Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

PNGS: Skrzyneczka zapada w sen zimowy z pierwszym opadem śniegu 😪

More
<

PNGS #18 Błędne Skały - Nie Patrz w Dół (UV)

A cache by PNGS Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/24/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Polski/Polish Angielski/English Czeski/Czech Niemiecki/GermanPL NIE PATRZ W DÓŁ!

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza miliony lat temu… to jedno z najpiękniejszych i najatrakcyjniejszych pasm górskich w Polsce, miejsce wyjątkowe ze względu na swoje ukształtowanie terenu, przepiękne formacje skalne, unikalne skalne miasta, labirynty oraz osobliwe formy zwane skalnymi grzybami. Wybitne walory przyrodnicze i krajobrazowe sprawiły, że od 1993 roku ustanowiono tu Park Narodowy Gór Stołowych.

Labirynt Błędnych Skał znajduje się na północno-zachodniej krawędzi Skalniaka. Obejmuje on swoim zasięgiem zespół osobliwych form skalnych o wysokości 6 - 11 m, wytworzonymi wskutek wietrzenia piaskowca. Błędne Skały to labirynt szczelin i zaułków, niekiedy niezwykle wąskich, oddzielających bloki skalne kilkunastometrowej wysokości. Wiele skał ma własne nazwy np.: "Skalne Siodło", "Kurza Stopka", "Labirynt", "Tunel", "Wielka Sala". Jedyny taras widokowy na trasie to Skalne Czasze. Widoczny stąd jest m.in. Szczeliniec Wielki i Mały, miejscowość Machov, a przy dobrej widoczności zobaczyć możemy także Karkonosze! Trudne warunki, które zazwyczaj tu panują powodują, że większość świerków ma połamane korony, a pozostałe gatunki drzew, takie jak sosna i brzoza przyjmują fantazyjnie powyginane kształty. To miejsce unikalne – zwiedzaj, ciesz się górami, zbieraj kesze; ale nie niszcz, nie śmieć - zachowajmy to piękno dla następnych pokoleń.


Zapraszamy Cię w miejsce, które pęka w szwach za dnia od natłoku ludzi chcących zwiedzić Błędne Skały. Jednak nocą nie ma piękniejszego stanowiska do podziwiania okolicznych wiosek z punktu widokowego, a jeżeli spojrzymy w górę to.....! Właśnie nie patrzenie w dół uniemożliwia rozwiązanie naszej zagadki! Odpalcie swoje latarki UV i do dzieła! Po zachodzie słońca, przy bezchmurnym niebie poczujesz się maleńką cząstką Drogi Mlecznej, przeniesiesz w odległe galaktyki oraz w świat mitów i legend na nieboskłonie ukrytych. Jak dostać się na Błędne Skały nocą? Zalecamy zaparkować swój samochód na parkingu YMCA, następnie udać się na szczyt niebieskim lub zielonym szlakiem. Powyższe szlaki są również geościeżkami, które warto odwiedzić. Zalecamy wejść niezwykle urokliwym niebieskim szlakiem, a zejść zielonym. Jeżeli podróżujesz rowerem możesz wjechać drogą asfaltową na sam szczyt. Uwaga: Jeżeli chcesz wjechać ostatnim wjazdem samochodem zapytaj się obsługi, o której zamykany jest dolny wjazd. Ze względów bezpieczeństwa brama jest zamykana na noc. Pozostawienie samochodu po godzinie ostatniego zjazdu będzie skutkowało pozostawieniem samochodu do rana na parkingu górnym co jest niezgodne z regulaminem. Dlatego sugerujemy wejście piesze przed zmrokiem lub wjazd rowerem.

