Skip to Content

<

CT12: Copper roof palace / Pałac Pod Blachą (new)

A cache by ru.beus Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/4/2018
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


(PL) W XVI wieku stała tu kamienica, w II poł. XVII wieku przebudowana przez podkomorzego wielkiego koronnego Jerzego Dominika Lubomirskiego na pałac z dodaniem południowego skrzydła na nasypie. Potem dodanie północnego skrzydła i wiele kolejnych przebudów, m.in. dodawanie i odejmowanie pięter w skrzydłach, czy obniżanie lub podwyższanie dachu w części centralnej. Pałac praktycznie cały czas podlegał poważnym przemianom, także w XIX wieku i dwudziestoleciu międzywojennym. Trudno więc mówić o jakiejś podstawowej bryle, do której można by odnieść współczesną odbudowę po II wojnie światowej, będącej stylizacją na czasy stanisławowskie.

 


Obecnie pałac wyróżnia się wąską białą fasadą oraz długimi skrzydłami. Swą nazwę zawdzięcza nietypowemu w dawniejszych czasach pokryciu blachą miedzianą, aczkolwiek wcześniej w II poł. XVIII wieku był pokryty dachówką, co uwiecznił na swoim obrazie Barnado Belotto zwany Canaletto.

Obraz Canaletta

Pałac na wycinku z obrazu Canaletta / Part of Canaletto’s picture with Copper-Roof palace


Od roku 1798 mieszkał w nim m.in. książę Józef Poniatowski, któremu pałac podarował Stanisław August Poniatowski. Przynajmniej raz był w pałacu Napoleon Bonaparte, a przez kilka miesięcy książę Józef Poniatowski gościł w nim swojego przyjaciela marszałka Francji Joachima Murata.

W czasie II wojny światowej pałac został spalony przez Niemców w 1944. Odbudowany tuż po wojnie w latach 1948-1949.

W latach 2004-2008 pałac poddany został remontowi, konserwacji, rewitalizacji i dostosowany został do funkcji muzealnych i edukacyjnych. Stałymi ekspozycjami jest wystawa kobierców Fundacji Teresy Sahakian oraz wnętrza poświęcone ks. Józefowi Poniatowskiemu. W 2011 na I piętrze pałacu Pod Blachą otwarto Apartament księcia Józefa Poniatowskiego, w którym książę mieszkał w latach 1798–1813.

Ta barokowa budowla ma bardzo ciekawy układ pionowy: od strony zamku budynek posiada dwie kondygnacje, natomiast od strony skarpy wiślanej aż cztery. W 1952 r. na tarasie Górnych Ogrodów postawiono budynek stanowiący zaplecze pracowni archeologicznej nadzorującej odgruzowywanie terenu Zamku. Jeden z pracowników przechodząc, wpadł, przebijając strop, do rozległej piwnicy. Okazało się, że do bocznej oficyny Pałacu Pod Blachą (na poziomie parteru pałacu!) przylegało nieznane wcześniej tajemnicze pomieszczenie. Znajdował się tam zespół rzeźb figuralnych pochodzący prawdopodobnie z dekoracji Pałacu Namiestnikowskiego (Pałacu Radziwiłłów). Pracownicy Zamku nazywają to pomieszczenie "piwnicą masońską" i nie jest normalnie udostępnione dla turystów. W narodowym archiwum cyfrowym znajdują się ciekawe zdjęcia tego pomieszczenia.

Kesz jest częścią luźnej serii „Conspiracy theory” na temat Teorii spiskowych. Logbook zawiera wskazówkę do kesza bonusowego. Wskazówką jest litera (W lub E) oraz odległość w metrach do innego pałacu, gdzie urzędowała osoba sprzyjająca wolnomularzom . Nie zapomnij zapisać sobie literę i metry! BYOP!

By poznać prawdziwą lokalizację skrytki, znajdź odpowiedź na pytanie:

Jak był nazywany pałac w czasach gdy należał do króla Stanisława Poniatowskiego ?

Nazwę pisaną łącznie, wpisz do checkera poniżej.

(EN) In the sixteenth century tennant house stood here, rebuilt in the second half of seventeenth century, by the Crown George Chamberlain Dominik Lubomirski to the palace. There were many more reconstructions, including addition and subtraction of floors in the wings, or the raising or lowering the roof in the center. Palace was almost always subject to severe changes, as in the nineteenth century and in the interwar period. It is hard to talk about some of the basic block, which could be addressed by contemporary reconstruction after World War II.

Today the palace is distinguished by a narrow white façade and long wings. It owes its name to coverage of roof by copper sheets, which was untypical at its time. Though earlier in the second half of the eighteenth century it was covered with tiles as it was immortalized in the picture from Barnado Belotto called Canaletto (see above).

From 1798 Prince Jozef Poniatowski lived here. He was given the palace by Stanisław August Poniatowski. At least once was the palace visited by Napoleon Bonaparte, and for several months, Prince Jozef Poniatowski was visited here by his friend the French marshal Joachim Murat.

During World War II in 1944, the palace was burned down by the Nazis. It was rebuilt after the war in 1948-1949.

In 2004-2008, the palace has undergone refurbishment, maintenance, revitalization and has been adapted to the educational and museum center. There is an Exhibition of carpets by Fundation of Teresa Sahakian and interiors dedicated to Fr. Joseph Poniatowski. In 2011, on the first floor of the Copper-Roof palace opened Apartment Prince Jozef Poniatowski, where the prince lived from 1798-1813.

This baroque building has very interesting vertical layout. From the castle side, the building has two floors, but from the Vistula escarpment it has four floors. In 1952, on the terrace of the Upper Gardens small building was erected to be used as the facilities for archaeological earthworks on the site of the Castle. One of the staff going, he fell, breaking the ceiling, into an extensive wine cellar. It turned out that to the side annexes of Copper-Roof Palace (on the ground floor of the palace!) there was previously unknown mysterious room. There was a group of sculptures figural decoration coming probably from the Governor Palace (Palace of the Radziwill). Employees of the Castle call this room " Masonic basement " and is not normally open to the public. Thera are interesting photos of this room in Polish National digital archive.

Cache is a part of somehow loose series „Conspiracy theory”. Logbook contains hint for the Bonus cache. The hint is a character (W or E) and distance to the residence of the one of the freemason’s powerful supporters. Do not forget to write it down! BYOP!

 

To find the cache location, find the answer to the following question:

How was the palace known at the time when it belonged to King Stanisław Poniatowski?

The name, written joint (without space), enter into checker below.

 

 


You can validate your puzzle solution with certitude.

Additional Hints (Decrypt)

10 pz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

8 Logged Visits

Found it 7     Publish Listing 1     

View Logbook

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.