Skip to content

AGT 84: Skalni hrib Magnetovec EarthCache

Hidden : 06/22/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Magnetovec skalní hřib 84

Vítejte na osmdesátém čtvrtém pokračování Alkeho Geo-earth-cache Tour. K návštěvě tohoto místa a tvorbě této cache mě inspirovala kniha Jiřího Svobody o toulkách Českým středohořím, kde při listováním jsem zahlédl zvláštně vyhlížející skalní útvar, který jsem do té doby neznal. Věřím, že i Vás místo zaujme a že Vám bude tato pokračování geologické série líbit i přes náročnější přístup.


Magnetovec - základní informace

Magnetovec - Skalní hřib je přírodní památka ev. č. 1510 jižně od obce Velké Březno v okrese Ústí nad Labem. Oblast spravuje Správa CHKO České středohoří. Důvodem ochrany je bazanitový skalní hřib. Jedná se o vypreparovanou část lávového příkrovu tvořeného dvěma výlevy bazanitové horniny. Spodní výlev je pórovitější a více zvětralý, čímž selektivně vznikla tenká „noha hřibu“, na které sedí mohutná horní část – široký „klobouk“.
 

Skalní hřib - celkový pohled

Geologie a charakteristika území

Geologická charakteristika: Na JZ. úbočí kóty 520 Magnetovec je situován morfologický fenomén vyvinutý v povrchových produktech efuzivního vulkanismu. Je to tvz. skalní hřib vzniklý patrně působením selektivní eroze lávových proudů. Subvertikální puklinatost (náznaky sloupcové odlučnosti) měla v součinnosti s erozí za následek vznik věžovitého tělesa, jehož další utváření je podmíněno existencí dvou lávových proudů ležících bezprostředně na sobě a faciálním vývojem uvnitř vlastních výlevů.(Cajz 1994)

Regionální členění: Český masiv - pokryvné útvary a postvariské magmatity - terciér Českého masivu - podkrušnohorské pánve a přilehlé vulkanické hornatiny - České středohoří

Stratigrafie: terciér (neogén - paleogén)

Témata: geomorfologie, vulkanologie

Jevy: selektivní eroze, lávový proud

Původ geologických jevů (geneze): zvětrávání, vulkanická

Hornina: bazaltoid

Geologický význam: geoturistická zajímavost (geotop)

Oblast: Neovulkanity Českého středohoří

Lokalizace: Skalní útvar 250 m JJZ. od kóty 520 m n.m. Magnetovec, cca 1.5 km JV. od Velkého Března. Skála cca 5m vysoká nepřevyšuje bukový les. Skala je na z. hraně vrcholové partie Magnetovce. Pohodlný přístup po naučné stezce od Kamenné hory. Z Byňova od z. přístup bez cesty.

Přístup k lokalitě: - schůdná cesta (turistická) - od silnice dále než 250 m

Charakteristika objektu: Erozní skalní útvar pozitivního reliéfu , tvořený produkty efuzivního vulkanismu.
 

Detail horní vrstvy

Zvětrávání

Jedná se o soubor změn, které prodělávají horniny na zemském povrchu vlivem vnějších geologických činitelů (např. působením atmosféry, vody, ledu, kolísající teploty a činností organismů). Jde o určité přizpůsobování se hornin povrchovým podmínkám, zejména nízkým teplotám a tlakům, dostatku kyslíku a vody. Výsledkem uvedených procesů jsou četné zvětrávací produkty, kterými mohou být minerály, úlomky hornin, ionty a plyny. Má povahu fyzikálních nebo chemických procesů, které mohou probíhat za spoluúčasti živých organismů. Zvětrávání může v průběhu času (často velmi rychle, stačí se podívat na stav řady městských fasád), vést k rozpadu hornin a následné erozi, které vede k celkovému přetvoření tváře krajiny.


Druhy zvětrávání podle příčin

Rozlištujeme 3 základní druhy zvětrávání:


Zde se jednoznačně setkáváme s chemickým zvětráváním. Chemické zvětrávání je proces, při kterém se mění minerální a chemické složení hornin. Intenzita těchto pochodů je závislá především na klimatických podmínkách, zejména na množství srážek a teplotě. Značný podíl na chemickém zvětrávání má voda, obsahující rozpuštěné organické i anorganické látky. Účinnost pochodů bývá zvyšována také předcházejícím fyzikálním navětráním dané horniny. Základní formy chemického zvětrávání představují chemické procesy: rozpouštění, hydrolýza, oxidace, hydratace a karbonatizace. Na chemickém zvětrávání mají svůj podíl také rostliny a živočichové. Z rostlin přispívají zejména lišejníky, mechy a vyšší rostliny svými kořeny. Velký význam mají také bakterie. Z živočichů mají větší význam vrtavé houby a mlži, kteří svými výměšky naleptávají pobřežní skály.

Zvětrávání hornin je neustále probíhající proces, který je značně závislý na klimatických poměrech oblasti, vlastnostech matečných hornin, tvaru georeliéfu a stavu rostlinného pokryvu povrchu.


Selektivní zvětrávání

Různá odolnost hornin vůči zvětrávání se projevuje tzv. selektivním zvětráváním, při kterém rychleji vyvětrávají z okolních měkčích hornin horniny více odolné. Např. vypreparované žíly magmatických žil, sopouchy, různé římsy odolných hornin uvnitř souboru sedimentů, pokličky, zemní pyramidy. Zvětrávací procesy podmiňují také pochody, které vedou ke vzniku půdotvorného substrátu. Produkty fyzikálního a chemického zvětrávání, které zůstávají ležet na místě, označujeme jako eluvia. Eluvia jsou typická tím, že postupně přecházejí do neporušené horniny v podloží.
 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Vysvětlete vlastními slovy, jak skalní hřib vznikl. Jakékoliv kopírování textu neuznám jako správnou odpověď - jde mi o to, abyste to pochopili.

2) Co se podle informační cedule vytvořilo pod vrcholem odvětráváním?

3) Odhadněte šířku "klobouku" skalního hřibu.

4) Úkol: Vytvořte fotografii sebe v místě výchozích souřadnic tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Infocedule v místě
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2015

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)