Skip to content

<

Klippformationer vid Nordres tånge

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/28/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Press here for English!


[Svenska]

Klippformationer vid Nordres tånge

"Berggrunden består mestadels av ådergnejs. Från Räveskär till Små Ärtholmarna förekommer i gnejsen brottstycken av basiska bergarter. På sina ställen är berggrunden genomdragen av småsprickor, vilket i vissa fall lett till blockbildningar. Ett spektakulärt sådant ställe är nordsidan av Räveskär, där upptill 2,5 meter höga block avstötts från bergskanten. Berget syns i större delen av området. Mindre anhopningar av morän finns bl.a. runt Ersdalsviken, vid Ekeberget och i terrängen ut mot Kråkudden. Lägre partier såsom Ersdalen och området väster om Ekeberget, är delvis täckta av sandigt material."
Källa: https://www.ockero.se/download/18.3019e2b013b337fdadf1132/1402409954472/ersdalen_broschyr_webb.pdf

Här vid koordinaterna för denna Earthcachen finns klippformationer. Dessa klippformationer består av både gnejs (den ljusa delen av berget) och diabas(den mörka delen av berget). Gnejsen och diabasen finns i större enskilda stycken men även utspridda i ett marmorerat mönster på hällen som på bilden nedan.

Gnejsen som finns på platsen är uppbyggd utav fältspat, kvarts och glimmer. Gnejsen här har även fått sin färg genom de mineral som finns i den. Diabasen som finns här vid koordinaterna är den mörkare delen av berget. Det som har gjort färgen hos diabasen är mineralet pyroxen.

På flera ställen har även klipporna erdonerats och bidragit med hur klipporna ser ut idag.


Foto: Erik7777

Vad är diabas?
Diabas, ibland benämnd svart granit, är en mörk basisk magmatisk bergart. Huvudmineralen i diabas är plagioklas (labradorit) och pyroxen (augit), med mindre mängder av olivin, magnetit och ilmenit. Den svarta färgen orsakas av pyroxen och ytterst små korn av järn- och titanoxid i den annars ljusa plagioklasen.

Diabas i Sverige

En berömd, helt svart, diabas bryts i Hägghult i Lönsboda i Skåne. Diabasens höga kvalitet i detta område har gjort den eftertraktad av konstnärer över hela världen (den vid koordinaten kommer därifrån). En av de mer namnkunniga är Takashi Naraha från Japan. Empire State Building är delvis dekorerad med diabas från detta område och US Marine Corps Memorial har en sockel gjord av diabasen från Göingebygden.


Gnejs

Gnejs är en metamorf bergart. Det innebär att bergarten är bildad genom omvandling av en annan ursprunglig bergart. Den ursprungliga bergarten kan vara antingen en magmatisk bergart (ortognejs) eller en sedimentär bergart (paragnejs) som har omvandlats under höga tryck och temperaturer. Vid platsen här så har den ursprungliga bergarten en sedeminär bergart.

Gnejs är oftast uppbyggd av fältspat, kvarts och en mindre del glimmer. Gnejsen har en tydlig parallellstruktur och skiljer sig därigenom från graniten. Parallellstrukturen är dels skiffrighet, som uppstått genom att glimmerfjällen är inbördes ordnade parallellt, dels en mer eller mindre regelbunden lagerindelning på grund av att bergarten består av lagervis ordnade glimmerrika och glimmerfattiga band.


Grovkornig / Finkornig

Grovkorniga har kristalliserat långsamt; med en hög temperatur i omgivningen. Denna miljö återfinns på stort djup i jordskorpan, och ger mineralkristallerna tid att växa sig så stora att de lätt kan ses med blotta ögat. Finkorniga magmatiska bergarter, å andra sidan, har stelnat nära, eller på markytan. På markytan är temperaturskillnaden mot omgivningen stor och avkylningen blir därför så snabb att inga stora mineralkorn hinner utvecklas.


Loggnings instruktioner

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Vid koordinaterna förkommer både gnejs och diabas. Vilken bergart dominerar vid startkoordinaterna? Varför tror du att det är så?

