne:

XY = počet tunelov medzi stanicou Banská Bystrica a Harmanec Jaskyňa,

Z = počet tunelov medzi stanicou Čremošné a Harmanec Jaskyňa.


Odlov keše odporúčam vo dvojici a to najmä v zime.

Ak sa Vám keš páčila nezabudnite dať FP.


gb flag

The cache is located near this beautiful station, where the view is nice. To get to this place you have to go through this station and find the 2nd plates with the coordinates. Labels have a messages for you:

Stage 1

Hello, I'm an aluminum label with the N coordinates of the hideout. I hang on the tree and from one side I look at the railroad switcher house, and from the other I have a beautiful view of the Harmanec valley.

Stage 2

Hi, I'm an aluminum label with the E coordinate of the hideout. I'm a little bigger than my friend but I can better hide. If you want me to find out go how to talk at this station "up" along rail no. 3. (Do not enter the track) and do not worry to kneel. I'm afraid of light and I want to go to the tunnel but it's damp, so I was hiding in the 10th place (counting from the station) where the "darkest" is.

You will also need the knowledge of the track between Banská Bystrica and Dolná Štubňa (the line is dedicated to the series Zeleznica BB-DS 1940). To open a cache, you need 3 XYZ digits to be obtained as follows:

XY = the number of tunnels between Banská Bystrica and Harmanec Jaskyňa,

Z = the number of tunnels between Čremošné and Harmanec Jaskyňa.


I recommend the catch cache in the pair, especially in winter.

If you like it, do not forget to give FP.


ftf_stf_ttf

Additional Hints (No hints available.)