Skip to content

AGT 93: Prazska sopka Albrechtuv vrch EarthCache

Hidden : 07/15/2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Albrechtův vrch pražská sopka 93

Před 430 milióny let zde bylo dno silurského moře s činnými sopkami, které se rozprostíralo mezi Prahou a Plzní. Albrechtův vrch tvoří skupina skal sopečného původu nad ulicí K Sopce pod Malou Ohradou. Vítejte na Alkeho geo-earth-cache tour s číslem 93.

Albrechtův vrch, diabasový kopec a velmi členitá plocha. Ještě v 50. létech zde byla selská usedlost zmíněného Albrechta, který zde měl i ornou půdu na terasách v dolní partii. Jsou zde patrné zbytky základů usedlosti s ruderalizovanými plochami i ovocné stromy. Na svazích se vyskytují teplomilná rostlinná společenstva skalních stepí. Území v minulosti zarůstalo převážně světlomilnou trnkou a hrozil zánik těchto společenstev. Nyní jsou křoviny pravidelně redukovány tak, aby byl zajištěn prostor pro rozvoj těchto společenstev. Lokalita velmi trpí intenzivním sešlapem a provozem horských kol. Řada neukázněných návštěvníků zde zanechává pravidelně velké množství odpadu a ničí značení přírodní rezervace.


Geologie

Albrechtův vrch je podobně jako nedaleké Hemrovy skály utvářen staršími vulkanickými horninami, které v siluru, asi před 430 mil. let vyvřely na mořské dno a vytvořily podmořskou sopku, jejíž vrchol dosahoval pravděpodobně až k hladině.

Vlastnímu vzniku sopky předcházelo vytvoření několik km dlouhé a jen několik m široké trhliny v mořském dně, kterým proudila žhavá láva ven ze zemského nitra a stykem s mořskou vodou se prudce ochlazovala.
 

 

Její výrony občas doprovázely erupce. Tak se na dně tehdejšího moře vytvořil hřeben nad mořské dno a díky erupcím se vulkanické horniny dnes objevují i v okolních sedimentech.


Diabas

Diabas (také dolerit nebo mikrogabro) je bazická intruzivní magmatická hornina se středně zrnitou strukturou a tmavou barvou. Je ekvivalentem bazaltu až gabra se střednězrnnou až hrubozrnnou texturou.

Je tmavý díky obsahu amfibolu a biotitu. Důkazem toho, že některé kruhovité, či deskovité doleritové intruze jsou výchozí cesty magmatu, je kontaktní metamorfóza okolních hornin. Dolerit je často uzavřen cizorodým horninovým blokem jako je např. xenolit vynesený z větší hloubky. To je velmi důležité pro výzkum, protože se jedná o jinak nedostupné horniny ze spodní části kontinentální kůry.

Má chemické složení totožné s bazalty (a gabry), liší se však svojí mikroskopickou i makroskopickou texturou, která je střednězrnná, většinou ofitická (stejně velké krystaly plagioklasů a pyroxenů s výplní přibližně stejně velkých krystalů pyroxenu) až intersticiární (mezery mezi krystaly plagioklasů vyplněny vulkanickým sklem). Krystaly dosahují velikost od 0,5 do 5 mm. Idiomorfní nebo hypidiomorfní krystaly plagioklasů bývají často obklopeny pyroxeny. Hustota těchto hornin se pohybuje od 2,95 do 3,15 kg.dm³

Skládá se převážně z minerálů ze skupiny živců – bazických plagioklasů (62 %), hlavně anortitu až labradoritu a z monoklinických pyroxenů, hlavně augitu (20-29 %). Může též obsahovat olivín (3-12 %) nebo křemen (do 5 %). Jako akcesorie může být přítomen magnetit a ilmenit (do 2 %). V důsledku alterace někdy obsahuje hornblend, biotit, apatit, pyrhotin, chalkopyrit, serpentin, chlorit a kalcit. Podobně jako u bazaltů a gabrech je možno i v doleritech rozeznávat alkalické a tholeitické variety, které mohou být identifikovány podle přítomnosti pyroxenů s nízkým obsahem vápníku, nefelínu, analcimu, křemene a přítomnosti nebo absenci olivínů. Dalšími součástmi obsaženými v doleritech mohou být oxidy titanu a železa.
 

Výrostlice kalcitu


Používá se jako kvalitní kamenivo do konstrukcí silničních těles i jiných staveb. Tím, že minerální zrna vzájemně prorůstají, je vzniklá hornina vysoce odolná.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Proč právě zde vznikla sopka? Informaci naleznete v listingu.

2) Na informační ceduli u výchozích souřadnic zjistěte důvod, proč je toto území chráněno.

3) Prohlédněte si skalní výchoz (WP) a určete délku největší výrostlice kalcitu, který zde naleznete. Kalcit je spolu s dalšími minerály častým obsahem vyvřelých hornin.

4) Úkol: Vytvořte fotografie sebe v místě výchozích souřadnic a na stage tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat, nebo své GPS s čitelným nickem a tyto fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroje:

Web: Rozhlas.cz
Web: Wikipedie
Web: Geology.cz
Publikace: Geologické rozhledy

Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geology Academy

Jiné: Geologická mapa ČR AVČR rok vydání 2015

 

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT od Alke04

Additional Hints (No hints available.)