Skip to content

Geological Folds @ Kirkeporten EarthCache

Hidden : 06/29/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Under vår 23 dagers tur rundt Skandinavia besøkte vi mange flotte steder og utforsket fantastiske landskap - med denne EarthCachen vil vi gjerne gi noe tilbake til de mange utleggere og geocachere i denne regionen...GEOLOGIEN PÅ NORDKAPP

Sterkt foldede og deformerte bergarter karakteriserer store deler av Norge og vitner om kraftige krefter i den geologiske fortiden.
Ut fra perspektivet om hvordan jorden har utviklet seg over millioner av år, er Nordkapp et fascinerende sted å utforske. Regionen består av 300 millioner år gamle sandstein-bergarter, permanente tegn på vulkansk aktivitet som bryter gjennom berggrunnen, så vel som mange spor av isbreenes dannelse og bevegelser (regresjoner) for inntil 12.000 år siden.
Vulkanaktivitet for millioner av år siden resulterte i massive sprekker i berggrunnen da varm vulkansk lava ble presset opp til overflaten. Konsekvensen var dype arr og sprekker som var igjen i grunnfjellet hvor det var dannet elveleier/deltaer, som besto av mange småstein og steiner sammen med en svak struktur av naturlig sement.
Forekomst av denne typen kan oppfattes overalt i dette området, spesielt nært selve platået, men enda mer spektakulær her på KIRKEPORTEN.
Kystregionen rundt den berømte steinporten (Kirkeporten betyr inngang til kirka) er et imponerende vitnesbyrd om tusenvis av år med geologiske bergbevegelser. Detaljerte bevis på geologiske folder av denne grad med ulike intensiteter kan ikke observeres på noe annet sted i Nord-Norge. Synlige lagstrukturer som varierer fra individuelle folder til hele formasjoner i et området der steinporten selv står, midt i et imponerende landskap preget av stein og berg og et svakt underlag med høy erosjonsgrad.
Steinporten oppsto naturlig og ble "vasket" ut av fjellet gjennom tusenvis av år. Stedet pleide å være et sted for tilbedelse for lokalbefolkningen. Likevel er dette stedet ikke utviklet på kommersiell måte: Ingen gjerder, skilter eller noe annet begrenser opplevelsen, slik at den uberørte opplevelsen har blitt bevart frem til nå.
Kirkeporten er et populært sted for fotografering fordi det i god vær er muligheten til å se toppen av Nordkapp gjennom porten.

GEOLOGISKE FOLDER - EN DEFINISJON

Geologiske folder i form av enkeltfold eller hele folder er resultatet av permanent deformasjon av opprinnelig flate og flate overflater. De er forårsaket av utglidninger (skred) av sedimentert materiale eller bøyning av en eller flere lag under forskjellige forhold.
Årsaken kan være spenning, trykk og temperaturvariasjoner, men også mengden myke sedimenter i lagene av metamorfe bergarter eller strømningsstrukturer i noen stivnede bergarter kan være relevant. Resultatet kan variere mellom individuelle folder, som også kan være mikroskopiske, til hele fjellfolder eller omfattende folder av forskjellige størrelsesklasser.


Skyveforkastninger i en fjellkjede.
Utover fjellkjeden forblir den sedimentære bergarten bevart uforstyrret. Mot fjellkjeden foldes lagene og skyves sammen i skyvelag/napper. Jo lengre du kommer inn i kjeden, desto høyere er trykket på lagene under.

ÅRSAKER TIL FOLDING OG DANNELSE AV FJELLKJEDER

Foldinger vises i alle typer bergarter og på alle nivåer, både i mantelen og i jordskorpen. Årsakene kan være svært forskjellige.
Folding er sammenpressing av lagdelte bergarter slik at de danner parallelle rynker eller folder.
Når en del av jordskorpa presses sammen i forbindelse med at to tektoniske plater beveger seg mot hverandre, kan berggrunnen krølles sammen, altså foldes. Folden som dannes går opp og ned i en bue. Hver fold har to sider som på fagspråket kalles flanker eller foldeflanker.

Tverrsnitt av en antiklinal

Gjennomgripende folding skjer oftest i forbindelse med fjellkjededannelse, men kan også forekomme under andre forhold, f.eks. ved utglidninger (skred) i løse bergarter, rundt forkastninger og ved saltbevegelser i undergrunnen (saltdiapirisme). Folder kan dannes på alle dyp i jordskorpen og i den underliggende mantelen. Mange oljefelt dannes av hydrokarboner som er fanget i toppen av folder i undergrunnen.
Folding skjer når kompresjonskrefter utsetter bergartslagene for høye trykk og temperaturer, for eksempel i en kollisjonssone mellom to kontinentalplater. Når trykk og temperatur blir tilstrekkelig høye, blir bergartene plastiske, dvs. seigtflytende. Etter hvert som kontinentalplatene skyves mot hverandre, vil de plastiske bergartene i front av platene bøye seg og foldes for å få plass. Dette kalles duktil deformasjon. Toppen i foldingene kalles antiklinaler, og bunnen kalles synklinaler.