Na górze istnieje możliwość skorzystania z infrastruktury dla turystów. Przygotowany dla użytku turystów jest grill oraz miejsce na ognisko. Jedynym warunkiem korzystania z tych punktów jest pozostawienie po sobie porządku. Jeżeli chcielibyście skorzystać z możliwości rozpalenia ogniska to zalecamy pobrać przygotowane drewno przy żółtym budynku. Pamiętaj, żeby zgasić ogień, który rozpaliłeś! Nie sprawiaj niebezpieczeństwa pozostawiając rozpalone ognisko bez kontroli!

Zapraszamy do zabawy. Uzbrojony w latarkę UV udaj się we wskazane w waypointach miejsca. Ilość liter w łacińskich nazwach to Twoje dane, które wystarczy podstawić do wzoru:


N 50 28.(F)(A-3)(E)

E 016 17.(C-2)(B-1)(D-E)O keszu: Kesz znajduje się przy szlaku trasy turystycznej! NIE ma możliwości dotarcia do kesza w sposób inny niż ścieżką turystyczną. W keszu są przeróżne gadżety możesz wybrać coś dla siebie - dorzuć coś od siebie - ktoś następny też chciałby znaleźć coś fajnego!!!

Działaj rozważnie, by przy podejmowaniu nie narażać się na niebezpieczeństwo - NIE ma konieczności wchodzenia na skały ani wspinania się na cokolwiek! Bacz na przechodniów aby nie "spalić" lokalizacji kesza. Na zakończenie odłóż go, proszę, dokładnie w to samo miejsce. „Niewidzialność” na najwyższym poziomie!

Na obszarze Parku Narodowego ochronie podlega całość przyrody, swoiste cechy krajobrazu oraz obiekty dziedzictwa narodowego. Zadaniem Parku Narodowego jest nie tylko ochrona tego szczególnego krajobrazu, ale również udostępnianie go dla zwiedzających. Pamiętaj jednak o pewnych zasadach:

 • Poruszanie się szlakiem turystycznym jest najbezpieczniejsze dla Ciebie i dla przyrody… nie wychodź poza szlak. Ze szlaku są najpiękniejsze widoki.
 • Nabierz w płuca świeżego, górskiego powietrza, nie pal papierosów.
 • Skały wokół Ciebie nie są dobrym materiałem do wspinania, odpuść sobie wchodzenie na nie. Tam nie ma keszy.
 • Kamienie i minerały leżą tu miliony lat… zostaw je dla następnych pokoleń. Nie zbieraj i nie wydobywaj skał i minerałów.
 • Jeśli keszujesz razem z psem, twój przyjaciel będzie bezpieczniejszy na smyczy.

 • Przyroda żyje w symbiozie - nie niszcz i nie zbieraj roślin, owoców ani runa leśnego.
 • Zwierzęta żyją tu na wolności, to ich dom. Uszanuj ich spokój, nie płosz, nie chwytaj, nie dokarmiaj zwierząt.
 • Ciesz się ciszą i odgłosami natury - zachowuj się cicho, nie krzycz, nie śpiewaj, nie używaj odbiorników radiowych. Pozwól innym radować się naszymi górami, nie zakłócaj spokoju pozostałych osób.
 • Co przyniosłeś – zabierz ze sobą. Śmieci zabieraj ze sobą i pozostaw w wyznaczonych miejscach przy schronisku lub wejściach na szlak.


GB DO NOT LOOK DOWN!

Góry Stołowe (the Table Mountains) - a land born of the sea, millions of years ago... is one of the most beautiful and attractive mountain ranges in Poland, a unique place due to its terrain, beautiful rock formations, unique “rock cities”, labyrinths and peculiar forms called rock fungi. Outstanding natural and landscape values are reasons that the National Park of the Table Mountains has been established here in 1993.

