Skip to Content

<

Story of Warsaw #111: 1973 – 1975

A cache by mikiapole3 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/13/2018
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Story of Warsaw – explore the history of Warsaw with the amazing series of caches – from the darkest times to the present day! Stay calm, have fun and collect the puzzles to find the final Bonus Letterbox!

#109 << #110 << #111 >> #112 >> #113

POL – Zadanie jest proste! Przeczytaj krótki tekst historyczny, a następnie odpowiedz na pięć pytań. Trzy odpowiedzi znajdziesz z łatwością w opowieści, czwartej odpowiedzi do obiektu z tekstu będziesz musiał poszukać samodzielnie, a piąte pytanie dotyczyć będzie zadania z załączonym do całości zestawem map.

Pierwsza połowa lat 70. XX wieku wręcz kipiała propagandą sukcesu Polski Ludowej. Budowano bloki, drogi, fabryki i fermy drobiu, jednak kosztem wciąż rosnącego zadłużenia zagranicznego. W Warszawie największe były inwestycje w infrastrukturę – 22 lipca 1974 roku brygadzista Pawłowski złożył na ręce Edwarda Gierka meldunek o wykonaniu wszystkich prac na Trasie Łazienkowskiej. Miejska droga szybkiego ruchu ze Śródmieścia na Grochów miała 11 kilometrów długości, w tym 840 metrów wiaduktów i 420 metrów mostu nad Wisłą, w dodatku łączyła się skomplikowanymi węzłami z drugą oddaną tego samego dnia arterią – Wisłostradą. W ramach prac zmodernizowano też śródmiejski Park Agrykola. Natomiast 5 grudnia 1975 roku otwarto Dworzec Centralny – ogromny wielopoziomowy dworzec kolejowy powstał w zaledwie trzy lata, choć wyposażony w najnowsze zachodnie rozwiązania techniczne, w tym pierwsze w kraju drzwi automatyczne, był niestety pełny różnych fuszerek. Zupełnie przypadkiem kilka godzin po otwarciu powyższych obiektów odwiedzał je przebywający akurat w Polsce przywódca ZSRR Leonid Breżniew. Nie mniejsze znaczenie propagandowe miało także osiągnięcie stanu surowego Zamku Królewskiego, gdzie 19 lipca 1974 roku o 11:15 ponownie uruchomiono zegar na Wieży Zygmuntowskiej, a doświadczenia z placu budowy pozwoliły na rozpoczęcie odbudowy kolejnej warszawskiej rezydencji – Zamku Ujazdowskiego. W tym samym okresie przez miasto przeszła fala tajemniczym pożarów – Dom Słowa Polskiego (1973), Centralny Dom Towarowy (1975) i Most Łazienkowski (1975) z różnych powodów stanęły w płomieniach, jednak na wszelkie informacje o przyczynach i skutkach nałożono zapisy cenzorskie. Gotowe były kolejne osiedla mieszkalne – „Piaski” (1973), nowatorski „Przyczółek Grochowski” (1974) czy ogromne „Bródno” (1975) – ale decydentów angażowały również dwa inne znaczące wydarzenia. W grudniu 1974 roku przy ul. Marsylskiej na Stegnach oddano do użytku milionowe mieszkanie spółdzielcze w Polsce Ludowej, a w październiku 1975 roku przy ul. Wiolinowej postawiono pierwszą płytę bloku ogromnego osiedla Ursynów-Natolin, które w założeniu miało sięgać od Służewa aż do Lasu Kabackiego. Ponadto otwarto Wojskowy Szpital Kliniczny przy ul. Szaserów (1973), Komunalny Cmentarz Północny na Wólce Węglowej (1973) oraz Ogród Botaniczny PAN w Powsinie (1974), w gruntownie wyremontowanym pałacyku Janaszów-Czackich przy ul. Zielnej (1973) znalazła się Dyrekcja Państwowego Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków, a w zabudowaniach dawnej rzeźni na ul. Solec otwarto Muzeum Azji i Pacyfiku (1973). Na Cmentarzu Powstańców Warszawy odsłonięto pomnik Polegli-Niepokonani (1973), dzieło Gustawa Zemły, upamiętniające ofiary powstania warszawskiego, zaś kościół św. Piotra i Pawła przy ul. Nowogrodzkiej zwieńczono masywną kopułą (1975). Zlikwidowano też ostatnie trolejbusy (1973) i zakończono budowę dwóch pierwszych współczesnych wieżowców – Hotelu Forum przy ul. Marszałkowskiej (1974) oraz Intraco przy ul. Stawki (1975).