Skisse over folding - synklinal and antiklinal

Antiklinal er et geologisk uttrykk for en oppbøyd del av en foldet berggrunn. I de oppbøyde delene er de eldste lagene innerst.
Når en del av jordskorpa presses sammen i forbindelse med at to tektoniske plater beveger seg mot hverandre, kan berggrunnen krølles sammen, altså foldes. Folden som dannes går opp og ned i en bue. De folder som er opprettede kalles antiklinaler. De nedrettede delene kalles synklinaler.
På geologiske kart kan man ofte se antiklinaler som rekker av berglag som blir gradvis eldre mot midten av folden ettersom toppen av kjernen i folden fortrinnsvis har erodert til et dypere berglag i forhold til de lavereliggende sidene av folden. Laget heller bort fra senteret, eller «bølgetoppen» av folden.
Om en antiklinal stuper (skråner i forhold til jordoverflaten) vil overflatelaget danna V-er som peker i retningen av hellingen. På hver side av en antiklinal finner man ofte synklinaler, men foldingen kan stundom være slik at de kan være vanskelig å skille fra hverandre. Folder oppstår som regel under formendring av jordskorpa på grunn av kompresjon i forbindelse med fjelldanning.
Når plater driver fra hverandre, oppstår det strekkrefter. I slike soner kan plastiske bergarter strekkes ut og bli tynne. I andre situasjoner kan det oppstå vridninger som et resultat av platebevegelser.


Dannelse av fellestrukturer

Det er slik de store fjellkjedene blir dannet. Himalaya er et eksempel på dette i vår tid, og i geologisk tid; den Kaledonske fjellkjeden (som strekker seg fra vestlige deler av Europa i sør via Irland, Skottland, Skandinavia til Svalbard i nord, men det er i Norge den er best utviklet og bevart).
Så snart en fjellkjede er formet, begynner erosjonen av fjellene. Fjellene blir brutt ned til grus, sand og leire og transportert bort av elver. I dag er det kun rester av Den kaledonske fjellkjeden, den er erodert bort.
I selve kollisjonssonene oppstår det deformasjonsstrukturer som forkastninger og storskala folding.

FOLDENES ULIKE STØRRELSER OG FORMER
Foldenes størrelse er avhengig av sammentrykningens intensitet og lagtykkelsen; bølgelengden kan variere fra noen få millimeter til flere kilometer. Når foldene eroderes, vil de mest motstandsdyktige bergarter bli stående som kammer, mens de løsere bergarter danner fordypninger. Slike landskaper finnes bl.a. i Bærum og Asker.


Standard folder akseplan

Figuren viser noen begreper som brukes for å karakterisere folding.
Folder kan består av en oppbøyd del, antiklinal, og en nedbøyd del, synklinal. Foldeaksen er en tenkt linje som definerer maksimal krumning, og folder deles i to av et akseplan. Folder kan være symmetriske om akseplanet, eller asymmetriske. De kan videre være åpne, tette, eller isoklinale.
Isoklinale folder er så tettklemte at begge langsidene (sjenklene) er parallelle. Liggende folder har horisontale sjenkler. I slike tilfeller kan de lag som opprinnelig lå øverst, komme underst, og man får inversjon av den foldete lagpakken.

BESKRIVELSE OG FORSKELLIGHETER

Foldene er klassifisert etter deres størrelse, brede form, tetthet og dykking av aksialplanet.
Brettstyrken er definert av størrelsen på vinkelen mellom foldens flanker.
Svake folder har en vinkel mellom 180 ° og 120 °, åpne folder varierer fra 120 ° til 70 °, lukkede folder fra 70 ° til 30 °, og tette folder forekommer fra 30 ° til 0 °. Når flankene er tilnærmet lik parallelle, altså 0°, kalles disse for isoklinale folder (isoklinal betyr lik helning).
Ikke alle flankene er like på begge sider av foldeaksen. De med flanker av relativt like lengde kalles symmetrisk (disse speiler seg omakseplanet), og de med svært ulike lengder er asymmetriske folder (akseplanet står på skrå i folden). Når begge foldene bikker mot same retning kalles det en overbikket fold.

