Skip to Content

<

Story of Warsaw #094: X 1940 – X 1941

A cache by mikiapole3 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/22/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Story of Warsaw – explore the history of Warsaw with the amazing series of caches – from the darkest times to the present day! Stay calm, have fun and collect the puzzles to find the final Bonus Letterbox!

#092 << #093 << #094 >> #095 >> #096

POL – Zadanie jest proste! Przeczytaj krótki tekst historyczny, a następnie odpowiedz na pięć pytań. Trzy odpowiedzi znajdziesz z łatwością w opowieści, czwartej odpowiedzi do obiektu z tekstu będziesz musiał poszukać samodzielnie! Dodatkowe piąte pytanie dotyczyć będzie obiektu lub faktu, na który zabrakło miejsca w tekście, ale odwołuje się do jednego z wcześniejszych etapów "Story of Warsaw".

Dnia 2 października 1940 roku gubernator dystryktu warszawskiego Ludwig Fischer zarządził utworzenie „dzielnicy żydowskiej”, która objęła swoim zasięgiem większość Muranowa, Mirowa i Grzybowa, nakazując wszystkim Żydom przesiedlić się do dzielnicy, zaś wszystkim Polakom ją opuścić. Rozpoczęła się ogromna wędrówka ludności, która objęła także kilkuset wychowanków Żydowskiego Domu Sierot Janusza Korczaka, który musiał nie tylko opuścić budynek przy ul. Krochmalnej i przenieść się na ul. Chłodną, ale też porzucić podwarszawski dom kolonijny „Różyczka”. Wokół „getta” wzniesiono wysokie na trzy metry mury, a bramy zamknięto 16 listopada – na obszarze 307 hektarów otoczonym 16 kilometrami murów zamknięto przeszło 400 tysięcy osób. W tym samym czasie podobne getta utworzono także w Rembertowie oraz w Falenicy, w którego skład weszło sanatorium im. Medema w Miedzeszynie. Żydom zabroniono opuszczać getto, co skutkowało niebywałym zatłoczeniem oraz rozwojem chorób i głodu. W owej sytuacji 22 listopada historyk Emanuel Ringelblum założył konspiracyjny zespół badawczy „Oneg Szabat”, którego zadaniem stało się dokumentowanie codziennego życia getta. Granice getta w dodatku kilkukrotnie zmieniano, a gdy wyłączono z niego tranzytową ul. Chłodną, Żydowski Dom Sierot musiał ponownie przenieść się, tym razem na ul. Sienną. Ten ruch skutkował również podzieleniem getta na „duże” i „małe”, a przejście poprowadzono początkowo specjalną bramą u zbiegu ul. Chłodnej i ul. Żelaznej. Sytuacja po stronie „aryjskiej” tylko wydawała się spokojniejsza – polskich mieszkańców nękano poszukiwaniami konspiratorów ze Związki Walki Zbrojnej (zastąpił on w Służbę Zwycięstwu Polski), ale często nie przynosiły one skutków – w lutym 1941 roku Niemcom nie udało się namierzyć świetnie zakonspirowanej radiostacji „Łódź Podwodna”. Elementem zastraszania ludności były też wywózki na prace przymusowe do Niemiec, czemu służyć miał obóz przejściowy utworzony przy ul. Skaryszewskiej na Kamionku. Prowizorycznie oddano do użytku Centralny Dworzec Pocztowy przy ul. Żelaznej, usunięto pomnik Peowiaka sprzed Zachęty oraz zmieniono nazwy wielu ulic i placów, w tym pl. Piłsudskiego, który stał się „Adolf-Hitler-Platz”, udekorowanym wielką literą V – jak Viktoria. Teoretycznie najspokojniej żyli Niemcy oraz volksdeutsche, jednak musieli się oni obawiać działań polskiego podziemia – kolaborant i konfident Igo Sym, przedwojenny aktor, został zastrzelony w swoim mieszkaniu przy ul. Mazowieckiej. W dodatku w czerwcu 1941 roku Niemcy zaatakowały Związek Radziecki, co skutkowało kilkoma radzieckimi nalotami na Warszawę, ale były one niedokładne. Od bomb zginęło około 30 osób, a gmach Teatru Wielkiego został dodatkowo uszkodzony. Dla radzieckich więźniów utworzono wojskowy stalag w Rembertowie, na terenie przedwojennych zakładów Pocisk, a w mieście otwarto dodatkowe szpitale polowe. W tej nietypowej sytuacji Związek Radziecki z wroga zaczął stawać się sprzymierzeńcem.

