Skip to content

This cache has been archived.

Sprievodca: Balime, koniec

More
<

Do spalovne

A cache by Sprievodca Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 08 December 2018
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Účastníci exkurzie, termín 9:00 (počet 22)
01. - 02. cdrw1, cdrw2
03. mimino84
04. kapplan
05. Kumahelion
06.-07. Ceico1, Ceico2
08. kikonan
09. lafin
10. migel001
11. primulka5
12. Neelsah
13.-14. Radicovci + dieťa
15. ZuBor
16. SuzaH
17. admirall
18. Sprievodca
19. MS-mokuska
20. veve99
21.-22. inko2010 + dieťa

Účastníci exkurzie, termín 10:30 (počet 13)
1. RozMETAL
2.-3. miauch + dieťa
4. daniela003
5. drobec
6. Engerau
7.-8. myšpet + dieťa
9.-10. Andrey[SK] + dieťa
11.
12.
13.
14.

Náhradníci (po stage Parking):
1.
2.
3.

Namiesto adventného CITO eventu ťa pozývam na návštevu Spaľovne odpadu vo Vlčom hrdle.
Ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť.
V tomto prípade je to 100% pravda, tvrdia pracovníci OLO. Tak to poďme spolu preskúmať.


Termín eventu: sobota 8.12.2018
Čas eventu: zraz pre BDHNničov 8,30 - 9,00
-- Účastníkom exkurzie stačí prísť 10 minút skôr. --
Čas 1. exkurzie: 9,00 - 10,30
Čas 2. exkurzie: 10,30 - 12,00

(Termín možno tretej exkurzie: koniec januára 2019)
Parkovanie: je možné v blízkom okolí
Doprava: individuálna (mhd č. 77 zástavka Spaľovňa)
Počet účastníkov: max. 20 (ak treba, bude STOP stav a zoznam)

Program eventu:
Navštívime OLO Centrum a Spaľovňu odpadu.
OLO Centrum tvorí prezentačná miestnosť v bratislavskej Spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle. Tu sa dozvieme množstvo zaujímavých a užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom. OLO Centrum je otvorené pre všetky vekové skupiny. Malí aj veľkí návštevníci sa zaujímavou a interaktívnou formou zoznámia s tým, ako sa odpad triedi a čo všetko sa deje s odpadom od jeho vhodenia do zbernej nádoby/kontajnera, cez triedenie až po jeho energetické využitie.
Exkurzia v Spaľovni odpadu nám umožní vidieť celý proces energetického zhodnocovania zmesového komunálneho odpadu, odpad z čiernych zberných nádob vyzbieraný na území mesta Bratislava. Exkurzia trvá 45 - 60 minút, počas exkurzie budú zodpovedané otázky ohľadom celého procesu.

Podmienky vstupu do Závodu Spaľovňa odpadu vo Vlčom hrdle 72
Maximálny počet ľudí v skupinke počas víkendu (exkurzia): 20 ľudí
Pevná obuv
Obmedzenia: Návšteva je nevhodná pre toho, kto má problémy s výškami, prašnosťou a/alebo hlukom.


HISTÓRIA SPAĽOVNE

Do roku 1978 sa komunálny odpad z mesta likvidoval iba ukladaním na skládky. Pôvodná Spaľovňa tuhého komunálneho odpadu (TKO) vtedajších Technických služieb mesta Bratislavy sa začala stavať ako prvá povojnová spaľovňa komunálneho odpadu vo vtedajšom Československu, v r. 1972. Do riadnej prevádzky bola uvedená do v roku 1978. V spaľovni boli nainštalované 3 parné kotly s valcovými roštmi pre dodávku tepla v pare do rafinérie Slovnaft a záhradníctva Florea priamo z kotlov, bez výroby elektriny. Čistenie spalín pozostávalo iba z elektrostatických filtrov na zachytávanie tuhých znečisťujúcich látok. V spaľovni bolo v rokoch 1978 – 2002 zlikvidovaných 2 484 000 ton bratislavského komunálneho odpadu.

Vzhľadom na nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý vstúpil do platnosti v r. 1991, vznikla nutnosť zrekonštruovať bratislavskú spaľovňu komunálneho odpadu a vybudovať v nej zariadenie na čistenie spalín. V prípade, ak by v zákone stanovené emisné limity spaľovňa nebola schopná dodržať, mala byť spaľovňa odstavená.

V roku 1996 bola projektantmi vypracovaná štúdia rekonštrukcie spaľovne, ktorá bola základom súťažných podmienok pre výber dodávateľa.

