Skip to content

I ❤️ Warszawa - ulica zgubiona w czasie... Traditional Geocache

Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


I ❤️ Warszawa - ulica zgubiona w czasie...

 

Na przestrzeni lat miasto się zmienia... To nieuniknione. Miasto się rozwija, modernizuje, rośnie... Warszawa zniszczona podczas wojny, odrodziła się z ruin. Czy aby na pewno cała? Niestety nie... Są miejsce, które zniknęły bezpowrotnie.

Kiedyś, niedaleko tego miejsca, płynęła tędy rzeczka Bełcząca. W XIV wieku zrobiony tu został pobór wody pitnej dla miasta i stąd zaczęto budować pierwszy wodociąg dla Nowego Miasta. Wodociąg składał się z drewnianych skrzyń, piętrzących wodę, zwanych nalewkami (naliwkami) i rząpi (studni), z których woda była pobierana. Z czasem rzeczka zmieniła nazwę na Nalewkę, a następnie tak zaczęto nazywać drogę biegnącą wzdłuż niej od Długiej do Świętojerskiej. W drugiej połowie XVIII wieku powstała tu normalna miejska ulica - Nalewki. W 1881 roku uruchomiono pierwszy tramwaj konny z Placu Muranowskiego przez Nalewki, Długą i Podwale do Placu Zamkowego. W 1909 roku powstała trakcja elektryczna. Przez Nalewki można było się dostać i na Powązki, i na Żoliborz. I tak ulica stała się wielką arterią przelotową. Od 1928 roku zaczęły Nalewkami jeździć również autobusy. Przez lata rozwoju handlu i usług oraz życia społeczności żydowskiej ulica Nalewki stała się tętniącą życiem, główną ulicą, centrum żydowskiej Dzielnicy Północnej. Żydzi II RP nie zamknęli się w getcie, ale też nie rozmyli w polskim społeczeństwie. Mówiąc metaforycznie – mieli swoją ulicę, odrębną, ale będącą częścią miasta. A była to ulica wielobarwna. Tuż przed II wojną na Nalewkach mieściło się 700 dużych firm oraz ogromna liczba drobnych warsztatów, sklepików i rozmaitych przedsiębiorstw.

To wszystko skończyło się wraz z wybuchem wojny. Dopiero teraz powstało getto. W 1945 roku ulica była wąwozem w zwałach gruzów. Powstanie w getcie, powstanie warszawskie i decyzje władzy w latach czterdziestych, zmiotły z powierzchni Warszawy ulicę Nalewki. Nigdy jej nie odbudowano...

Ogród Krasińskich, w którym się znajdujesz, został założony w stylu barokowym w roku 1676 a w roku 1766 ogród został udostępniony publiczności. Po wojnie obszar parku powiększono do 11,8 ha, włączając w granice parku tereny sąsiadująca z parkiem, gdzie stały nieodbudowane ze zniszczeń wojennych budynki przy ulicy Nalewki.

Z dawnej świetności okolicy ostała się jedynie brama od dawnych Nalewek...

Działaj rozważnie, by przy podejmowaniu nie spalić lokalizacji kesza. Na zakończenie odłóż go, proszę, dokładnie w to samo miejsce. „Niewidzialność” na najwyższym poziomie!

 PL

PL EN

 

 

 

I ❤️ Warsaw - a street, lost in time...

 

 

 

There is no Nalewki street anymore.... This part of Warsaw is gone, long ago...

The city is changing over the years ... It's inevitable. The city is developing, modernizing, growing ... Warsaw was destroyed during the war, was reborn from the ruins. All of it? Unfortunately, no ... Here is a place that has gone forever.

Once there was a small river flowing through it. In the second half of the eighteenth century, a normal urban street was built here, called Nalewki. Through the years of development of trade and services as well as the life of the Jewish community, Nalewki street has become a bustling, main street, the center of the Jewish Northern District. The Jews of the Second Polish Republic did not shut themselves in the ghetto, but they also did not fuss in Polish society. Metaphorically speaking - they had their own street, separate but part of the city. And it was a multi-colored street - Nalewki Street. Just before the Second World War, 700 large companies and a huge number of small workshops, shops and various enterprises were located here.

It all ended with the outbreak of war. Only then was the ghetto created. In 1945, the street was a ravine in the heap of rubble. The Jewish uprising in the ghetto, the Warsaw Uprising and decisions of the authorities in the 1940s, wiped out the Nalewki Street from Warsaw. It has never been rebuilt ...

The Krasinski Garden, where you are standing now, was founded in the Baroque style in 1676 and in 1766 the garden was opened to the public. After the war, the area of the park was enlarged by including areas adjacent to the park, the lots of destroyed and not rebuild buildings at Nalewki Street.

The former magnificence of the area, the only gate from the former Nalewki street remains...

Additional Hints (Decrypt)

jlmrw avm avmrw / uvture
BQXYNQNW GNX NOL AVR OLYB JVQNP!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)