A] Jak wysokie były mury, którymi otoczone zostało getto warszawskie? >>
>> 12 = 2,5 metra | 13 = 3 metry | 14 = 5 metrów

B] Na skrzyżowaniu jakich ulic znajdowało się przejście łączące małe getto i duże getto? >>
>> 09 = u zbiegu ul. Chłodnej i ul. Wroniej
>> 10 = u zbiegu ul. Chłodnej i ul. Żelaznej
>> 11 = u zbiegu ul. Grzybowskiej i ul. Żelaznej

C] Który warszawski plac Niemcy przemianowali na "Adolf-Hitler-Platz"? >>
>> 208 = pl. Zamkowy | 331 = pl. Bankowy | 452 = pl. Piłsudskiego

D] W związku z utworzeniem getta warszawskiego, Niemcy zarządzili, że wszyscy mieszkańcy uznani przez nich za Żydów muszą sprowadzić się do utworzonej przez okupanta strefy. Nakaz ten dotknął także żydowskie instytucje, takie jak Żydowski Dom Sierot. Prowadzący dom Janusz Korczak dokonał wymiany budynków z pewną instytucją, która wcześniej znajdowała się przy ul. Chłodnej 33. Z kim budynkami wymienił się Żydowski Dom Sierot? >>
>> 172 = ze Szkołą im. Roeslerów | 224 = z Fabryką "Terrazyt" | 268 = z Domem Ludowym PPS

E] Wiele budowli sakralnych, które znalazły się na terenie getta warszawskiego, zostało zamkniętych dla wiernych i przeznaczonych na wojenne potrzeby niemieckiej machiny wojennej. Synagoga Nożyków (#076) została przekształcona w stajnię oraz magazyn paszy, zaś kościół św. Augustyna (#074) również został stajnią, ale także magazynem zrabowanych żydowskich mebli. Która z powyżej wymienionych budowli znajdowała się na Muranowie przy ul. Nowolipki? >>
>> 81 = kościół św. Augustyna | 125 = synagoga Nożyków | 228 = żadna z wymienionych

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi:
N 52°(A).(999-A-D+E)
E 021°(B).(999-B-C-D)

Współrzędne możesz sprawdzić w checkerze na samym dole strony

Jeśli masz wątpliwości co do swojego wyniku, wyślij do mnie wiadomość przez wewnętrzny czat i podaj, jaki wyszedł Ci wynik, sprawdzę, czy wszystko dobrze zrobiłeś! Jeżeli w pojemniku cokolwiek wymaga naprawy, daj znać za pomocą wpisu "Wymaga przeglądu" / "Zgłoś problem", wtedy na pewno wykonam serwis!

W pojemniku finałowym, oprócz logbooka, znajdziesz również wskazówkę, która nakieruje Cię na Wielki Pojemnik Finałowy! Ale znajdziesz go dopiero wtedy, gdy poznasz całą historię Warszawy! POWODZENIA!ENG – The task is simple! Read a brief historical text, and then answer five questions. Three of them respond to the text you have read, for the fourth answer you will need to look by yourself, and the final fifth answer will respond to the fact not mentioned in the text, but is related to one of the older texts of "Story of Warsaw".