2. Beskriv hur klippformationen vid koordinaterna ser ut så noga du kan. Hur tror du att det blivit så? Jänför startkoordinaterna och steg 2, vilka skilnader ser du?

3. Är diabasen är grovkornig eller finkornig?

4. Är gnejsen grovkornig, medelkornig eller finkornig?

5. Varför tror du att kornstorleken skiljer sig åt?

6. Vad tror du har format hällen mest? (Frivillig bonusfråga)

7. Ladda upp en eller flera bilder från ditt besök i din logg. [frivilligt, men uppskattat!]

För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!


[English]
Rock formations at Nodres Tånge

"The bedrock consists mostly of vein grains. From Räveskär to Små ertholmarna, fractures of basic rocks occur in the gneiss. In their places the bedrock is penetrated by small cracks, which in some cases led to block formation. 5 m high blocks are rejected from the edge of the mountain, the mountain is visible in most of the area, minor clusters of moraine are found around the Ersdalsviken, at Ekeberget and in the terrain towards the Kråkudden. of sandy material."
Source: https://www.ockero.se/download/18.3019e2b013b337fdadf1132/1402409954472/ersdalen_broschyr_webb.pdf

Here at the coordinates of this Earthcache there are rock formations. These rock formations consist of both gneiss (the bright part of the mountain) and diabase (the dark part of the rock). The gneiss and the diabase are found in larger individual pieces but also scattered in a marbled pattern on the hob as in the picture below.

The gneiss that is on site is made up of feldspar, quartz and mica. The gneiss here has also got its color through the minerals found in it. The diabase found here at the coordinates is the darker part of the rock. What has made the color of the diabase is the mineral pyroxene.

In several places, the rocks have also been eroded and helped with how the rocks look today.


Foto: Erik7777

What is diabas?
Diabas, sometimes referred to as black granite, is a dark basic magmatic rock species. The main mineral in diabas is plagioclasm (labradorite) and pyroxis (augit), with smaller amounts of olivine, magnetite and ilmenite. The black color is caused by the pyroxis and extremely small grains of iron and titanium oxide in the otherwise bright plagioclasa.

Diabas in Sweden

A famous, completely black diabase is broken in Hägghult in Lönsboda in Skåne. Diabasen's high quality in this area has made it sought after by artists all over the world (the coordinator comes from there). One of the more famous is Takashi Naraha from Japan. The Empire State Building is partially decorated with diabas from this area and the US Marine Corps Memorial has a socket made of the Diabase from Göingebygden.


Gneiss

Gneiss Gnejs is a metamorphic rock species. This means that the rock is formed by conversion of another original rock. The original rock can be either a magmatic rock (orthogonism) or a sedimentary rock (paragnetic) that has been transformed under high pressures and temperatures. At the site here, the original rock has a sedimentary rock.

Gnejs is usually made up of feldspat, quartz and a small amount of mica. Gnejsen has a clear parallel structure and is thus distinguished from the granite. The parallel structure is partly discrepancy, which arises because the mica mountains are mutually arranged parallel, and partly a more or less regular stock division due to the fact that the rock consists of layered, mica-rich and gloss-proof bands.


Coarse / Fine-grained

Coarse-grained have crystallized slowly; With a high temperature in the surroundings. This environment is found at great depths in the earth's crust, and gives the minerals crystals time to grow so that they can easily be seen with the naked eye. Fine-grained magmatic rocks, on the other hand, have stiffened near, or on the ground. On the ground surface, the temperature difference to the surrounding area is high and the cooling is therefore so fast that no large mineral grain can develop.


Loggning Tasks

To log:

1. At the coordinates both gneiss and diabase occur. Which rock dominates at the start coordinates? Why do you think this is so?

2. Describe how the rock formation at the coordinates looks as close as you can. How do you think this has happened? If the starting coordinates and step 2, what differences do you see?

3. Is the diabase being coarse or fine-grained?

4. Is the gneiss coarse-grained, medium-grain or fine-grained?

5. Why do you think is the grain size is different?

7 Upload one or more photos from your visit to your log. [Optional!]

To log, send the answer to me from my profile page (länk.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.