Skip to content

<

Ķemeri National Park: Sulfurous Springs

A cache by Mapachitl Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/04/2018
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[EN] Remember to take nothing but pictures and leave nothing but footprints!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[LV] Atceramies, ka neaiznesam līdz neko izņemot fotogrāfijas un neatstājam neko izņemot savu pēdu nospiedumus!


[EN] Sulfurous Springs

In the Ķemeri National Park and its surroundings there are more than 30 sulfurous springs that burst out of the landscape. The creation of sulfur is possible due to gypsum-rich soil layers and soil bacteria (Desulfovibrio desulfuricans). The dissolving effect of the acid bog water on the surface of the plaster leads to the creation of H2S gas (hydrogen sulfide), which easily dissolves in water, forming a weak acid. Where there are gaps in the ground, the water manages to escape, thus creating mineral water springs. When the sulfur compound is 10 mg/L or higher, the water is said to be useful for healing purposes. The water is both used externally in baths and orally as drinking water as well as for inhalation.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[LV] Sēravoti

Ķemeru nacionālajā parkā un tā apkārtnē ir vairāk nekā 30 sēravoti, kas izplūst no pazemes. Sēra rašanās ir iespējama, pateicoties ar ģipsi bagātajiem augsnes slāņiem un augsnes baktērijām (Desulfovibrio desulfuricans). Ūdens šķīdinošas iedarbības efekts uz ģipša veido H2S (sērūdeņraža) gāzi, kas viegli šķīst ūdenī, veidojot vāju skābi. Ja zemē ir spraugas, ūdens izkļūst virszemē, tādējādi radot minerālūdens avotus. Ja sēra savienojums ir 10 mg/L vai lielāks, ūdens tiek uzskatīts par derīgu ārstēšanas nolūkiem. Ūdens tiek izmantots ārēji vannās un iekšķīgi kā dzeramais minerālūdens, kā arī inhalāciju veidā.


[EN] Questions

Start at ground zero. Here you can find an information panel. Use the information on the panel to answer questions 1 and 2.

Where the layers of peat and gypsum meet and no oxygen is present, with the help of special bacteria, sulfurous mineral waters are formed.

 • 1 What is the rock type of the layer that provides the gypsum that is needed for the creation of H2S gas?

Sulfurous mineral waters are used to cure the digestive system and skin problems. By soaking through the peat, they also secure formation processes of something else.

 • 2a The formation of what substance is secured by the mineral waters soaking through the peat?
 • 2b What medical use did humans find for this substance?

The black and white image on the information panel will help you to answer question 2.

From this point you can decide to walk the remainder of the short route (1.5 km) or the long route (3.5 km). It is highly recommended, though not necessary, to take the long route and enjoy the view from the Watchtower at N 56° 54.162' E 23° 27.281'.

Now travel to the Sulfurous Spring at N 56° 56.898' E 23° 30.132'.

You can drink the water from the spring, though I do not recommend drinking the water from the pool.

 • 3 Tell me whether you can detect the sulfur in the water by using each of your five traditionally recognized senses: sight, hearing, taste, smell and touch.
 • 4 (optional) Take a picture of you and/or your GPS at the Sulfurous Spring "Ķirzaciņa".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[LV] Jautājumi

Sāciet ar nullpunktu. Šeit jūs varat atrast informācijas stendu. Izmantojiet stendā esošo informāciju, lai atbildētu uz 1. un 2. jautājumu.

Sēra minerālūdeņi veidojas vietās, kur satiekas kūdras un ģipša slāņi bezskābekļa vidē, pateicoties īpašām baktērijām.

 • 1 Kāds iežu tips veido ar ģipsi bagātos slāņus, kuri nepieciešami H2S gāzes radīšanai?

Sēra minerālūdeņus izmanto, lai ārstētu gremošanas sistēmu un ādas problēmas. Izsūcoties caur kūdru tie nodrošina arī kādas citas vielas veidošanās procesu.

 • 2a Kāda viela veidojas, izsūcoties minerālūdenim caur kūdru?
 • 2b Kādu medicīnisko pielietojumu cilvēki ir atraduši šai vielai?

Melnbaltais attēls informācijas stendā palīdzēs jums atbildēt uz 2. jautājumu.

Šajā punktā jūs varat izvēlēties doties īsākā (1,5 km) vai garākā (3,5 km) pārgājienā. Ieteicams, lai gan tas nav nepieciešams, izvēlēties garo maršrutu un izbaudīt skatu no Skatu torņa N56° 54.162' E023° 27.281'.

Tālāk dodieties uz Sēravotu N56° 56.898' E023° 30.132'.

Jūs varat dzert avota ūdeni, lai gan es neieteiktu dzert ūdeni no šīs ūdenskrātuves.

 • 3 Pastāstiet, vai jūs varat noteikt sēru ūdenī, izmantojot katru no savām piecām maņām: redzi, dzirdi, garšu, smaržu un tausti.
 • 4 (neobligāti) Pievienojiet foto ar sevi un/vai savu GPS pie sēravota "Ķirzaciņa".

[EN] Logging rules

To log this cache as a ‘Found it’ you have to send me the answers to the assignments that you can find in the cache description.

 • Try not to include any answers or hints in the log itself other than the optional photograph.
 • Feel free to place a log before getting a response. I will contact you if you have sent me incorrect or incomplete answers.
 • I will remove logs which are not accompanied by a mail or a personal message containing your answers.
 • Earthcaches are partly about education. Therefore put some thought in your answers.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[LV] Reģistrēšanas noteikumi

Lai piereģistrētu šo zemesslēpni kā "Atrasts", jums ir jānosūta man atbildes uz jautājumiem, kuri ir slēpņa aprakstā.

 • Neiekļaujiet atbildes savā logā.
 • Reģistrējiet savu apmeklējumu negaidot apstiprinājumu par atbilžu pareizību. Es sazināšos ar jums, ja atbildes būs nepareizas vai nepilnīgas.
 • Es dzēsīšu logus, ja nebūšu saņēmis atbildes e-pastā vai Ziņu centrā.
 • Zemesslēpņi daļēji ir saistīti ar izglītošanos. Tāpēc atbildēs ietveriet savas domas.

A special thanks to DoctorZG for providing the Latvian translation.

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)