Skip to Content

<

Story of Warsaw #090: 1936 – 1937

A cache by mikiapole3 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/21/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Story of Warsaw – explore the history of Warsaw with the amazing series of caches – from the darkest times to the present day! Stay calm, have fun and collect the puzzles to find the final Bonus Letterbox!

#088 << #089 << #090 >> #091 >> #092

POL – Zadanie jest proste! Przeczytaj krótki tekst historyczny, a następnie odpowiedz na pięć pytań. Trzy odpowiedzi znajdziesz z łatwością w opowieści, czwartej odpowiedzi do obiektu z tekstu będziesz musiał poszukać samodzielnie! Dodatkowe piąte pytanie dotyczyć będzie obiektu lub faktu, na który zabrakło miejsca w tekście, ale odwołuje się do jednego z wcześniejszych etapów "Story of Warsaw".

W 1936 roku pozycję Marszałka Polski objął Edward Śmigły-Rydz, kraj powoli rósł w siłę, stosunki z Rzeszą Niemiecką były więcej niż przyjazne, a Hermann Göring podczas nieoficjalnej wizyty w Polsce sondował możliwość wspólnego ataku na Związek Radziecki. W przyjaznej atmosferze przebiegł także mecz piłkarski Polska – Niemcy (1:1) na Stadionie Legii, który oglądało 40 tysięcy widzów. Warszawa w tych latach wciąż się unowocześniała, a kluczem była elektryfikacja Warszawskiego Węzła Kolejowego. Do 1937 roku zmodernizowano linie kolejowe do Otwocka, Mińska i Żyrardowa, gdzie wybudowano nowoczesne betonowe perony z charakterystycznymi łupinowymi daszkami, zaś jednocześnie trwały zaawansowane prace przy budowie Dworca Głównego oraz Centralnego Dworca Pocztowego przy ul. Żelaznej. Znaczenie rozbudowy infrastruktury było niebagatelne, bo wąskie ulice śródmieścia – jak ul. Marszałkowska czy ul. Chmielna – coraz częściej korkowały się od nadmiaru samochodów. Ruch ułatwiał nowo otwarty wiadukt żoliborski (1937), który połączył ul. Bonifraterską na Muranowie z ul. Mickiewicza na Żoliborzu. Budowano nowe linie tramwajowe – w tym do Wilanowa (1937) – jednak jednocześnie miasto dążyło do likwidacji przestarzałych kolejek dojazdowych oraz budowy kolejki podziemnej. Dbano również o zabytki. Historyczny pałac Brühla przy pl. Piłsudskiego (1936) zaadaptowano według projektu Bohdana Pniewskiego na siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przywracając mu oryginalny wygląd z XVIII wieku, ale na tyłach powstało nowoczesne skrzydło mieszkalne dla ministra Józefa Becka. Na Starym Mieście pod kierunkiem Jana Zachwatowicza rozpoczęto odkrywanie i rekonstrukcję murów obronnych Starego Miasta (1936), ponadto odnowiono pałac Raczyńskich przy ul. Długiej, a rok później zakończono renowację pałacu pod Blachą. W trzech kamienicach na Rynku Starego Miasta powołano do życia Muzeum Dawnej Warszawy (1936), odsłonięto także wiele nowych pomników – Jana Kilińskiego na pl. Krasińskich, Wojciecha Bogusławskiego na pl. Teatralnym i Olszynki Grochowskiej na Wygodzie w 1936 roku czy pomnik Józefa Sowińskiego na Woli w 1937 roku. Miasto inwestowało coraz więcej pieniędzy w budowę szkół – głównie na przedmieściach, na przykład przy ul. Gościniec, ul. Kolektorskiej czy ul. Ożarowskiej – oraz ośrodków zdrowia – zakończono wznoszenie budynku głównego Szpitala Praskiego (1936). Miasto upiększały też inne budowle – gmach Głównej Biblioteki Judaistycznej (1936) przy ul. Tłomackie, osiedle Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1936) przy ul. Pruszkowskiej, firmowy „sklep staroświecki” marki E. Wedel (1937) przy ul. Szpitalnej czy nowoczesna kamienica Towarzystwa „Assicurazioni Generali Trieste” (1937) przy ul. Złotej, która miała wyznaczać trendy ówczesnej warszawskiej architektury. Na przedmieściach rozwijał się przemysł – na ul. Gocławskiej otwarto nowoczesną Fabrykę Aparatów Elektrycznych Kazimierza Szpotańskiego (1936), zaś fabryka Lilpop, Rau i Loewenstein na ul. Bema podjęła produkcję nowoczesnych samochodów na zachodnich licencjach General Motors (1936).