Labirynt Błędnych Skał - The Maze of Errant Rocks is located on the north-western edge of Skalniak. It covers a complex of peculiar rock formations with a height of 6 - 11 m, created as a result of weathering sandstone. Errant Rocks is a maze of crevices and alleys, sometimes extremely narrow, separating rock blocks of several meters in height. Many rocks have their own names, for example: “ The Rock Saddle”, “The Hen’s Leg”, “The Tunnel” and “The Grand Hall”. The only observation deck on the route is “The Rock Skuls”. The Szczeliniec Wielki and Mały, city of Machov, and in good visibility, The Karkonosze mountains can be seen from here. Difficult weather conditions, which usually prevail here, cause that the majority of spruces have broken crowns, and other tree species, such as pine and birch, take fanciful, bent shapes. This is a unique place - visit, enjoy the mountains, collect caches; but do not destroy, do not litter - let's preserve this beauty for the next generations.


We would like to invite to a place which by day is full of tourists, but by night... There is virtually no better place to admire the lights of towns and cities down in the distance. But if you want to solve this puzzle – don’t look down! Grab your UV flashlight and let’s get started! After sunset you will feel like a tiny spark of light in the Milky Way, travelling through the world of myths and legends hidden in the plain view in the sky above your head... At night the road to the top is closed. You will have to leave your car at the designated parking place at the “Parking YMCA” waypoint. From there on we recommend the route along the green or blue tourist trail, or you can use the road on foot or by bike (safety first!). Important! If you want to go by car in the evening, please check the last entry and exit times! For safety reasons the gates are closed at night and you might get stuck behind them till morning! At the top of the trail you will find a parking lot with tourist infrastructure, such as places for barbecue and campfire (you can find some fire wood next to the yellow building). Feel free to use it, but please, keep the place tidy! Practice CITO!

So, let’s get started! Grab your UV light and check the waypoints. The number of letters in the Latin names of discovered objects is the data you need to put in the formula. Good luck, have fun, and remember – don’t look down!

N 50 28.(F)(A-3)(E)


E 016 17.(C-2)(B-1)(D-E)


About the cache: The cache is hidden along the tourist trail! It is NOT possible to reach this cache from a different direction but from the trail. There are a selection of various gadgets, You can choose something for yourself - add something from yourself - next cacher would like to find something cool, too !!!

Act carefully so that you take no risks. You do not have to go on rocks or climb anything! Take care of passers-by so as not to disclose the cache location to Mugglers. Finally, put it back, in exactly the same place, please. "Invisibility" at the highest level!

The all of nature, specific landscape features and national heritage objects are protected in the area of the National Park. The task of the National Park is not only to protect this particular landscape, but also to make it available for visitors. However, you neet to remember about certain rules:

 • Walking on the tourist trail is the safest for you and for nature... do not go beyond the trail. The trail has the most beautiful views. Do not take shortcuts.
 • Inhale the fresh mountain air, do not smoke.
 • The rocks around you are not good climbing material, let go of them. There is no cache there.
 • Stones and minerals lie here for millions of years ... leave them for the next generations. Do not collect and mine rocks and minerals.
 • If you're are here with your dog, your friend will be safer on a leash.

 • Nature lives in symbiosis - do not destroy and do not collect plants, fruit or undergrowth.
 • Animals live here in the wild, it's their home. Respect their calmness, do not frigten them, do not seize the animals, do not feed them.
 • Enjoy the silence and the sounds of the nature - keep quiet, do not shout, do not sing, do not use radio receivers, do not play music. Let others enjoy the mountains, do not disturb the rest of the people.
 • Whatever you brought – take it with you. Take away rubbish with you and leave in designated places near the shelter or entrances to the trail.

CZ NEDÍVEJTE SE DOLŮ!

Stolowe Hory - země, která se narodila z moře před miliony let ... je jedním z nejkrásnějších a nejatraktivnějších pohoří v Polsku, jedinečné místo díky terénu, nádherné skalní útvary, unikátní skalní města, labyrinty a zvláštní formy nazvané Skalni Houby. Vynikající přírodní a krajinné hodnoty způsobily, že od roku 1993 zde vznikl Národní Park Stolovych Hor.