V roku 1997 bolo vypísané medzinárodné výberové konanie na rekonštrukciu spaľovne. Súťažné podmienky si vyzdvihlo 47 záujemcov a ponuky do súťaže dodalo 10 záujemcov. V zmysle hodnotiacich kritérií bola ako najlepšia vybraná ponuka firmy SIEMENS Rakúsko. Na základe dodávateľom vypracovaného projektu pre stavebné povolenie bolo v auguste 1998 získané stavebné povolenie na rekonštrukciu spaľovne.

01. 02. 2000 sa projekt „Rekonštrukcia spaľovne“ prípravnými prácami oficiálne začal a 29.12. 2002 sa úspešnou kolaudáciou a vydaním súhlasu na užívanie stavby skončil.

Od januára 2003 je zrekonštruovaná spaľovňa v riadnej prevádzke. Dva z troch kotlov spaľovne boli zdemontované a nahradené novými kotlami s vratisuvnými roštmi a so zariadením na čistenie spalín. Rozhodujúca časť pomocných technologických zariadení bola zdemontovaná a bola nahradená novými zariadeniami. Nainštalovaný bol aj parný kondenzačný turbogenerátor na výrobu elektriny. Tretí, pôvodný kotol slúžil počas rekonštrukcie na spaľovanie časti komunálneho odpadu mesta. Po ukončení rekonštrukcie a uvedení spaľovne do riadnej prevádzky bol tretí kotol zdemontovaný a zlikvidovaný oprávnenými organizáciami.

Kapacita spaľovne je 135 000 ton spáleného komunálneho odpadu ročne. V spaľovni bolo v rokoch 2003 – 2012 zlikvidovaných 1 245 000 ton odpadu.

AKTUÁLNY STAV SPAĽOVNE

Principiálne je technológia spaľovne komunálneho odpadu rozdelená do štyroch častí:

  • spaľovanie,
  • získavanie energie,
  • čistenie spalín,
  • nakladanie so vzniknutými odpadmi a recyklácia

Teplo získané spálením odpadu sa využíva na výrobu pary. Časť tepla vyrobeného pri spaľovaní odpadu sa využije pre vlastnú spotrebu technológie spaľovne – ohrev primárneho spaľovacieho vzduchu, ohrev a termické odplynenie napájacej vody, vykurovanie areálu spaľovne a zvyšok sa použije na výrobu elektriny.

Pre energetické využitie odpadu – na výrobu elektriny, je v spaľovni nainštalovaná kondenzačná turbína s generátorom s elektrickým výkonom 6,3 MW. Časť elektriny vyrobenej pri spaľovaní odpadu je využitá pre pokrytie technologickej a netechnologickej vlastnej spotreby v areáli spaľovne a zvyšok je prostredníctvom podzemného káblového vedenia dodávaný do 22 kV rozvodnej siete.

Ročne sa priemerne v spaľovni vyrobí 44 000 MWh a do siete dodá 33 000 MWh elektriny.

V súčasnosti je reálny priemerný ročný spaľovací výkon spaľovne, vzhľadom na množstvo komunálneho odpadu vyprodukovaného v meste, asi 124 000 ton odpadu.

KRÁTKY POHĽAD DO HISTÓRIE TVORBY ODPADU

História odpadov je históriou človeka.
Začala sa písať v momente, keď sa zbavil prvej nepotrebnej veci.

PRAVEK (do roku 3 000 pnl)

Ľudia žili kočovným životom a s odpadom nemali žiadny problém. V prvopočiatku bol odpad zložený  len z toho, čo sa vyskytovalo v prírodnom ekosystéme (kameň, drevo, koža, kosti…). Napriek tomu, že je archeologicky potvrdené, že pračlovek nepotrebné zvyšky vyhadzoval v blízkosti svojho obydlia, nespôsobovalo mu to prílišné hygienické a iné škody. Pozbierané rastliny, zver skonzumoval a ostatné vyhodené zvyšky boli z prírodných materiálov a teda zväčša biologicky degradovateľné. Vďaka odpadom, vzniknutým v ranných obdobiach vývoja ľudskej spoločnosti, môžeme v súčasnosti študovať ich spôsob života.

STAROVEK (3000 pnl – 476 nl)

Odpady sa hromadia
Problémy s odpadmi nastali, až keď ľudia začali žiť na jednom mieste. Rastúce ľudské sídla produkovali stále väčšie množstvá rôznych druhov odpadov, ktoré sa nestačili rozložiť a hromadili sa okolo. Odpadové vody z obydlí, odpady z chlievov alebo z rozvíjajúcich sa remeselných dielní končili na ulici alebo v rieke. Dôsledky v podobe rôznych nemocí nenechali na seba dlho čakať. Z druhej strany historici uvádzajú, že úmerne rozvoju výrobných síl vedeli organizovane odstraňovať vyprodukovaný odpad už mnohé staroveké kultúry.