On 2 October 1940 the Governor of the Warsaw District Ludwig Fischer ordered the creation of a "Jewish Quarter", which covered the majority of Muranów, Mirów and Grzybów, and forced all the Jews to move to the district and all the Poles to leave it. Huge migration of the people began, what also included several hundreds pupils of the Janusz Korczak's Jewish Orphanage, who had not only to leave the building at Krochmalna St. and move to Chłodna St., but also to abandon the "Różyczka" colony next to Warsaw. The "ghetto" was surrounded by 16 kilometres of three-meters-high walls, covering the area of 307 hectares, all the gates were closed on 16 November and they separated more than 400 000 people. At the same time similar ghettos were created in Rembertów and Falenica, and the last one included also the Medem Sanatorium in Miedzeszyn. Jews were forbidden to leave the ghetto, what resulted in unprecedented congestion and the develoment of diseases and hunger. In this situation, on 22 November, Emanuel Ringelblum set up an underground research team called "Oneg Shabbat", whose task was to document the everyday life of the ghetto. The borders of the ghetto were additionally changed many times, and when the main transit Chłodna Street was removed from the ghetto, the Jewish Orphanage had to move again, this time to Sienna Street. This event also resulted in dividing the ghetto into the "big ghetto" and the "small ghetto", which were connected by a gate in the crossroad of Chłodna Street and Żelazna Street. Situation on the "Aryan" side only seemed to be calmer – Polish people were harassed by the search for the conspirators from the Union of Armed Struggle ("Związek Walki Zbrojnej", which replaced the "Service for Poland's Victory"), but often they did not bring results. In February 1941 Germans failed to track the well-concealed "Submarine" radio station. An element of intimidation of the population were also deportations for forced labor to Germany, which was served by the transit camp at Skaryszewska St. in Kamionek. The Central Postal Station at Żelazna St. was finished and the monument of Polish Military Organisation in front of Zachęta was removed, Germans also changed many names of streets and sqaures, including the Piłsudskiego Sq., which became the "Adolf-Hitler-Platz", and was decorated with a big letter V – for the German Viktoria (victory). Theoretically, the Germans and the Volksdeutsche lived the most peacefully, but they had to fear the activities of the Polish underground – like the collaborating pre-war actor Igo Sym, who was shot at his apartment at Mazowiecka Street. In addittion, in June 1941 the German Reich attacked the Soviet Union, which resulted in several Soviet air-raids on Warsaw, but they were inccurate. About 30 people died from bombs, and the building of the Grand Theatre was damaged. A military camp ("stalag") in Rembertów, in the pre-war Pocisk factory, was created for the Soviet prisoners, and additional field hospitals were opened in the city. In this unusual situation, the Soviet Union stopped to be an enemy and started to be an ally.

A] How high were the walls surrounding the Warsaw Ghetto? >>
>> 12 = 2,5 metres | 13 = 3 metres | 14 = 5 metres

B] At the intersection of which streets there was a gate connecting the small ghetto and the big ghetto? >>
>> 09 = at the crossroad of Chłodna St. and Wronia St.
>> 10 = at the crossroad of Chłodna St. and Żelazna St.
>> 11 = at the crossroad of Grzybowska St. and Żelazna St.

C] Which square was renamed by Germans as the "Adolf-Hitler-Platz"? >>
>> 208 = Castle Square | 331 = Bankowy Square | 452 = Piłsudskiego Square

D] In connection with the creation of the Warsaw Ghetto, Germans ordered that all the inhabitants recognized by them as Jews must move to the special zone created by the occupying forces. The order affected also the Jewish intitutions, such as the Jewish Orphanage. The house leader Janusz Korczak exchanged his building with an institution, that existed before at 33 Chłodna Street. With whom did the Jewish Orphanage change the buildings? >>
>> 172 = with Roesler School | 224 = with "Terrazyt" Factory | 268 = with PPS People's House

E] Many religious buildings, that were in the area of Warsaw Ghetto, were closed for prayers and intended for the war needs of the Germans. The Nożyk Synagogue (#076) was transformed into a stable and a feed warehouse, and the Church of St. Augustine (#074) also became a stable, but behind it the church was used as a warehouse of stolen Jewish furniture. Which of the temples mentioned above was located at Nowolipki St. in Muranów? >>
>> 81 = Church of St. Augustine | 125 = Nożyk Synagogue | 228 = none of mentioned

The final box is located on these coordinates:
N 52°(A).(999-A-D+E)
E 021°(B).(999-B-C-D)

You can test your coordinates in the checker at the bottom of this page

If you have doubts about the counted coordinates, send them by "message this owner" to me, I will try to figure out whether you did it well! If there is anything damaged in the container, please let me know by adding the log "Needs maintenance" or "Log a report" to make sure I will make the maintenance!

In the final box, in addition to the logbook, you will find a hint, which can direct you how to find a Big Final Box! However, you can find it only if you will learn the whole story of Warsaw! GOOD LUCK!

You can validate your puzzle solution with certitude.

If your coordinates are wrong, the certitude can give you a hint.
If there is no hint, you made more than one mistake or you made a mistake in counting.
Remember, that you can always ask the owner to check your answers and final coordinates!

Additional Hints (Decrypt)

cbq ynjxn / haqre gur orapu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

26 Logged Visits

Found it 25     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.