Bludné skály je přesně chráněné území, které se má rozlohu 22 hektarů. Zde se nacházejí zvláštní skalní skupiny, které dosahují výšky 6-11m a vznikly v důsledku zvětrávání kvádrového pískovce. Bludné skály je labyrint rozevřených štěrbin a slepých uliček, někdy neobyčejně úzkých, oddělujících skalní bloky o několika metrové výšce. Většina skal má vlastní názvy např. "Skalní sedlo", "Kuřecí patka" , "Bludiště", "Tunel", "Velký sál". Na území Bludných skal nachází se vyhlídka, na platformě, která se jmenuje "Skalní lebky". Je odtud viditelná Malá a Velká Hejšovina, Broumovská vrchovina, obec Machov, a když je dobrá viditelnost můžeme obdivovat Krkonoše. Obtížné podmínky, které zde obvykle převládají, způsobují, že většina smreků má zlomené koruny a jiné druhy stromů, jako je borovice a bříza, mají fantazijní, ohnuté tvary. Jedná se o jedinečné místo - návštěvujte, užívájte hory, sběrajte cache; ale nezničte, nehazujte odpadky - zachovejte tuto krásu pro příští generace.


Chtěli bychom vás pozvat na místo, které je každý den plné turistů, ale v noci ... Prakticky není lepší místo pokochat se vyhledem na světla měst a městicek dolů v dálce. Ale pokud chcete tuto Mysterku vyřešit - nedívejte se dolů! Uchopte svou UV baterku a začněte! Po západu slunce se budete cítit jako malá jiskra světla v Mléčné dráze, procházíci světem mýtů a legend skrytých před vašima očima na obloze nad vaší hlavou ... Nezapomeňte - v noci je cesta k vrcholu uzavřena. Budete muset zaparkovat auto na určeném parkovišti na Waypointu "Parking YMCA". Odtud doporučujeme trasu podél zelené nebo modré turistické stezky, nebo můžete využít silnici pěšky nebo na kole (budte opatrny!). Pozor! Chcete-li jet autem večer, zkontrolujte prosím poslední vstupní a výstupní časy! Z bezpečnostních důvodů jsou brány v noci uzavřeny a můžete za nimi uvíznout až do rána!

Takže začněme! Uchopte UV baterku a zkontrolujte Waypointy. Počet písmen v latinských názvech objevených objektů je údaj, který je třeba dát do vzorce. Hodně štěstí, bavte se a pamatujte – nedívejte se dolů!

N 50 28.(F)(A-3)(E)


E 016 17.(C-2)(B-1)(D-E)


O kešce: Keš se nachází vedle turistické stezky. Tuto keš NENÍ možné dosáhnout jiným způsobem než turistická trasa. Nemusíte se starat o místní pracovníky, - přesně vědí, co hledáte! Krabice obsahuje logbook a razítko, které NENÍ pro výměnu; kromě toho různé gadgety a informace o parku. Můžete si vybrat něco pro sebe - přidat něco od sebe - někdo další by taky chtěl něco najít!

Buďte opatrní, abyste pri odlovu nemuseli vylézt na kameny nebo lézt na cokoliv! Počínajte si nenápadně, abychom nebudili zbytečnou pozornost. Dávejte pozor na to, aby se keš vyhýbala zmudlování. Nakonec prosim, vracejte schranku a maskování na puvodni misto. Při odlovu je nutná maximalni opatrnost!

V oblasti Národního Parku celá příroda, specifické krajinné prvky a objekty národního dědictví jsou chráněny. Úkolem Národního parku je nejen chránit tuto krajinu, ale také ji zpřístupnit návštěvníkům. Nezapomeňte však na některé pravidla:

 • Cestování po turistické stezce je nejbezpečnější pro vás a pro přírodu ... Nenechávejte označenou stezku. Z turisticke cesty jsou nejkrásnější pohledy.
 • Dejte si čerstvý horský vzduch, nekuřte.
 • Skály kolem vás nejsou dobrým místem k lezení, nechodíte na ně. Není zde žádná keška
 • Kameny a minerály leží zde milióny let ... nechávají je pro příští generace. Nesbírejte skály a minerály.
 • Pokud jdete se svým psem, váš přítel bude bezpečnější na vodítku.