Veľmi vysoký stupeň dosiahlo zneškodňovanie odpadov v Asýrii, v Babylone, v Grécku a v Ríme. V starom Grécku a v Ríme existovali dokonca aj „komunálne služby“, chod ktorých zabezpečovali vojnoví zajatci a otroci. Navyše v Ríme existovala aj určitá forma generálneho upratovania a úpravy ulíc, zvaná „lustratio urbis“, v meste fungovala aj kanalizácia. Vtedajší odpad sa vyvážal za mesto a hádzal do jám. Takto v podstate vznikali prvé skládky. Raritou antického Ríma bola takzvaná Cloaca Maxima, odpadový kanál 4 metre vysoký, ktorý umožňoval aj inšpekčné plavby na člne. Povinnosť pripojiť sa na na systém nebola, kto sa pripojil, mal to zdarma. Z nepripojených domov vynášala  každý deň súkromná služba odpady v hlinených nádobách a predávala ich poľnohospodárom mimo mesta.

Zaujímavosťou starého Ríma sú verejné záchody. Mesto ich malo asi 150 a išlo o otvorené miestnosti s dlhými kamennými lavicami, nijako neoddelenými, v ktorých bolo až 70 otvorov. Boli bez strechy a teda prirodzene odvetrávané. Mali aj splachovanie. Namiesto toaletného papiera sa používala hubka na palici, ktorá sa máčala do octovej vody. Z tejto doby je známy výrok cisára Vespasianusa, ktorý sa rozhodol tieto záchody zdaniť. Keď mu to syn Titus vyčítal, cisár reagoval pamätnými slovami: „Pecunia non olet – Peniaze nesmrdia!“

Antika jednoducho vedela ako na odpady. So zánikom Rímskej ríše sa zároveň na dlhú dobu stratila i kultúra nakladania s odpadmi.

STREDOVEK (476 – 1492)

Odpadová doba temna
Stredovek je pre odpady a hygienu vôbec ozajstnou dobou temna. Osobitne stredoveká Európa je povestná zanedbávaním osobných i celospoločenských hygienických noriem a veľkým neporiadkom. Kým v staroveku sa hygiena brala ako nutnosť (Egypťania jej prisudzovali aj náboženský význam –  napr. hieroglyfický znak ,,sadnúť si ku stolu“ mal tiež význam ,,umývať si ruky“, Gréci – náboženský kult a ideál krásy a dobra, Rimania to prevzali od Grékov), v stredoveku bolo toto všetko od 5. storočia rozvrátené príchodom Germánov. Navyše, vtedy medzi najšpinavšie vrstvy patrili vládcovia a kňazi. Ľudia sa pohybovali v nepraných odevoch a pomedzi odpadkami.

NOVOVEK (1492 – dodnes)

Od stredoveku až do 19. storočia končili opäť všetky odpady na ulici, ale zároveň sa opakovali snahy spoločnosti túto neradostnú situáciu zmeniť.

19. storočie sa stalo skutočným medzníkom v riešení katastrofálnej situácie s odpadmi. V rozrastajúcich sa mestách Európy sa hromadili odpady a v polovici 19. storočia vypukla epidémia cholery. Britskí vedci za jednu z hlavných príčin určili nedostatočnú hygienu. Vznikol ústredný štatistický úrad, ktorý vykonal prieskumy v päťdesiatych britských mestách. Výsledok bol katastrofálny. Vtedajšie hygienické nároky spĺňalo len jedno mesto, v siedmich bola situácia znesiteľná a zostávajúcich 42 neúnosná.

V dejinách odpadového hospodárstva nastal zlom, začalo sa s budovaním efektívneho systému nakladania s odpadmi. Pevné odpady boli odvážané na skládky a pre splašky sa začala budovať centrálna kanalizácia. Pevných odpadov však stále pribúdalo a už okolo roku 1870 nastali problémy s kapacitou skládok. Logickým riešením bolo spaľovanie odpadu, ktoré radikálne zmenšuje jeho objem. Prvé veľké spaľovne začali pracovať v rokoch 1876/77 v Leedse, Manchesteri a Birminghame. V roku 1892 bolo v Británii už okolo päťdesiat spaľovacích zariadení. Nasledovalo Nemecko a Švajčiarsko. V Československu bola postavená prvá spaľovňa v roku 1905 v Brne a v roku 1978 bola spustená spaľovňa v Bratislave.

(zdroj pre listing: www.olo.sk)

Additional Hints (Decrypt)

[Vstup na exkurziu pre 22+14 zaujemcov (prvy+druhy termin). Treti termin nebude.]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.