A] Który warszawski pałac został wyremontowany według projektu Bohdana Pniewskiego z przeznaczeniem na siedzibę Ministerstwa Spraw Zagranicznych? >>
>> 11 = pałac Brühla | 12 = pałac Raczyńskich | 13 = pałac pod Blachą

B] Na którym warszawskim placu odsłonięty został pomnik Jana Kilińskiego? >>
>> -47 = na pl. Teatralnym | 2 = na pl. Krasińskich | 78 = na pl. Bankowym

C] Który warszawski budynek miał wyznaczać trendy w ówczesnej architekturze w całym kraju? >>
>> 12 = budynek główny Szpitala Praskiego przy ul. Zygmuntowskiej
>> 13 = kamienica Towarzystwa „Assicurazioni Generali Trieste” przy ul. Złotej
>> 14 = gmach Centralnego Dworca Pocztowego przy ul. Żelaznej

D] Warszawskie ulice i parki ozdabiały nie tylko pomniki, ale także liczne rzeźby autorstwa popularnych polskich artystów. W 1937 roku w Parku Żeromskiego przy wejściu od strony pl. Wilsona stanęła fontanna z rzeźbą "Dziewczyna z dzbanem" autorstwa Henryka Kuny, jednak mieszkańcy Żoliborza szybko ją oswoili i nadali jej imię. Jak potocznie nazywana jest ta rzeźba? >>
>> 1 = Kasia | 2 = Alina | 3 = Maria

E] Budowa Centralnego Dworca Pocztowego rozpoczęła się w 1936 roku w widłach Alej Jerozolimskich, ul. Żelaznej i ul. Chmielnej, w miejscu, gdzie na początku XX wieku powstał budynek dworca kolejowego (#076) dla jednej z linii kolejowych wybiegających z Warszawy, jednakże podczas I wojny światowej budynek uległ zniszczeniu, a cała linia kolejowa została połączona z linią wiedeńską bez konieczności korzystania z oddzielnego dworca czołowego. Jak nazywał się dworzec, który znajdował się w tym miejscu? >>
>> 287 = Dworzec Kaliski | 303 = Dworzec Kowelski | 345 = Dworzec Poznański

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi:
N 52°(C).(D*E+B)
E 021°(A).(E)

Współrzędne możesz sprawdzić w checkerze na samym dole strony

Jeśli masz wątpliwości co do swojego wyniku, wyślij do mnie wiadomość przez wewnętrzny czat i podaj, jaki wyszedł Ci wynik, sprawdzę, czy wszystko dobrze zrobiłeś! Jeżeli w pojemniku cokolwiek wymaga naprawy, daj znać za pomocą wpisu "Wymaga przeglądu" / "Zgłoś problem", wtedy na pewno wykonam serwis!

W pojemniku finałowym, oprócz logbooka, znajdziesz również wskazówkę, która nakieruje Cię na Wielki Pojemnik Finałowy! Ale znajdziesz go dopiero wtedy, gdy poznasz całą historię Warszawy! POWODZENIA!ENG – The task is simple! Read a brief historical text, and then answer five questions. Three of them respond to the text you have read, for the fourth answer you will need to look by yourself, and the final fifth answer will respond to the fact not mentioned in the text, but is related to one of the older texts of "Story of Warsaw".