 • Příroda žije v symbióze - nezničte a nesbírajte rostliny, ovoce ani podrost.
 • Zvířata žijí tady ve volné přírodě, je to jejich domov. Respektujte jejich klid, nebojte se, nezachycujte zvířata a ne krmte.
 • Užijte si ticho a zvuky přírody - udržujte klid, neříkejte, nepějte, nepoužívejte rádiové přijímače. Nechte ostatní užívat naše hory, nerušíte klid ostatních turistů.
 • Co jste přinesli - vezměte si s sebou. Odveďte s sebou odpadky a nechte na určených místech v blízkosti turisticke chaty nebo vjezdu do stezky.

DE SIEH NICHT NACH UNTEN!

Die Góry Stołowe (= „Tafelberge”, dt. Heuscheuergebirge) – vor Millionen von Jahren vom Meer geformt, gehören sie zu den schönsten und attraktivsten Gebirgszügen Polens. Sie besitzen eine Vielzahl einzigartiger Felsformationen, Felsenstädte, Labyrinthe und Pilzfelsen. Kein Wunder also, dass sie seit 1993 als Nationalpark (poln. Park Narodowy Gór Stołowych) unter besonderem Schutz stehen.

Das Maze of Errant Rocks (Wilde Löcher) befindet sich am nordwestlichen Rand von Skalniak. Es umfasst das Angebot Band eigentümlichen Felsformationen mit einer Höhe von 6 bis 11 m, die durch Sandstein Verwitterung. Errant Rocks ist ein Labyrinth von Spalten und Gassen, manchmal extrem eng, die Felsblöcke von mehreren Metern Höhe trennen. Viele Felsen haben ihre eigenen Namen, zum Beispiel: “Rocksattel”, “Tunnel” und ” Große Halle”. Die einzige Aussichtsplattform auf der Route ist ” Rock Bowls.” Es ist von hier aus sichtbar Großeund Kleine Heuscheuer , Machov, und bei guter Sicht können wir auch das Riesengebirge sehen! Schwierige Bedingungen, die hier vorherrschen, führen dazu, dass die meisten Fichten gebrochene Kronen haben und andere Baumarten wie Kiefer und Birke phantasievolle, gebogene Formen annehmen. Besucht diesen einzigartigen Ort, freut Euch an den Bergen, sammelt dabei ein paar Caches; hinterlasst aber bitte nichts zerstört oder vermüllt – bewahren wir das Schöne für kommende Generationen.


Wir möchten Euch an einen Ort mitnehmen, der tagsüber vor Besuchern aus allen Nähten platzt. In der Nacht allerdings gibt es keinen bessern Platz, die Umgebung zu bewundern als diesen, und wenn Ihr nach oben seht, dann...! Ähem, gar nicht nach unten zu sehen, wäre allerdings zum Lösen unseres Rätsels nicht besonders hilfreich. Also: UV-Lampen einschalten und an die Arbeit! Nach Sonnenuntergang fühlt man sich bei wolkenlosem Himmel wie ein kleines Teilchen in der Milchstraße und taucht ein in ferne Galaxien und in eine Welt am Firmament verborgener Mythen und Legenden. Wie kommt man nachts zu den Błędne Skały? Am besten lässt man das Auto auf dem YMCA-Parkplatz stehen und geht anschließend den blauen oder grünen Wanderweg, wobei wir der Aufstieg über den attraktiveren blauen und den Abstieg über den grünen Weg empfehlen. Wenn Ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid, könnt Ihr die Asphaltstraße nach oben benutzen. Achtung: Wenn Ihr spät mit dem Auto kommt, erkundigt Euch beim Personal, wie lange das untere Tor zur Ausfahrt geöffnet ist. Aus Sicherheitsgründen wird dieses Tor nachts geschlossen. Verpasst Ihr die Ausfahrt, muss das Auto bis zum nächsten Morgen auf dem oberen Parkplatz bleiben, was allerdings gegen die Regeln des Parks verstößt. Deswegen empfehlen wir, den Cache zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzugehen.