A] Choć to 22 lipca tradycyjnie otwierano wszystkie najważniejsze inwestycje w Warszawie, to jedna z nich gotowa była nie na narodowe święto, lecz na przyjazd przywódcy zaprzyjaźnionego mocarstwa. O której budowli jest mowa? >>
>> 1 = o Trasie Łazienkowskiej | 4 = o Dworcu Centralnym | 8 = o Osiedlu Bródno

B] Godzina uruchomienia zegara na Wieży Zygmuntowskiej Zamku Królewskiego nie była przypadkowa – prawie 35 lat wcześniej, 17 września 1939 roku, dokładnie o tej samej godzinie, po masowym hitlerowskim bombardowaniu miasta zatrzymały się wskazówki zamkowego zegara. O której godzinie uruchomiono zegar? >>
>> 0 = o 11:15 | 3 = o 12:45 | 7 = o 17:00

C] Jednym z ciekawszych osiedli okresu PRL był Przyczółek Grochowski, zaprojektowany przez Oskara i Zofię Hansenów. Chcieli oni przetestować w tym miejscu rozwiązania opracowywanego przez siebie tzw. Linearnego Systemu Ciągłego, wręcz utopijnego ogólnokrajowego zespołu osiedli mieszkalnych, usytuowanych wzdłuż biegnących z północny na południe drogowo-kolejowych arterii, które łączyłyby ze sobą najważniejsze elementy struktury państwowej, jednocześnie pozostawiając wszelkie najpotrzebniejsze elementy życia codziennego w skali lokalnej. W którym roku zakończono budowę osiedla Przyczółek Grochowski? >>
>> 0 = w 1973 roku | 2 = w 1974 roku | 6 = w 1975 roku

D] Ostatnią zlikwidowaną kolejką dojazdową, poza Warszawską Koleją Dojazdową (WKD), była kolejka marecka (#075), która aż do ostatnich dni kursowała na pełnej trasie z Dworca Wileńskiego przez Marki do Radzymina. W którym roku kolej marecka została zlikwidowana? >>
>> 4 = w 1973 roku | 5 = w 1974 roku | 7 = w 1975 roku

E] W 1975 roku nakładem wydawnictwa "Sport i Turystyka" wydany został plan miasta z informatorem "Wszystko o Warszawie", który był pierwszym nowoczesnym planem Warszawy. Atlas zawierał w sobie nie tylko szczegółowe informacje o obiektach miejskich z adresami i numerami telefonów, ale na planie zaznaczone zostały niespotykane dotychczas szczegóły, takie jak przystanki autobusowe i tramwajowe, stacje obsługi pojazdów, skrzynki pocztowe, automaty telefoniczne czy nawet miejsca pamięci! Poniżej zaprezentowane są cztery wycinki ze opisanego planu, jednak tylko na jednym z nich znajdują się aż dwa obiekty opisane w tej skrytce "Story of Warsaw". Wskaż ten wycinek i dopasuj cyfrę do zadania.

!] Wykaz obiektów, które uzyskały tytuł "Mister Warszawy" w latach 1973-1975:
1973 – budynek Węgierskiej Ekspozytury Handlowej przy ul. Szwoleżerów 10
1974 – zespół osiedla "Szwoleżerów" w rejonie ul. Dragonów
1975 – budynek Dworca Centralnego w Alejach Jerozolimskich 54

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi:
N 52°13.(D)(B)(A)
E 021°08.(E)(C)(A)

Jeśli masz wątpliwości co do swojego wyniku, wyślij do mnie wiadomość przez wewnętrzny czat i podaj, jaki wyszedł Ci wynik, sprawdzę, czy wszystko dobrze zrobiłeś! Jeżeli w pojemniku cokolwiek wymaga naprawy, daj znać za pomocą wpisu "Wymaga przeglądu" / "Zgłoś problem", wtedy na pewno wykonam serwis!

W pojemniku finałowym, oprócz logbooka, znajdziesz również wskazówkę, która nakieruje Cię na Wielki Pojemnik Finałowy! Ale znajdziesz go dopiero wtedy, gdy poznasz całą historię Warszawy! POWODZENIA!ENG – The task is simple! Read a brief historical text, and then answer five questions. Three of them respond to the text you have read, for the fourth answer you will need to look by yourself, and the final fifth answer will respond to the set of maps attached to the text.

