Skip to Content

<

Na louckach II

A cache by brundi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/18/2018
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA

PŘÍRODNÍ PAMÁTKA

NA LOUČKÁCH II

Území od pravého břehu Přísečnické přehrady až po Hadí údolí s Prunéřovským potokem východně od města Výsluní, vzdušnou čarou více než 7,5km, rozlohou více než 10,15km2, bylo v roce 2005 v souladu s evropskou směrnicí o ochraně přírodních stanovišť (92/43/EHS) zahrnuto do seznamu tzv. evropsky významných lokalit. Na jejím území jsou vyhlášena dvě zvláště chráněná území : Přírodní rezervace Na loučkách a Přírodní památka Na loučkách II, na níž je zaměřen následující text.

Samotná přírodní památka a její ochranné pásmo se rozkládá na výměře 690ha v rozpětí nadmořských výšek 739-850mnm. Území je významné zastoupením přírodních biotopů chráněných citovanou směrnicí a výskytem významných druhů. Jedná se zejména o biotopy sekundárních horských a podhorských brusnicových vřesovišť s výskytem prhy arniky, plavuníku Isslerova a plavuníku zploštělého. Dále strukturně a druhově podobné podhorské a horské smilkové trávníky s řídkým výskytem všivce lesního a hadího mordu nízkého, které ve vlhčích částích přecházejí do pcháčových luk. Ty dominují podél Prunéřovského potoka, jeho přítoků a přítoků Přísečnické nádrže a v sušších a bohatších podmínkách přecházejí k horským trojštětovým loukám. Rozsáhlé plochy v rámci památky zahrnují i hospodářsky podmíněné druhově chudé a místně nepřirozené travní porosty. Významnými jsou biotopy rašelinné, a to rašelinné louky s výskytem bezkolencem modrým a přechodová rašeliniště často obklopená zbytky rašelinných lesů. Rašelinné lesy jsou v území plošně zbytkové, uměle odvodněné a nepříliš charakteristické smrčiny významné výskytem tetřívka obecného. Tetřívek a žluna šedá jsou spolu s vyjmenovannými biotopy předmětem ochrany přírodní památky.

Stanovené cíle ochrany památky jsou: 1) zachování biotopů včesovišť, horských luk a trávníků pomocí vhodně nastaveného a realizovaného managmentu; 2) obnovení přirozeného vodního režimu lokality, včetně revitalizace rašelinišť; 3) rekonstrukce nepřirozených lesních porostů dle jednotlivých souborů lesních typů; 4) ponechání biotopů přechodových rašelinišť přirozenému vývoji

 

GEOLOGICKÉ POMĚRY

Geomorfologicky náleží území do celku Krušné hory, okrsku Přísečnická hornatina. Jde o náhorní plato s vystupujícími vrcholy, kde památka zahrnuje zejména údolní prostory mezi nimi. Geologický podklad zájmového území tvoří zejména přeměněné sedimentární horniny mladších starohor - AAAAAAAA a čtvrtohorní nezpevněné sedimenty, zejména splavové kolem toků a svahové. Významný podíl mají organické, tedy zde rašelinné čtvrtohorní sedimenty. Spektrum hornin je doplněné o přeměněné vulkanické horniny starohor až starších prvohor - amfibolit a ortoruly. Fragmentárně jsou zastoupeny i třetihorní výlevné vulkanické horniny, zde bezolivinickými foidity. Z půd převládá BBBBBBBB, v místě rašelinišť organozem a v nivách toků gleje a oglejené půdy.

 

FLÓRA A FAUNA

Z území evropsky významné lokality je známo více než 220 taxonů cévnatých rostlin, z toho v samotné památce je znám výskyt 16 druhů chráněných zákonem. Zoologický průzkum se zaměřením na obratlovce zjistil výskyt více než 90 druhů, přičemž u většiny je předpoklad užší vazby na území včetně rozmnožování. Bylo zaznamenáno celkem 19 zvláště chráněných druhů vázaných na území. Široce pojatý průzkum bezobratlých, který však nepostihoval všechny skupiny, zaznamenal výskyt CCCCCCCC druhů, z toho 15 druhů chráněných zákonem a 40 druhů uvedeých v červeném seznamu bezobratlých v prvních třech kategoriích ohrožení.

...čerpáno z infotabulí na místě přírodní památky, kde se dozvíte další a podrobnější informace o lokalitě...

 

PODMÍNKY PRO ZALOGOVÁNÍ

Pro zalogování prosím zašlete mailem přes profil odpovědi na následující otázky:

1) Jaký je latinský název brusnicových vřesovišť?

2) Jaké horniny především tvoří podklad zájmového území - AAAAAAAA?

3) Jaký převládá typ půdy - BBBBBBBB?

4) Průzkum bezobratlých zaznamenal výskyt CCCCCCCC druhů?

5) Kolik tabulí a tabulek se nachází na uvedených souřadnicích?

 

DĚKUJI A PŘEJI HEZKÝ LOV

 

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

48 Logged Visits

Found it 47     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 48 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.