Skip to Content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Equinox & Dawn

A cache by madip Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Sunday, September 23, 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SK: Event sa začne v okamihu jesennej rovnodennosti 23.septembra ráno o 3:54 stredoeurópskeho letného času. Logbook bude k dispozícii do začiatku astronomického úsvitu, čo v Bratislave bude presne o hodinu neskoršie, o 4:54 SELČ.

EN: The event will start in the moment of autumnal equinox on 23rd September 2018 at 3:54 a.m. Central European Summer Time. The logbook will be available until the astronomical dawn, which, in Bratislava, will occur exactly one hour later, at 4:54 a.m. CEST.

SK:

Rovnodennosť je jeden z dvoch okamihov (alebo dní) za rok, keď existuje také miesto na rovníku, kde lúče Slnka dopadajú kolmo na zemský povrch. Rovina zemského rovníka vtedy prechádza stredom Slnka, takže ekliptika (priemet dráhy Zeme okolo Slnka na oblohu) pretína svetový rovník (čo je priemet zemského rovníka na oblohu). Ich priesečník sa volá bod rovnodennosti, teda rovnodennosť je presne ten okamih, keď obraz stredu Slnka prechádza bodom rovnodennosti.

Severná i južná pologuľa Zeme má vtedy presne polovicu svojej plochy osvetlenú Slnkom a polovicu v tieni. Preto približne vtedy sa dĺžka dňa najmenej líši od dĺžky noci. Z toho pochádza slovenský názov „rovnodennosť“ aj latinský  „aequinoctium“ a  anglický „equinox“, keďže po latinsky  „aequus“ znamená „rovnaký“ a „nox“ (genitív: „noctis“) znamená „noc“.

Jarná rovnodennosť (na severnej pologuli sa začína astronomická jar, ale na južnej jeseň) nastáva okolo 20.marca a jesenná (na južnej pologuli sa však začína jar) okolo 23.septembra. Presný okamih rovnodennosti je premenlivý. Spôsobuje to rozdiel medzi dobou otáčania Zeme okolo Slnka a 365-násobkom doby otáčania Zeme okolo vlastnej osi, a tiež priestupné roky.

V roku 2018 nastane septembrová rovnodennosť v nedeľu 23. septembra o 3. hodine a 54. minúte ráno stredoeurópskeho letného času. Presne vtedy sa na daných súradniciach začne náš event, venovaný rovnodennosti a úsvitu.

Úsvit je čas bezprostredne pred východom slnka, keď v atmosfére je rozptýlené nepriame slnečné svetlo. Astronomický úsvit sa začína vtedy, keď slnko je 18° pod obzorom. V tom čase miznú hviezdy na oblohe, od najmenej jasných po najjasnejšie. V odbornej literatúre sa vyskytujú ešte pojmy námorný úsvit (začína sa vtedy, keď slnko je 12° pod obzorom, obloha sa dá zreteľne rozlíšiť od mora či pevniny) a občiansky úsvit (odkedy slnko je 6° pod obzorom, možno už vykonávať niektoré činnosti bez umelého osvetlenia). Po západe slnka sa začína súmrak a pri tých istých polohách slnka pod obzorom končí postupne občiansky, námorný a astronomický súmrak.

Zatiaľ čo okamih rovnodennosti nezávisí od miesta na Zemi, čas úsvitu (a tiež súmraku) v daný deň sa mení v závislosti od zemepisnej dĺžky aj zemepisnej šírky miesta pozorovania. V Bratislave 23. septembra 2018 sa astronomický úsvit (náhodou) začne presne hodinu po jesennej rovnodennosti, to je o 4:54 SELČ a vtedy sa náš event skončí.

Súradnice eventu ukazujú na lavičku pri fontáne v Karlovej Vsi, blízko zastáviek „Molecova“ nočných autobusov N33 Hlavná stanica – Dlhé diely (príchod na Molecovu 3:46) a N34 Hlavná stanica – Dúbravka (príchod na Molecovu 3:41). V blízkosti sú aj možnosti parkovania auta.

Kto sa prihlási logom WA najneskôr týždeň (168 hodín) pred  začiatkom eventu a zúčastní sa na ňom, môže za 30 eurocentov dostať príležitostné drievko (SWG).

EN:

Equinox is one of the two moments (or days) in a year when the Sun is exactly overhead at a point on the equatorial line. It is when the imaginary plane of Earth's equator passes the centre of the Sun, so that the ecliptic (the orbit of Earth around Sun, projected on the celestial sphere) crosses the celestial equator (which is the projection of Earth's equator). Their intersection is called equinox point, and so equinox is the exact moment when the image of Sun's centre on the celestial sphere passes the equinox point.

In that moment, each hemisphere (Northern and Southern) of the Earth has exactly one half of its area sunlit and half in shadow. Therefore, around this moment the difference between the lengths of day and night is the smallest. The English word “equinox” and Latin “aequinoctium” originates from that fact, since in Latin “aequus” means “equal” and “nox” (genitive: “noctis”) means “night”.

The vernal equinox, when astronomical spring begins on the northern hemisphere (and autumn on the southern), occurs around 20th March and the autumnal equinox (with spring beginning on the southern hemisphere, however) around 23rd September. The exact moment of equinox varies. The variation is due to the difference between the duration of Earth's rotation around Sun and the 365 rotations of the Earth around its axis, as well as to the leap years.

In 2018, the September equinox occurs on 23rd September (Sunday) at 3:54 a.m. CEST. In that early moment, our event, devoted to Equinox and Dawn, will start at the given coordinates.

Dawn marks the beginning of twilight before sunrise. Twilight is recognized by the appearance of indirect sunlight in the atmosphere. The astronomical dawn is the moment when the Sun is 18° below the horizon in the morning, the fainter stars begin to disappear. In the literature, two other types of dawn are mentioned: nautical dawn (the Sun is 12° below the horizon, the sky can be clearly distinguished from sea or land) and civil dawn (the Sun is 6° below the horizon, there is enough light for some outdoor activities). After the sunset, twilight begins again, and the same positions of Sun below the horizon mark the civil, nautical and astronomical dusk.

While the moment of equinox does not depend od the place on Earth, the dawn (and dusk) on a given day varies depending on the longitude and latitude of the place of observation. In Bratislava on 23rd September 2018, the astronomical dawn will occur (by coincidence) exactly one hour after the moment of equinox, i.e. at 4:54 a.m. CEST and that is when our event will finish.

The coordinates of the event point to a bench at a fountain in Karlova Ves, near the stops “Molecova” of night buses going from the main railway station Bratislava hlavná stanica: N33 to Dlhé diely (arrives at Molecova at 3:46 a.m.) and N34 to Dúbravka (arrives at Molecova at 3:41 a.m.). There are places for parking a car nearby as well.

Those who log WA not later than one week (168 hours) before the start of the event and attend it will be offered a special Slovak Wood Geocoin (SWG), made for the occasion, for 0.30 €.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

39 Logged Visits

Write note 3     Archive 1     Will Attend 19     Attended 13     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Announcement 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 4 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.