OPPINNELSE:
Gjødelsen av et land: Geologi Norge - Ivar B. Ramberg, Inge Bryhni, Arvid Nottvedt, Kristin Rangnes
Store norske leksikon
Deformasjon av bergarter – Kåre Kullerud, UIT (Geoforskning)
Wikipedia – The Free Encyclopedia

OPPGAVER

Fra parkeringsplassen er det en 20-minutters spasertur fra tettstedet Skarsvåg. Det går en smal, men lett tilgjengelig vei til Kirkeporten. Siden det er to stier som fører til klippene, kan fotturen også gjøres som en rundtur.
For å logge denne Earthcache må følgende oppgaver spørsmål besvares:

1.) Selv om de karakteristiske formasjonene er representert gjennom hele området, er de geologiske foldene nord for steinporten (koordinatene) de mest imponerende. Basert på informasjonen i teksten, hva tror du var årsaken til disse foldene på Kirkeporten?
2.) Når det gjelder foldene, hvordan vil du karakterisere størrelsen, lagene og symmetrien av foldene med dine egne ord?
3.) Sammenlign berget og foldene nord og sør for steinporten - hvilken forskjeller observerer du?

Et loggfoto av deg på eller innenfor Kirkeporten ville vært hyggelig, men selvfølgelig er det ikke et krav for å logge EarthCachen.

Du kan sende svarene til meg når du logger EarthCachen - jeg kontakter deg hvis noe er galt!

Tusen takk til Team Trolh for hjelp med lokal kunnskap og utarbeidelse av den norske beskrivelsen av EarthCachen!

Ha det gøy og nyt denne ekskursjonen i Nordlands fasinerende landskap -
schatzibobbers
You can view or download a detailed description of this Earthcache including the required task in English here.

As a cache owner, I assure you that this file is safe. It has not been reviewed by Groundspeak or a reviewer for harmful content. You are going to download this file at your own risk!


TASKS

From the parking lot there is a 20-minute walk from the village of Skarsvåg leading along a narrow but easy-accessible path to Kirkeporten. Since two paths leading to the cliffs, the hike can also be tackled as a circular round course.
To log this Earthcache the following tasks have to be fulfilled:

1.) Although the characteristic features are represented throughout the whole area the geological folds north of the rock gate (coordinates) are the most impressive ones. Based on the remarks mentioned above, what do you think was the cause of these wrinkles at Kirkeporten?
2.) Regarding to the features of the folds characterize the size, class, layers and symmetry of the folds in your own words.
3.) Comparing the rocks and folds at the shoreline north and south of the rock gate which difference can you recognize?

A commemorative photo of you at or inside Kirkeporten would be glad but of course is no log condition!


You can send the answers to me or my Account and apply as log permission – I’ll contact you if something is wrong!

Have fun and enjoy this excursion in the fascinating landscape of the Nord Cape region -
schatzibobbers

Eine ausführliche Beschreibung dieses Earthcaches inkl. Aufgabenstellung in deutscher Sprache kannst Du Dir hier ansehen bzw. herunterladen.

Als Cache-Besitzer versichere ich, dass diese Datei sicher ist. Sie wurde weder von Groundspeak noch von einem Reviewer auf schädlichen Inhalt überprüft. Du lädst diese Datei auf Dein eigenes Risiko herunter!


AUFGABEN


Vom Parkplatz am Rande des Dorfes Skarsvåg erreichen Sie Kirkeporten nach einem 20-minütigen Spaziergang auf einem schmalen, aber leicht zugänglichen Weg. Da zwei Wege zu den Klippen führen kann die Wanderung auch als Rundkurs angegangen werden.
Um diesen Earthcache zu loggen, müssen folgende Aufgaben erfüllt sein:

1.) Obwohl die charakteristischen Merkmale im gesamten Gebiet vertreten sind, sind die geologischen Falten nördlich des Felsentors (Koordinaten) am eindrucksvollsten. Was waren Ihrer Meinung nach die Ursachen für diese Falten bei Kirkeporten?
2.) In Bezug auf die oben erwähnten Merkmale, charakterisieren Sie die Falten vor Ort nach Größe, Klasse, Schichten und Symmetrie in Ihren eigenen Worten.
3.) Vergleichen Sie die Felsen und Falten an der Küste nördlich und südlich des Felsentores - welche Unterschiede können Sie erkennen?

Ein Erinnerungs-Foto von Dir am oder im Felsentor würde mich freuen, ist aber selbstverständlich keine Log-Bedingung!


Die entsprechenden Antworten könnt Ihr direkt an mich oder mein GC-Profil senden und gelten als Logberechtigung - sollte etwas nicht in Ordnung sein, werde ich mich melden!

Viel Spaß und Freude mit diesem Ausflug in der faszinierenden Landschaft der Nordkap-Region -
schatzibobbers


Additional Hints (No hints available.)