In 1936 Edward Śmigły-Rydz took over the position of the Marshal of Poland, the country slowly grew stronger and relations with the German Reich were more than friendly, even Hermann Göring during an unofficial visit to Poland probed the possibility of a joint attack on the Soviet Union. In a friendly atmosphere a football match between Poland and Germany (1:1) was played at the Legia Stadium, watched by 40 000 spectators. Warsaw was still modernized in these years, and the key investment was the elecrification of the Warsaw Railway Junction. Until 1937, the railway lines to Otwock, Mińsk and Żyrardów where modernized, and new concrete platforms with characteristic shell-roofs were built, in the same time there were advanced works on the construction of the Main Railway Station and the Central Postal Station at Żelazna Street. Expanding the infrastructure was crucial to the city, because many narrow streets in the city centre – like Marszałkowska St. or Chmielna St. – became more and more crowded by cars, causing the traffic jams. Newly opened "Żoliborz Viaduct" (1937) made it easier to travel from Bonifraterska St. in Muranów to Mickiewicza St. in Żoliborz. Many new tram lines were constructed – including the line to Wilanów (1937) – but at the same time the city tried to eliminate old-fashioned narrow-gauge suburban railways and to build the underground railway in the city. The historical monuments were also in the city's care. The historic Brühl Palace at Piłsudskiego Sq. (former Saxon Sq.) was adapted (1936) according to the design of Bohdan Pniewski to the seat of the Ministry of Foreign Affairs with the restoration of the historical appearance from the 18th century, but at the back the new modern residential wing was constructed for the minister Józef Beck. In the Old Town Jan Zachwatowicz directed the discovery and reconstruction of the defensive walls (1936), also the Raczyńskich Palace at Długa St. was renovated and one year later the Palace under the Copper Roof was renovated. In three tenements in the Old Town Market Square the Museum of Old Warsaw (1936) was estabilished, and many new monuments were erected around the city – monument of Jan Kiliński in Krasińskich Sq., monument of Wojciech Bogusławski in Teatralny Sq. or monument of the Battle at Olszynka Grochowska in Wygoda in 1936 or the monument of Józef Sowiński in Wola in 1937. The city invested more and more money in schools, including construction of new school buildings – mainly in the suburbs, for example at Gościniec St., Kolektorska St. or Ożarowska St. – and health centers – like the construction of the main building of Praski Hospital was finished in 1936. The city was also beautified by other buildings – House of the Main Judaic Library (1936) at Tłomackie St., estate of Warsaw Housing Cooperative (1936) at Pruszkowska St., the "Old-Fashioned Chocolate Store" of E. Wedel Company (1937) at Szpitalna St. or a modern tenement house of the "Assicurazioni Generali Trieste" Association (1937) at Złota St., which was told to set the trends of the modern architecture in Warsaw. Industry was developed in the suburbs – at Gocławska St. a modern Factory of Electrical Machines of Kazimierz Szpotański (1936) was opened, while the Lilpop, Rau and Loewenstein Factory at Bema St. started the production of modern cars on the license of General Motors (1936).

A] Which palace in Warsaw was renovated according to the design of Bohdan Pniewski to the seat of the Ministry of Foreign Affairs? >>
>> 11 = Brühl Palace | 12 = Raczyńskich Palace | 13 = Palace under the Copper Roof

B] In which square in Warsaw the monument of Jan Kiliński was unveiled? >>
>> -47 = in Teatralny Sq. | 2 = in Krasińskich Sq. | 78 = in Bankowy Sq.

C] What building in Warsaw was supposed to set trends in the architecture of that time in the country? >>
>> 12 = main building of Praski Hospital at Zygmuntowska St.
>> 13 = tenement house of the "Assicurazioni Generali Trieste" Association at Złota St.
>> 14 = building of the Central Postal Station at Żelazna St.

D] Warsaw streets and parks were decorated not only with monuments, but also numerous sculptures made by popular Polish artists. In 1937 in the Żeromskiego Park, on the side from the Wilsona Sq., a fountain with a sculpture "A girl with a pitcher" ("Dziewczyna z dzbanem") by Henryk Kuna was located, but the inhabitants of Żoliborz quickly gave her a new name. What is the popular name of that sculpture? >>
>> 1 = Kasia | 2 = Alina | 3 = Maria

E] Construction of the Central Postal Station began in 1936 between the Aleje Jerozolimskie, Żelazna St. and Chmielna St., in the place, where in the beginning of 20th century there was a small railway station building (#076) constructed for one of the railway line going out of Warsaw. This building was destoryed during the I World War, and the entire line was reconstructed and connected to the Warsaw-Vienna Line without having to use a separate head-end railway station. What was the name of the railway station which was located in that area? >>
>> 287 = Kalisz Station | 303 = Kowel Station | 345 = Poznań Station

The final box is located on these coordinates:
N 52°(C).(D*E+B)
E 021°(A).(E)

You can test your coordinates in the checker at the bottom of this page

If you have doubts about the counted coordinates, send them by "message this owner" to me, I will try to figure out whether you did it well! If there is anything damaged in the container, please let me know by adding the log "Needs maintenance" or "Log a report" to make sure I will make the maintenance!

In the final box, in addition to the logbook, you will find a hint, which can direct you how to find a Big Final Box! However, you can find it only if you will learn the whole story of Warsaw! GOOD LUCK!

You can validate your puzzle solution with certitude.

If your coordinates are wrong, the certitude can give you a hint.
If there is no hint, you made more than one mistake or you made a mistake in counting.
Remember, that you can always ask the owner to check your answers and final coordinates!

Additional Hints (Decrypt)

xemnpmrx / ohfu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

25 Logged Visits

Found it 22     Didn't find it 1     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.