Skip to Content

<

NPR Vuznice

A cache by yaroushek Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/04/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Národní přírodní rezevace (NPR) Vůznice vznikla 11.10. 1984 kvůli ochraně lesních společenství středoevropských pahorkatin, která jsou typická pro takováto hluboce zaříznutá údolí - bukohabrové a dubohabrové lesy. Na svazích skalních výchozů se nacházejí nestabilní sutě. Celou rezrvací protéká potok Vůznice (což je levostranný přítok řeky Berounky) a několik jeho přítoků. Většina území je veřejnosti nepřístupná. Plocha rezrvace je dle výpisu z rezervační knihy ABC,DEFG ha a nadmořská výška jejího území se pohybuje v rozmezí 250 až 420 m n. m.. V posledních třiceti letech byly přeměny porostů zastaveny a provádí se řízené pěstební zásahy a obnovy porostů s cílem zachovat druhovou rozmanitost a přiblížit stav lesa přirozené dřevinné skladbě.

Geologie
Území rezervace je tvořeno horninami svrchního proterozoika, převážně jemně až středně zrnitými drobami a jílovitými břidlicemi, místy s výchozy buližníků. Z paleozoických hornin byla zjištěna pouze menší žíla křemenného porfyru. Kvartér je zastoupen svahovinami, starými štěrkovými terasami Berounky a sprašovými hlínami.

Flóra
Území představuje kompletní ekosystém doubrav typický pro středoevropskou pahorkatinu. V údolí Vůznice rostou ptačincové olšiny s měsíčnicí vytrvalou a jaseniny, které přecházejí na mírných svazích v habrové doubravy. Tyto jsou druhově pestré a roste v nich řada teplomilnějších druhů. Hájové druhy jsou zastoupeny ptačincem velkokvětým, jaterníkem trojlaločným a zvonkem řepkovitým. V území bylo dosud popsáno více než 450 druhů vyšších cévnatých rostlin, z toho 14 zvlášť chráněných např. oměj vlčí mor, tařice skalní, třemdava bílá, měsíčnice vytrvalá a tis červený. Z fytogeograficky významných druhů zde roste zapalice žluťuchovitá. Podél potoka se nacházejí louky s pcháčem zelinným, které na nesečených místech zdegradovaly a zarůstají bršlicí a kopřivou. Mezi další chráněné rostlinné druhy patří především bledule jarní, okrotice dlouholistá a kruštík modrofialový. Zajímavý je zde výskyt hub, které rostou na dřevě. Jednou z nich je ohnivec rakouský.

Fauna
Druhová pestrost fauny bezobratlých je dána výskytem celé škály biotopů. Žijí zde:

  • Měkýši - např. vřetenka lesklá, která se vyskytuje na celém světě pouze v Českém Krase a na Křivoklátsku. Z vodních druhů byl zjištěn výskyt svinutce běloústého a hrachovky lesklé.
  • Motýli - bělopásek topolový a dvouřadý, hnědásek květelový či přástevník kostivalový.
  • Brouci - čeleď mandelinkovitých a nosatcovitých, vyskytuje se zde roháč obecný.
  • Obojživelníci - čolek velký, mlok skvrnitý a skokan štíhlý.
  • Plazi - zmije obecná, užovka podplamatá, užovka hladká, ještěrka obecná nebo ještěrka živorodá.
  • Ptáci - čáp černý, ledňáček říční, žluna šedá, lejsek bělokrký, strakapoud prostředí, krutihlav obecný, výr velký.
  • Savci - srnec obecný, jelen evropský, sika japonský, prase divoké a v posledních letech i muflon.

V potoce Vůznice žije střevle potoční, vranka obecná, pstruh potoční, nepůvodní pstruh duhový či siven americký bylo zde zaznamenáno 16 druhů, a to včetně kriticky ohrožených, kterými jsou netopýr velký a netopýr černý.


V severozápadní části rezervace se nachází zřícenina hradu Jenčov (též Jinčov). Na zříceninu vede červená turisticky značená cesta od hájovny Skalka. A to je také jediné místo, které lze v NPR navštívit. Mimo tuto značenou cestu je vstup do území NPR zakázán. Jedná se o jeden z našich nejmenších hradů, který patrně vždy plnil pouze funkci loveckého hrádku. Přesné datum založení hradu není známo, předpokládá se zhruba přelom 13. a 14. století. Archeologické nálezy z hradu dokládají, že zakladatelem Jenčova byl pravděpodobně Václav II., který panoval v letech 1278 – 1305. Hrad byl neobvykle malý, celá zřícenina je tvořena pouze dvěma hradními místnostmi, které se uprostřed hlubokých křivoklátských lesů dochovaly až do dnešních dnů. Dochovány jsou také příkopy a valy v okolí. Podle zbytků kamenných zdí měl hrad dvě části. Obdélníkové stavení a čtyřbokou věž, postavenou výše a oddělenou od obytné budovy. Vcházelo se do ní nepochybně z prvního patra po dřevěném můstku. Z věže nezbylo téměř nic. Dosud zachovalé kamenné zdi mají stopy po rovných stropech. V přízemí obytné budovy jsou dodnes zřetelné dvě místnosti, z nichž jedna má ještě v boční stěně klenuté okno. Celá budova hradu byla přibližně 17 m dlouhá a 9 m široká. Vchod do ní byl z jihovýchodní strany, mezi obytnou budovou a věží.

Severovýchodní částí rezervace protéká potok Benešák, který se poté vlévá do potoku Vůznice. Na něm se nachází jeden větší bezejmenný průtočný rybník (určený pro chov pstruhů) a řada menších bočních rybníčků. V okolí jsou extenzivně sečené louky.

Další zajímavostí je, že území rezervace je rozděleno do tří katastrálních území, která patří do tří různých obcí i okresů - Běleč (okres Kladno), Nižbor (okres Beroun) a Sýkořice (okres Rakovník).

Pro nalezení krabičky není potřeba vstupovat do národní přírodní rezervace. Respektujete prosím zákaz vstupu i vjezdu na kole mimo červenou turistickou trasu.

 

 

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.