The first half of the 1970s was full of propaganda success of the People's Republic of Poland. Houses, blocks, roads, factories and even poultry farms were built, but at the expense of increasing foreign debt. In Warsaw the infrastructre investments were the largest – on 22 July 1974 Brigadier Pawłowski submitted to Edwark Gierek a report on finishing all the works along the Łazienkowska Road. The city's express road from Śródmieście to Grochów was 11 km long, including 840 metres of viaducts and 420 metres of bridge over the Vistula river, in addition, it was connected by complicated junctions with another express road opened on the same day – so called "Wisłostrada" ("Wisła Road"). As part of the works, the downtown Agrykola Park was also modernized. On 5 December 1975 the Central Railway Station ("Dworzec Centralny") was opened, a huge multistorey railway station was built in just three years. Although it was equipped with the latest western technical solutions, including the first automatic door in Poland, unfortunately it was full of various defects. Quite by accident, a few hours after the opening of all the object above, Leonid Brezhnev, the leader of the USSR, was visiting them during his stay in Poland. No less of propaganda significance was the achievement of the shell of the Royal Castle, where on 19 July 1974 at 11.15am the clock on the Zygmuntowska Tower was restarted, and the experience from the construction site allowed to start the reconstruction of another Warsaw residence – Ujazdowski Castle. In the same time there was a wave of mysteriuos fires across the city – the objects like the Printing-House of Polish Word (1973), the Central Department Store (1975) and the Łazienkowski Bridge (1975) went up in flames for various reasons, but all information about causes and effects were blocked by the censors. Another housing estates were ready, including "Piaski" (1973), the innovative "Przyczółek Grochowski" (1974) and the huge "Bródno" (1975), but the decision-makers were engaged in two other significant events. In December 1974 the millionth cooperative flat was constructed at Marsylska St. in Stegny, while in October 1975 the first slab of the huge Ursynów-Natolin estate was erected at Wiolinowa Street, which was planned to stretch out from Służew to Kabacki Forest. In addition, the Military Hospital was opened at Szaserów St. (1973), as well as the Municipal Northern Cemetery at Wólka Węglowa (1973) or the Botanical Garden of the Polish Academy of Sciences in Powsin (1974). In the thoroughly renovated Janaszów-Czackich Palace at Zielna St. (1973) the Office of the State Enterprise for Monument Conservation was located, and in the buildings of former slaughterhouse at Solec St. the Museum of Asia and Pacific (1974) was opened. The "Polegli-Niepokonani" Monument ("Fallen but Unbeatable"), the work of Gustaw Zemła, was unveiled in 1973 at the Cemetery of Warsaw Insurgents, and the Church of St. Peter and Paul at Nowogrodzka St. was crowned with a massive dome in 1975. The last trolleybuses were liquidated (1973) and the construction of two first modern skyscrapers was finished – Forum Hotel at Marszałkowska St. (1974) and Intraco Building at Stawki St. (1975)

A] Although the 22 July was the day when all major investments in Warsaw were traditionally opened, one of them was not ready for a national holiday, but for the arrival of the leader of a friendly superpower. What investment do we mean? >>
>> 1 = the Łazienkowska Road | 4 = the Central Railway Station | 8 = the Bródno Estate

B] Time of starting the clock on the Zygmuntowska Tower of the Royal Castle was not chosen by accident – almost 35 years earlier, on 17 September 1939, exactly at the same hour, during the massive German bombardment of the city, the clock stopped. What time did the clock stop? >>
>> 0 = at 11.15am | 3 = at 1.45pm | 7 = at 5pm

C] One of the most interesting housing estates in the communist period was the "Przyczółek Grochowski" estate (literally "Grochów Abutment"), designed by Oskar and Zofia Hansen. They wanted to test here the idea of so called Linear Continous System ("Linearny System Ciągły"), an utopian nationwide network of estates located along road-railway arteries from the north to the south, connecting the most important elements of the state structure, while leaving all the necessary elements of everyday in local scale. In what year was the construction of that estate completed? >>
>> 0 = in 1973 | 2 = in 1974 | 6 = in 1975

D] The last short-distance narrow-gauge suburban railway closed in Warsaw, except for the Warsaw Electric Access Railway (WKD), was the Marki Railway (#075), which until the last days was running on the full route from Vilnius Station through Marki to Radzymin. In what year was the Marki Railway shut down? >>
>> 4 = in 1973 | 5 = in 1974 | 7 = in 1975

E] In 1975 the "Sport i Turystyka" publishing house issued a city plan with an informer called "Everything about Warsaw" ("Wszystko o Warszawie"), which was the first modern plan of Warsaw. The plan contained not only the detailed information about urban facilities with addresses and telephone numbers, but the map also highlighted many interesting details like the location of bus and tram stops, vehicle service stations, mailboxes, payphones or memorial places! Below we present four clippings from the above described plan, and on one of them you will find two objects described in this "Story of Warsaw" series. Indicate the clipping and match the number.

!] List of objects that were awarded with the title "Mister of Warsaw" in the years 1973-1975:
1973 – building of the Hungarian Trade Department at 10 Szwoleżerów St.
1974 – "Szwoleżerów" housing estate in the area of Dragonów St.
1975 – building of the Central Railway Station at 54 Aleje Jerozolimskie

The final box is located on these coordinates:
N 52°13.(D)(B)(A)
E 021°08.(E)(C)(A)

If you have doubts about the counted coordinates, send them by "message this owner" to me, I will try to figure out whether you did it well! If there is anything damaged in the container, please let me know by adding the log "Needs maintenance" or "Log a report" to make sure I will make the maintenance!

In the final box, in addition to the logbook, you will find a hint, which can direct you how to find a Big Final Box! However, you can find it only if you will learn the whole story of Warsaw! GOOD LUCK!

You can validate your puzzle solution with certitude.

If your coordinates are wrong, the certitude can give you a hint.
If there is no hint, you made more than one mistake or you made a mistake in counting.
Remember, that you can always ask the owner to check your answers and final coordinates!

Additional Hints (Decrypt)

avfxb m glyh / ybj naq oruvaq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

6 Logged Visits

Found it 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 5 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.