Oben angekommen, steht Euch die touristische Infrastruktur zur Verfügung. Es gibt hier einen Grill und einen Platz für ein Lagerfeuer. Selbstverständlich sollen diese Einrichtungen in ordentlichem Zustand hinterlassen werden. Solltet Ihr ein Lagerfeuer anzünden, nehmt bitte vom dafür vorgesehenen Holz beim gelben Gebäude. Denkt bitte daran, das Feuer zu löschen! Lasst das Lagerfeuer nie ohne Aufsicht!


N 50 28.(F)(A-3)(E)


E 016 17.(C-2)(B-1)(D-E)


Der Cache liegt an der touristischen Route! Es ist NICHT möglich, diesen Cache anders als den Touristenpfad zu erreichen. Ihr könnt gerne etwas mitnehmen - und etwas dalassen - die nächsten Besucher möchten schließlich auch etwas interessantes finden!!!

Handelt verantwortlich und begebt Euch nicht in Gefahr – es besteht KEIN Anlass, auf Felsen oder sonstiges zu klettern! Achtet bitte darauf, das Versteck nicht zu verraten und legt den Cache bitte genau wieder so zurück, wie Ihr ihn gefunden habt. „Stealth Mode“ wird vorausgesetzt!

Auf dem Gebiet des Nationalparks sind Natur, Landschaft und Objekte nationalen Erbes in ihrer Gesamtheit geschützt. Zu den Aufgaben des Nationalparks gehört dem Schutz der Landschaft auch deren Bereitstellung für Besucher. Beachtet dabei bitte einige Regeln:

 • Das Wandern auf markierten Wegen ist am besten für Euch und die Natur... verlasst sie deshalb nicht. Vom Weg aus hat man die schönsten Ausblicke.
 • Atmet die frische Bergluft ein, raucht nicht.
 • Die Felsen ringsum sind kein geeigneter Platz zum Klettern. Verzichtet also darauf, Caches findet Ihr dort keine.
 • Steine und Mineralien liegen hier seit Jahrmillionen... nehmt sie bitte nicht mit, sondern lasst sie für die kommenden Generationen liegen.
 • Cachen mit Hund? Klar, aber am besten an der Leine.

 • Die Natur lebt in Symbiose – zerstört / pflückt keine Pflanzen, Früchte oder Bodendecker.
 • Die Tiere leben hier in Freiheit, in ihrem Zuhause. Lasst ihnen Ihre Ruhe, scheucht sie nicht auf, fangt und füttert sie nicht.
 • Genießt die Ruhe und die Stimmen der Natur – verhaltet Euch ruhig, schreit oder singt nicht und benutzt keine Radios oder ähnliches. Respektiert auch die Ruhe der anderen Besucher.
 • Nehmt mit, was Ihr mitgebracht habt. Werft Euren Müll in die dafür vorgesehenen Behälter an der Schutzhütte oder am Beginn des Wanderwegs.

Additional Hints (Decrypt)

Zbmr htnfvp cybanpl ynf - PRQS grm fvr cemlqn. Qmvrxhwrzl mybqmvrwbjv mn xenqmvrm yngnexv/ Va pnfr bs sver - PRQS zvtug or hfrshy / Zhžr hunfvg yrfaí cbžáe - PRQS / Re yöfpug qra oeraaraqra Jnyq - PRQS

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.